7.6.2013

על במותיך היהדות החרדית חלל! כ"ט סיוון, יום השנה ה 89 להירצחו של הקדוש הפרופ' דה האן הי"ד

בס"ד

לרגל יום כ"ט סיוון יום היארצייט של הקדוש דה האן זצ"ל הי"ד, אנו מצ"ב את המודעה היו"ל מידי שנה בשנה ע"י נטורי קרתא. מודעה זו נוסחה ונכתבה כל כולה ע"י מורנו הרב ר' עמרם בלויא זצ"ל, ומכאן יסכר פי דוברי שקר הדוברים על צדיק עתק, כאילו ר' עמרם זצ"ל "התנגד ללכת עם הערבים", ואיך יכולים להכחיש דברים ברורים, מה שכתב, מה שפעל, ומה שעשה. דמו של הקדוש דה האן הי"ד, עדיין רותח ומבעבע, לא נחה רוחו הטהורה, עד אשר נקם ישיב לצריו, ותיפול ותקרוס מלכות הרשעה הציונית בקרוב, אותה מלכות הרשעה שקמה על גבי דמו של הקדוש דה האן הי"ד, אותו רצחה באכזריות ובשאט נפש, כי ידעו הציונים הדק היטב, אשר כל עוד דיפלומט גאון זה חי - לא יחיו המה, ולא תיכון עצתם ומחשבתם הרעה. ולאחר הירצחו - כמו אבן נגולה מליבם של הרשעים ימ"ש, וכל הדרכים נהפכו לפניהם למישור. לא עוד הפרעות בלתי פוסקות בקרב מסדרונות שלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל, לא עוד שלום בלתי תלוי מאחורי גבם עם הערבים ויצירת הפרדה נחרצת בין לאומיים לאנטי ציונים, ולא עוד איום קיומי מעל ראשם בארמונות המלכות אשר באנגליה. 

כי כאשר נרצח דה האן - נרצחו גם כל אלה. 

ומאז היהדות החרדית כאיש אילם כבד פה אשר לא יוכל לדבר את דברו, ואילו לכנופיות הציונים - להם הגדולה והגבורה, להם השלטון והאפוטרופסות, המונופול והשררה על ענייני העם היהודי. כל זאת כי אין יותר דה האן, כי אין יותר דיפלומטיה חרדית עצמאית, כי אין יותר מי שלפני מלכים יתייצב ויאמר לעמים ולרוזני ארץ אשר ישנה יהדות חרדית עצמאית, וישנה כנופיית תאבי שלטון וגדולה אשר חפצה לבלוע אל תוך גרונה את הכלל ישראל כולו. 

עמד דה האן על משמרתו, ותקופה כה קצרה, שנים ספורות ובודדות בלבד, והכה את הציונים מכות נמרצות ונאמנות על ראשם, וגרם להם לצעוק ווי ווי, עד אשר כבר לא יכלו יותר לסבול הרשעים את מכותיו אלה, ראו הם, אשר הוא להם כחומה בצורה בפני כיבוש הקהילות, מפריע את דרכם בפני מלכי העמים והשרים, מוריד את ערכם בכל מקום, ועוד מעט וכבר יקיץ עליהם הקץ בזכות פעולותיו של זה. 

עמדו, ורצחוהו נפש כביריונים ליסטים. 

אך אנו לא נשכח את פועלו, אנו לא נשכח את זיכרו, ואנו לא נשכח את דרכיו. 

אוי לך היהדות החרדית אשר איבדת את דה האן, ואוי לכם הרשעים שרצחוהו, הלא לא אותו רצחו, אלא את כל מפעלו האדיר, עוונם ועונשם של אלו להיות נידונים לעד ולעולמי עולמים כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה והיו לדראון לכל בשר. 

אשריך אבל הקדוש דה האן, אשריך בעולם הזה אשר נתפסת על דברי תורה, ואשריך בעולם הבא, אתה טהור ונשמתך טהורה, והיסוד שיסדת והפעולות הנשגבות שפעלת - הם יעמדו לך לנצח, ומי ייתן ומנהיגי היהדות החרדית בדורנו היתום יתעוררו משנתם ויחדשו את דרכך הקדוש.

ת.נ.צ.ב.ה


מצ"ב מודעה

17.5.2013

רבבות יהודים בהכרזת האמונה בעיה"ק ירושלם ת"ו

בס"ד

הערב (מוצאי אי"ח שבועות תשע"ג) התקיימה הפגנת רבבות בראשות הביד"ץ של העדה החרדית ירושלם ת"ו כאשר אליהם מצטרפים גם עוד חוגים שונים לזעוק נגד חרב הגיוס המונפת ל"ע על צווארם של בחורי ישראל ואברכים שומרי תורה.

דורנו דור יתום, רבו הפורצים והמתפרצים, רבו הניסיונות מבית ומחוץ, ומצב היהדות החרדית הולך ומתדרדר, הפרוץ מרובה על העומד, רשעי ופריצי עמנו נטלו לעצמם שלטון וממשלה, ותחת גלותם אנחנו הולכים ודלים ל"ע, וכמעט אבדה תקוותנו ח"ו. 

עתה זומם שלטון הרשע הציוני לגייס הן את בחורי ישראל והן את האברכים לומדי תורה, לשלבם בצבאם הפרוץ והמזוהם, לשלבם בכל מיני עבודות ולימודי השכלה אסורים, לטמאם ולהורידם לשאול תחתיות, בחינת "גוף קיים ונשמה נשרפת" רח"ל, עד שח"ו לא ישאר שריד ופליט משוניאהן של ישראל.

בעת הזאת אשר מזוהמים שונים מבית עושים הכל להחריב היהדות החרדית מבפנים ולהטביע הספינה, ובעת הזאת אשר איש צר ואויב ה(שטיינ)מן הרע הזה מבני ברק משתף פעולה עם שונאי ישראל ומקרר ומשתיק כל המחאות וכל התעוררות למחאה רח"ל, ודרכו תמיד כל הימים בפשרות ושתיקות וגימגומים וסתירות, ורק פעם בכמה שנים לפני הבחירות רץ כמטורף בכל עיר ועיר להסית ולהדיח למען הבחירות הטמאות ימ"ש ומיילל שחילול השם אם לא יבחרו עפ"ל, ושמי שלא יבחר ילך לגיהנום עפ"ל, הנה המן הרע הזה הוא הוא המשתף פעולה ומחריב הספינה עם כל היתריו והוראותיו המשונות, הוא הטמא והמסית הרשע, הוא המקרר האמבטי הרותחת מאז ומתמיד, הוא המקים הנח"ל חרדי וכל מסלולי הגיוסים והפשרות הכל יוצא ממקור טמא אחד, מאותו זקן ממרא רשע המוביל את הנוהים אחריו אל שאול תחתיות ומתחתיו רח"ל, בקרירות כל האמונה והמסורת כולה ה"י. 

בעת הזאת כאמור, תה"ל אשר לא אלמן ישראל, ונתעורר קול מחאה גדול ע"י העדה החרדית וע"י עוד רבנים אשר גם אם אינם נמנים על היהדות החרדית מבינים הללו אשר זוהי שעת השמד ממש ל"ע, וזעקו בקול גדול אשר השם הוא האלוקים, וחלילה וחלילה להטות באיזה צד אל עבר טומאת וזוהמת הצבא הפרוץ, או אל מקומות עבודה ושירות לאומי אשר הצד השווה שבהם שכולן אבות נזיקין ודרכן להזיק  ושמירתן מוטלת עלינו להרחיקם ולמנוע היזקן הנורא רח"ל. 

וברוך שמו הגדול שהייתה קצת התעוררות ונתעורר הציבור משנתו, אשר כולן מבינים גודל הטומאה וגודל הסכנה, אשר עצם מהות הצבא והמסלולים האזרחיים עומדים בסתירה לד' אמות של הלכה שיש לו לקב"ה בעולמו, עומדים בסתירה גמורה לתורה וליהדות ולאמונה, עומדים בסתירה לקדושה ולטהרה, עומדים בסתירה ליראת שמים, וכל מהותן היא לעקור ולשרש ולאבד הכל רח"ל, היל"ת ח"ו. 

גם החלה התעוררות גדולה נגד חלושי וקטני וקלי דעת למיניהם אשר התפתו והלכו אל אלו המסלולים, לגרשם ולסלקם מחוץ למחנה בלי שום תירוצים ואמלתאות, וכן לכנותם בשם גנאי "חרדקים", להודיע אשר לאלו הקטני דעת, גם אם אינם עושים זאת מחמת יצר הרע אלא אפילו רק מחמת קטנות דעתם וצרות מוחם, אין להללו שום מקום ודריסת רגל בקרב המחנה משום שהללו בעצם לבושם ומראם מקררים האמבטי כולה, מקררים רגשות היהדות, מכניסים כפירת וצחנת הצבא אל תוככי המחנה פנימה, ואין עצה ואין תבונה רק לגרשם ולבזותם ולגעור בהם אשר לא יטמאו המחנה והילדים במראם ובלבוש בגדי הכפירה הציונית שלהם, והיה מחנך קדוש.  

מחמת העצרת הגדולה בה הגיעו רבבות יהודים, התבזה שמו של המסית מבני ברק ימ"ש והתמעט כבודו, וקיבל מכה חזקה כאשר דבר השם יוצא מירושלם בהוראה ברורה מפי כל הרבנים שהשתתפו בעצרת שלא להתייצב בשופו"א אצל לשכות הזימה והגיוס, ונחל מפלה הזקן הממרא אשר ממלמל לכל הנוהים אחריו שכן צריך להתייצב עפ"ל, וכן משתיק המחאות ואומר לא לעשות מחאות עפ"ל, כעת נחל מפלה והתבזה שמו ו"גדולתו", והוכח אשר אין הוא לא מרן ולא מנהיג, ודעתו דעת רועי בקר אינה בשו"א דעת הרבנים שבדורנו, אשר ב"ה דעתם למחות ולהפגין נגד גזרות השלטון דערב רב, ולא לציית להם בשום עניין, וכעת אנשי ה"מרן" ועיתונו המה חורקים שן וכועסים על הצלחת עצרת היהדות החרדית, ועל השמעת דעת התורה ההפוך מדעת רועה הבקר הזקן ממרא, עד שהחליטו לא לפרסם העצרת ודבר הרבנים על גבי עיתונם הסרוח לבל יתבזה אלילם, ומעתה יהיו עוד יותר ללעג ולקלס בעיני כל רואיהם, ימין השם רוממה ימין השם עושה חיל.

כעת יודעים תה"ל רבבות בחורי ישיבות אשר דעת התורה האמיתית היא שאין להם להתייצב חלילה בלשכות הגיוס והזימה, ואשר יש לגעור ולבזות כל אלו החלושי דעת אשר התפתו למסלולי הכפירה, ברוך שמסר עולמו לשומרים וגם בדור השקר נשמע קול האמת ומצלצל.

השם יתברך יעביר במהרה גילולים מן הארץ, בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו א"ס: 7.5.2013

מהיכן צמחה הקרירות והשאננות?

מאמר נאה על "הנהגת" שטיינמאן שר"י, התבקשנו להעביר


בס"ד

הנה לפני יותר משנה התבטל חוק טל, ואין פטור לבחורי הישיבות ואברכי הכוללים מגיוס לצבא. והנה אז בתקופה ההיא היתה שאננות בציבור כי עוד מעט הכל יסתדר, ולא צריך לעשות ענין, ואכן לא ראו על הציבור שום תחושת חרדה וכדו', באומרם הכל יהיה בסדר. אלא שאז הגיעה ההחלטה כי הולכים לבחירות, וכבר היתה הכתובת על הקיר שאולי לא יהיה כל כך קל לסדר את הענינים כי מי יודע מה יעלה בגורל המפלגות השונות, אך מ"מ שררה תחושה בקרב רבים כי הכל יסתדר, הרי יצטרכו את החרדים בממשלה ואנו נעמוד על שלנו והכל יהיה שייך להסטוריה הרחוקה.

באותה תקופה, כשרצו לעשות כינוסים על הגיוס וכו' הייתה אוירה שזה נחשב נגד גדולי ישראל לעשות מזה עניין, כי הם יודעים היטב מה שקורה, ויש להם כנראה איזה סיכום סודי עם ראשי השלטון, וחבל סתם להלהיט את הרוחות. ומעשה שהיה בקרית ספר שהיתה איזה עצרת תפילה על גזירת הגיוס, וניגש אחד האברכים ושאל את המארגנים: "מה עושים עניין, הרי הרב שטיינמן אמר שהכל יסתדר!"

אח"כ התקרב מועד הבחירות, ופתאום התקיימו כינוסים רבים ברחבי הארץ עם גדולי ישראל וגדולי ראשי הישיבות, וכן כתבות ביתד נאמן דבר יום ביומו עם לוגו מיוחד על המערכה שלפנינו, וכן קול קורא מיוחד עם עשרות חתימות של גדולי ישראל וראשי הישיבות. וכולם דיברו שעכשיו "העיירה בוערת" ו"לא תעמוד על דם רעך" ועוד כהנה דיבורים נחרצים וחד משמעיים, על גודל המערכה, ושלפיכך חייבים להצביע. אך הנה רק עבר יום הבחירות, וקול דממה דקה נשמע, לא "עצרות" ולא "כינוסים", לא "העיירה בוערת" ולא "קול קורא", לא לוגו מיוחד ולא "הערכות שיא", לא תעמולה דירה ולא הנחיות מפורטות, אלא חזר השקט והשלווה לשרור במחננו. ואף שכבר נודעו תוצאות הבחירות, ובהם שהמפלגות כמו לפיד ובנט קיבלו מספר מנדטים רב, והיה חשש כבד כי הם יכנסו לקאליציה, מ"מ המשיכה השאננות, כי בודאי לא יוותרו על החרדים ולא יעלה על הדעת שיהיה ממשלה בלי חרדים וא"כ הכל יסתדר. גם כשניכר היה לעין כל כי קורה עכשיו דבר שלא קרה מעולם, כי אף תמיד דברו על גיוס בני הישיבות, אך מעולם זה לא היה נושא כה מרכזי בציבוריות הישראלית במשך תקופה של שלושת רבעי שנה, ומעולם זה לא היה הנושא הכי מרכזי והכי מדובר בין המפלגות במשא ומתן הקואלציוני – למרות הכל עדיין שררה התקווה כי לא יתכן שיהיה ממש בגזירה הזו.

והנה חולפת אף תקופה זו, והאמת המרה יוצאת לדרך, כי בממשלה הבאה יישבו שונאי הדת מכל החוגים, וקבעו ביניהם לגייס את רוב בחורי הישיבות, ולכפות לימודי ליב"ה בתתי"ם והישיבות קטנות, ועוד כהנה וכהנה. ואנו כפסע ממש לפני חורבן היהדות החרדית כולה ח"ו.

אך משום מה, ה"חזקה דמעיקרא" גוברת על הכל, והתיאוריות על "הכל יהיה בסדר" ממשיכות להתנגן בפיות רבים, כוח ההרגל שהתרגלנו לחיות עם זה, מתוך תקווה בטוחה שהכל יסתדר משיכה לשרור בליבותנו אף שהמציאות טופחת על פנינו בלעג.

- - - - - - - - -

כשנחפוץ להתבונן מה אירע לנו, ומה כל כך הרדים אותנו, אנו צריכים לעקוב ולהתבונן אחר כל החדשים האחרונים איזה פעולות נעשו בענין זה, והאם אכן אלו האחראים על ה"אזעקה" עשו את מלאכתם נאמנה. כמובן שגדול המנהיגים בציבור הליטאי הוא הגראי"ל שטיינמן, אשר הוא "נותן את הטון", אם במועצג"ת, ואם ביתד נאמן אשר הוא כעת בשליטתו הבלעדית, ואם במכתבים שמוציא לציבור מידי פעם, ואם בשאר כינוסים ועצרות שיכול להשתתף בהם ולשאת את דברו ברמה בפני עשרות אלפי משתתפים, וזאת מבלי לטרוח כלל אלא בהוראה אחת למקורביו לארגן כינוס כזה.

כשנעקוב נגלה את הנתון המדהים שהדבר המעשי המשמעותי ביותר שנעשה מצד הגראי"ל לנוכח גזירות השמד שלפנינו מזה שלושת רבעי שנה, הוא בקשה מנומסת מהשלטונות "שלא יקשו עלינו", וכן פניה לבני הישיבות ללמוד כמה ימים מעת לעת בתורנות בין בני הישיבה. חוץ מזה, עדיין לא נעשה שום כנס חיזוק או עצרת חיזוק, מלבד נאום "העיירה בוערת" שהיה בעת הבחירות ונגוז מיד לאחריהן. [דרך אגב, במכתביו של הגראי"ל בענין לימוד מעת לעת, - ג' ימים או ה' ימים - צוטט שהרמח"ל היה עושה כן בשעה של צרות הכלל. ואמנם עיון קל בספר "אגרות רמח"ל" מעלה כי שם היה מדובר רק על מהלך "שעות היום בלבד, מאחרי תפילת שחרית עד הערב". נקודה זאת משמעותית מאד בהתחשב בעובדה כי כל מי שגדל בישיבות מבין מה המשמעות של תורנות של בחורים של כל שעות היממה, וכיצד ואיזה אוירה של "שטייגן" תהיה בסדר א' שלמחרת. ואם כוונתו רק על קומץ קטן של בחורים, אז מה הרווחנו לחיזוק של כל שאר בני הישיבה.?]

בכנס חיזוק והתעוררות שההתקיים בחודש אדר תשע"ג בביהכנ"ס "צעירים" בני ברק, (שדרך אגב, הביא לתגובה נזעמת מצד אחד ממקורביו של הגראי"ל), דיבר המשגיח הגה"צ רבי דן סגל שליט"א, והנה בבוקרו של יום הכינוס הגיעה משלחת מכובדת להזמין את הגראי"ל שיגיע לכינוס, וכך יגרום לחיזוק גדול במערכה נגד הגיוס. הגראי"ל ענה להם "כי אינו מסכים לבוא כי חושש שידברו שם דברים חריפים נגד המדינה, ואם הוא יגיע יגידו שהוא גם מסכים למה שנאמר שם, וכעת אסור לדבר כך כי עוד יש סיכוי להגיע איתם להסדרים שונים".

בער"ח אדר ניסו כמה אברכים בכולל פוניבז' לארגן באופן חד פעמי תפילת יום כיפור קטן בהיכל הכולל, לנוכח גזירת הגיוס, ועמדו בקשר עם אחד ממקורביו של הגראי"ל וביקשו שיבקש אישור לכך מראש הכולל הגראי"ל שליט"א. אותו אחד הגיב, "איני יודע מה הראש ישיבה יגיד אך תדעו שבאופן כללי הוא לא אוהב שעושים מידאי עסק". ציטוט מילה במילה. למותר לציין שהתכנית לא התקדמה ולא התבצעה.

במכתבו מיום ח' באדר וכן במכתבו מיום ט"ו באדר נכתב על ענין הגיוס, תוך דגש מאד חזק על כך שרוצים לגייס את "הצעירים". וכמו כן לא נאמרה שם שום הנחיה חריפה על כך שנעמוד על נפשינו בכל מחיר, שום מילה על נלך לכלא, שום מילה על שעת השמד.

כל זה מצטרף לאמירותיו במועצג"ת אב תשע"ב שהדגיש את הגזירה על "הצעירים" שלא יוכלו ללמוד "וכי מתי ילמדו אם לא בצעירותם". וכן במועצג"ת כסלו תשע"ג לא הזכיר מילה מפורשת על הגיוס, אלא רק אמר שהשלטונות גוזרים גזירות, אך אין להילחם נגדם כי אסור להתגרות באומות ורק צריך לבקש מהם רחמים. כמו כן הגדיר שם את החילוניים כ"אנשים שאין להם השקפה הראויה". (ודרך אגב בקובץ מאמרים למרן רבי אלחנן וסרמן זיע"א מאריך בענין זה, ומוכיח מכמה מקומות בחז"ל שכל הענין שלא להתגרות באומות הוא רק על גזירות גשמיות, אך על גזירות רוחניות ודאי שאנו צריכים להילחם מלחמת חרמה ולעמוד כחומה בצורה ותקיפות ועוז. וזה דברים פשוטים וכמו בימי החשמונאים ועוד ועוד).

ובהחלטות המועצג"ת מכסלו תשע"ג, לא היה שום מילה מפורשת על הגיוס, וההחלטות היו על כך שצריך להצביע בבחירות, וכן לחזק נציגי הציבור, וכן ללכת להתייצבות, וכן שמועצג"ת תעקוב אחרי התנהלות הצבא בלשכות ההתיצבות. ע"כ. שום מילה אחת בנושא עמידה על שלנו!! שום מילה אחת של חיזוק ידים רפות!! שום מילה אחת על גזירת שמד שצריך להיערך אליה!! מלבד ההצבעה בבחירות. ואת כל זה קורא הציבור בשקיקה ומבין מה נמצא על סדר היום, ובעיקר, מה לא נמצא על סדר היום.

גם בדבריו אחרי הבחירות, בסוף החורף, במועצג"ת המשותפת לאגו"י ודגל התורה (אשר מלכתחילה העדיף שלא להשתתף בה, כידוע בקרב מקורביו), אמר מילים עדינות מאד כמו "אנו מבקשים ומתחננים לשלטונות שלא יקשו עלינו", ובדבריו שם, וכן בהחלטות המועצת נכתב: "אנו מבקשים מהשלטונות שלא ישנו במאומה". ולא נכתב: לא נסכים בשום אופן לשום שינוי. לא נכתב שום דברים כדורבנות וחד משמעיות בגודל חובת השעה של שעת השמד ולמסור הנפש וללכת לכלא, ושאר הצהרות חזיתיות, שהיו מבהירים לנו ולשלטונות שאנו נלך כאן "עד הסוף" ולא רק "נבקש יפה".

גם בדבריו באסיפת ועד הישיבות שהתקיימה אחרי פורים באדר תשע"ג, שעה שהיה ברור לכולם כי הגזירה ממשית ומעשית כמו שלא היתה מעולם, נכתב בהחלטות הכינוס מילים יפות, כמו מביעים צער ומחאה וכדו' וכן מבקשים להניח לנו וכו', בלא שום הבעת עמדה נחרצת ותקיפה, ובלי שום משמעות מעשית וקריאה לעורר את בני הישיבות לאזור חיל וכוח כנגד מרשיעי ברית הזוממים לעקור את הכל.

גם בימים האחרונים של חודש אדר כשגברו הקריאות מקרב ראשי הישיבות לעשות עצרת של מליון איש או קרוב לזה, נענה הגראי"ל ואמר "זה לא יעזור כלום".

וכשכמה עסקנים הקימו את מוקד התפילות על ענין הגיוס, הכניסו את המודעה לכל העיתונים, כולל ליתד נאמן, אך לאחר יום אחד אמרה ההנהלה למארגנים כי אינם מוכנים יותר להכניס מודעה זו, כי צריך על כך אישור - לא פחות ולא יותר - מ"מועצת גדולי התורה". (אם זה לא היה עצוב זה היה מצחיק).

כמו כן מספר עסקנים שביקשו לארגן עצרות חיזוק והתעוררות בבתי כנסיות, ולהביא רבנים מכל החוגים כדי שהציבור יפנים כי המערכה אינה קשורה לחוג זה או אחר אלא של כל כלל ישראל, רוב הרבנים או הגבאים מיאנו לדבר הזה, אפי' לכינוס שיעסוק אך ורק בדברים המוסכמים והבסיסיים, באמרם: "אני לא יודע, איני רוצה להכנס לענין זה, יגידו שאני נגד הרב שטיינמן, תעזוב אותי, תלך למישהו אחר".

כמו כן כל אדם ברחוב הליטאי שאמר שצריך לעשות משהו רציני נגד הגזירה ולא להיות שאננים, מיד באופן אוטומטי הוא שוייך לקבוצה מסוימת, ואמרו לו: "הא, אתה גם נגד הרב שטיינמן"?. כמה שזה נראה הזוי, אך כך הלך הרוח והאוירה הנושבת בציבור הליטאי כבר כמה חודשים!

- - - - - - - - 

בשלהי אדר אמר משגיח אחד ממקורביו של הגראי"ל: "הראש ישיבה שליט"א אומר שלא לדבר עם בחורים על הליכה לכלא, כי בין כה וכה בחורים לא יעמדו בזה".

בראש חודש ניסן, בחנוכת הבית של ישיבת עטרת שלמה במודיעין עילית נשא דברים הגראי"ל ודיבר בעיקר על הקשיים הכספיים והתקציבים שיעמוד בהם עולם התורה. (ראה העתק להלן: "הרעה בתנאים", "אפליה בין אחד לשני" "דבר שהיה בעבר, וכבר הרבה שנים לא". אשר כל בר דעת מבין שהכוונה ברורה על הרעת התנאים הכספיים, וכן האפליה על רקע דתי בנושא תקציבים, כמו שהיה בקום המדינה למי שלא היה את "הפנקס האדום"). כמו"כ בירך שם את הציבור החרדי "שיימצא חן בעיני השלטונות"!!

גם במאמר מערכת ביתד יום ג' א' ניסן, העיקר היה האסון התקציבי הממשמש ובא. (ואף אם אמנם זהו גם חלק מהגזירה, אך האם זהו הנושא המרכזי??? האם בשעה כזו צריכים לעורר אותנו על הכסף, או על קיום הדת בכדי לתת לנו עוז וכוח להתמודד עם נסיונות כספיים!!. הרי אברך שייקלע לנסיונות ופיתויים עצומים, וזה הרי מה שהולך להיות חלילה, דבר ראשון צריך שידע ויפנים שקיום הדת בטהרתו הוא עיקר העיקרים, אך בא יתד נאמן ומרגיל אותנו למחשבה: קודם כל הכסף, זה האסון הכי גדול שיש).

כמו"כ נכתב שם במאמר המערכת, שהשלטונות לא ייקחו לכלא, כי הם יודעים שאם יקחו לכלא, זה עלול להרעיש עולם ומלואו. ע"כ. מה פשר המילה הזו, "עלול"?. הדברים זועקים לשמים!!! אסור לעשות עצרות חיזוק המוניות, אסור לעשות עצרת מחאה, אסור לומר לבחורים ללכת לכלא, אסור לדבר חריף כי אסור להתגרות באומות, אסור לכתוב במיוחד על הגזירה אלא להדגיש את האסון הכספי, אסור להפגין נחישות ועוצמה! א"כ מה נשאר אם לא ללכת כצאן לטבח, ולהראות לשלטונות כמה אנחנו חלשים ולא בנויים לעמידה על העקרונות הכי בסיסיים!

החולשה הזו שהוא מפגין מריעה עם כולנו, כי הוא שולט על סדר היום של הציבור, והרוח הנושבת מכיוונו מגיעה לכל שכבות הציבור, אם במישרין ואם בעקיפין, וכן הרבה ראשי ישיבות הולכים אחריו (מכמה שיקולים שאין המקום לפורטם), וכך נוצר מצב שאם רוצים לעורר את דעת הקהל להקהל ולעמוד על נפשם ולחזק האחד את חבירו למסירות נפש ולהבנה והפנמה שאנו בגזירת שמד פשוטו כמשמעו – אזי זה נחשב בעיני רבים כאיזה ענין של קנאות יתירה, וכפגיעה בגדול הדור!

צא וראה על איזה מכתב פשוט ובסיסי מיאנו כמה וכמה מראשי הישיבות לחתום, (וכמובן שגם הגראי"ל לא אבה לחתום על כך, וגם לא להוציא מכתב אפי' מעין הנוסח הכתוב שם). זה נראה כאילו חלום בלהות, אך זוהי המציאות! (ראה להלן את העותק של המכתב מיום ו' עש"ק ויקה"פ שפורסם בהפלס, ויתד סירב להכניסו).


היכן הקמפיין המשומן של מערכת הבחירות? האמנם כעת הסכנה חלפה? האמנם כל מה שהזכירו את הגיוס היה רק בתורת היכי תימצי לבחירות? היכן אותם רבנים נכבדים שנסעו מעיר לעיר לכנסים לעורר את הציבור ללכת להצביע, ועכשיו ממלאים פיהם מים בתואנות שונות.

האם הצורך להגדלת הנציגות החרדית בכנסת הוא יותר חשוב מכל האדישקייט? יותר מאשר החדרת והטמעת מושגים של מסירות נפש ושמירת היהדות, בקרב כל הבחורים והאברכים שעומדים כעת בפני נסיונות נוראיים ופיתוים עצומים, אם של כלא, ואם של הפסדים עצומים, ביחד עם "אשר קרך" ושאננות נוראה שאופפת אותנו מכל עבר!!. ואם בכדי שבן אדם יצא מהבית ללכת להצביע בבחירות כולם מבינים שצריך קמפיין השכם והערב, עם לוגו, ועם כנסים, ומכתבים נחרצים, הרי שכל שכן שבשביל שבחור יסכים ללכת לכלא, או להפסיד רבות, צריך קמפיין מתמשך עם כינוסים ועצרות ענק ומכתבים מגדולי ישראל, ושהבחור ירגיש גיבוי מכל הציבור החרדי כולו.

גם הכינוס המועתד במוצש"ק ויקרא, הרי שכפי שנכתב ביתד נאמן ביום ו' ויקה"פ וביום ג' ויקרא, עומד לעסוק בג' נושאים, בצביון בני הישיבות, בין הזמנים, ובחובתנו בשעה זו, (כדאי לעקוב ולראות מה יגידו שם!!). האם אכן אי אפשר לעסוק כנס מרכזי שבמרכזו עומד הנושא הזה? האם לפני הבחירות עשו כנס חיזוק על שובבי"ם ועל בחירות ביחד?

וכי מישהו היה מאמין לפני שנה שכך ייראו כעת פני הדברים ושכך תהיה האוירה בציבור החרדי בנושא עקרוני ויסודי זה של גיוס בני הישיבות? האם איננו מבינים שאם לפיד כבר דיבר כעת על גיוס בנות, (אך היה מוכן "להתגמש" ו"לוותר" בתנאי שלפחות יגוייסו בחורי הישיבות) - אזי בעוד כמה שנים יבוא בג"ץ ויבטל גם את הפטור של גיוס בנות? ואז יעשו שירות לאומי לבנות הסמינרים (וכמובן ימצאו לזה שם אחר, שלא יהיה לזה את השם המאיים של "שרות לאומי", אפשר לקרוא לזה "מטה עזרה לזולת" או "כל ישראל אחים"). וגם אז, אם יירצו לצאת במחאה חריפה, זה ייחשב פגיעה בגדולי הדור....

השלטונות כעת מעמידים אותנו למבחן כמה נהיה חלשים או חזקים, האופן היחיד שאנו יכולים להתקיים כאן זהו רק ע"י עמידה איתנה וכמו שחונכנו וכמו שהורונו כל רבותינו מזה מאתיים שנה.

- - - - - - - - - - - 

רגילים להרדים אותנו בתואנה כי בודאי לא ייקחו שום בחור לכלא, והכל רק ענין כספי. אך ישנם כמה טעויות והטעיות בטענה זו!.

א' הרי גם אם מדובר על ענין כספי, ג"כ צריך לחזק ולהתחזק מאד מאד בהסברה מתמשכת ועוצמתית שלא להתפתות, וכן לעקוב בדאגה רבה וחרדה עצומה על נסיונות כאלו, ובפרט של אותם מחדירי הארס של אשר קרך שאומרים השכם והערב שאכן אי אפשר להתקיים במצב הזה.

ב' כשהשלטונות ייראו שאנו מורדמים ביודענו שודאי לא יקחו לכלא, מה יגרום להם שאכן לא יקחו לכלא? הרי הם רואים שאנחנו לא בנויים למאבק והורדמנו ע"י סמי ההרדמה שהכינו לנו. ובפרט שהם יכולים להתחיל מהחלשים שיישברו מיד עוד לפני שתגיע המשטרה הצבאית. ואם לא נעורר ונחזק את עצמנו כל הזמן, אזי בודאי כמות החלשים האלו תלך ותגבר, כי אין אוירה של מסירות נפש, וזה נחשב "קנאות יתירה". כמו"כ יכולים לקחת לכלא טיפין טיפין, בחור אחד עכשיו, בחור אחד עוד חודש, ולעטוף זאת בתואנות שונות שזה זמני וכדו'. וכל בחור שיישבר בכלא ובלית ברירה ילך לצבא, חלילה, זה ייתן להם טעם של עוד ועוד, חלילה.

ג' אם בשלב הראשון לא יקחו לכלא, אך יתפתו רבים ללכת למסגרות שונות ע"י פיתויים כספיים, (וכמו שכבר כעת יש לדאבוננו רבים שהולכים לשירות אזרחי וצבאי וכו') - ואזי במשך הזמן כשהתופעה תתרחב, וילך ויקטן המספר של אותם שלא הולכים לאותם מסגרות, או אז יוכל הצבא להרים ראש ולקחת כפשוטו לכלא, כי אז הציבור שלנו יילך ויקטן, והאוירה החזקה שבציבור שלנו תשתנה לגמרי. ועל כולנה שהרי הכל תלוי בהחלטות בג"ץ, ועמותות חילוניות שיפנו אליו, ואין לדעת מה הבג"ץ יכריע האם לקחת לכלא או לא, והיו חיינו תלויים לנו מנגד כל רגע ורגע.

מה גם שאחד הסעיפים בהסכם הקואלציוני עוסק בכך שהממשלה "תקדים את האכיפה הכלכלית לפני האכיפה הפלילית", הרי הכתובת על הקיר מה יהיה באם הם יראו שאנחנו לא עומדים ביעדים שהם מציבים לנו!!

ואמנם אחד מהיסודות זהו תפילה וחיזוק בלימוד התורה בשביל להעביר את רוע הגזירה, אך כבר למדנו החובות הלבבות שבענינים שברוחניות אין את המושג "ביטחון", וכבר ביארו הקדמונים את החילוק בין חנוכה ופורים, שבפורים עשו תפילות וצומות ואילו בחנוכה לא הסתפקו בזה, אלא יצאו להילחם. כאן במצב שלנו לא מדובר על להילחם מספר אנשים נגד צבא שלם, סך הכל מדובר כאן על לחזק בקרבנו את היסודות של היהדות ולדבר בגלוי על התמסרות לקשיים עוני וצער בכדי שלא לפגוע בקיום היהדות. ובזה צריך להיות עיקר החיזוק שלנו, לעורר איש את רעהו, וכן כל משגיח בישיבה שלו, כל רב בקהילתו, וכל אבא בשולחן שבת, שאנו נהיה מוכנים בחירוף נפש לעמוד על העקרונות ולא לתת לקרירות להשתלט עלינו, ולספר לבננו את ההסטוריה היהודית מימות ההשכלה והמזרחי, שכל דבר שנלחמו עליו ניצחו, ושכל דבר שהתפשרו קצת אזי איבדו את הכל ולאחרי שתי דורות סרו לגמרי מדרך. נבין נא שכל עתיד וקיום היהדות הבסיסית בארץ הקודש תלוי בהתנהגותנו בימים אלו!!6.5.2013

היום!!!! לאנדאן תתן קולה... / ב' במדבר תשע"ג

בס"ד

היהדות החרדית בלאנדאן נחלצת חושים לעזרת כלל היהדות החרדית באר"י, היום יתקיים בעזהשי"ת כנס מחאה והסברה גדול בעיר תורה לאנדאן יצ"ו נגד גזירת הגיוס המרחפת בשמי ארה"ק (רק באלו שתחת שלטנותא דערב רב ל"ע), עצרת זו היא רק "יריית הפתיחה" במערכה הגדולה של בני היהדות הנאמנה בחו"ל נגד שלטון השמד הציוני בעניין גזירת שמד הגיוס לצבאם הטמא והמזוהם המבוסס על ג' חמורות ה"י, אשר כל מטרת הציונים בזה היא רק לשמד ולהעביר על הדת כידוע, כל בחור או רבע בחור חרדי אשר עוד מעט תורת ויראת השם בקרבו, גם את זה רוצים לעקור ולשרש רח"ל, מבקשים הציונים העומדים בפני סוף שלטונם הטמא לעקור את הכל ולהשמיד את הכלל ישראל ברוחניות ובגשמיות וכעת נטפלו המה בלא בושה אף על בחורי ישראל, כבר לא ילדי טהרן ולא ילדי תימן ומזרח, הפעם החליטו הללו לתקוף לא פחות מאשר בחורי ישיבה ואברכים מבוגרים אשר כבר המה ברי דעת, אף על אלו נטפלו לטמאם ולבוללם ע"י צבאם הטמא רח"ל, היו לא תהיה.

מצ"ב מודעות "טריות" ("פריש") היישר מלאנדאן יצ"ו

מודעות וגליון עצרת הסברה לונדון.pdf 

5.5.2013

אבד חסיד מן הארץ - ר' מנחם מנדל מאנדרער זצ"ל

בס"ד

בשב"ק החולף פרשת בהר בחוקותי תשע"ג אבד איש חסיד ויהודי יקר מן הארץ, הלא הוא הרב רבי מנחם מנדל מאנדרער זצ"ל מרחוב חגי בירושלים ת"ו. הרב מאנדרער זצ"ל למד בימי בחרותו יחד עם הגה"צ ר' משה בער בעק שליט"א בישיבת וויזשניץ אצל האדמו"ר בעל "אימרי חיים" זצ"ל, והיה מחבורת בחורים אשר נפשם איוותה אל טהרת האמונה והתבדלות מרשעים, ובשל "עוונם" זה נזרקו מהישיבה ע"י הסורר משה הגער שר"י שנהיה אח"כ לאדמור מוזשניץ בני ברק... 

הרב מונדרער זצ"ל הצטיין במידת הכנסת אורחים, ומידי שבת בשבתו היה ביתו מלא באורחים... אך לא רק אורחים רגילים באים אל הרב מונדרער, אלא גם כל צרוע וכל זב לנפש, והיה אפשר לראות אצלו בהכנסת אורחים הן בחורי ישיבות מחו"ל וכדומה, עד לאנשים מרי נפש, שבורים ורצוצים, מהם כעסנים, מהם לא דתיים כמעט, מכל הסוגים ומכל המינים, ולא תמיד ידעו הללו להתנהג כראוי בשולחנו של ר' מונדרער, אך ר' מנחם מונדרער, טעם זקנים לו, ודעתו מיושבת עליו כיין ישן, ולא חלי ולא מקפיד על איש מעולם, רק מקרב את כולם ושר הזמירות ואומר דברי תורה, והיה אומר תמיד כל הזמירות בעל פה ולא טועה ולא מתבלבל בזמירות, והיה מחלק מחלתו ונותן לבחורים טשולנט ודג וכו', ומקרב את כולם באהבה ובחיבה ובפנים שוחקות. 

בשבת לפני פסח היה מעביר את ההכנסת אורחים לאיזה מקום קטן סמוך לביתו ותלה שילד בביתו שידעו האורחים לאן ללכת...

חבל על דאבדין ולא משתכחין, מי יתן לנו היום את הזמירות והדברי תורה והסיפורי צדיקים של ר' מנחם מנדל זצ"ל, בהלוויתו השתתפו כל בני ירושלם שבאו לחלוק כבוד אחרון לאותו סב יקר שהכל אהבו והעריצו, יהי זכרו ברוך ותהא נשמתו צרורה בצרור החיים עם צדיקים וחסידים אמן סלה אכי"ר:


3.5.2013

מצפון תיפתח הרעה / כ"ג אייר תשע"ג

בס"ד

אירגון החיזבאללה בראשות כבוד השייח' חאסן נאסראללה יר"ה, שלח לא מכבר כשתי "מזלטים" (כך נקראים בלשון הציוני יו עיי ווי'ס) אל עבר מדינת הציונים, מה שעורר אצלם זעם רב, כאשר צבא הכפירה ממהר "ליירט" ולהפיל את אותם מזלטים. 

בד בבד, החלו הציונים בגיוס כאלפיים חיילי מילואים לצורך תרגיל גדול בצפון גבולם הטמא, ורק היום התפרסם ע"י כלי המידיע בלבנון אשר מטוסים ציונים (לא מזלטים) הסתובבו שמה כמעט יום שלם, וכפי הנראה מתכוננים הציונים למלחמה גדולה ולהתגרות נוספת באזור הצפון ל"ע, מה שיביא שוב לגלים של שנאה והתגרות באומות רח"ל. 

אם כי מצפון תפתח הרעה, הרי שכולנו תקווה גדולה שמשם דווקא תבוא הישועה, במפלת הציונים במהרה בימינו במלחמתם הקרובה, ובאבדונם הסופי בעזרת השם, ימין השם עושה חיל ימין השם רוממה: 26.4.2013

על ראש האגודיסטען שר"י בוער לפיד...

בס"ד

בשבוע החולף, אחד מראשי הכפירה המכונה "לפיד" נשא דרשה גדולה בכנסת המינים, וחרף וגידף בדרשתו את האגודאים ומלחכי הפינכה החרדלי"ם למיניהם, ושפך על ראשם אש וגפרית, מה שלא קיבלו עד עתה משאר אדוניהם הציונים אהוביהם מאז ומתמיד, נותני לחמם ומימם. 

שכן לפיד זה, כבר עם היבחרו לכנסת המינים הודיע אשר לא ייתן לאגודיסטען ולשסי"ם שום יד ורגל בממשלתם הטמאה, ויוכלו אם הם רוצים רק לשבת ב"אופוזיציא" ומאז הקמת ממשלת הכפירה ועד עתה, חוטפים הללו מכות נאמנות שוק על ירך, ומבוזים בכל מיני ביזיונות וחרפות בכנסת המינים ע"י אדוניהם הציונים שנהפכו עליהם לרעה, והתקיימו באותם שפלים דברי חז"ל הקדושים במלואם "סהדי שיקרא אאוגרייהו זילי" - עדי שקר, על שוכריהם הם מבוזים (סנהדרין כ"ט). אותם המכונים "חרדים" ויונקים כל חיותם משולחן הרשעים ומודים בממשלת הכפירה כל הימים ונאמנים לשלטון הרשע - סוף כל סוף על אדוניהם הציונים הם מתבזים ונמאסים.

המה ראו כן תמהו, ומייללים ולא יודעים מה לעשות כעת, כאשר נלקח מהם התקציבים והמשרדים והשררה הבזויה בה התגעלו וטימאו נפשם שנים על גבי שנים רח"ל. 

אך זאת יש לנו לדעת, אשר כמה שאותו "לפיד" הינו רשע טמא ומשוקץ, המה חברי כנסת המינים המחופשים לחרדים טמאים ומשוקצים אלף אלפי רבבות פעמים יותר ממנו, שכן חילול השם אשר המה מחללים ביושבם שמה, והתורה שנתנו למשיסה ועקרוה כליל רח"ל והחורבן שגרמו ליהדות החרדית ע"י דבקותם בע"ז הציונית ושותפותם עמה, זה גרוע אלף אלפי פעמים יותר מכל כופר מחלל שבת אחר אשר לא ראה מאורות מימיו, אשר אינו יכול בשו"א להזיק התורה ולסלף האמונה כלל ועיקר כפי שהללו עשו בעוה"ר.

מי יתן ואולי עתה יפקחו מעט עיניהם לראות האסון והחורבן שגורמים ביושבם שמה, ואם הולכים בעצת התורה ונבדלים מרשעים ולא משתתפים ויושבים עמם בשלטונם הליסטי - אזי כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכו' במהרה בימינו אמן:

12.4.2013

ובאבוד רשעים רינה - התפגר חבר כנסת המינים לשעבר יעקב יוסף שר"י בן הראש-לץ

באבוד רשעים רינה, טמא מטומא גדול התפגר בחסדי שמים היום יום ו' עש"ק תזריע מצורע, המצורע ה"רב" יעקב יוסף שר"י אשר כל ימיו התגרות נוראה באומות רח"ל והפקרת דם ישראל כמים ה"י.

יעקב יוסף היה חבר כנסת המינים, ציוני ספרדי "תורני" אשר התעטף לו כל ימיו באיצטלא "ספרדית", אך בתוכו היה מלא וגדוש במינות וכפירה אשכנזית - ציונית, וכעת עם פטירתו, לא יוכל עוד שפל רשע זה לכתוב "הסכמות" על ספרי רבני המסרחיסטים הקוראים למרידה באומות בשיגעון וטירוף, לא יוכל להסית יותר יהודים פשוטים בגדר ה"חובה" לעלות על הר הבית ולעורר זעם הערביים, ולתמוך בכל עניין של התגרות ומרידה באומות כביכול כאיזה "חכם ספרדי", ולחלל שם שמים.

ברוך המקום שהרגו.

9.4.2013

מחאת היראים נגד בנק הפועלים עשתה פרי

בס"ד

בשורה טובה בעניין חילול הקברים בעיר טבריא ע"י בנק הפועלים, כידוע לבנק הפועלים יש היתר עיסקא מבד"ץ העדה החרדית, ולרבבות מבני היהדות החרדית הנאמנה יש אצלם "עקאונט", וגם כאלה אשר יש אצלם סכומים ועסקים גדולים, הן מבני אר"י והן מבני חו"ל.

לאחר אלפי מחאות אשר הגיעו אל הנהלת הבנק הזה מבני היהדות החרדית בארץ ובחו"ל, ולאחר הבהרות שבאם החילול הנוראי רח"ל לא יפסק אזי לא תהיה ברירה ובני היהדות החרדית ברבבותיה יאלצו להיפרד מהבנק הזה, הגיע בשורה טובה על עצירת החילול כאשר הודיעו מהנהלת הבנק אשר הם מוכנים להפסיק תכף ומיד החילול הנורא ולציית אך ורק אל העסקנים היחידים והראויים העוסקים בהצלת קברי אבותינו - הלא הם רבני ארגון "אתרא קדישא" המקובל על היהדות החרדית הנאמנה, ולא לנסות לחשוב אשר יוכלו כאן להשתמש עם שירותי ההכשר המפוקפקים של שלום פריד שר"י וחבר מרעיו השפלים חדשים מקרוב באו, אשר הרסו כל המערכות עד היום והרבו בידיים חיטוטי שכבי רח"ל.

ישר כוחם של יראי השם אשר במסירות נפש נתנו גוום למכים, ולכל מי אשר מחה בכל דרך, שכרם ישולם מן השמים אמן:

5.4.2013

אש הקודש מירושלים ממשיכה

בס"ד

היום יצאו יהודים יקרים מירושלים אל עיר טבריא ת"ו למחות על חילול קברי אבותינו ה"י ע"י באנק "פועלים" אשר בונה שם בניין גדול על שטח אשר בו טמונים קברי קדמונים. 

אברך חשוב נתפס ל"ע ע"י הפאליציי הציוני הרשעי, אך רוחם של יראי השם ואש הקודש הבוער בם לא נכבה ח"ו, והמחאות ממשיכות עוד ועוד, אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, ויהי רצון שתצליח המערכה בס"ד. 


הציבור נקרא בזאת לשלוח מחאות אל בנק פועלים ויועיל בעז"ה. 


בפאקס: 

7136146- 03


השולחים מחו"ל יעשו קודם 972 ובלי המספר "0"

בטעל:

5673697 - 03 

(להמתקשרים מחו"ל כנ"ל)

או באדרעס:

בנק הפועלים בע"מ
שדרות רוטשילד 50, תל אביב
מיקוד: 66883

ויהי השם את יוסף! / כ"ה ניסן

בס"ד

בעיר אמסטרדאם שמדינת האלאנד גר יהודי יקר לוחם מלחמת השם בגיבורים ומפרסם את דבר השם ברמה בין העמים, ה"ה הר"ר יוסף ענתבי שליט"א.

יהודי יקר זה החי בגפו בבדידות ל"ע, סובל שנים רבות מבריאות לקויה וקשיים כלכליים מרובים, עקב התעללות והתאכזרות הציונים הרשעים עליו אשר היכוהו רח"ל באגרוף רשע וגרמו לו נזקים קשים בגוף, אם כי בנפש, עוד יוסף חי ואיתנה רוחו ולא נשברה לעומתם, ואדרבא עוד מפרסם ומוחה נגד הציונות הארורה בחו"ל כפי כוחו בס"ד.

כעת מנהל הרב יוסף ענתבי שליט"א כבר כמה שנים משפט גדול בחו"ל נגד שלוחי הציונות הארורים אשר כמעט רצחוהו נפש רח"ל, ונקבע יום המשפט המתנהל בעיר האג ללא פחות מאשר יום האיד הציוני ה' באייר, אשר השנה "נדחה" ה"חג" עקב "קדושת" יום הזיכרון לחלליהם, ויחוגוהו הכופרים וחנפיהם השפלים ביום ו' אייר (יום ג').

יראי השם בחו"ל, שרידים אשר השם קורא, וכל איש מאמין, נקראים בזאת לחזק את הרב יוסף שליט"א בעת משפטו, לבוא במסירות נפש גדול ולתומכו בבית הדין בהאג, אשר לא יהיה שם לבד יחיד מול רבים חלילה, וגם זה זמן טוב לעשות מחאה גדולה שם נגד מדינת הציונים, וכידוע ישנם שם מן הסתם הפגנות מוסלמים וכו' אשר גדול זכות קידוש השם בין העמים, על אפם ועל חמתם של צבועי הציונים ויללותיהם, ימין השם רוממה ימין השם עושה חיל.
ויהי רצון שיצא לאור משפטו ויצליח, וכל אשר עושה יוסף השם מצליח בידו, אמן ואמן. 

22.3.2013

שוב משחקת השעה לרשעים / ערב שבת הגדול תשע"ג

בס"ד

בעוה"ר יד הרשעים תקיפה, והצליחו הרשעים להקים שלטנותא דערב רב על אדמת ארה"ק, ולהעביר רוב בנ"י על דתם ואמונתם ה"י. 

בשבוע החולף וגם בעת כתיבת שורות אלו, מבקר במדינת הציונים נשיא ארה"ב באראק אבאמא יר"ה, והמה מתפארים בביקורו, והוא, לפי כללי המשחק הדיפלאמאטי, מכבדם בכל מיני כבוד ויקר מחניפם ונושא דברים בזכותם ובזכות ממשלת השמד העמלקית, אוי לנו כי רשעים אלו הם הראשים והמדברים בפני נשיאי ורוזני ארץ בשם עם ישראל.

יראי השם לעומת זאת מצטערים ומקוננים על חילול השם הגדול, ועל פרופגנדת השקר הציונית אותה מוכרים הם בלי בושה ובעזות מצח למלכי ורוזני ארץ, כגון מה שהם מכריחים לבקר בקבר אותו האיש הרצל ימ"ש, וכן במוזיאן הטמא "יד ושעם" וכו', אוי לנו כי בועה"ר היו צריה לראש ורשעים אלו אשר נטלו לעצמם שלטון וממשלה בכח הזרוע הם המדברים והמייצגים של העם היהודי ומהם יחששו ויפחדו נשיאים ומלכי ארץ, ויאלצו לכבדם בשל כוחם ושלטונם שנטלו בכח הטעראר והזרוע. 

השרידים אשר השם קורא, מעט יראי השם שנותרו לפליטה בדורנו החשוך, בעת הזאת יצאו להפגנה קטנה כשהם נושאים דגלי ארה"ב, ומחו על השתלטות הציונים ואפוטרופסותם הבלתי קרואה, מה שקצת הסיר חילול השם במקצת מן המקצת. 

לדאבוננו הרב, קול מלחמה אפס מן המחנה שנים רבות, וחוץ מאיזה ענייני "גזרות" כאן ושם, לא מוצאים לנכון אלו הנקראים ראשי היהדות החרדית להרים ראשם ולמחות נגד חילול השם, נגד ה"גזרה" הקשה מכל של שלטון הערב רב, והיא עצם שלטונם הטמא והמזוהם ואפוטרופסותם הבלתי קרואה שנים על גבי שנים בפני כל עמי הארץ כבאי כוחם של העם היהודי, אשר אין גזרה קשה מזאת, וכאן ממלאים את פיהם מים ולא עשו כמעט דבר כדי להראות בפני עמי תבל אשר ישנם כאן שני עמים נפרדים לחלוטין, עם ישראל הישן והמקורי הנושא את דגל התורה כמימים ימימה, ו"עם חדש" אשר כל כולו שלטון ליסטים ועמלקים עם כמה מלחכי פינכא שפלים אשר אין להם דבר וחצי דבר עם עם ישראל האמיתי ועם היהדות. 

אך לא לנצח ישכח אביון, ועוד בוא יבוא מלך מלכי המלכים הקב"ה ויבער הרשעים ושלטונם מן הארץ במהרה, כלם יכלם בלי להשאיר שריד ופליט מכל מלכותם ושלטונם הרשעי, ואז לא יועיל להללו לא אבאמא, ולא הבאמבע אטאם, לא עובדיה יוסף ולא האדמו"ר מגור ומבעלזא, גם ה"גדולים" מבני ברק וחיל התורא לא יעזור, לא צבאם הטמא ולא ה"משטרה" העלובה, כל אלה יחלפו ויעברו מן העולם כאבק אשר תישאנו הרוח, וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק, במהרה בימנו אמן סלה: 

חג הפסח כשר ושמח   

24.1.2013

לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב... מפני שהוא מינו!

בס"ד

במוצש"ק שלפני הבחירות הטמאות לכנסת המינים, הגיע המטורף הנקרא "הצדיק מיבניאל" "מוהרא"ש", אל שיעורו של הראש ל"ץ הידוע, ושם פער פיו בדברי הסתה והדחה, שטות וטירוף, למען הצלחת מפלגת העלובים הנמכרים בכסף - ש"ס, והכל באיצטלא של "אהבת ספרדים" אשכנזית ושנאת "גזענות"...

שוטה זה שכח כבר כל תורת בית אביו שהיה מרבני התאחדות הרבנים דארה"ב וקאנאדא, וחתם על האיסור בדבר הליכה אל הבחירות הטמאות, אך עתה לאחר שהתעסק כבר הרבה שנים עם בעלי תשובה החליט לנטות מהדרך הסלולה ולשתות מים מבורות נשברים אשר לא יכילו המים, והכל כביכול למען ענייני תשובה וקירוב דימיונים מה שלא היה ולא נברא.

תמורת להעמיד הדת על תילה ולא לירא מלומר האמת להמוני העם ולהאיר עיניהם, בחר הלה ללכת אחר עצת ההמון ועמי הארץ, והכל מחמת שוחד וכבוד ושיקולים צדדים זרים אשר לא יראה כ"גזען" וכמי שמרחיק ספרדים, עד שבסוף הפך דברי אלוקים חיים למינות וטחו עיניו מראות האמת עוד, ומשבח תמיד את הראש ל"ץ לגאון ופוסק וכו', כאשר הלה כבר פער פיו בעבר נגד הרה"ק מוהר"ן מברסלאב זי"ע וציווה שאין לנסוע לאומאן וכו', כל זה אין מפריע לצדיק מיבניאל להיות בידידות מופלג עם הראש ל"ץ ולהחניפו ולהסית בטירוף למען מפלגת הספרדים, אך רק על זקני חסידי ברסלב הישישים עליהם יוצא כל זעמו וקיצפו של בעל "אחי אהובי" שוטה וחולה רוח זה.

1.1.2013

ובאבוד רשעים רינה

בס"ד

קול רינה צהלה ושמחה בעולם התורה והחסידות, השפל הטמא המפורסם המכונה "אדמור מסדיגו - רע", נפגר בחסדו יתברך, אחרי עשרות שנים של הסתה והדחה לציונות הארורה, לבחירות הטמאות, מינות וכפירה.

שם רשעים ירקב, ובאבוד רשעים רינה.

19.11.2012

עמוד עשן / ה' כסליו תשע"ג

בס"ד

לאחר שהבאמבעס השונים מרצועת עזה שוב חזרו להטריד ולפגוע בתושבי הגיהנום הציוני, החליטו הציונים הנזעמים לערוך שוב קאמפיין גדול בגאזא סטריפ ולהראות גבורתם על הערבים המחבלים אשר מעיזים להתקומם נגד מדינתם ולא לקבל את עול הגלות הציוני עליהם באהבה גמורה וביראה, ולפעם הזאת בחרו שם חדש לקמפיין וקראוהו בשם "עמוד ענן" עפ"ל. 

אך מה לעשות ו"עמוד הענן" הציוני אינו מצליח להיות כמו להבדיל אלפי רבבות הבדלות עמוד הענן האלוקי שהיה במדבר סיני, ולכל הפחות מדובר בלא יותר מאשר "עמוד עשן" עלוב, שכן גם אחרי שהתחילו עם עמוד העשן שלהם המשיכו ליפול עוד המון באמבעס בתחומי מדינתם. 

המלחמה שהכריזו כעת הציונים בעזה ועשרות ההרוגים שכבר נהרגו שם בינתיים, הביאו להפגנות זעם של הפאלסטינען בכל רחבי העולם, ואכן ב"ה יראי השם זכו להשתתף בהפגנות כאלו בארה"ב וקאנאדא, לאנדאן ועוד מקומות, הכריזו שהציונים אינם באי כח העם היהודי, מלחמותיהם והתגרותיהם וכל עצם מדינתם מנוגדים המה ליהדות, וקידשו שם שמים. 

יבשו כל עובדי פסל המתהללים באלילים, עמר הכלב הציוני הראשי וחנפים עלובים משולי המחנה, כל אותם מתפללים ואומרי תהילים בעצרות תיפלה למען הצלת מדינת הכפירה המזוהמת לבל תגסוס ותאבד, אך יראי השם ישמחו באבוד מדינתם הטמאה והרשעית במהרה בימינו אמן: 


 

22.6.2012

מלחמת דעעש / הרב אליהו קאופמן

בס"ד


רומניה של היום כבר אינה עיר ואם בישראל כבימים עברו. "פדרציה יהודית" חילונית ומתבוללת שולטת בקהילות המועטות שנותרו לאחר השואה המרה, כאשר עיקר השליטה מתורגמת לנכסי הנדל"ן הרבים, ובהם בתי עלמין ובתי כנסיות, שהפדרציה אינה חוששת להשתמש בהם כאילו היו נכס נדל"ני גרידא המניב פירות כלכליים, ולחלל את קדושתם ה"י.


בתוך התוהו ובהו הרומני הזה, פועלים מעט מזעיר יהודים יקרים הניצבים זקופים כשומרים ומשגיחים, לבל יהיה המצב הפקר, שאחד המיוחדים שבהם, הוא ללא ספק ידידנו הרב אליהו קאפמן שליט"א, יליד רומניה בעצמו, הנלחם להציל את המצב כפי כוחו, והודות לכישרונותיו הברוכים, ולרומנית השגורה בפיו כשפת אם, קשריו עם התקשורת המקומית וכמובן המון סיעתא דשמיא, מצליח פעמים רבות לעצור את המשחית.


למרבה הצער לא פעם ולא פעמים, ישנם משתפי"ם מבית, אנשים אשר חזות חרדית להם, אך תמורת אינטרסים ושיקולים אישיים, מעדיפים הללו את טובתם האישית, על פני גורלם של אותם בתי כנסיות ובתי עלמין. 


הפעם מתאר ידידנו הרב אליהו קאופמן את אשר אירע לא מכבר בעיר "דעעש" שברומניה, בה כיהנו פאר האדמורי"ם לבית דעעש, ובראשם הגה"צ בעל מראה יחזקאל מדעעש זצוק"ל.

מלחמת דעעש

 

 

 לרב מיכל פנט - המכנה עצמו ה"אדמו"ר מדעש בני ברק, פנים תמימות והוא מציג פרצוף לא רק של יהודי תמים אלא גם כ"צדיק". לכולם מוכר נושא כליו - ינוקא ערמומי ברמת שוק המתקרא רובינשטיין, כי ה"אדמו"ר" שלו ממעט באכילה, מסתגף בתעניתות ועוד מיני המצאות מיסטיות לעניים. אך מאחורי הדמות הזו - של מיכל פנט מרח' רבי טרפון בבני ברק, עומד נוכל, שקרן ותככן של שוק שעכשיו ממש לא רק שסיבך את בית הכנסת בדעש שברומניה אלא גם את עצמו בתעלולים שעולל. ביום חמישי שעבר (ה-7 ביוני 2012) כינס מיכל פנט את באי בית הכנסת שלו (שבדרך כלל הוא ריק ...) ברח' רבי טרפון בבני ברק ובקול בוכים ביקש מהם לגייס 100 אלף יורו "כדי לשמור על בית הכנסת בדעש". לנוכחים התמימים ויראי ה' הוא סיפר כי שבוע לפני כן איימה עליו הפדרציה היהודית ברומניה כי אם לא יעביר סכום זה לידיה היא תפרק את השותפות עימו ותעביר את המקום לידי עיריית דעש שתהפוך את המקום ל"מועדון תרבות" הזר ליהדות. אינני - כידוע לכם מאוהדי הפדרציה ברומניה, אבל הנוכל מרח' רבי טרפון פשוט משקר כדי להמשיך את אחיזתו הבלעדית בדעש ולמנוע משאר אדמו"רי דעש השפעה בבית הכנסת ובבית העלמין שם. והנה לפניכם השתלשלות הפרשה שהחלה לפני כשנתיים וחצי.

 

כל הפרשה הזו החלה להתגלגל בשנת 2009 כאשר הפדרציה הרומנית החליטה שגם בית כנסת זה יהפוך למקום תיאטרון, ריקודים ו"מוזיאון שואה" בו יוצגו תועבות ודמויות עירומות ליד ארון הקודש של בית הכנסת, רחמנא לצלן. הסיפור הושמע - בשמחה ובששון - לרבנית האלמנה מדעש - י"ם, בעת ביקורה בדעש בשנת 2009, ע"י יהודי מתבולל מהעיר ("נשיא הקהילה היהודית" המונה פחות מחמישה איש) בשם פרקש באצ'י. הרבנית נחרדה ומיד בבואה לארץ פנתה לבנייה - ארבעת אדמו"רי דעש מי"ם ומבני ברק, בתחינה לפעול לסיכול העניין. האדמו"רים יוסף פנט - האדמו"ר מדעש י"ם, מנחם מנדל  פנט, יחזקאל פנט - האדמו"ר מדעש בני ברק (אשר אנשי מיכל ניסו להשמיצו אך "נרגעו" לאחר שטאויימו כי יוודע מיהו אלתר יוסף ה"שייגיץ", בנו של מיל) ואשר פנט יצאו לדרך בלי לבזבז דקה. בין שאר הפניות שלהם היתה גם הפניה אלי. במקביל הם פנו לבן דודם - מיכל פנט הנדון, ואל הרב יואל טוביאס. מיכל פנט - איש רע ואגואיסט, הבין שאם יצטרף לבני דודיו הרי שלעולם לא יהיה דמות המפתח היחידי בדעש ובכל הקשור לרכוש הנדל"ני שם, ולכן החליט הלה לא להצטרף אליהם אך גם לא התנגד אלא שלחם לרב יואל טוביאס משיכון ו' בבני ברק, שירגיע את בני דודיו כאילו שום דבר לא יקרה שם ולדידו של מיכל עדיף היה שהפדרציה תעשה שם ככל העולה על רוחה והעיקר שאף אחד ממשפחתו לא יהיה מעורב שם יותר ממנו.

 

אין זו הפעם הראשונה שמיכל פנט מהתל ומחריב יהדות רק משום כבודו המאוס. שנים רבות קודם לכן עמדו אדמו"רי דעש להקים ישיבה מפוארת וחסידי דעש ברה"ק התגייסו לעניין. מיכל מרח' רבי טרםון - שבקושי מנהל בית כנסת שומם, נבהל מהעובדה שהנה תקום ישיבה של דעש ועצלן חדל אישים כמוהו לא יהיה לו חלק בה. או - אז קפץ המיכל הזה כחמור בראש חוצות והודיע כי בדעתו להקים ישיבה וכי ההחלטה נשמרה עד אז בסוד אך היא קדמה להחלטת בני משפחתו האחרים. בני המשפחה האחרים - יהודים עדינים ויראי חטא ובראשם דודו האדמו"ר המנוח מדעש י"ם (אביהם של ארבעת האדמו"רים שהזכרתי קודם), החליטו כי למען "השלום במשפחה" הם יבטלו את תוכניתם ויקבלו את הישיבה שיקים מיכל כישיבת חסידות דעש. אך לא דובים ולא יער. עבור רודף הכבוד מרח' רבי טרפון הספיקה העובדה שהללו ביטלו את תוכניתם והוא חייך את חיוכו הערמומי מתחת לזקן השועלי שלו. הוא הצליח במשימתו : משפחתו לא תקים ישיבה וזהו זה, שהרי הוא עצמו לא תכנן מעולם להקים ישיבה. ואמנם לימים נוכחה המשפחה המפוארת כי שום דבר לא קם ומששאלו אותו על כך ענה כי "זה יוקם בקרוב מאוד, עדיין אין תקציב" ועוד מיני הבלים. השנים עברו ושום ישיבה לא קמה, רוב החסידים שהיו עברו לחסידויות  אחרות, ובעיקר לחסידות סאטמר. אבל מיכל פנט תבע להיות ראש וראשון לכל האדמו"רים "משום שאני הבן הבכור של הבן הבכור של האדמו"ר מדעש שניצל מהשואה".

 

גם בפרשה הרומנית העדיף מיכל פנט שבית הכנסת יהפוך למועדון תועבה אך בני דודיו לא יהיו שליטים שם, ולכן שלחם ליואל טוביאס. האחרון הרי ידוע כסניגור ההיסטורי וההיסטרי של הפדרציה המתבוללת ברומניה וזאת ידוע גם למיכל פנט. ואמנם טוביאס ניסה ל"ספק את סחורת השקר" למיכל בכך שהונה את בני דודיו וטען כי "שום סכנה אינה נשקפת לבית הכנסת". אבל הבני דודים - שבעי תעלולים ממיכל (בעבר השתלט על ירושה שהיתה מגיעה להם וגם העלים לעצמו בנין בת"א על חשבונם - במקרה הראשון נעזר ב"דין תורה" של יואל טוביאס ורב בשם שטרן משיכון ה' בבני ברק) ומלאים ידע על טוביאס ושקריו הרומנים, פנו אלי. בקיץ 2009 ישבתי עימם בבני ברק והבטחתי לעזור להם בכל האמצעים האפשריים. האדמו"רים מדעש החתימו את כל תשע עשרה האדמו"רים של חסידות זו ובכללם את מיכל פנט. האחרון חתם משום שפחד להתנגד לפעולה קונסטרוקטיבית שמא יאמרו ויגלו כי המחבל בפאר החסידות - שה"מראה יחזקאל" היה פארה, הרי הוא מיכל פנט. מנגד הוא טען בפני בני בני דודיו כי "הכל צחוק, מי ברומניה יתייחס אל 19 אדמו"רים לא מוכרים"? מיכל שוב טען כי "הכל שטויות, לא יקרה שם כלום". אבל בפועל הדברים כמובן היו אחרים.

 

ברומניה החלטתי להפתיע בסיפור בית הכנסת בדעש. כבר קודם לכן ידעתי כי בתי הכנסת היו למרמס ע"י הפדרציה. בביסטריצה הושכר בית הכנסת לעשרות שנים לעירייה המקומית והפך לאולם קונצרטים של עמותה יאפנית (!). אפילו העיתונות הנוכרית חגגה על חילול ה' הזה והכותרות היו בסגנון "דיסקוטק בבית הכנסת"?!, והתלוו לכתבה תמונות של נשים נוכריות מזמרות ורוקדות על רקע הפרוכת! את העסקה ביצע היו"ר המתבולל של של קהילת ביסטריצה - פרדי דק (שגם מכר בתי עלמין לחברות בנייה באישור הפדרציה). ההסכם התאפשר משום טיפשותו של ה"רב מביסטריצה" שבניו יורק, שיחד עם דוד קאהן מסקולען האמינו לפדרציה ול"רבה" דאז (השמלאני מנחם הכהן) כי המקום יעבור לידיהם תמורת תשלום. כמובן שהמו"מ הדמיוני הזה נמשך עד שהמקום הושכר לעירייה ואז מנחם הכהן טען כי "לא ידעתי על העניין של פרדי דק" ואילו בפדרציה טענו כי "לא ידענו על המו"מ שלכם עם מנחם הכהן". בקלוז' השכירה הפדרציה בית כנסת לאולם הוללות כשפרוכת ארון הקודש מהווה "אטרקציה" לבר שם - רחמנא לצלן! באותה עיר הפכה הקהילה המקומית מקווה טהרה לבריכת שחיה. בטימשוורה הפכו כשישה בתי כנסת (!) לאולמות הוללות, קונצרטים ו"בית לוויות" נוצרי. גם בעיר בקאו הושכר חלק מבית הכנסת ל"בר" הוללות כשבית הכנסת צמוד לו! וכך הלאה וכך הלאה. הכיוון בדעש היה דומה. בכל אותן השכרות ומכירות (אף של בתי עלמין וחיטוטי שכבי) תמיד התנערה הפדרציה מאחריותה וטענה כי המוסדות של הנוכרים הם היוזמים, אך הפדרציה "שחכה" לספר כי היא עצמה העבירה את המקומות לנוכרים ביוזמתה ומתוך בצע כסף של ראשייה, שעד היום לא הוכח אפילו שהכסף לא הלך לידיים פרטיות. מי שגיבה את המתבוללים הללו היו בעיקר יואל טוביאס, שמלק'ה הלפרט ואח"כ גם חיים לייב דויטש (מ"חוג חת"ם סופר" פ"ת) ואהרון ישעיהו רוייטר. לימים נכנסו ל"עסקים" הללו גם בני משפחת שלזינגר מלונדון. התכנון בדעש היה זהה.

 

אך לפרשת דעש היה גם נופך בינלאומי. מהאיחוד האירופאי הבטיחו לעיריית דעש תקציב הגון להפיכת מרכז העיר העתיקה ל"פרויקט תרבות" היסטורי ותיירותי שבו יכללו כנסיות מקומיות ולהבדיל בית הכנסת. הפדרציה קפצה על המציאה והציעה לעיריית דעש לשכור את המקום לעשרות שנים ולהקים שם "בית תרבות" שבו יופיעו נערות מקהלה בלבוש פרוץ ובסמוך יוקם "מוזיאון שואה" עם תמונות מעורטלות של אומללי השואה וע"י הפרכות. העירייה שמחה על העניין - לאוו דווקא מבחינת תובנו, אלא כאפשרות להאיץ באמצעות ההצעה את קבלת התקציב באירופאי. ואז הגעתי לדעש.

 

מראש כבר הכנתי את העצומה נגד העניין אך החלטתי לפרסמה רק לאחר שאהיה בדעש עצמה. בביקורי בדעש שוחחתי עם אותו פרקש וזה אמנם אישר לי את התוכנית בטוענו כי "עדיף שהמקום יהיה פעיל" (בסיביו מנהלת הפדרציה מו"מ למכירת בית הכנסת שם לכנסיה, רחמנא לצלן). מיד לאחר דבריו הושטתי לו את העצומה - מתורגמת לרומנית, ופניו החווירו. כשטען כי ה"רב אישר זאת" הוכחתי לו כי סורין רוזן ("סגנו" של מנחם הכהן) כלל אין בידו תעודת גיור למרות אימו הנוכריה. פרקש טען לפתע כי "חצי מהרבנים שחתומים אינם חיים". או - אז הרעמתי עליו בקולי והוא התנצל מיד. מיד אח"כ יצאה העצומה - בעברית, רומנית ואנגלית, והסיפור התפרסם מיד בעיתונות הרומנית, בעיתונות החרדית בישראל ("המודיע", "משפחה" ו"יתד נאמן"), בעיתון דער איד" באידיש העולמי ואף בעיתון היהודי- החילוני באנגלית, ב"גואיש כרוניקל". הפרשה עשתה עדים והפדרציה נבוכה הפעם, ובמיוחד לנוכח 19 חתימותיהם של אדמו"רי דעש. מנגד נפגשתי בדעש עם ראש העיר - מר קוסטן מורר, והבעתי בפניו את מחאת המשפחה על מה שנעשה. בעצומה צוין כי המשפחה תלחם בבית המשפט הרומני להחזרת בית הכנסת לידיה. בנקודה זו נבהלו מתבוללייה הקומוניסטים של הפדרציה. הללו השתלטו בימי הקומוניזם על הרכוש הציבורי של היהודים אך לאחר הפיכת הנגד (ב-1989) הם לא החזירו רכוש זה לקהילות הנגזלות כמו שנעשו הדברים בחבר העמים או בשאר מזרח אירופה ואף ע"י הממשלה הרומנית (ברכוש פרטי או ציבורי של הדתות האחרות). למשפחת פנט היה גם "קייס" משפטי מצוין - הם היו הקהילה היחידה בעיר ושלא כבערים אחרות הם יכולים היו לטעון ולהוכיח כל כל הרכוש הציבורי שם הוא שלהם (בית הכנסת, בית העלמין ובתי הקהילה דהיום, שחלקם מושכרים). הפדרציה נעמדה על רגליה האחוריות וביקשה "הסברים" ממשת"פה יואל טוביאס.

 

חזרתי לארץ וממש בתוך חודש תשרי נפגשתי עם מיכל פנט בביתו, בבני ברק. הייתי בטוח שהוא ישמח על הפעולה ההצלה. לימים הסתבר לי מבן דודו שמעבר לים כי ההצלה הזו היתה בשבילו מכת מוות ציבורית ופוליטית שעוררה את כל האדמו"רים הרדומים בדעש להתעניין בנעשה שם. הפעם מיכל "בלע את הכובע" משהבין כי עצומת 19 האדמו"רים עשתה הד אמיתי ולא כמו שהוא חשב, בהיותו מנותק מהעניינים. בפגישה נכח גם האדמו"ר אשר פנט. מיכל היה עצבני אך ניסה להסתיר את כעסו. הוא טען כי אם יצא למאבק נגד הפדרציה, אזי, עלולים טוביאס והלפרט לבזותו ולהעליל עליו עלילות, שהרי מה שהם מסוגלים לעולל לו הוא אינו יכול להשיב משום שהמומחיות שלהם הפוליטית היא להעליל עלילות שם רע ולבזות בני אדם. האמת הייתה שכבר אז הוא עצמו פנה לטוביאס כדי שיקשר אותו עם הפדרציה וזו "תרגיע" את העניין בשקרים והעיקר שאדמו"רי דעש האחרים לא יהיו בעניינים (כמו שכבר עולל בפרשת סגירת הישיבה שלא קמה). בנתיים נשלחו מכתבים ממני אל הרשויות ברומניה ונוהל על ידי מו"מ פוליטי עם השלטון למנוע את העוולה. אך ככל שהעניין הצליח כך מיכל היה עצוב ומדוכא, וניסה להכשיל את העניין.

  

בתיו 2009 תכננו אדמו"רי דעש לצאת עימי לרומניה ולעקוף את הפדרציה כדי לנהל מו"מ עם העירייה. גורם פוליטי רומני בכיר תיווך בחנינו לעירייה ועמדה להיערך פגישה בנושה. מיכל הנוכל משך לכיוון הפדרציה. הוא טען יעשה הסכם "כמו שבוהוש עשו". טוביאס עמד מחוריו. כשגיתה הפדרציה - לפני הימים הנוראים של שנת תש"ע, כי תוכניתה להקים מועדון תועבה נוסף בבית כנסת - והפעם בדעש, נחשפה מיד עברה משיטת המקל לגזר. טוביאס הסביר לפדרציה כי מיכל ימכור גם את אשתו וילדיו רק כדי למנוע מבני דודיו דריסת רגל בדעש. או - אז הציעה לו הפדרציה את "תוכנית בוהוש". ומהי תוכנית בוהוש? זמן קצר קודם לכן נערך ההסכם בין חסידות בוהוש - בתיווכו של יואל טוביאס, לפדרציה ןזו הבטיחה לחסידות תעביר לשימושה את בית הכנסת ובית העלמין בעיר בוהוש ויבנה גם מקווה ע"י החסידות. טוביאס הסביר לאדמו"ר ולראשי החסידות כי ההסכם אומר שהחסידות תשלוט במקום ותמורת השיפוצים וסכום של 100000 יורו יועבר אף הוא לפדרציה ואילו כל המתקנים יועברו בטאבו לבעלות החסידות. אך למעשה לא כך היו פני הדברים. הפדרציה נתנה לחסידות לשפץ את כל מה שהוסכם ואח"כ הועבר הסכום הלה במלואו והחסידות התחייבה גם לשלם את שומרי בית הכנסת, העלמין, המקווה ואת כל עבודות התשתית השוטפות אך אח"כ הסתבר שטוביאס "בישל" עבורם חתימה על כך שהמתקנים אמנם יופעלו ע"י החסידות אך יישארו תמיד בידי הפדרציה וזו תוכל להפסיק את ההתקשרות באופן חד צדדי. לאחר הפרשה הזו אמנם בוהוש קיימו - בלית ברירה, את ההסכם אך את הקשר עם טוביאס הם הפסיקו. לבוהוש יש רק הוצאות מההסכם ואילו פנו יחדיו בוהוש, ביסטריצה, דעש, סאטמר- סיגט, ספינקא ועוד כמה חסידויות וגורמים דתיים שהיו להם בתי כנסת פרטיים, לערכאות הרומניות והאירופאיות ודאי שהפדרציה היתה מתמוטטת ומוסרת את אותם בתי כנסת לקהילות האם, כפי שאירע בפולין, הונגריה, אוקראינה וכו'. בפרשת דעש עמד לקרות התקדים הזה ורוב אדמו"רי דעש קיבלו את דעתי ומזה פחדה הפדרציה. אילו היה מתרחש התקדים המשפטי בדעש, כל השאר היה מתמוטט. אך הפדרציה - בעזרת משת"פה הקבוע יואל טוביאס, מצאה את ה"חוליה החלשה": מיכל פנט. אבל יותר ממה שהם מצאו אותו הוא מצא אותם. באמצעות ההסכם איתם הוא ישתלט על בנין בית הכנסתת בדעש, אח"כ על בית העלמין ואולי גם על שאר בנייני הקהילה שעוד נותרו לפליטה. הוא גם האמין - ברוב טיפשותו, כי לפניו פדרציה שממנה יצליח להוציא נכסים בעתיד כמו שרושש את אחיו ובני דודיו. דרך אגב, הסכם זהה נעשה בשנה שעברה עם אדמו"רות מונרו וגם שם הפיצו האחרונים כי קנו את בית העלמין בסיגט ובית כנסת בסטו מרה (סאטמר) אך לבסוף הודו כי הכל נשאר בבעלות הפדרציה . משנשאלו הללו מדוע עשו את ההסכם הזה הם ענו בערך ע"י היגיון של מיכל פנט (הפועל כיום עימם):"העיקר שהרכוש לא ייפול בידי האדמו"ר מסאטמר". כוונתם היתה שהאדמו"ר מסאטמר - הרה"צ זלמן לייב מוילהמסבורג, לא יזכה במקומות הללו לטובת חסידות סאטמר.

 

כששמעו הבני דודים על מעלליו של מיכל פנט ניסו לשכנעו ולהסביר לו שדרכו שגויה משום שהפדרציה לא תיתן לו משהו אמיתי - ועל כך העידו גם מחסידות בוהוש, ומנגד עלול לרדת לטמיון הסיכוי לעקוף את הפדרציה ולחתום עם העירייה על הסכם קבוע לעתיד, והפדרציה תחכה לשעת הכושר להפוך את המקום - חס ושלום, למועדון הוללות, כפי שעשתה זאת במקומות רבים אחרים. מיכל נשאר בעקשנותו ואיים כי יטרפד את בני דודיו ומנגד לי הוא אמר כי "יצאתי מהתמונה". מה שלא ידעו ולא הבינו הבני דודים הוא שאת מיכל טובת בית הכנסת ובית העלמין מעניינת כשלג דאשתקד ושיטתו היא שאף אחד מבני הדודים לא יצליח בדעש גם אם המחיר הוא באבדון עולמים של אינטרסי היהדות וכלל חסידותו.

 

מיכל פנט - תככן בחסד עליון, החל לנסות לסכסך בין בני דודיו, שאחד מהם (הרב מנחם מנדל פנט) הוא מחותנו, ומיכל ניסה לנצל זאת ובמיוחד נגד הרב יחזקאל פנט. כך למשל הזמין לביתו - באחת ממוצאי השבתות של סתיו תש"ע, את האדמו"רים הירושלמים הרבנים יוסף ומנחם פנט וביקש מהם לא לעדכן ולא להביא את אחיהם מבני ברק - האדמו"רים יחזקאל ואשר פנט. לאחר דיון משפחתי של הארבעה הוחלט שהירושלמים ייסעו ואח"כ ישבו כולם וידונו שוב. באותה פגישה ניסה המסית והמדיח מיכל להסית את הירושלמים נגד אחיהם הבני ברקים בכך שלאחרונים אין "השקפה תורתית" וכי מטרתם להשתלט על בית הכנסת בלעדיהם. משפרצו השניים במחאות קולניות עבר מיכל לעניין אחר וניסה להסביר כי הסכנה לבית הכנסת היא מצד העירייה והפדרציה וטוביאס הם המצילים. בשלב זה הוציאו האחים שרשרת מכתבים והוכחות ברורות כי הפדרציה היא האשמה ואילו העירייה מסכימה לשבת עם משפחת פנט ולערוך הסכם אי שימוש בבית הכנסת שאינו הולם את הדת היהודית. גם בנוגע ליואל טוביאס הוכיחו האחים מי"ם כי האיש אינו אמין. חוץ מהסיפור שהלה סיפר להם חודשיים קודם לכן כי "אין סכנה לבית הכנסת" סיפר אחד האחים כי שנים מספר קודם לכן נסע אביהם המנוח להשתטח על קברי אבות באזור סיגט - מארמוריש ברומניה ומאחר והיה מדובר בשבוע לפחות הוא הבין כי יאלץ לשבות בשבת באזור. האב הרים טלפון ליואל טוביאס ושאלו על עניין שביתת שבת בעיר סיגט. טוביאס - בביטחון מלא, לא היסס והמליץ לו על כך. בין השאר הבטיח טוביאס כי בסיגט ימצא האב מנין שחלקו שומר שבת, בעיר פועל מקווה טהרה ושיש אפילו מסעדה "כשרה" אבל לא מתאימה להידורים של יהודים חרדים כמותו. האב שמח על השמועה אך משהגיע לעיר מצא לדאבונו כי בית הכנסת כבר סגור שנים רבות מחוסר מנין, כששאל את ראש הקהילה - מרכוס שמו, על מקווה, האחרון פרץ בצחוק לעגני. לאב המתוסכל לא נותר אלא לשבות במלון נוכרי ללא פרצוף אחד של יהודי. בחוזרו לארץ הפטיר האב במרירות - "מזל שטוביאס לא הבטיח לי אוכל "גלאט כשר", שאז הייתי נמק ברעב משום שלא הייתי מכין את עצמי גם בצידה כשרה". מאז ועד מותו לא דיבר האב עם טוביאס מטוב ועד רע. גם לאחר הסיפורים הללו נותר מיכל בעמדתו המשונה ומשלא הצליח לסכסך בין האחים ולהפרידם שוב דבק בטוביאס ובפדרציה.

 

 לקראת כסלו תש"ע יצא העיתון "יתד נאמן" בשלוש כתבות - זו אחר זו, של תחקיר על הנעשה ברומניה בכל האמור למכירת בתי עלמין ובתי כנסיות. התחקיר היה של העיתונאי בני רבינוביץ במוסף "שבת קודש". התחלת התחקיר הייתה כבר מיד עם חזרתי לארץ מהסיור ברומניה - בו גם בקרתי בדעש, בקיץ 2009. בעיקר התמודד התחקיר עם פרשת בתי העלמין ומכירתם והוכיח שגם לאחר שטוביאס, רוייטר, הלפרט ודוייטש נתנו מספר פעמים גיבוי לפדרציה וטענו כי "מעכשיו כבר לא ימכרו בתי עלמין", הרי שהדברים קרו שוב. לכתבה השלישית צורפו גם עדויות בכתב ובע"פ של קוראים רבים שקראו את שני הכתבות הראשונות והוסיפו עליהן מניה וביה. בגלל פרשת בית הכנסת בדעש הוכנס לתחקיר גם נושא בתי הכנסת ובראשם זה של דעש, אך גם מקרים רבים אחרים כמו ביסטריצה, בקאו, טימשוורה, קלוז' (קלויזנבורג), סיביו ועוד. התחקיר כמובן היה מבוסס על החומר שהגשתי וכלל גם "זוטות" אחרות על הפדרציה. סערה גדולה פרצה בקרב ארבעת "סנגורי" הפדרציה - טוביאס, הלפרט, דוייטש ורוייטר והם נפגשו ב"יתד נאמן" עם הכתב רבינוביץ וניסו לשכנעו להפסיק את סידרת הכתבות (הפגישה היתה לאחר פרסום הכתבה הראשונה). רבינוביץ מצידו ביקש מהם להוכיח לו שני דברים:1) דבר שלא היה אמת בכתבה הראשונה.2)במה הרה"ג דוד שמידל וכותב שורות אלה גרועים ממחמדי נפשם - מתבוללי הפדרציה? בשתי השאלות נשארו הארבעה בפיות פעורים. הכתבות המשיכו והרב אהרון ישעיהו רוייטר הודיע כי אמנם שוכנע להפסיק את מעורבותו ברומניה - לצד הפדרציה, וכך אמנם היה מאז ועד היום הזה.

 

והנה כאשר התפרסמה הכתבה הראשונה - ותמונת בית הכנסת של דעש במרכזה, נכנס מיכל פנט ללחץ. האמת יצאה לאור וגם חברו יואל טוביאס טובע בסירה המשותפת. מיכל פנט לא סתם נילחץ- מרומניה צלצלו אליו ישירות והודיעו לו שאם לא יכניס הכחשה לעיתון, אזי, המשך ה"פעילות" עימו בסכנה. מיכל שוב החל לריב עם בני דודיו אך חומר לסתור את הכתבה לא היה לו. מנגד הוא טען כלפיהם שאם לא יכחישו בעיתון את הנאמר על דעש הוא יחתים את בניו ואחיו והם יכניסו את ההכחשה. הבני דודים ענו לו שאם הוא יממש את איומו הם כולם - כולל שאר בני הדודים, ייסעו לרומניה עימי ויאמרו לממסד הרומני שהאיש אינו מייצג דבר וכי הוא משת"ף של הפדרציה. כאן מיכל ירד מאיומיו. או- אז פנה מיכל ישירות לבני רבינוביץ וניסה להכחיש הכחשה אך שזו תהיה בלשון העיתון ולא ממש בלשונו. כמו כן ניסה להוא מהעיתונאי במרמה מהם קשרי ברומניה אך כמובן שבני רבינוביץ לא שיתף עימו פעולה ומנגד הוא חשש להתגרות בעיתונאי.

  

מספר ימים לפני חנוכה תש"ע ניסה מיכל לממש את ההסכם עם הפדרציה אך בערמומיות. בדעש ביקרה משלחת של המשפחה - מעל לעשרים איש, והגיעה ליורצייט של אחד מגדולי החסידות. הללו ביקרו בשני ערים - דעש ואלבה יוליה (קרלסבורג). בין אנשי הקבוצה היו גם בנים של בני דודים אחרים וביניהם בנו של האדמו"ר הרב יוסף פנט מי"ם. רק מיכל היה שייך לדור המבוגרים. בחשאי הוא תיאם עם הפדרציה שישלחו איש שלהם והלה יחתים את בנו אלימלך פנט (מהעיר אלעד) על ההסכם. מיכל הטיפש גם לא ידע מה מחכה לו בהסכם. והנה ה' הטוב הפך את הצעתו כמו שעצת המן הרשע נהפכה לחג הפורים ואירע שם - בדעש, נס חנוכה. הפדרציה שלחה - כנציגה, ישראלי גס רוח, "גרובער איד", החי עם נוכריה ואשר יש לו מזנון לממכרי "מעדני חזיר" בפקולטה לרפואה באוניברסיטת בוקרשט. האיש - נתן נטע שמו, החל להתנהג, מתחילת הגיעו לדעש, כ"פיל בחנות חרסינה". בבית הכנסת הוא האשים את הקבוצה בגניבת תמונות ודברי קודש מבית הכנסת. איים עליהם שיכה אותם והתפאר שבישראל הוא הרג ערבים. אח"כ הוא טען שלרומנים מתאים לגנוב ולא ליהודים והוא יכול להרוג רומנים כמו שהוא הרג ערבים. אח"כ עבר לעניין ההסכם עם הפדרציה - הסכם שהיה אמור למנוע את פגישת אדמו"רי דעש עם ראש עיריית דעש. בין השאר הוא הבטיח כי החסידות תשתמש בבית הכנסת כרצונה עד עולם ללא מגבלות הפדרציה. בדפים שנתן לאלימלך פנט היו רשומים דברים אחרים כמו קבלת 100000 יורו מהחסידות ובנוסף עלייה לשפץ את המקום ולתחזקו על עובדיו. כמו כן היה שם הסעיף כי הפדרציה תוכל לבטל את ההסכם חד צדדית וללא פיצוי על ההשקעה (הללו עושים זאת גם לנוכרים המשכירים מהם מקומות - כמו בעיר רדאוץ, לפני מספר חודשים - לגב' בשם פדריקה אנג'ליקה). אלימלך התמים עמד לחתום על הנייר אך בנו של האדמו"ר יוסף פנט וצעירים אחרים מהמשפחה מנעו זאת ממנו בטענה כי "רק בישראל ניתן תשובה אחרי שנשאל את ההורים". אלימלך נכנע וגם נטע הנוכל לא הצליח לשכנע את הצעירים. כל אותה עת עמד מיכל בצד כאילו הנושא אינו נוגע לו אך משבוטלה החתימה האדימו פניו כעגבנייה רקובה. לאחר ביטול החתימה הם תכננו היה להעבירה לעוזרו של מיכל בישראל - אותו לץ בשם רובינשטיין, והלה ידפיס זאת ויחתים את מיכל ואח"כ ההסכם יעבור לפדרציה וזו תרוץ עימו לראש העיר ותאמר לו שכל הפרסום נגדה היה שקר ושבעצם אדמו"רי דעש עומדים מאחוריה אף אם צריך להפוך את בית הכנסת למוזיאון או לתיאטרון וכך העירייה תחזור ותשכיר את המקום ולמיכל ואנשיו ישאירו פינה באחריותם ליד ארון הקודש. אך גם את הנבלה הזו ביטל השם הטוב בדרך נס גלוי.

 

ברשות בנו של האדמו"ר יוסף פנט היה מכשיר הקלטה שבו הקליט את כל האירוע כמזכרת. והנה בדרך נס ממש הוא הקליט את דבריו הבהמיים של הפוקר נטן נטע (האחראי של הפדרציה על בתי העלמין ברומניה שמחוץ לבוקרשט). ההקלטה הגיעה לאדמו"רי דעש האחרים ואח"כ אלי והועברה לרשות הרבים ולימים שימשה חומר בסיסי לכתבת ענק בעיתון ה"עדה" ובעיתונות הרומנית, תוך העברת תלונה רשמית לפדרציה המתבוללת ברומניה על האשמת בני המשפחה כ:"גנבים" והאיומים הפיזיים עליהם. למיכל פנט לא היה מה לומר. גם חתימת ההסכם ירדה לטמיון לאחר ששאר אדמו"רי דעש איימו שאם מיכל יחתום הם יצאו בהצהרה משותפת לעיתונות החרדית נגדו. מיכל חרק שיניים אך לא חתם. מנגד הוא איים על שאר בני דודיו שאם ייסעו עימי לרומניה הוא יצטרף שוב לפדרציה.

 

ונחזור להאשמותיו של נתן נטע נגד המשלחת - על היותם "גנבים". האשמה של נטע לא היתה לגמרי מופרחת באויר. שנים מספר קודם לכן הגיעה קבוצה של בני המשפחה לדעש וביניהם אלתר יוסף פנט - בנו הבכור של מיכל פנט מבני ברק, ובן דודו יוסף מייזליש. השניים - מתגוררים ברה"ב, השניים אמנם שלחו ידם בביזה וגנבו רהיט יקר מבית הכנסת: את הכיסא העתיק שעליו ישב סבם, האדמו"ר מדעש לפני מלחמת העולם השנייה.

 

לאלתר יוסף פנט - הרוח החיה שמאחורי הגניבה, היסטוריה לא מכובדת של גניבות, תעלולים ואף תועבות. מישיבת שטיבין המפוארת סולק הלה בבושת פנים כאשר נתפס בתועבות והיה בגדר "חוטא ומחטיא". שנים רבות לקח לבני משפחת פנט המהוללה לבטל את גזירת הרושם הרע שהלה עולל והתחננו ששוב יקבלו לישיבה זו את בני המשפחה, במיוחד אלה שנשאו את השם "פנט". אח"כ נודע "שייגיץ" זה בעבירותיו הרבות ובעיקר סחר בדברי קודש גנובים ובראשם ספרי תורה. הלה גם מכר ספרי תורה פסולים לקהילות תמימות- ובעיקר אורתודוכסיות מודרניות שנתנו בו אימון. הלה הוא כיום יועץ הסתרים של האב בכל הנוגע לרומניה, כיצד לרמות את שאר בני המשפחה ומה ואייך לשקר.בדעש הוא גנב, כאמור, את כיסא סבו לאחר שהבטיח לקהילה כי הוא יהיה אחראי על ה"סדר". מעניין שדווקא עם אביו של הגנב מצאה הפדרציה לשון משותפת...

 

בחורף 2010 יצאתי בחשאי עם האדמו"ר מדעש י"ם - הגאון יוסף פנט, לרומניה. לאחר שבבוקרשט נפגשנו עם ראשי השלטון יצאנו לדעש בהמלצתם ובתיווכם ונפגשנו עם ראש העיר. לרומניה יצא הרב פנט מצויד גם במכתב של הרב יונה מצגר - ה"רב הראשי" בישראל, נגד מעללי הפדרציה ברומניה. המכתב התפרסם בעיתונות הרומנית ובתגובה צלצל לרב מצגר מנחם הכהן מהשמאל (אז "רבה של רומניה) וקיללו אותו נמרצות ואף איים עליו). לאחר הפגישה עם ראש העיר ואנשיו מסר לנו ראש העיר התחייבות בה הבטיח שלבית הכנסת לא יכנס שום תוכן שינגוד את היהדות ובניגוד לדעת משפחת פנט. ראש העיר עמד בהתחייבותו, ומה עוד שבית הכנסת אינו בבעלותו אלא בבעלות המתבוללים מהפדרציה כך שרק מהם יכולה היתה לבוא, חס ושלום, סכנה. לכן כל האשמותיו של מיכל פנט הם דברי הבל "לעשות קופה" של 100 אלף יורו ויותר לכיסי הפדרציה ולכיסיו.

  

כשהרב יוסף פנט הגיע לארץ והסתבר למיכל שהיינו אצל ראש העיר מיכל השתולל הלה. כמו כן ביקש - כאילו בתמימות, לראות "משהו כתוב" כדי להיות בטוח ש"חלפה הסכנה מעל בית הכנסת". מיכל רצה מכתב זה מסיבה אחרת - להגישו לפדרציה, וזו היתה יוצאת לריב נגד העירייה החותמת על הסכמים עם יהודים מאחורי גבה ובמקום זאת היה נכנס לתמונה מיכל עצמו, דרך הפדרציה וכל היה מיכל הופך ל"מציל". מיכל לא שקט ולא נח. על העלבון - כי הבכורה בדעש נלקחה ממנו הוא לא סלח. מחד גיסא הוא טען כלפי בני דודיו וכלפי כי אותו העניינים בדעש כבר לא מעניינים אם העניין סודר. אך מנגד הוא פעל כגנב בלילה וביקש מטוביאס לקשרו לפדרציה. מהפדרציה הוא ביקש לערוך איתה את ההסכם והבטיח להחתים את משפחתו על כך שהוא נציגה. טוביאס שמח לקשרו לפדרציה והוא הבטיח להם סכום של 100 אלף יורו (שבעבר טען שזה הסכום ל"רכישת" בית הכנסת בדעש - עוד שקר, שהרי בית הכנסת מעולם לא עמד למכירה ואפילו הפדרציה לא הצהירה רשמית על כך), שיפוץ בית הכנסת והוצאות ההחזקה והעובדים. מאחורי גבם של בני דודיו מישראל הוא צלצל למספר בני דודים בחו"ל (בעיקר בארה"ב) ושיקר כי "עדיין קיימת סכנה לבית הכנסת בגלל העירייה). הללו לא חתמו לו מעולם אך אמרו לו שאם קיימת סכנה הם מתירים לו לפעול בשמם. עם החתימות המזויפות יצאו טוביאס ומיכל לרומניה וחתמו עם הפדרציה. משהגיעו לדעש סירב בתחילה ראש העיר לקבלם כנציגי החסידות אך לאחר שראה את המכתב המזויף ולאחר שמיכל טען כי הרב יסף פנט הוא "דמות שולית במשפחה" נאות ראש העיר להרשות לפתוח את בית הכנסת ל"שיפוצי המשפחה".

 

לא רק ההבטחה שמסר לנו ראש העיר (שנבחר שוב בשבוע שעבר לראשות העירייה של דעש) מעידה על הסכנה שחלפה - להפוך את המקום למקום תועבה. פחות משנה לאחר ההסכם הגיע לבית המשפט בקלוז' - בירת המחוז שבו נמצאת העיר דעש, בקשה מהונגרי תושב דעש לקבל בחזרה את ביתו שהולאם בתקופה הקומוניסטית. לא עזרו לעירייה ההסברים כי הבית הגדול הלה הוא חלק מפרויקט פיתוח העיר (בו בית הכנסת היה חלק ממנו) בחסות האיחוד האירופאי. ההונגרי הלה היה בעל קשרים עם המפלגה הלאומית של ההונגרים ברומניה, שאז היתה לשון מאזניים קואליציונית ברומניה, ושרי המפלגה סייעו לו לקבל את הבניין. כך נפל הפרויקט סופית והאיחוד האירופאי משך את ידו מכך. ראש העיר ואנשיו עוד ניסו לבקש משרת התיירות - גב' הלנה אודרר, לקיים את הפרויקט ללא שילוב הבניין המוחזר בתוכו אך השרה סירבה וביקשה תוכנית חדשה ופרוצדורה של עוד שנה וחצי נוספת לפחות. ראש העיר המשיל לנשיא טריאן באססקו אך הלה עמד מאחורי עמדת השרה שלו ואז ויתר ראש העיר על העניין והפרויקט נפל סופית. הדברים נמסרו לי רשמית ע"י יועצי ראש העיר כשביקרתי שם לפני כשנה - למציאת מסמכים על יהודים שחיו בעיר ובאזור, ובזמן כתיבת שורות אלה אושרו לי הבדים שוב רשמית ע"י העירייה. עלי לציין שבשנתיים האחרונות מסייעת העירייה ליהודים הנשלחים לשם על ידי בענייני בית הכנסת ובית העלמין וזאת בה בשעה שאיש הקהילה - המתבולל פרקש באצ'י, מסרב לסייע להם מעבר לשעה 12 בצהרים.

 

מיכל ניצל גם את מצבו הכלכלי הקשה של האדמו"ר יוסף פנט - שלא יכול היה לעמוד בהבטחתו לראש העיר ולבקר שם בקבוצה. כמו כן היו רעיונות אחרים של בני המשפחה מארה"ב לחיות בעיר דעש (בע"ה יתכן שימומשו לבסוף...) ולהקים מוסדות תורה אך הם ירדו בינתיים מהפרק. כמו כן ניצל מיכל את תמימותו ועדינותו של הרב יוסף פנט, ביודעו שהאחרון לא ישיב מלחמה אלא יסתפק בהצלת המקום. אף אנוכי - כשהגיעה אלי הידיעה הזו, לא פעלתי משום שהמקום ניצל ומשום שהרב יוסף פנט ביקש ממני לא להגיב כל עוד אין סכנה לבית הכנסת.

 

אבל מיכל פנט הסתבך לאחרונה דווקא עם "אהובי נפשו" מהפדרציה. כמו חסידויות בוהוש ומונרו גם הוא הבטיח להם את הדברים - את המאה אלף יורו, את השיפוצים, ההחזקה והעובדים. אבל שלא כאחרים הוא - כ"דרכו בקודש", לא עמד בהבטחות. השיפוצים אמנם החלו מיד אך גם הפסיקו מהר. לעצלן מבני ברק לא היה כוח, כישרון וכסף לא שלו להמשיך בפרויקט. בפדרציה ראו בזאת - והפעם בצדק מבחינתם, זלזול וצחוק בהסכם. בעיריית דעש צחקו על מיכל הליצן ואז הגיעו מים עד נפש אצל הפדרציה והם הודיעו לו - לפני זמן קצר, שאם לא יעמוד בהבטחותיו ההסכם ביניהם מבוטל. ביום חמישי- השביעי ביוני 2012, כינס מיכל "אסיפת חרום" בכל הנוגע לבעיה והיא לשם גם יהודים רבים שכבר שנים הדירו רגליהם מבית הכנסת ברחוב רבי טרפון.

 

אך מיכל הרמאי שינה - ולא במקצת, את נוסח הבעיה. הוא ידע היטב כי אשמתו בכל וידע כי אם יאמר את האמת איש לא יתרום דבר אלא להיפך, לא מעט שאלות תעלינה בנושא וגם אלה שעו פוקדים את המקום לא יראו את פרצופיהם שם. בבכי מלא תמרורים - עם דמעות תנין גדולות אפילו ממנו, הוא קונן כי חייו בסכנה וכי הפדרציה איימה עליו לא רק על ביטול ההסכם אלא גם על חייו. הוא טען כי ביו אנשי הפדרציה נמצאים אנשים מסוכנים - מתקופת הרודן צ'אושסקו, שאם לא משלמים להם הם מחסלים לא רק את החוב אלא גם את החייב. מיכל בכה שאיימו גם על ילדיו ונכדיו וכי "לפדרציה יש זרועות חיסול מסוכנות בכל העולם וגם בישראל". מיכל טען שהפדרציה איימה למסור את בית הכנסת לעירייה וזו אמורה להקים שם בית מרזח. ובכן, הכל שקרים ולהד"ם . אני האחרון שיגן על הפדרציה הזו אבל איומי חיים לא היו שם ולא נבראו, ובטח לא על מיכל'ה שלנו. אמנם נכון הדבר ששליטה בלעדית של הפדרציה מחזירה את הסכנה לבית הכנסת אך את זאת בישל הנוכל מרחוב רבי טרפון בעצמו, כשהתיר הסכם נעול וטוב עם העירייה ש"חישק" כל ניסיון של הקהילה להפוך את בית הכנסת למועדון. מנגד, לאחר הרעש שקם סביב דעש הסיכוי כי הפדרציה תהפוך את המקום לתועבה ירד (אם כי הוא עדיין סביר אם יהיו לה משת"פים כמו מיכל, בנו הגנב או טוביאס חולב הכספים). מצד העירייה הסכנה בוטלה - הן משום שתמיד העירייה לא היתה יכולה לעשות במקום כשלה ללא הפדרציה, בעלת המקום, הן משום ההסכם וההבנה של ראש העיר והן משום שהה"פרויקט האירופאי" בוטל מזמן ולא יתקיים שוב. מיכל סה"כ רוצה כסף -מאה אלף יורו, כדי לתת לפדרציה "דמי חסות" שיעניקו לו על ידה המשך השליטה והאוטוריטה בנדל"ן הקודש של דעש וימשיכו לדחוק את שאר בני המשפחה מהנעשה בבית הכנסת ובבית העלמין היהודי בעיר.

מסתבר שמיכל פנט עולה ברמאותו על אנשי הפדרציה המתבוללת.

 

  

 

 

 

  

18.6.2012

ביזוי מוזיאון הציונים "יד ושעם" / כ"ז סיוון תשע"ב

בס"ד

ותהום סדום, בשבוע החולף רעש וגעש היקום הציוני על חילול מוזיאון הציונים "יד ושעם", אשר הקימו אותו כדי להזכיר שוב ושוב לגויים ולכל העולם, "מה קרה ליהודים כאשר לא היה להם מדינה", עפ"ל.
 
הנה לאחר כל העמל שעמלו בזאת, בפראפאגאנגדה ציונית של השואה, דווקא במוזיאון ה"הזכרה" הרעשני הזה, פירסמו קצת האמת, והלכו כמה בעלי רצון ומסירות נפש וכתבו על הכתלים שם אשר הציונים ידיהם מלוכלות בדם הקדושים מתחילה ועד סוף, והם הם אלה אשר עוררו את כל האנטיסמיזעם והשנאה הכבושה עוד הרבה מאוד שנים לפני השואה, לצרכי שלטונם הרשעי, הבא להכריז תמיד אשר הוא מחוייב המציאות שיתקיים - כדי להגן מפני האנטיסעמיזם, אשר מיסדיו הכופרים - עמלו כל כך להבעיר נגד עם השם... 

הדבר התפרסם היטב בכל העולם כולו, וכאשר זורקים אבן על כלב והיא פוגעת בו, הכלב צועק, ואכן פגעה הפעם האבן טוב כראוי, וכל מקהלת הכלבים הציונית פצחה במקהלת יללה וזעקה על ביזוי ה"יד ושעם" שלהם, ואפילו ראש הכופרים והנשיא העמלקי ימ"ש זעקו ויללו בעל כרחם ושלא בטובתם על הדבר.

כל המידיע הציונית מצדם, הנה הרבה מהם אשר היה קשה להם לפרסם בדיוק את כל מה שכתבו על הכתלים ביד ושעם, בחרו לזרות חול בעיני הציבור לשקר ולסלף, אך גם לא יכלו לסלף הרבה כי סוף כל סוף התפרסמו בכל העולם התמונות של מה שכתבו, והיטב חרה להם על פרסום האמת והשפלת כבודם, ובוודאי שזהו מפלה גדולה לציונים.

הנה מזה נלמד כמה נצרך הדבר לפרסם לכל העמים פשעיהם שקריהם ורשעותם, ולגלות קלונם ברבים, וגם נשמע שהועיל לפקוח עיני תמימים מבני ישראל, ומי יתן שבקרוב נזכה לראות במפלתן הגמורה של הרשעים, במהרה בימינו אמן: 


מצ"ב תמונות מהכתובות  


המכתב אשר לצערנו לא נוכל לכתוב / כ"ז סיוון תשע"ב

בס"ד

בשבוע החולף קיבל בווייס האוס הפרעזידענט של ארה"ב מר אבאמא יר"ה, את העמלקי הציוני פרס ימש"ו, והעניק לו ברוב פאר והדר "מעדעל" - עיטור של כבוד, אשר מעדעל זה הוא עיטור הכבוד הגדול ביותר במעלה אשר אפשר לקבל מאת מדינת ארה"ב.

היינו יכולים להתרעם על הדבר, ולכתוב מכתב אל כבוד הנשיא אבאמה אשר יביט למי הוא נותן זה המעדעל של כבוד, אל שפל ורשע, ציוניסט אשר ידיו מלוכלכות בשמד עולי המזרח, במכירת ילדי תימן, ובכל דבר רע, אשר אם רק היה יודע זאת הנשיא אבאמה - את התנגדות יהודים חרדים רבים אל האיש הזה שר"י - מסתמא לא היה מקבלו בכזה כבוד. 

אך נדמה לנו שלא אל הנשיא אבאמה תלונתינו בעת הזאת. כמה בושה וחרפה היא ליהדות החרדית הנאמנה, אשר שנים עג"ב שנים שותקת ומחרישה ואינה עומדת בשום קשרי מלחמה אמיתיים עם הציונים, למעט באי אלו גזירות כגון חיטוטי שכבי, וכד', שאז יוצאים מעט להפגין, וחוץ מזה נותנים לציונים לדבר כסדר שנים עג"ב שנים בשם העם היהודי כולו, ואין פוצה פה ומצפצף. אותם שותקים ומחרישים, אשר רק מנוחה ושלווה היא כל מגמתם תמיד, הם הם אלו האשמים בדבר, אשר עמלקי הציונים זוכים ליקר ולגדולה בקרב העמים, ואילו עם ישראל האמיתי שפלים ונבזים. 

שתיקתם של אלו הנקראים "אנטי ציונים" וחוסר מחאתם התמידי מחד גיסא, בנוסף על הכבוד לרשעים שנותנים לציונים העמלקים בידיים מאידך גיסא כל אותם אלו הנראים כשומרי תורה ומצוות כאנשי חיל התורא פונובישז, או הראש לץ הטמא, וכת ליובאוויטש, כל אלה יצרו בעוה"ר את המצב המר והמציאות הכואב אשר ראשי הציונים ימ"ש תמורת להיות בזויים ונרדפים ומוקצים בעיני השרים והמושלים, הרי הם הולכים שלובי זרוע בין רוזנים ומלכים, היו צריה לראש, והמחנה המועט הנשאר לפליטה אין לו פה ואין לו רבנים, אין לו מנהיגים ואין לו השפעה על שום דבר. 

ואם כן מה לנו כי נלין על כבודם וגדולתם של העמלקים הציונים, כאשר אין קול מלחמה במחנה, רק פצע חבורה ומכה טריה, ואילו בני ישמעאל אשר להם אולי שיברנו שיכריתו ויבערו את הציונים ומלכותם, אלו חלשים ומוכים וניגפים מזה שנות דור תחת יד הציונים, ולא יכולים לנצחם כלל לדאבוננו.

עכ"פ תיתי להם ליראי השם אשר טרחו ונסעו לעיר וואשינגטון די.סי לפרסם האמונה ולהשפיל כבוד העמלקי הרשעי ימ"ש, אשר בוודאי מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך הכפול והמכופל שנתפשט בימינו, ושכרם רב מאוד, עד ירחם השם וישגיח מן השמים להושיע את עמו, בבוא מבשר טוב משמיע ישועה, אומר לציון מלך אלוקיך, במהרה בימינו אמן:  11.4.2012

מצ"ב גיליון "אומאן בית חיינו"

בס"ד

מצ"ב גיליון חדש בשם "אומן בית חיינו", ובו מידע רב על כל המתרחש סביב נושא השתלטות הציונים בעיר אומאן, ופיתוח המקום כאתר תיירות ע"י העירייה שם. 

לינק לקריאה או הורדה:

 גיליון "אומן בית חיינו" 

ארזי ה"לבנון" אדירי התורה / עש"ק הגדול תשע"ב

בס"ד

ביום ו' החולף ערש"ק לסדר "צו" את בני ישראל ויקבלו עול גלות העמים, נסעו במסירות נפש גדולה אברכים יקרים מארה"ב וענגלאנד לקדש שם שמים במדינות ירדן ולבנון, שם התקיימו צעדות גדולות של הפאלסטינים במה שנקרא בלשונם "יום האדמה".

אין לשער גודל קידוש השם והשמחה שהייתה לערבים בראותם את הני יקירי באים לעזרתם, משתתפים בצערם ומפגינים יחד עימם, ואם כי עדיין בעוה"ר חושך כיסה ארץ ועדיין ישנם ערביים רבים שדבר חידוש ופלא הוא אצלם לראות יהודים הדורשים שלומם וטובתם, והיה מעט מחלוקת במדינת ירדן, הרי שסוכ"ס בסיעתא דשמיא וזכות התורה גם אלו הערבים הבינו מהרה מי עומד לפניהם, וקיבלום בכבוד ובשמחה.

לא קל היה עבור יראי השם, טלטול הדרך הקשה ושביתת שבת קודש במקומות נידחים כאלה, אך תה"ל, בזכות מסירות נפשם התפרסם קול האמונה בקול רעש גדול, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך!

ברוך המקדש שמו ברבים, אמן!


21.3.2012

אכן נודע הדבר! הרצח בטולוז ה"י - רק בגלל התגרות הציונים באומות ל"ע

בס"ד

אתמול עוד חשבו הכל שהרצח הקשה בטולוז ה"י אירע ע"י איזה "ניאו נאצים" שעשו זאת מחמת שנאתם ליהודים (וכך גם אנו כתבנו), אך כעת לאחר חקירה גדולה של הפאליס בצרפת התברר לעין כל שהרצח הזה אירע אך ורק בגלל התגרות הציונים הכופרים השפלים ימ"ש בערבים הפאלסטינים, ואילו הרוצח - ערבי מוסלמי מר נפש ה"י - הודיע קבל עם ועדה שעשה זאת נקמה על רצח ילדי הפאלסטינים ברצועת עזה רח"ל ע"י הציונים. ומה נוכל להשיבו דבר, ואיזה תירוץ נגיד, בשעה שידי אלו הנקראים בשם "יסראעל" דמים מלאו.   

הנה שוב אנו קוטפים את פירות הביאושים של ההתגרות באומות העולם שהציונים ימ"ש מתגרים כסדר עשרות עשרות בשנים, ערב ובוקר וצהריים, ומסכנים בזה את בני ישראל הן אלה שתחת שלטונם האכזר בארץ ישראל, והן אלה הגרים בשלווה בחו"ל, על כולם הביאו ומביאים תמיד הציונים ימ"ש מרחץ דמים גדול ובלתי פוסק, ואינם מוכנים להרפות ולוותר על מלכותם השפלה בכהוא זה, רק עוד ועוד מכריזים שימשיכו במלאכתם לסכן להשמיד להרוג ולאבד רח"ל את בנ"י בשביל קיומם הטמא, ואין מי שיאמר למשחית הרף.

בעת הזאת אשר התגלה המרצע מן השק, אשר כל הרצח בטולוז אינו "אנטיסמיזעם" ואינו "פשע שנאה", אל הכל מההתחלה ועד הסוף היה חלק ומקשה אחת ממלחמותיהם של הציונים בערבים, וזו חטאת וזו פריה, חובה עלינו לצאת שוב ושוב ולהכריז לאומות העולם שאין יד היהודים במעל הציונים, ולמחות על רציחות הציונים בערבים, רק זו הדרך ורק זו העיר אשר בה נלך לבטח ונשכון בשלום, זהו חיוב התורה גמור ד"לא תעמוד על דם רעך", להציל את עצמנו ולהינצל, עד שנזכה לחזות באבדן הרשעים וחורבן מדינתם, או אז ירווח לנו מעול ממשלתם של אלו הביריונים השפלים אשר נטלו ממשלה לעצמם שלא כדין, ושלום על ישראל, במהרה בימינו אמן: 

מנהיגי השקר הולכים ומסתלקים תה"ל / כ"ז אדר תשע"ב

בס"ד

שוב שוד ושבר במחנה האגודאים הסוגדים לעבודה זרה הציונית, לאחר ששתיים מה"צדיקים" מחלקי השיריים מתו בתוך פחות מחודש ימים, כעת גם אחד מזקניהם המכונה "פנחס שיינבערג" אשר היה חבר מועצת זקני הדגל, נפח נשמתו ב"שפיטאל הגדולים" החדש - "שערי צדק", בדיוק קומה אחת מתחת ל"פוסק הדור"... 

בעת הזאת אשר כח השקר הולך ומסתלק, מי יתן ויתחילו הציבור לפקוח מעט את עינייהם העיוורות לראות את אמת התורה בטהרתה, ולא מבעד ל"דעתי תורא" ו"השקפה" מזוייפים של רע-בנים ומנהיגי הבל, רועי אליל אשר אין בהם תבונה, ולהבין לא ידעו. 

השי"ת ישלח לעמו מנהיג אמת ורועה נאמן אשר יאיר עיניהם של ישראל בתורה, במהרה בימנו אמן: 


 

20.3.2012

הון דמים פוליטי, תמורת תשובה ומעש"ט / כ' אדר תשע"ב

בס"ד


היום (כ' אדר תשע"ב) אירע רצח מזעזע בעיר "טולוז" שבמדינת צרפת יצ"ו, כאשר גוי רשע אנטיסמיסט "ניאו נאצי" רצח ביריות מלמד בתלמוד תורה עם שתי ילדיו, ועוד ילדה אחת הי"ד. 


בעת צרה כזאת היו בכל הדורות מתעוררים לתשובה ומעשים טובים ותיקון המידות בין אדם לחברו ובין אדם למקום, אבל הנה כאן היום כאשר הציונים העמלקים הרימו ראשם מיד קפצו בשמחה ובששון על הרצח הזה, להגדיל שם מדינתם, והנרצח אשר הינו מאזרחי מדינתם מיד הוכרז על ידם כ"קרבן טעראר לאומי וקדוש", שכן דם ישראל בכל מקומות מושבותם שייך הרי בלעדית רק להם, כמו שאמרו בזמן השואה "כי רק בדם תהיה לנו הארץ"... כעת מתכננים הרשעים הללו לעשות מכל העניין עסק שלם, לעטוף את ארונות הנרצחים האומללים בדגלם הטמא, ולעשות להם הלוויה לאומית צורמנית וכו' כשם שעשו לנרצחי מומבאי. 


יש לדעת אשר בגלות שרינן, ואין עצה ואין תבונה אלא להמשיך לקבל עול הגלות תמיד, ואם כי כאן נראה שהרצח מחמת אנטיסמיזם בלבד ולא מחמת התגרות הציונים באומות וכו', מי יודע אבל אם גם כאן לא היה מעורב איזה ענייני התגרות באומות, חילולי השם וכיו"ב, אשר הם הם גרמא בנזיקין, ומי נתן יעקב למשיסה וישראל לבוזזים, הלו השם זו חטאנו לו, ורק תשובה ומעשים טובים הם תריס בפני הפורענות מאז ומעולם, ולא דרכי המוות של הציונים ח"ו. 


גם מדינות החסד של אירופא יצאו וגינו את הרצח הנתעב, וה"פארייען מיניסטער" ("שרת החוץ" בלשון ציוני) של האיחוד האירופי, יצאה חוצץ נגד הרצח הנתעב, אך לא שכחה גם לכרוך בדבריה גם את רציחות הציונים בעזה, ושאר רציחות של גויים זה בזה. כמובן שהדבר עורר את חמת הציונים וזעמם, אשר רתחו מכעס אשר כורכים אותם במעשי רצח של ילדים ומשווים את הריגת ילדים פאלסטינים בעזה ע"י צבא הכפירה "בטעות ובשגגה", לרצח מכוון... אך הנה יצאה אותה שרת חוץ והסירה את מסווה הצביעות מעל פניהם של הציונים, והודיעה בריש גלי אשר תירוצי הציונים לרציחותיהם אינם מקובלים עליה כלל וכלל, והבאמבעס שזורקים בעזה על שכונות מגורים זה רצח אכזרי גמור לילדים ונשים ל"ע, ואין יכולים לטעון בצביעות שסה"כ נלחמים ב"טעראר"... 


מי יתן וגם רבני סאטמאר, העדה החרדית, וכו', ילמדו מעט מהגברת "פורייען מיניסטער" של האיחוד האירופאי, וגם הם יתחילו לגנות קצת את הציונים ימ"ש על רציחותיהם והתגרותם בפאלסטינען, ואז יתקדש שם שמים על ידם.      
  
השי"ת ישלח לנו גואל הצדק במהרה אמן: