11.4.2012

מצ"ב גיליון "אומאן בית חיינו"

בס"ד

מצ"ב גיליון חדש בשם "אומן בית חיינו", ובו מידע רב על כל המתרחש סביב נושא השתלטות הציונים בעיר אומאן, ופיתוח המקום כאתר תיירות ע"י העירייה שם. 

לינק לקריאה או הורדה:

 גיליון "אומן בית חיינו" 

ארזי ה"לבנון" אדירי התורה / עש"ק הגדול תשע"ב

בס"ד

ביום ו' החולף ערש"ק לסדר "צו" את בני ישראל ויקבלו עול גלות העמים, נסעו במסירות נפש גדולה אברכים יקרים מארה"ב וענגלאנד לקדש שם שמים במדינות ירדן ולבנון, שם התקיימו צעדות גדולות של הפאלסטינים במה שנקרא בלשונם "יום האדמה".

אין לשער גודל קידוש השם והשמחה שהייתה לערבים בראותם את הני יקירי באים לעזרתם, משתתפים בצערם ומפגינים יחד עימם, ואם כי עדיין בעוה"ר חושך כיסה ארץ ועדיין ישנם ערביים רבים שדבר חידוש ופלא הוא אצלם לראות יהודים הדורשים שלומם וטובתם, והיה מעט מחלוקת במדינת ירדן, הרי שסוכ"ס בסיעתא דשמיא וזכות התורה גם אלו הערבים הבינו מהרה מי עומד לפניהם, וקיבלום בכבוד ובשמחה.

לא קל היה עבור יראי השם, טלטול הדרך הקשה ושביתת שבת קודש במקומות נידחים כאלה, אך תה"ל, בזכות מסירות נפשם התפרסם קול האמונה בקול רעש גדול, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך!

ברוך המקדש שמו ברבים, אמן!