25.8.2009

על חומותיך לאנדאן... הפקדתי שומרים! - ה' אלול תשס"ט

בס"ד

כפי שהודענו כאן אתמול על הליסט, בעקבות ביקורו של ראש הכופרים בענגלאנד אזרו חיל, גיבורי החיל, אנשי נטורי קרתא דלאנדאן יצ"ו, ויצאו להפגין ולמחות נגד כלב טמא זה, להסיר החרפה מעם ישראל, להודיע קבל עם ועולם שיהודים אינם ציונים, וראשי הכפירה הציונית אינם אלא כופרים ומשתלטים ליסטים שאין הם מייצגים את העם היהודי, ואין להם הזכות לדבר בשמו, לא היה ולא יהיה לעולם.

כשבעה שלוחים צדיקים טהורים מקדשי שם שמים שלוחי עם ישראל כולו נסעו בשעות אחה"צ של יום ג' לסדר "כי תצא למלחמה" אל משכן הפארלאמענט הבריטי המפורסם שברחוב "דאונינג סטריט", והניפו כרזות ושילט'ן נגד מדינת עמלק, וכן פרסמו שאין לעם היהודי שום חלק או שמץ של חלק בהתגרות הנוראית בפאלסטינען הנעשה בתמידות ע"י מופקרי הציונים ימ"ש, שדם העם היהודי כולו הוא להפקר וצחוק בעיניהם, וכל מטרתם ותכליתם של עמלקי הציונים יחד עם חנפיהם הבזויים היא אך ורק להאביד את עם בני ישראל בגשמיות ורוחניות רח"ל, היל"ת.

מידיע רבה מכל העולם וכן ממדינות איסלאמיות כגון איראן, טורקי', וכו' נכחו במקום ונתנו פרסום רב לשבעת הצדיקים מקדשי שם שמים, וכפי שהעיד א' הנוכחים שם איך שממש כל רגע הופיע איזה מידיע אחר ולקחו ווידיא'ס ותמונות ואינטרוויא מהמחאה... היקירים עצמם התקבלו שם ע"י הערבים שגם באו להפגין, בכבוד גדול ושמחה רבה, ושם שמים ושם ישראל התעלה והתקדש בעולם.

כמה זדים ציונים נכחו שם בקרבת מקום, וניסו להתגרות ביראים באמצעות כמה סמרטוטים שהניפו בידם, אך תה"ל שלא עלתה בידם, ויצאו עיניהם מחוריהם למראה יראי השם אשר עומדים בשער המלך ולא כורעים ומשתחווים להמן הציוני החדש.

מעניין מאוד לציין, שאנשי הפאליציי הבריטי ששמרו על הסדר במקום, שוחחו רבות עם היראים אודות אמונת העם היהודי המקורית דבר שאינו קורה בדרך כלל, וכיבדו אותם בכבוד גדול, ובסיום ההפגנה אף הקפידו ללוותם עד לקאר שעמו הגיעו.

כשלוש שעות רצופות עמדו הצדיקים על משמרתם משמרת התורה והאמונה לבל יתחלל שם ישראל בהפקרות ח"ו, ולמעשה (כפי שכבר הודענו אתמול), ראש הכופרים ימ"ש הגיע לעיר לאנדאן עוד אתמול ביום ב', וחשבו כבר אז לצאת ולהפגין תכף, אך דחו זאת להיום, כי בפועל רק היום התקבל כלב טמא זה לפגישה אצל ראש ממשלת ענגלאנד, לכן עיקר המחאה הייתה אם כן דווקא היום בדאונינג סטריט.

לא נותר לנו אלא להודות מאוד לאלו הצדיקים שלוחי עם ישראל, לברכם בכל מילי דמיטב על קידוש שם שמים ופרסום האמונה, שכרם רב מאוד מאוד, עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו, והלוואי שיהיה חלקנו תמיד עמהם בכאלה פעולות נשגבות, עד נזכה להתגלות כבוד שמים כי תעביר גילולים מן הארץ בב"א:

מצ"ב תמונות