24.3.2010

מעמד קבלת פנים "נאה" לרש"ע ירושלים / ז' ניסן תש"ע

בס"ד

כפי שהודענו כאן לפני כמה ימים, הגיע לטמאות את עיר לאנדאן אוכל השקץ והעכבר רש"ע ירושלים שר"י, הוא האיש המתגרה בערביים וזומם להחריב בתיהם באכזריות רח"ל, מה איכפת לו מדם ישראל, הלא אין לו תורה ואין לו רחמנות, שוטה רש"ע זה הוא הוא זה שידבר בשם בנ"י בפני העמים היל"ת!

על זאת חגרו חרבם על ירכם איש חרבו על ירכו בני לאנדאן היקרים, וביום ב' לסדר "כי אני השם לא שיניתי" יצאו למחות בפני הרש"ע ולהכריז שאין לו רשות חלילה לדבר בשם עם בני ישראל, ואין הדת היהודית מסכימה ח"ו אל מעשי ההתגרות והרציחה, ואין הוא וכל מדינתו הטמאה העומדת מאחוריו באי כח העם היהודי, לא היו וגם לא יהיו לעולמים.

מעמד ה"קבלת פנים" לרש"ע התקיים באזור הסיטי של לאנדאן ב"סעט דזשיימס סקווער", שם עמדו במס"נ גדול במשך כשתי שעות יראי השם יחד עם קהל גויים שבאו גם כן למחות על מעשי הגזענות השפלים והאכזריים, וכן מידיע רבה.

ברוך המקדש שמו ברבים, שפרסמו יראי השם דעת התוה"ק היטב, וקול האמונה נשמע בגאון, והרבה מאוד גויים שהיו שם התרגשו מאוד ובאו ואמרו בפני יראי השם שזאת להם הפעם הראשון ששומעים שיש גם יהודים המתנגדים אל מעשי הרציחה והאכזריות של הציונים ימ"ש.

והנה הרש"ע איך שיצא מהקאר התבזה בביזיונות וחרפות גדולות (תמורת מה שחשב שיהיה לו שם מנוחה וכבוד גדולים...), ונפגם כבוד הע"ז הציונית, והתקדש שמו הגדול ית' בעיני העמים.

אנו מודים ומברכים מקרב לב לכל מפרסמי האמונה היקירים דעיר לאנדאן יצ"ו, אשריכם ואשרי חלקכם! יתברכו כל העושים והמסייעים אמן:

23.3.2010

לקדש שם שמים, להשפיל ולבזות רש"ע ירושלים! / ה' ניסן תש"ע

בס"ד
 
היום, יום ב' לסדר צו את בני ישראל ויצאו למחות, מבקר רש"ע ירושלים ברקת שר"י בעיר לאנדאן יצ"ו. 
 
כידוע רש"ע ירושלים הנוכחי הינו מתגרה אדיר באומות העולם, זרק כבר כמה וכמה משפחות פליטים פאלסטינען מבתיהם בשכונת שייח דזשאראח ה"י, זומם להרוס בתי ערבים בשכונת סילוואן, ועוד ועוד ממשיך הרש"ע להתגרות ולהתסיס אש השנאה נגד עם בנ"י רח"ל.    
 
על זאת יצאו למחות נגדו רבים מיקירי קרתא דשופריא לאנדאן יצ"ו באיזה כינוס שהולך הרש"ע לדרוש שם, להכריז לכל העולם כולו שאין התורה הקדושה מסכמת למעשי ההתגרות הללו, לא להם, לא לרש"ע, ולא לשלוחיו ימ"ש ולכל מדינתם הטמאה, ובפרטי פרטיות לא לאלו המחופשים כחרדים ומבעירים אש ההתגרות בשכונות הללו בהפקרות ובטירוף ומחללים שם ישראל רח"ל, ועתידים ליתן את הדין בעולם האמת בלי שום רחמנות כידוע, ולהאבד לנצח נצחים כביריוני ירושלים בדורם.
 
אך יראי השם מוחים כנגדם תמיד לא יחשו, חזקו ואמצו גיבורי החיל ד'לאנדאן יצ"ו, שכרכם רב מאוד!!!
 
בילדערס ושאר פרטים ממעמד המחאה נביא בס"ד בהמשך: 
 
 
 
 

10.3.2010

אשר קרך בבני ברק!!! / כ"ד אדר תש"ע

בס"ד

ביום ד' החולף (כ"ד אדר תש"ע), הגיע לביקור בבני ברק עיר התו-רע ה"נשיא" העמלקי שאין להזכירו, ימח שמו ונימח זכרו לנצח, והתקבל בכבוד מלכים גדול ע"י חנפיו השפלים המזוהמים אשר נכבה מהם כבר מזה כמה וכמה דורות כל אש הקדושה רח"ל, כדברי מרן רבנו הקוה"ט מסאטמאר זי"ע אשר כל מי שנהנה ממקור איסור סופו שיכבה ממנו אש הקדושה רח"ל, וכיבדוהו בכל מיני כבוד ויקר לצאת ידי חובת מתן כבוד הרשעים המכלה מנפש ועד בשר כדברי הרבנו יונה זי"ע, בתכלית ההידור והדקדוק השם ישמור ויציל, לעקור ולהבזות אמת תורתנו הקדושה, אוי להם ואוי לנפשם!

תחילה בא הצפע אל חברו הצפעוני הטמא, אותו ר"מ מזרחיסט מזוהם יוצא צבא הכפירה, ולא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב וכו', מפני שהוא מינו.

כשעדת חנפים מקיפים אותם, ישבו שתי הצפעונים ושוחחו ביניהם בשלום ורעות, כאשר המזרחיסט הזקן ממחיש דוגמא רעה לכל הנוהים אחריו כסומים מהו מתן כבוד לרשעים, וכיצד יש לנהוג בגדולי ראשי הכפירה ועקירת הדת הציונים ימ"ש.

משם הלך ראש העמלקים אל בניין היוניבערסיטי הגדול ללימודי תלמוד בבלי הנקרא "פאנאוויזש", שם נכנס להיכל הלימוד כשסטודענטים הנראים כחרדים מקיפים אותו בשמחה מכל עבר, והפראפ' והדאקטארען לענייני תלמוד ראשי ה"מכללה" חולקים לו כבוד בטירוף ובשיגעון, ואף מעניקים לו מתנה, כנראה אות הוקרה עבור עשרות שנות שמד ועקירת הדת שנעשה ע"י ה"אורח החשוב".

בעת בוא הרשע ליכנס אל בניין היוניבערסיטי, נאם לכבודו ראש היוניבערסיטי בדברי חנופה המחרידים כל לב, כשלאח"כ נאם ראש העמלקים בדברי ניאוץ וכפירה מבהילים ביותר, שלא הפריעו כלל ועיקר את שלוות רוחם הנעים של המארחים, לגודל היותם שקועים בשאול תחתית ומתחתיו, מרוקנים לגמרי מכל רגשות הקדושה והאמונה הטהורים.

משם פנה הצורר אל איזה אולם שמחות סמוך שם המתינו לו בקוצר רוח כלבי עיריית בני ברק ושאר "אורחים נכבדים", והתרפסו לפניו כולם ככלבים בפני אדוניהם, וגם מיהרו לתת לו מתנה גדולה ויקרה, באמרם אליו כמשוגעים חולי רוח: עבדים אנחנו לך! עבדים אנחנו לך!...


* * *

אך לא אלמן ישראל! ותה"ל ששתי באסעס מלאים בגבורים מבני ירושלים ובית שמש, וכן הרבה יראים מעיר בני ברק עצמה, נחלצו חושים למלחמת השם בעמלק הציוני, ויצאו והפגינו נגד המן הרשע צורר כל היהודים ימש"ו, להכריז בפני תבל ומלואה שאין היהודים כורעים ומשתחווים להמן האגגי, מלכותו הבל והתנשאותו שקר, וכל המחניפים אליו סופם יהיה כסופו, בבור שחת כמוהו גורלם.

הכריזו וזעקו יראי השם ברחובות "בני ברק", שאוי להם לאלו המכבדים את זה האיש אשר ידיו מלוכלכות בדם נשמות ישראל, מסואבות בכל השמדות הנוראות והתועבדות שנעשו ע"י משטר השמד הבולשביקי הנקרא בזיוף בשם "ישראל" עוד מראשית ימיו, הכריזו היראים שאוי למחניפים לאיש המתגרה השכם והערב באומות העולם בדרך הפקרות להבעיר אש האנטיסמיזעם כפי שקיבל מרבותיו העמלקיים ש"ט, יצאו והפגניו יראי השם בני היהדות החרדית הטהורה את נצח ישראל אשר לא ישקר לעומת כל אלו אשר מכרו את נשמתם לשטן בעבור נזיד עדשים, נגדם ונגד כל רבותיהם ו"גדוליהם", ונפגם כבוד הרע - בנים המזוהמים שותפיו הדבוקים בו ל"ע, הם וכל אשר להם.

ואם כי כוחות הסטרא אחרא בדמות מאות מלאכי חבלה שוטרי הפאליציי הציוני וסרוחי פאנאוויזש ניסו להשתיק קול היהודים ולגרשם, חסדי השי"ת שלא עלתה בידם, ונשמע קול זעקת התורה ואף התפרסם לעיני העמים, ויתגדל ויתקדש שמיה רבה:

יתברכו כל המוחים היקרים בכל ברכות התוה"ק אכי"ר, אמן ואמן:

התמונות ע"י: עוזי פערלמוטער - עדזשענסי חדשות 24

8.3.2010

הנאצים הגדולים ביותר, הציונים העמלקים ימש"ו

 

מעמד שריפת הדגל העמלקי במא"ש - אדר תש"ע


בס"ד

מצ"ב איזה תמונות שקיבלנו ממעמד שריפת הדגל העמלקי במאה שערים,
פורים הקדוש תש"ע