25.9.2009

על משמרת השבועות / ו' תשרי תש"ע

בס"ד

היום יום חמישי ו' תשרי תש"ע, בעיצומם של ימי הרחמים והסליחות, יצאו כמה עשרות יראי השם להפגין מול בנייני היו ען שבמאנהעטען שבנו יארק, נגד התגרויות הציונים ימ"ש בנשיא איראן מר אחמדיניזשאד, השוהה שם בימים אלו לרגל התכנסות עצרת היו ען.

לא קל אמנם היה הדבר הפעם הזו, לאחר שבשנה החולפת התקיימו בחירות לנשיאות במדינת איראן, והפגנות ומהומות קשות ורבות התחוללו שם עקב מחלוקות בקרב העם האיראני על תוצאות הבחירות, כשהמחנות השונים שם מעלים האשמות חריפות נגד הנשיא אחמדיניזשאד על זיוף תוצאות הבחירות ושימוש בכח נגד בני עמו.

אך כידוע אין לנו שיור אלא התורה הזאת, וגם אם יש איזה מחלוקת ומלחמה בין הגויים עצמם, אין זה מעסק העם היהודי כלל, שכן בכל מצב ומציאות התורה מצווה עלינו להכנע ולדרוש שלומם וטובתם של העמים כולם בלי יוצא מן הכלל, ולא להתערב בפוליטיק העולמי ח"ו אלא להיות תמיד נייטראל, ורווח והצלה יעמוד תמיד ליהודים אם ילכו בדרך זו ולא ימירו אותה בבורות נשברים אשר לא יכילו המים.

כידוע הרשעים כים נרגש השקט לא יוכלו, הציונים ימ"ש וכל שותפיהם אינם יכולים לסבול דרך הכניעה והגלות, הם אדונים לעצמם, וגאלו עצמם מכח הזרוע, ואם באיראן חיים בשלום וכבוד כ 25,000 יהודים כ"י, מה איכפת להם, יתגרו ויחרחרו מלחמה נגד איראן, יכנו את נשיאם בשם "היטלער" ובשאר שמות גנאי ובוז ה"י, ויבעירו את אש השנאה בכל העולם כולו נגד יהודים רח"ל.

אל מול הפגנות כלבי הציונים החצופים בסמוך לבנייני היו ען בנו יארק, עמדו היום גם גיבורי החיל אנשי נטורי קרתא דארה"ב, ופרסמו לכל העולם כולו שאין לעם היהודי שום תביעות או מלחמות נגד שום אומה ולשון ח"ו, ובפרט לא נגד איראן או נשיאה מר אחמדיניזשאד, ואין לנו שיור רק התורה הזאת, וזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבוית"ש.

מעניין לציין, שבמהלך ההפגנה חלפו ליד יראי השם איזה גויים איראנים מהמחנה שמתנגד לאחמדיניזשאד, ושאלו אותם כיצד הם מפגינים בעד איש שכזה?... וענה להם אחד מהיראים שם, שהעם היהודי פניו לשלום וכניעה עם כל העמים כולם, ונאסר עלינו למרוד באומות יהיה מה שיהיה... הגויים האיראנים לא ציפו לתשובה כזאת שכל כולה רק תורה והלכה הרחוקים משכל גויי, וראו במוחש איך שאין העם היהודי המקורי איזה עם שניתן להזיז אותו מדרך התורה והאמונה באיזה טעמים שונים יהיו מה שיהיו, ואיך שלא יהיה המצב בני היהודים ישארו תמיד דבוקים במשמרת השבועות שהשביע הקב"ה שלא ימרדו באומות, ושם ישראל התעלה והתקדש מעלה מעלה, אשריכם גיבורי החיל, כה לחי!!!


14.9.2009

הצלת ישראל בעיר בערלין / כ"ה אלול תשס"ט

בס"ד

כפי שהודענו כאן בערש"ק נצו"י החולף, נסעו לעשות את השבת בעיר בערלין כד' יקירים צדיקים, מצילי עם ישראל, מקדשי שם שמים ומקדשי שם ישראל הטהור, על מנת להשתתף בהפגנה גדולה של המוסלמים שהתקיימה שמה בעצם יום השבת.

חסדי השם כי לא כלו רחמיו, ד' הצדיקים הללו זכו וקידשו שם שמים באופן נשגב ורב מאוד מאוד, מידיע של גויים וצלמים רבים סיבבו אותם ללא הרף, ואלפי גויים נכחו לראות שעניין היהדות אינו עניין רציחה ואכזריות ח"ו, או הקמת מדינה ומלכות, אלא בדיוק ההפך הגמור מזה, שכן יהדות הינה אך ורק חיים ושלום לכל באי עולם, ואין לנו שיור אלא רק התורה הזאת בגלות המר הזה ותו לא מידי, וכל אלה הכופרים ושותפיהם החפצים במלחמות ורציחה, אין הם מדברים בשם התורה הקדושה, ואין להם קשר ושייכות אל עם ישראל האמיתי החפץ לחיות בשלום ושלווה בקרב העמים כולם, ולצפות לגאולה האמיתית מן השמים בב"א.

מפאת קדושת השבת לא יכלו לדבר על כלי המידיע כידוע, וע"כ במוצאש"ק התקיים שם "פרעס קאנפערענץ" (כינוס אנשי מידיע) גדול, ובו נתנו דרשות והסברים בחן ובטוטו"ד הרבנים שליט"א שהשתתפו בהפגנה, הפרעס קאנפערענץ נמשך באריכות רבה והסתיים באישון ליל עד סביבות השעה 4 בבוקר, כשהגויים שם מתרגשים מאוד לשמוע דברים חדשים כאלו מה שלא שמעו מעולם, והתקדש שם שמים והתפרסמה אמונת ישראל בתוקף ועוז, תהלה להשי"ת.

לא נותר לנו אלא להודות בפני אלו היקירים הצדיקים שמסרו נפשם לנסוע השבת לעיר בערלין, והצילו מעט את בני ישראל מטרף שיני העמלק הציוני הקם על עם הקודש להשמידם ולאבדם היל"ת, לא נותר לנו אלא לחזקם ולאמץ ולעודדם שימשיכו בעבודת קדוש זו של הצלת ישראל וקידוש שם שמים, עדי נזכה להתבשר בקרוב על ביטולה המוחלט של מלכות הסטרא אחרא הציונית, כי תעביר בקרוב גילולים מן הארץ במהרה בימנו אמן:


מצ"ב תמונות

עוד תמונות בלינק הזה:

FOTOS

11.9.2009

הקרב על בערלין... / כ"ב אלול תשס"ט

בס"ד

בערלין, מי לא שמע על העיר הזאת, שכבר כיותר ממאתיים שנה הנה בתולדות עמנו סימבאל מובהק של הרפארמים ימ"ש, המשכילים והמתבוללים ושאר מרעין בישין למיניהם...

אמנם, עד לפני שהחלה תקופה רעה זו, הייתה מדינת דייטשלאנד ("גרמניא") כולה מקום לשם ולתפארת בקרב עם בני ישראל, ובה היו קהילות גדולות וחשובות כשפיירא ומגנצא, המבורג ואלטונא, ועוד ועוד, וכונתה "ארץ אשכנז" בלשון חכמים, ובה גאונים קדושים וטהורים למכביר, כרבנו יהודה החסיד זי"ע, מהר"ם מרוטנבורג, רבנו המהרי"ל, ר' יהונתן אייבשיץ, ר' נתן נטע מהנובער הי"ד, ועוד רבים רבים, עד שקמו שם אפיקורסים מושמדים עמלקים ימ"ש והפיצו את נגע ההשכלה והרעפארם רח"ל, ונחרבו הקהילות הקדושות לאט לאט, עד שלא נותר שם כי אם מעט מזעיר יהודים חרדים, אך גם באופן הרחוק מאוד מדרך היהדות המקורית, כל זאת היה עד עלות הכורת בשנות הזעם.

כיום מדינת דייטשלאנד היא מדבר שממה וציה, ואין שם אלא מעט קהילות קטנות ומפוזרות של חופשים ורעפארמען, ובבערלין ישנה גם איזה קהילה קטנה של חרדים בנוסח דייטשלאנד הקריר.

בשבת זו הבעל"ט, (ניצבים וילך תשס"ט), עתידה להתקיים בעיר בערלין הפגנה אדירה של הערביים החיים שם, לטובת אחיהם הפאלעסטינים, ומארגני ההפגנה הזמינו במיוחד את יקירי נטו"ק גם לבוא ולהשתתף יחד עמם, ואף ליתן דרשות ולהסביר בטטו"ד את עמדת היהדות החרדית על הציונים ימ"ש, תוך כדי שהם מתעקשים לשלם את כל הוצאות הנסיעה עבור יראי השם....

כמובן שלמרות הקושי הרב שבדבר לעשות שבת בעיר נידחת כמו בערלין, ולערוך התפילות והסעודות בתוך איזה חדר צר בהאטעל, השרידים גיבורי החיל מלומדי המלחמה לא השיבו את פניהם ריקם, ואזרו חיל כארבעה יקירים מענגלאנד ואנטווערפען ברשות הרה"ג פה מפיק מרגליות ר' אהרן כהן שליט"א, לנסוע השבת זו לשם ולישא את לפיד אש האמונה ולקדש שם שמים.

כידוע הרשעים כים נגרש השקט לא יוכלו, אם השמע דבר ההפגנה והשתתפות היקירים - שלוחי הכלל ישראל - יד ביד עם כאבם של הערביים, חרקו שן ציוני בערלין גלגולי נשמותיהם של רמ"ד שר"י ושאר ראשי המשכילים והמתבוללים ימ"ש שפעלו בעיר זו, והחליטו לקיים איזה הפגנה צווחנית משלהם שכל כולה התגרות בעמים וחילול שם שמים ל"ע.

אך בעזהי"ת רבים איתנו מאשר איתם, וקול האמונה ישמע ברמה ויתקדש שם ישראל ושם התורה בקרב העמים, ברוך המקדש שמו ברבים, אמן:

_________________

תכף ומיד לאחר השבת יזדרזו יראי השם לחזור חזרה לענגלאנד וללכת מחיל אל חיל, שכן כבר ביום ראשון תתקיים בלאנדאן הפגנה אדירה של המוסלמים בנושא "יום ירושלים", בילדערס ושאר פרטים נביא אי"ה בהמשך:


ואליכם גיבורי החיל נאמר: חזקו ואמצו, שכרם רב מאוד מאוד!