25.6.2010

לבר נטלין ולא עאלין... / י"ג תמוז תש"ע

בס"ד

אמש ביום ה' החולף הגיעו אל שכונת "מאה שערים" שתי כלבים חצופים בדמות אדם, חברי כנסת המינים שאין כדאי להזכיר שמם הסרוח, הכלבים שהיו בדרכם לאדמור השוטה המקדש שם שמים מול כיתת יורים, ביקשו להיכנס ל"שטיבלך" מא"ש על מנת להתפלל "מנחה"...

ברוך שמסר עולמו לשומרים, יראי השם הטהורים שומרי משמרת הקודש תכף ומיד בהבחינם בכלבים הללו יצאו נגדם באש להבה, וכידוע כלב מבין רק מקל, ע"כ היכום נמרצות כראוי להם, עד שנסו הכלבים על נפשם ונמלטו משכונת מאה שערים הישר אל ה"ישיבה" של האדמור המקדש שם שמים, שם מצא מין את מינו ונעור.

אשריכם שומרי החומות היקרים שקידשתם שם שמים וביזתם השלוחי דרע-בנן הללו מעמידי הבעל והאשרה (והתפרסם הדבר היטב), מי יודע לאן הייתה מאה שערים מגיעה חלילה אילולי עמידתכם האיתנה במס"נ תמיד ערב בוקר וצהריים, אשריכם גיבורי החיל, כה לחי!!!

23.6.2010

ובאבוד רשעים רינה

בס"ד
 
בחודש החולף (סיון תש"ע) הלך והתפגר לעולמו הראש ל"ץ הציוני מרדכי אליהו שר"י, שעמד בראש ה"ציונות הדאטיט" שנים רבות, כשהוא מתהדר באדרת שער למען כחש, גלימה וכובע שקיבל ממשרד הרבנוט הציוני, כאשר זקנו הלבן ואיזה הדרת פנים שיקרית של "רב בישראל" ושאר ירקות, כולם משמשים רחמנא לשזיבן בשירות הבעל דבר וגונדא דיליה להטעות ולהסית את המוני המוני בית ישראל אחרי הציונות ושלטון הכפירה המנאץ ומגדף ומחרף כלפי מעלה ה"י.  
 
מרדכי אליהו זה אשר כל ימיו התחברות לרשעים, חיזוק מעשיהם ומלחמותיהם, שמחה וששון בעת חגם הטמא בתליית דגלי השמד והכפירה על בית מדרשו בפרסום גדול, אחר כל הסיפורים והמעשיות של שוא והבל על "דמותו", יזכר ויחרט בדברי ימי עמנו ככהן בית חוניו אשר הסית והדיח בני ישראל לעבודת הבעל הציוני, זקן אשמאי מנוול זה אשר דימה עצמו לאיזה ממשיך מסורת או מקובל, בעל מברך, צדיק או פוסק וכו', שם בעולם האמת הנוקב עד התהום הינו לא יותר מאשר עבד עבדים שפל בלבוש דתי לכופרי ורשעי עמנו, אשר מהם הייתה לו כל גדולתו והתנשאותו השקרית. טוב היה לו למרדכי אליהו לשבת כל ימיו בין תנור לכיריים ולא לזוז רגע אחד מדברי תורה, אך סילף הוא כל ימיו את התורה, דבק בשקר ובפרסום, עד אשר נהיה מרכבה לסטרא אחרא בלבוש איזה מקובל ורב וכו', אוי לך מרדכי אליהו מהאמת בעולם העליון, אוי לך מרדכי אליהו על שהטעית המוני בית ישראל אחרי העבודה זרה הציונית כל ימי הבלך! לדראון עולם יזכר איש זה בקרב לב כל איש יהודי מאמין, יאבדו אלף אלפי אלפים ראשי ל"צים ומקובלים של שווא והבל, וקוץ אחד מתורתנו הקדושה לא יזוז לעולמים ח"ו. 
 
השי"ת יחוס על עמו בית ישראל וישלח לנו מנהיג אמת רעיא מהימנא, ויבער מנהיגי השקר והסט"א באיזה לבוש שרק יהיו, במהרה בימנו אמן: 
 
 

תיקון טעות...

בס"ד
 
סביב דברינו בעניין ההתגרויות האחרונות של הציונים ימ"ש במדינת טורקיא, כתבנו כאן בין היתר שרבה הראשי של טורקיא יצא נגד ההתגרויות הללו ומחה על מעשי הציונים קבל עם ועולם, והועיל רבות עי"ז להסיר חרון האף והשנאה מבני קהילתו, להציל ולהינצל. 
 
ברצוננו להעיר, שכעת נודע לנו שה"חכם באשי" דהאידנא, הינו למרבה הצער רחוק מאוד מתואר "רב", ואולי ניתן לכנותו לכל היותר בתואר "מנהיג קהילת יהודי טורקיא" (שמצב היהדות דשם הנמצא בעוה"ר בשפל המדרגה, מאפשר לדאבון לב התמנות של "רבנים" כאלו...), אך בשום אופן לא בשם "רב". 
 
עכ"פ כן רב או לא רב, מחאתו וכאבו של המנהיג הנ"ל על מעשי הציונים ימ"ש החפצים להכניס לקלחת הדם והשנאה שלהם את כל יהודי העולם היל"ת, הם דברים נכוחים וברורים, וכבר ידוע שכיום ישנם המוני יהודים ברחבי העולם הן באר"י והן בחו"ל, אשר גם אם רחוקים הם כרחוק מזרח ומערב מקיום ושמירת המצוות, עכ"פ אינם חפצים להיות איזה "אדרעס" לזעם המוסלמים והגויים על מעשי ופשעי הציונים ימ"ש, ומפרסמים בדרכם שלהם את התנגדותם לציונות.
 
והשי"ת יחזיר כולנו בתשובה גמורה ושלמה לפניו ברחמים רבים במהרה אמן:       

4.6.2010

גלים של דם והתגרות ה"י / כ"ב סיוון תש"ע

בס"ד"מצור עזה" שהטילו המשתלטים הציונים ימ"ש על "גאזא סטריפ" ("רצועת עזה") שתחת שלטון החמאס, הינו מצור הומניטארי קשה וכבד ה"י על כמיליאן וחצי בני אדם, החיים בתנאים של מחסור בסיסי חמור במזון, תרופות, דלק וכו', כל שאר צרכי החיים המינימאליים, וחילול השם הנורא ההולך מסוף העולם ועד סופו מי ישורנו.העמלקים הציונים ימ"ש, מקווים ע"י מצור זה לדכא ולבודד את ארגון ה"חמאס", להחליש כוחו ולהכניעו, להראות לעמי הערביים שאוי ואבוי למי שיעז "להתעסק" עם הביריון החדש בשטח, כי ה"שומר" החזק של ה"עם היהודי" ילחם בכל כוחו ב"טעראר העזתי", אותו הוא הביא בידיים ממש על עם השם באכזריות ורשעות, ושלם ישלם המבעיר את הבערה.מצוקת האוכלוסין ב"גאזא סטריפ" הנתונים ביאוש גדול ושנאה "עזה" לציונים ימ"ש מטרידה רבים ברחבי תבל, ובתקופה הנוכחית בה סגרו הציונים את עזה הגיעו לשם כבר כמה וכמה משלחות של יומען רייטס שונים על מנת לפרוץ המצור ולשפר מצבם הקשה מנשוא של התושבים (ותה"ל שבין משלחות אלו הגיעו גם יהודים יקירים יראי השם מארה"ב שפרסמו שם דבר האמונה הטהורה וקידשו שם שמים), וזאת על אפם ועל חמתם של הציונים ימ"ש, אשר אינם יכולים לסבול מרוב עדינות נפשם ו"צדקותם" את התמיכה ב"טעראר"...בשבוע האחרון, יצאה ממדינת טורקיא תהלוכת ספינות גדולה מאוד (הנקרא בלע"ז הציוני "משט") לעבר חוף עזה, אשר עוררה עניין גדול על כל כלי המידיע בכל רחבי תבל, כאשר על הספינה הגדולה שמביניהם היו כשש מאות איש, ועוד חמשה ספינות קטנות יותר עליהן כמה עשרות בני אדם.עם צאת ה"משט" לדרך, הצהיר ראש ממשלת הכופרים שר"י והודיע "שלא יתנו להם בשום פנים לעבור", ויראו להם אשר מדינתם העמלקית אינה הפקר, וגם על הים יש חוק ויש סדר, ובעיקר "גאות"...אך למרות אזהרות הכופרים, הספינות אשר עליהן גם המוני מוסלמים זועמים ה"י, הפליגו לדרכן, ובמשך כמה ימים ציפו הכל לראות כיצד יגמר הדבר.ואכן, עם הגיע הספינות לתחום ה"מים הטיריטוריאליים" של מדינת הליסטים (בלפנות בוקר של יום שני לסדר "שלח" תש"ע), סיבבו אותם הציונים בכלי משחית והעליקאפטערן, וצעקו להם במגביר קול "להכנע", "להסתלק", ולהשמע לחוקי מדינת הרשע והמלחמות, ולכבדה כראוי וכיאות...אך מה לעשות, שאנשי הספינות רוח אחרת הייתה במפרשיהם, ולא נשמעו כלל להוראות רבי החובלים הציונים, וכאשר ראו הציונים ימ"ש שאין נכנעים אליהם, החלו כדרכם של הביריונים מאז ומעולם להשתלט על הספינות בכח הזרוע.אם חשבו לנפשם הציונים שנכון בפניהם "ים שקט" ו"פעולה קלה", הרי שלא ידעו כלל לאיזה "מים עמוקים" הם הולכים להכנס... עם ירידת כמה אנשי "קאמאנדא" "עבריים", על סיפון אניית ה"מרמרה", הגדולה והמרכזית שמבין הספינות, קיבלו את פניהם בזעם וכעס אדיר מוסלמים טורקים חמים ומרי נפש ה"י, והכום ופצעום קשות הכה ופצוע בכל מיני כלי משחית שעמדו לרשותם, עד שאיבדו הציונים את עשתונותיהם והחלו לירות עליהם מרוב פחד ובהלה, כשחלק מהחיילים קופצים אל הים החשוך לבל יבולע להם...בסופו של קרב ארוך בלב ים, הצליחו שודדי הים ה"קאמאנדא" ה"עברי" להשתלט על ממורמרי ה"מרמרה" ויתר הספינות, והובילום אחר כבוד לנמל אשדוד לצורך "חקירה".הקרב הקשה שהיה על סיפון המרמה גבה קרוב למניין הרוגים ל"ע ועוד עשרות פצועים מקרב אנשי הספינות, מה שעורר מיד סערה אדירה בעולם, ונחשול ענק של זעם ומחאות פרץ בעשרות מדינות נגד הרצחנות הציונית ה"י, כשאלפים ורבבות יוצאים להפגין נגד משטר הרשע וההתגרות, וראשי מדינות רבות בכל העולם מגנים את "יסראעל" על ההשתלטות הקשה.בפרט בטורקיא בער להב גדול מאוד נגד הציונים ה"י, כאשר אלפים מנסים לפרוץ לעמבעסי הציוני שם, ושורפים את דגלי הכפירה, עד שגם היה חשש גדול מאוד לשלום היהודים דשם רח"ל, אך תה"ל שרבה של טורקיא יצא והודיע קבל עם ועולם שיהדות טורקיא מתנגדת לרציחה הציונית, ואף תומכת בהפגנות המחאה ומשתתפת בצער ההרוגים.


גם הפרעזידענט של טורקיא יר"ה ביקש בכבודו ובעצמו שלא לפגוע ביהודים, ואמר שיהודי טורקיא אין קשורים למעללי הציונים, ותה"ל היה זאת לרווח והצלה עצום ליהודי טורקיא הע"י.רבים מיראי השם הן באר"י והן בחו"ל, יצאו תכף עוד באותו היום להפגנות מחאה נגד פשעי הציונים בלב ים, וקידשו את שמו הגדול יתברך, והסירו השנאה הכבושה מעם השם כדת וכדין ההלכה.בעת כתיבת שורות אלו שחררו כבר הציונים את כל יושבי הספינות חזרה למדינותיהן, כאשר בתחילה לקחו אותם בתפיסה.


יש לציין שככלות הכל השתלטות הציונים על הספינות והרציחות שנגרמו עי"ז, גרמו לציונים נזק דיפלומטי אדיר בקרב האומות, עד שראש הכופרים ששהה בחו"ל ביטל פגישתו עם נשיא ארה"ב ומיהר לשוב לארץ.כעת ישנה ספינה נוספת ממדינת אירלאנד העושה דרכה לעזה ואמורה להגיע לשם בשב"ק פרשת שלח הבעל"ט, וראש ממשלת הכופרים שר"י הודיע שלא יניחו אף אותה להיכנס לעזה בשום אופן, אלא יקחו אותה לאשדוד.
עוד נוסיף ונאמר כאן לצערנו במאמר המוסגר, שעקב ה"גל האנטי יסראעלי" ששוטף כרגע את העולם, ביטל בארה"ב אחד הפלגים הנקראים בשם הקדוש "סאטמאר", הפגנה ענקית אותה הם תיכננו לקיים בווואשינגטאן די. סי נגד חילולי השכבי האחרונים, וזאת כדי שלא להצטייר בעיני העמים כמתנגדים חלילה גם להתגרות הציונית הבלתי פוסקת באומות... ואלו הנקראים "אנטי ציונים" אך שותקים תמיד על ההתגרות באומות ואף נזהרים ו"מקפידים" שלא לפייס הערבים בשום אופן לעולם ה"י, הם הם אלו הנותנים חרב בידי שלטון הרשע הציוני להמשיך ולחלל שם שמים ולעשות כל העברות שבתורה, ואח"כ כשמגלים הציונים זרועם ועוקרים גם ענייני הדת באכזריות, אז זועקים המה "געוואלד" בקול גדול נגד עקירת הדת, אך עוון ההתגרות בעמים זה כנראה אין מפר שלוות רוחם כלל וכלל ה"י ולא נוגע אליהם, על עוון ההתגרות בעמים וחילול שם שמים לא רוצים להראות הם אף פעם מחאה אדירה בשם היהדות החרדית, מרוב עיקשות וטיפשות וסמיות עיניים שנכנס במוחם ובליבם ל"ע, ופוסחים על שתי הסעיפים.גם הפלג השני הנקרא בשם הקדוש "סאטמאר" אשר הפגין ביום ב' במאנהעטן מול הקאנסול הציוני וגם כן בעניין חילול הקברים האחרון ביפו, מילא פיו מים, אע"פ שביום שני הזה רעש וגעש העולם כולו סביב רציחת הציונים על הים, ואלפים ורבבות מפגינים גויים יצאו לרחובות בכעס וחימה ה"י, לא מצאו הללו הנקראים בשם "סאטמאר" להזכיר על מחאתם האדירה ברחובות מאנהעטן ולו מילה אחת ודבר מועט בגנות רציחת הציונים, עד שנהיו אפילו לבוז ולשחוק בעיני הגויים, וכל התנגדותם לציונות נעשתה שם כחוכא ואיטלולא בעיני כל רואיהם, והתגלה שפלותם, ל"ע.בעת הזאת של גלות הדעת גדולה מבית ומחוץ ה"י והסתר פנים, איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק (ויש לידע כי סוף כל סוף יאבדו הציונים הם ומדינתם וכל אשר להם), השי"ת יעזרנו על דבר כבוד שמו הגדול תמיד ברחמים רבים ועצומים אמן:תמונות מהפגנת מא"ש נגד גל ההתגרות הציוני ה"י

בס"ד
 
כל התמונות (למעט תמונה אחת מההפגנה בלאנדאן) ע"י חדשות 24 עדזשענסי