25.8.2009

מחאה נגד שפלי וויזשניץ / ה' אלול תשס"ט

בס"ד

היום נשמע שרש"ע ירושאלים הפוקר "באראקאט" שר"י מחלל השבת ואוכל השקץ ה"י, הוזמן לביקור אצל תלמוד תורה "ויזשניץ" שבשכונת סנהדרי' מורחבת (מוחרבת), וכמובן התקבל בכבוד גדול וחנופה ע"י השפלים החנפים ה"היימישע" מחסידי וויזשניץ, על מנת שאולי יתן להם עוד כמה פרוטות מתקציב החינוך החארעדי המוחרם.

למרבה הבושה והכלימה הובא פוקר גלוי ראש זה בפני ילדי החמד הטהורים ע"י המנהלים, תוך רמיסת כל הרגשי היראה והאמונה והתורה רח"ל, לא יאומן ולא נתפס במח אנושי איך מלא ליבם של אלו ה"חסידים" להביא בפני תשב"ר קדושים שלא טעמו טעם חטא, איש אשר יינו יין נסך ואינו מצטרף למניין, כמובא בשו"ע, וקרקפתא דלא מנח תפילין שדינו "פושע ישראל" ל"ע כדברי חז"ל, איך לא איכפת להם, איך לא מרגישים, איך לא רועדים ובוכים ומקוננים על זאת, אין זאת אלא שהתקיים בם מה שכתב מרן זי"ע מסאטמאר שקיבל מאבותיו ורבותיו, שכל אשר יתמך ממקורות הרשע בהכרח תכבה בו אש שלהבת הקדושה, השם ישמור ויציל!

השי"ת ירחם במהרה על עמו ישראל ויתן בלב טועים בינה שישובו בתשובה גמורה ושלמה במהרה בימנו אמן: