11.9.2009

הקרב על בערלין... / כ"ב אלול תשס"ט

בס"ד

בערלין, מי לא שמע על העיר הזאת, שכבר כיותר ממאתיים שנה הנה בתולדות עמנו סימבאל מובהק של הרפארמים ימ"ש, המשכילים והמתבוללים ושאר מרעין בישין למיניהם...

אמנם, עד לפני שהחלה תקופה רעה זו, הייתה מדינת דייטשלאנד ("גרמניא") כולה מקום לשם ולתפארת בקרב עם בני ישראל, ובה היו קהילות גדולות וחשובות כשפיירא ומגנצא, המבורג ואלטונא, ועוד ועוד, וכונתה "ארץ אשכנז" בלשון חכמים, ובה גאונים קדושים וטהורים למכביר, כרבנו יהודה החסיד זי"ע, מהר"ם מרוטנבורג, רבנו המהרי"ל, ר' יהונתן אייבשיץ, ר' נתן נטע מהנובער הי"ד, ועוד רבים רבים, עד שקמו שם אפיקורסים מושמדים עמלקים ימ"ש והפיצו את נגע ההשכלה והרעפארם רח"ל, ונחרבו הקהילות הקדושות לאט לאט, עד שלא נותר שם כי אם מעט מזעיר יהודים חרדים, אך גם באופן הרחוק מאוד מדרך היהדות המקורית, כל זאת היה עד עלות הכורת בשנות הזעם.

כיום מדינת דייטשלאנד היא מדבר שממה וציה, ואין שם אלא מעט קהילות קטנות ומפוזרות של חופשים ורעפארמען, ובבערלין ישנה גם איזה קהילה קטנה של חרדים בנוסח דייטשלאנד הקריר.

בשבת זו הבעל"ט, (ניצבים וילך תשס"ט), עתידה להתקיים בעיר בערלין הפגנה אדירה של הערביים החיים שם, לטובת אחיהם הפאלעסטינים, ומארגני ההפגנה הזמינו במיוחד את יקירי נטו"ק גם לבוא ולהשתתף יחד עמם, ואף ליתן דרשות ולהסביר בטטו"ד את עמדת היהדות החרדית על הציונים ימ"ש, תוך כדי שהם מתעקשים לשלם את כל הוצאות הנסיעה עבור יראי השם....

כמובן שלמרות הקושי הרב שבדבר לעשות שבת בעיר נידחת כמו בערלין, ולערוך התפילות והסעודות בתוך איזה חדר צר בהאטעל, השרידים גיבורי החיל מלומדי המלחמה לא השיבו את פניהם ריקם, ואזרו חיל כארבעה יקירים מענגלאנד ואנטווערפען ברשות הרה"ג פה מפיק מרגליות ר' אהרן כהן שליט"א, לנסוע השבת זו לשם ולישא את לפיד אש האמונה ולקדש שם שמים.

כידוע הרשעים כים נגרש השקט לא יוכלו, אם השמע דבר ההפגנה והשתתפות היקירים - שלוחי הכלל ישראל - יד ביד עם כאבם של הערביים, חרקו שן ציוני בערלין גלגולי נשמותיהם של רמ"ד שר"י ושאר ראשי המשכילים והמתבוללים ימ"ש שפעלו בעיר זו, והחליטו לקיים איזה הפגנה צווחנית משלהם שכל כולה התגרות בעמים וחילול שם שמים ל"ע.

אך בעזהי"ת רבים איתנו מאשר איתם, וקול האמונה ישמע ברמה ויתקדש שם ישראל ושם התורה בקרב העמים, ברוך המקדש שמו ברבים, אמן:

_________________

תכף ומיד לאחר השבת יזדרזו יראי השם לחזור חזרה לענגלאנד וללכת מחיל אל חיל, שכן כבר ביום ראשון תתקיים בלאנדאן הפגנה אדירה של המוסלמים בנושא "יום ירושלים", בילדערס ושאר פרטים נביא אי"ה בהמשך:


ואליכם גיבורי החיל נאמר: חזקו ואמצו, שכרם רב מאוד מאוד!