25.8.2009

על חומותיך לאנדאן... הפקדתי שומרים! - ה' אלול תשס"ט

בס"ד

כפי שהודענו כאן אתמול על הליסט, בעקבות ביקורו של ראש הכופרים בענגלאנד אזרו חיל, גיבורי החיל, אנשי נטורי קרתא דלאנדאן יצ"ו, ויצאו להפגין ולמחות נגד כלב טמא זה, להסיר החרפה מעם ישראל, להודיע קבל עם ועולם שיהודים אינם ציונים, וראשי הכפירה הציונית אינם אלא כופרים ומשתלטים ליסטים שאין הם מייצגים את העם היהודי, ואין להם הזכות לדבר בשמו, לא היה ולא יהיה לעולם.

כשבעה שלוחים צדיקים טהורים מקדשי שם שמים שלוחי עם ישראל כולו נסעו בשעות אחה"צ של יום ג' לסדר "כי תצא למלחמה" אל משכן הפארלאמענט הבריטי המפורסם שברחוב "דאונינג סטריט", והניפו כרזות ושילט'ן נגד מדינת עמלק, וכן פרסמו שאין לעם היהודי שום חלק או שמץ של חלק בהתגרות הנוראית בפאלסטינען הנעשה בתמידות ע"י מופקרי הציונים ימ"ש, שדם העם היהודי כולו הוא להפקר וצחוק בעיניהם, וכל מטרתם ותכליתם של עמלקי הציונים יחד עם חנפיהם הבזויים היא אך ורק להאביד את עם בני ישראל בגשמיות ורוחניות רח"ל, היל"ת.

מידיע רבה מכל העולם וכן ממדינות איסלאמיות כגון איראן, טורקי', וכו' נכחו במקום ונתנו פרסום רב לשבעת הצדיקים מקדשי שם שמים, וכפי שהעיד א' הנוכחים שם איך שממש כל רגע הופיע איזה מידיע אחר ולקחו ווידיא'ס ותמונות ואינטרוויא מהמחאה... היקירים עצמם התקבלו שם ע"י הערבים שגם באו להפגין, בכבוד גדול ושמחה רבה, ושם שמים ושם ישראל התעלה והתקדש בעולם.

כמה זדים ציונים נכחו שם בקרבת מקום, וניסו להתגרות ביראים באמצעות כמה סמרטוטים שהניפו בידם, אך תה"ל שלא עלתה בידם, ויצאו עיניהם מחוריהם למראה יראי השם אשר עומדים בשער המלך ולא כורעים ומשתחווים להמן הציוני החדש.

מעניין מאוד לציין, שאנשי הפאליציי הבריטי ששמרו על הסדר במקום, שוחחו רבות עם היראים אודות אמונת העם היהודי המקורית דבר שאינו קורה בדרך כלל, וכיבדו אותם בכבוד גדול, ובסיום ההפגנה אף הקפידו ללוותם עד לקאר שעמו הגיעו.

כשלוש שעות רצופות עמדו הצדיקים על משמרתם משמרת התורה והאמונה לבל יתחלל שם ישראל בהפקרות ח"ו, ולמעשה (כפי שכבר הודענו אתמול), ראש הכופרים ימ"ש הגיע לעיר לאנדאן עוד אתמול ביום ב', וחשבו כבר אז לצאת ולהפגין תכף, אך דחו זאת להיום, כי בפועל רק היום התקבל כלב טמא זה לפגישה אצל ראש ממשלת ענגלאנד, לכן עיקר המחאה הייתה אם כן דווקא היום בדאונינג סטריט.

לא נותר לנו אלא להודות מאוד לאלו הצדיקים שלוחי עם ישראל, לברכם בכל מילי דמיטב על קידוש שם שמים ופרסום האמונה, שכרם רב מאוד מאוד, עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו, והלוואי שיהיה חלקנו תמיד עמהם בכאלה פעולות נשגבות, עד נזכה להתגלות כבוד שמים כי תעביר גילולים מן הארץ בב"א:

מצ"ב תמונות


מחאה נגד שפלי וויזשניץ / ה' אלול תשס"ט

בס"ד

היום נשמע שרש"ע ירושאלים הפוקר "באראקאט" שר"י מחלל השבת ואוכל השקץ ה"י, הוזמן לביקור אצל תלמוד תורה "ויזשניץ" שבשכונת סנהדרי' מורחבת (מוחרבת), וכמובן התקבל בכבוד גדול וחנופה ע"י השפלים החנפים ה"היימישע" מחסידי וויזשניץ, על מנת שאולי יתן להם עוד כמה פרוטות מתקציב החינוך החארעדי המוחרם.

למרבה הבושה והכלימה הובא פוקר גלוי ראש זה בפני ילדי החמד הטהורים ע"י המנהלים, תוך רמיסת כל הרגשי היראה והאמונה והתורה רח"ל, לא יאומן ולא נתפס במח אנושי איך מלא ליבם של אלו ה"חסידים" להביא בפני תשב"ר קדושים שלא טעמו טעם חטא, איש אשר יינו יין נסך ואינו מצטרף למניין, כמובא בשו"ע, וקרקפתא דלא מנח תפילין שדינו "פושע ישראל" ל"ע כדברי חז"ל, איך לא איכפת להם, איך לא מרגישים, איך לא רועדים ובוכים ומקוננים על זאת, אין זאת אלא שהתקיים בם מה שכתב מרן זי"ע מסאטמאר שקיבל מאבותיו ורבותיו, שכל אשר יתמך ממקורות הרשע בהכרח תכבה בו אש שלהבת הקדושה, השם ישמור ויציל!

השי"ת ירחם במהרה על עמו ישראל ויתן בלב טועים בינה שישובו בתשובה גמורה ושלמה במהרה בימנו אמן:

24.8.2009

לאנדאן למערכה! / ד' אלול תשס"ט

היום יום ב' לסדר "כי תצא למלחמה" נשמע שהולך ראש הכופרים להגיע בעיר לאנדאן יצ"ו, יראי השם הטהורים בלאנדאן שליט"א יצאו למלחמה למחות נגד אותו כלב טמא שר"י ולהכריז קבל עם ועולם שאינו מייצג את העם היהודי כלל ועיקר, ורק גדולי ישראל שיחי' הם הם ראשי העם היהודי, כך היה בכל הדורות, וכך יהיה עד סוף כל הדורות, אשריכם גיבורי החיל כה לחי, עלו והצליחו!

על משמרת ההתגרות / ד' אלול תשס"ט

בס"ד

לאחרונה התפרסם שלבלר גויי של כתב עת היו"ל בשבדיא (שוועדען), פרסם מאמר לפיו יש חשד גדול שהציונים ימ"ש נטלו איברים מהרוגים פאלסטינים ל"ע, שכן הפאלסטינען עצמם העידו שהרבה מהרוגיהם ע"י הציונים חזרו אליהם מחוסרי איברים ה"י. הכתב הנ"ל הוסיף ואמר שלאחרונה ראינו שגם בארה"ב נתפס ע"י השלטונות יהודי "חרדי" שסחר באיברי אדם ל"ע, וחילול השם הולך וגדל בין האומות, ואנה אנו באים.

הרשעים כים נגרש השקט לא יוכלו, ותכף איך שבא מאמר זה לידי הציונים ימ"ש הרימו קול זעקה גדול על "אנטישמיות" והחלו לעשות רעש סביב כל זאת, אך תה"ל שממשלת שבדיא סרבה בתוקף להתייחס למאמר כאל "אנטישמי", ואמרה שאם יש מאן דהו הרואה עוולה אצל הציונים, יכול לפרסמה ואין בכך כל "אנטישמיות".

עכ"פ, כמובן שהרעש שהקימו הציונים התפרסם גם בשבדיא, ועורר את חמת הקהילה היהודית השקטה דשם, עד שהתבטא ראש הקהילה ואמר שאיש לא שם לב אל אותו מאמר בעיתון, ולולי הציונים כל העניין כולו היה עובר בהשקט, אך זו דרכם של הציונים הרשעים ימ"ש לעמוד תמיד על משמרת ההתגרות באומות העולם כדי להתפס כאיזה "מצילים", ובכך מביאים הם תמיד רק צרות וחורבן על ראשי בני ישראל בכל מקומות מושבותיהם, ואין עצה נגדם רק להוקיעם תמיד בפני כל האומות כולם, להכריז שאינם אפוטרופסים של העם היהודי, והשי"ת יפרוק מעלינו ממשלת הכופרים במהרה, בפרוח רשעים כמו עשב להשמדם עדי עד, ואתה מרום לעולם השם במהרה בימנו אמן:

16.8.2009

צדיק כתמר יפרח / על רבנו הקוה"ט מסאטמאר זי"ע, כ"ו אב תשס"ט

בס"ד

אחד היה רבנו הקוה"ט מסאטמאר זיע"א.

אחד היה בצדקתו ובקדושתו, ביראתו הטהורה שקדמה לכל חכמתו וגאונותו הרבה, והעולה על כולנה דבקותו העצום באבותיו ורבותיו הקדושים, לבלי לנטות זיז שהוא מכל דרכיהם והליכותיהם, דרך הראשונים, על זה שמר רבינו זי"ע תמיד מכל משמר כל ימי חייו, זאת הייתה כל מהותו וכל עצם נשמתו הטהורה, והיא שעמדה לו להציל הדור כולו, ולהקים על אדמת אמריקה גדודים מפוארים לאחר חורבן אירופא הנורא, קהילות וישיבות ובתי חינוך בדרך הישן בלי שום שינוי כלל, לשם ולתהילה בקרב כל עמי הארץ.

בעת אשר חושך עצום כיסה ארץ, בעת אשר מבול של כפירה ודעות כוזבות שטף את עם ישראל, וכמעט כל המנהיגים כולם טעו ונטו זה בכה וזה בכה אחר כופרים ואפיקורסים ליסטים עמלקים שהרימו ראשם לשלוט על ראשי עם קדוש, כארי התנשא רבנו, וכל ימי חייו שאג ולחם נגדם מתוך ליבו הטהור שלא יכל לסבול השקר, שלא יכל לסבול לרגע אחד את הזיוף שהוכרז בשם עם ישראל, ובעת אשר צלחה דרכם של הרשעים, וכל המוני העם יחד עם מנהיגי השקר ובעלי המופתים התפעלו מהצלחתם האדירה של הרשעים, ובמיוחד זו שלאחר מלחמת ששת ימי האפילה, העמיד רבנו האמונה על תילה שכל ניצחונותיהם ונפלאותיהם של הרשעים הכל באשר לכל לא ממקור קדוש יבוא, אלא הכל מהסטרא אחרא וגונדא דילי' רח"ל, ובמר ליבו בכה מאין הפוגות איך אפשר לומר שהקב"ה עושה איזה נס והצלחה לרשעים, ואין כפירה יותר גדולה מאשר לומר שהקב"ה עושה תשועה והצלה לישראל ע"י צבא של מחללי שבת וג' חמורות רח"ל, לא ידע מרן הרבי מסאטמאר זי"ע שום "מציאות" אחר חוץ ממציאות של תורה, וע"פ מציאות זו, אסר ללכת אל המקומות הקדושים שנכבשו ע"י הרשעים, שכן לא תוכל בשום אופן שבעולם דעת תורתנו להתיר לילך אל מקום קדוש שנכבש ע"י כת גזלנים ורצחים עוקרי תורה גם אם כל ארצות תבל יהיו בידיהם, והדת על תילה תעמוד.

לא פחד ולא חת רבנו הקדוש להשאר יחידי בדעותיו אף אל מול כל העולם כולו, כל הגדולים והצדיקים שערבבו טוב ברע היו עבור רבנו זי"ע לא יותר ממנהיגי שקר וכזב טועים ומטעים, אם לא יותר גרוע מזה, ומה שאצלם היה הצלה, היה עבור רבנו חורבן האמונה והריסת הדת, הכריז רבנו תמיד שהתחברות לרשעים היא עקירת התורה כולה, ואת חרבו שלף נגדם ערב בוקר וצהריים בגחלי אש ודברות קודש שבקעו מחום לבבו כל הימים ממש, לא הייתה אפילו איזה דרשה קטנה אחת, שמרן הקדוש זי"ע לא הלהיב הלבבות נגד הפוסחים על שתי הסעיפים, והיכן שפותחים את ספריו המאירים המלאים ביראה שהשאיר אחריו, אי אפשר כמעט למצוא דף אחד ריק מדיבורים חמים ובוערים נגד הרשעים, וכל ימיו קילל רבנו את הציונים ימ"ש את רבניהם וחנפיהם, ומי כמוהו כתב "כי אם נקח את כל פרצות הדור האיסורים והעברות המרובות הנעשות בכל העולם וישימו אותם על כף מאזניים אחת, ומדינה הציונית בכף מאזניים שניה, תכריע את הכל...".

כמה בכה והצטער אותו הצדיק כל ימיו על חילול השם ועל צרות ישראל, בכיות רבות בכה רבנו זי"ע בראותו את המוני בית ישראל נופלים בלא כח ובלא דעת לפני שלטון של חבורת שדין ורוחין הנקרא בשם המזוייף "ישראל", ולא שמים אל לבם אל צור מחצבתם, שלא למרוד באומות ורק לחכות לגאולה אמיתית מן השמים, ושכל מטרתם של מפלגות השדין והרוחין רק להביא את בני ישראל אל עבר פי פחת בגשמיות ורוחניות רח"ל, כאשר כבר עלה בידם הרבה מאוד ה"י, ב 61 שנות מלכות אשמדאי שלהם.

רבנו זי"ע תמך ועודד תמיד לפרסם האמונה בפני כל העמים כולם, ואמר שזהו חוב קדוש, להכריז לפני האומות שהציונים אינם נציגי העם היהודי, ואין לעם היהודי כל שייכות עם מעשיהם ורציחותיהם. גם אמר בתבערת לבבו שיש לעשות כמעשה ריב"ז שיצא אל קיסר רומי והציל את עצמו ואת יבנה וחכמיה וכו', אך בעוה"ר מחמת תוקף התגברות הסט"א באופן אדיר ואיום רח"ל שלא היה כמותו לעולמים, לא זכה הדור שישלים רבנו זי"ע עניין נשגב זה כראוי, ושטנא נצח, עד שרבו הטועים והמגמגמים בעניין זה, למרבה הצער והכאב.
אך ברי וידוע לכל מי שדעתו צלולה עליו, ודבק באמת בתורת רבנו הטהורה בלי כל הפיטפוטים והמעשיות אשר הרבו בני האדם לבלבל ולטפש, שפעולות אלו של פיוס וכניעה ומתן דורון וכו', זו זו הייתה היא דרך אבותינו מעולם תמיד, רק מגודל הגיהנום של דם ואש שהבעירו הציונים בלי שיעור בקרב אויביהם, נצרך כדי לקיים זאת בפועל מסירות נפש עצום שאין לתאר ולשער כלל, וכידוע כל זאת למי שקצת בקי בדברים הללו.

מאז עלותו בסערה השמימה של מנהיג ישראל האחרון ביום כוא"ב תשל"ט, ירדנו עשר מעלות אחורנית.

חושך כיסה ארץ, אין גודר ואין עומד בפרץ, שלטנותא דערב רב ממשיך להתגבר בארה"ק, מוביל מיליוני יהודים אל מוות ואבדון גשמי ורוחני ה"י, כשמנהיגי שקר עזים ככלבים תומכים במנהלי מכונת השמד הציונית, מברכים אותם, עולזים ושוחקים איתם, מסיתים ומדיחים את המוני בית ישראל בעזות וחציפות ורשעות להיות משועבדים אל שלטון השדין והרוחין העמלקים ב"חוב קדוש", ממש כדוגמת נביאי הבעל והאשרה בשעתו ימ"ש.

ואילו בקרב מחנה היהדות הנאמנה, צצו ועלו עשבים שוטים, מנהיגים "בעלי תורה" אך חסרי דעת וחסרי בינה, אשר החלו לפרוץ פרצות מכאיבות ומרות בחומת ההתבדלות, ולעקור יסודי התורה, ולא זכרו תורת משה, והלכו עם רוח הזמן.

אט אט עם השנים אבדו מאיתנו גם מתי מעט הרבנים הגה"צ מלומדי המלחמה שומרי פח השמן הטהור, אשר היו דבוקים בלב ובנפש במרן הקוה"ט זי"ע, ונותרו לפליטה להאיר מעט החושך ולעמוד בשער, גם הם פסו למנוחות ואותנו עזבו לאנחות, ואין מלך בישראל.

מאז שנסתלק רבנו, מיום ליום מתרבה ומתגבר שלטון הצייטונגען השונים הנכתבים ע"י קלי דעת בורים ועמי ארצות אשר אינם מבחינים מימינם ומשמאלם, כאשר מפלגות בזויות מכתירות חדשים לבקרים זקני אשמאי שפלים למנהיגי וראשי הדור לצרכי תעמולתם הטמאה, ואין מושיע.

מיום כוא"ב תשל"ט שממה ירדה לעולם, והולכת ומתגברת השממה והעזובה באופן מבהיל, קוצים ודרדרים אשר אין להם סוף מכסים את הארץ למלוא העין מכל רוח, רק איזה מעט יחידים שרידים נשארו מפוזרים כאן ושם ומחזיקים באמונה, ואין נשמעים דבריהם.

במשך השלושים שנים שחלפו מהיום בו נגדע ארז הלבנון מרן רבנו הקוה"ט מסאטמאר זי"ע, הדורות הולכים ופוחתין, באופן וצורה שאי אפשר לתפוס בשכל כלל ועיקר, אין זאת אלא שמתגשמת לעיננו נבואת חז"ל הקדושים על "דור עקבתא דמשיחא" בכל פרטיה ודיקדוקיה, ואין לנו על מי להשען ולהסמך, אלא על אבינו שבשמים, לצאת בעקבי הצאן ולא לזוז ממשנת רבנו, עד נזכה לברכת "כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים", בהתגלות כבוד שמים במהרה בימנו אמן:


10.8.2009

מחאה נגד האדמו"ר מתולדות אהרן / כ' אב תשס"ט

בס"ד

ביקשו מאיתנו לעורר על דבר "יין כרמל", היקב הציוני ההיסטורי הידוע, שרבותינו זי"ע התבטאו עליו שהוא גרוע מיין נסך, וחולה שיש לו או יין כרמל או יין נסך, וצריך זאת לרפואתו - יעדיף את היין נסך ולא ישתה ח"ו יין כרמל, כי יקב זה "כרמל" - הוא סימבאל היסטורי של הציונות והמזרחי, סימבאל היסטורי של מתירי השמיטה פורצי הגדר, ואכן עד היום תה"ל העדה החרדית מסרבת ליתן הכשר ליקבי כרמל, שכן היהדות החרדית מחרימה מאז ומעולם את יקבי כרמל על כל גילגוליו השונים (אגב בדורנו 25% מהבעלות של היקב נמצא לא פחות ולא יותר מאשר בידי... הסוכנות הציונית הידועה לשמצה).

כעת עוררו אותנו שלא מכבר ביקר בצפת האדמו"ר מ"תולדות אהרן" ונפגש שם עם האדמו"ר מ"לעלוב צפת", ובעת המפגש כיבדו הנ"ל ב"יין כרמל", ולא חלי ולא מרגיש...

כל זה נגרם כתוצאה מקהות החושים והרגשות שנגרם לדאבוננו כאן באר"י תחת שלטון המינים, ובפרט ע"י פורצי הגדר האגודאים שהם הם העמלקים הראשונים לקרר האמבטי הרותחת, ועל גבי עיתוניהם השפלים מפרסמים תמיד את יקבי כרמל, ואף איזה "רב" מרבניהם נותן להם הכשר "למהדרין" (כלומר נסך למהדרין).

מי יתן וילמדו טועים בינה, לצאת בעקבי הצאן ולדבוק ברוח המלחמה של רבותינו זי"ע בלי שינויים, ויתפקחו מיינם...

2.8.2009

"Printed in Palestine" (נדפס בפאלסטין) - י"ב אב תשס"ט

בס"ד

הננו מצרפים כאן מאמר יקר והכרחי מאוד שהתפרסם השבוע בגיליון "חומת הדת" דחסידי סאטמאר, המדבר אודות בתי הדפוס כאן באר"י שרבים שוגגים ומדפיסים בגב עמוד השער שהספר נדפס במדינה הציונית, ולא חלי ולא מרגישים ההודאה בע"ז שיש בדבר.

וכאן המקום לאמר ישר כח גדול לאחד מיקירי האברכים דעי"ת לאנדאן יצ"ו (הרב החבי"ב שליט"א), שבעת בואו כאן לאר"י בשנה העברה חם לבבו בקרבו ועשה חותם מיוחד (זיגעל) "נדפס בפאלסטין" וחתם עם זה סידורים וספרים רבים למאות בבתי כנסיות ומדרשות כאן בירושת"ו (שהיה נדפס עליהם "נדפס ביסראעל"), אשריו ואשרי חלקו, ועד היום גורם מה שחתם רוגז לחנפים ושמחה ליראים, וקידוש השם:

מצ"ב המאמרPDF

הרשעים כים נרגש... שוב התגרות קשה בערבים רח"ל / י"ב אב תשס"ט

בס"ד

שוב מתגרים הציונים באומות העולם באופן קשה וכואב, כשבראשם מופקרי ה"מתנחלים" ימ"ש, העומדים תמיד ראשונים בכל מעשי אכזריות ושנאה כלפי הערבים ה"י.

כעת יום א' לסדר "עקב", פונו מבתיהם שבשכונת "שייח דזשארח" שבמזרח ירושלים הסמוך ונראה לציון שמעון הצדיק זי"ע, שתי משפחות ערביות, וזאת לאחר "משפט סדום" ציוני שקבע שבתיהם שייכים ליהודים, ועליהם לפנותם מיידית.

המשפחות הפאלסטיניות ששהו בבתים אלו למעלה מחמישים שנים (!), ארזו בכאב גדול את מטלטליהם והתפנו אל אהל עראי שהוקם עבורם בסמוך למקום, כשמופקרי "ארץ ישראל" ימ"ש אשר הגישו את התביעה, נכנסו לשם בששון ושמחה לקיים את מצוות כיבוש הארץ וייהוד ירושלים המסורה מאת שזבוטינסקי וכהנא מת ימ"ש.


וחילול השם הולך מסוף העולם ועד סופו.


עד מתי רשעים יעלוזו?