25.9.2011

שנה טובה! / ער"ה הק' תשע"ב לפ"ק

בס"ד

כמידי שנה אנו מאחלים לכל קוראינו וידידנו: כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים וחסידים מקבלי עול הגלות, שנה טובה ומבורכת, שנה גידוע קרן הרשעים והרמת קרן הצדיקים, שנת ביטול המדינה הציונית בחסד וברחמים והתגלות כבוד מלכות שמים, וכל הרשעה בעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, במהרה בימינו אמן:

כעתירת: "אמונה מיילינג ליסט"


התגרות באומות (המאוחדות)

בס"ד

ראש הכופרים, אותו קל וריק ידוע המחלל שבת ואוכל טריפות ונבלות, שוב מתגרה באומות בדרך הפקרות, והפעם בחר לעשות זאת מעל בימת היוען שבנו יארק יצ"ו.

היה זה ביום שישי האחרון עש"ק ניצבים וילך תשע"א, לאחר שכבוד הנשיא הפלסטיני מר עבאס יר"ה נשא נאום ארוך בו ביקש מאת היוען שיכירו בפאלסטין כמדינה, ופירט בנאומו את רציחות הציונים ימ"ש שנעשים כסדר לבני עמו כל השנים ה"י.

הציונים כמובן חרקו שן, בראותם שלכל העולם כולו כבר נמאס מהם וממשחק הדמים שלהם, ממדינתם, ממלחמותיהם, מבכיינותם, מהתגרותיהם, מזמירות ה"אושוויץ" וה"שואה" הקבועות שבפיהם ומכל אשר להם, ובראותם שאין איש מסתכל לעברם, למעט אולי עוד איזה כמה מדינות מועטות ובראשן ארה"ב ידידתם, בחרו כדרכם להתגרות באומות, וככה אולי "יתחכנו" האומות ויבינו את ה"אמת", כפי שיספר להם כמובן לא פחות מאשר ראש הכופרים הסרוח, הפוער את פיו הביובי. 

וכך החל ראש הכופרים להרצות את כל הדרשות הציוניות הישנים והשחוקים, ועוד העיז לשקר במצח נחושה שמדבר הוא בשם "מאה דורות של יהודים" עפ"ל, כאילו שהעמים טיפשים, ואינם יודעים שתה"ל ישנם אלפים רבבות יהודים אנטי ציונים בכל העולם כולו, שמתנגדים לו ולמדינתו הטמאה, ואינם רואים בו כל נציג ודובר מטעמם.

עוד ניסה להאחז השוטה הנ"ל בקרנות המזבח, וכעשו הרשע שאמר "יש לי רב", הנה גם התברר שלראש הכופרים יש לו רב גדול העומד לימין הסטרא אחרא,     והזכיר הרשע את רעהו כמותו - את השוטה הזקן המתגרה באומות הידוע מקראון הייטס שר"י - אשר אמר דברי התגרות מבהילים ל"ע נגד היוען ונגד כל העמים כולם, וכך כמובן "התקדש שם שמים" גם שנים רבות אחרי התפגרותו, ע"י המשיח שקר שעם ישראל סובל ממנו עד היום הזה.     

עכ"פ אין ספק שתה"ל נחלו הציונים מפלה גדולה בכינוס היוען הנוכחי, אם כי עדיין לא ברור אם ה"סעקיוריטי קאנסול" אכן יאשר לפאלסטינים את בקשתם להיות חברה ביוען, בכל אופן בושות גדולות היו להם, נזקים גדולים נגרמו להם, וטוב הדבר מאוד. 

ולהבדיל בין הטמא לטהור, לעומת הני מחללי שם שמים יורשי גיהנום, אשרי חלקם של יראי השם הטהורים דארה"ב שיצאו אל חוצות מאנהעטן לקדש שם שמים, ובכל הימים של כינוס היוען הפגינו תה"ל בקביעות ופרסמו אל כל העמים את דבר האמונה הניצחית, אשר הציונים הכופרים אינם באי כוחו של עם ישראל, ושם ישראל הקדוש גזול הוא בידם, ועשתה מחאתם פרי גדול, והתפרסמה בכל המידיע העולמית, אשר גם זה הוא למורת רוח הציונים וחנפיהם הטמאים, והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש. 

תפילתנו לביטולה של המדינה הציונית כולה, ולראות במפלת שלטון הרשעים, במהרה בימינו אמן: 

 

22.9.2011

שכם אחד על אחיך !

בס"ד

אחרי שנים רבות של משא ומתן כושל אל מול הציונים, מנסים חלק ממנהיגות הפאלסטינען לבקש להתקבל כמדינה חדשה החברה ב"יוען", וזאת ע"י פניה ל"סעקיוריטי קאנסול" (מועצת הביטחון) של היוען. נכון לרגעים אלו עדיין לא הגישו הפאלסטינען את בקשתם בפני הסעקיוריטי קאנסול, אך תקוותם של הפלסטינים עזה מאוד שאכן בקשתם תתקבל והם יהפכו למדינה עצמאית החברה חברות מלאה ביו ען. 

בשכם, בראמללה, חברון, ועוד מקומות, התקיימו הפגנות גדולות של הפאלסטינען בהשתתפות רבבות בני אדם, לרגל הבקשה שתוגש באסיפת היוען הכללית המתקיימת בשבוע זה, והתרגשותם רבה מאוד. 

ביום ג' החולף ניצבים וילך תשע"א, השתתפו קרוב לשני מנייני יהודים יקרים בהפגנה ענקית של הפאלסטינען בעיר שכם. יראי השם משכו כרגיל את תשומת לב המידיע, עוררו שמחה והתפעלות גדולה בקרב הערבים ששמחו מאוד על בואם וקיבלום בכבוד ושלום, וקידשו שם שמים. לאחר שהייה של כמה שעות בהפגנה, הלכו גם להשתטח על ציון יוסף הצדיק בעיר שכם, וביקשו שם רחמי שמים על ביטולה המהיר והסופי של מדינת השמד והכפירה. כמובן שיראי השם אשר באו לציון יוסף הצדיק, התקבלו בכבוד גדול וידידות ע"י השכנים הערבים, נכנסו לשם בריש גלי באור היום, בלי להתגנב בפחד באישון לילה, בלי "תיאום" עם צבא הזוהמה, ובלי התגרות עם הערבים, ומהם ילמדו וכן יעשו אותם אלה הנחפזים לרוץ לשכם תוך כדי חילול השם, סיכון חיי אדם, והתגרות באומות, ועירבוב דעות כוזבות. 

אנו מצ"ב מעט תמונות שקיבלנו מההפגנה הגדולה בעיר שכם. ואשריהם של אותם מפרסמי אמונה שבדורנו, כה לחי!   

 

9.9.2011

מתיר אסורים, פורץ גדרים / י' אלול תשע"א

בס"ד

בימים האחרונים צהלה ושמחה היהדות החרדית על שיחרורו של אחד מ"אסירי יפן" המפורסמים, בחור אשר שהה שם יחד עם עוד ב' מחבריו בתנאי צער ויסורים גדולים במשך ג' שנים, בעוון שנמצאו באמתחתם "דראגס" האסורים ע"פ חוקי המדינה, בעת מעבר הגבול. 

הנה ברור ששמחה גדולה היא שבחור אשר נמק ג' שנים בכלא של גויים במדינה רחוקה בלי יכולת לקיים כראוי תורה ומצוות ל"ע, מתשחרר ויוצא מאפלה לאורה, אך מה פתאום אשר בחור הנמנה על חוגי היהדות הנאמנה, יתחיל לרוץ פתאום מ"גדול" ל"גדול", ממסית ומדיח אחד למשנהו, ולשתף בשמחתו ובצהלתו את כל הפורצי גדר למיניהם, כאילו יש לו כעת איזה "חיוב" לרוץ ממזרח למזרח יהיה אשר יהיה, ועוד לנשק את ידיו של הראש ל"ץ השוטה הידוע משכונת הר- נוף, והכל בתירוץ של "שמחה" על שחרורו מהתפיסה הקשה בה שהה במדינת יפן. 

אכן בחור יקר אשריך שזכית לצאת ממאסרך הקשה, וכעת בעז"ה תזכה גם להקים בית נאמן בישראל במהרה, אך אין מתיר שמחת ה"מתיר אסורים" להתיר ולפרוץ כבר כל ה"איסורים" של היפרדות והתבדלות מפורצי הגדר למיניהם. 

ויהי רצון שישתחרר במהרה גם הבחור הג' שעוד שוהה שם, אך ולא יפרוץ גדר בשמחתו, בעז"ה:  

    

הטורקים באים!

בס"ד

בשנה האחרונה, התדרדרו מאוד (תה"ל) יחסי הציונים עם מדינת "טורקיא" הנכבדה, שהינה מדינה מודרנית וחשובה בין האומות, והיתה שנים רבות וארוכות "ידידה" קרובה לציונים ימ"ש.

כל העניין החל מרגע שלשלטון במדינת טורקיא עלה כבוד הנשיא היקר מר ראדזשיפ ארדואן יר"ה, אשר אינו רוקד בדיוק לפי החליל הציוני הידוע, והחל לבקר "קצת יותר מהרגיל" את הציונים על אכזריותם לפאלסטינים ועוד כיו"ב, מה שעורר את כעס הציונים עליו... הגיעו הדברים עד כדי כך, שבאחד הפעמים בהם תקף כב' הנשיא ארדואן את הציונים, קפץ אחד מכלבי הציונים והזמין אליו את האמבאסדור (ה"שגריר") הטורקי ב"יסראעל", והשפיל אותו כאחד הריקים ל"ע. שוטה זה, אשר חשב להראות גבורתו ושחצנותו הלאומית, סיבך במעשהו זה את אדוניו הציונים, והצית עד להשחית את חמת ממשלת טורקיא, ונאלצו הציונים להתנצל במהרה על השפלה מבישה זו... אך בעוד הציונים מלקקים פצעיהם הדיפלומטיים מפרשת ה"שגריר", הנה בא לו ה"משט" הטורקי לגאזאה סטריפ, ושוב שקעו ה"יחסים" בין המדינות לתהום מצולה. 

כזכור, שלחו לפני כשנה ארגון טורקי למען הפאלסטינען כמה ספינות ל"גאזא סטריפ", אך הציונים באכזריותם וגאוותם הלאומית לא נתנו לספינות הללו לעבור, ואף השתלטו עליהם בכח הזרוע והרגו כמניין מהנוסעים רח"ל, מה שעורר זעם אדיר במדינת טורקיא כנגד הציונים ומדינתם. הפעם עמדו הטורקים בתוקף שהציונים יתנצלו על מעשי הרציחה, אך הנה הם כדרכם לא היו מוכנים להרכין ראשם ולהתנצל בפני הטורקים על הרגיתם של האזרחים בשו"א, כשמנגינות  ה"טעראר" הידועות בפיהם, ושיכרון גאוותם הלואמית ותחפושות ה"סיקיורעטי" וה"דעפאנס" משמשות להם שוב ושוב כמסכה לרציחותיהם, ומכסה על כל פשעיהם. 

לאחר דו"ח היוען על אירועי המשט בהם נקבע שעל הציונים להביע צער על התקרית ולשלם פיצויים למשפחות ההרוגים, דבר שלא נעשה לעת עתה, ובעקבות הודעת ראש הכופרים שלא יתנצלו, נראה שהיחיסים המעטים שעוד נותרו נחרבו סופית גם הם, כאשר נשיא טורקיא הכריז ש"את המשט הבא לעזה ילוו ספינות מלחמה טורקיות", דבר שסיבך את הציונים עוד יותר, וגרם להם "בהלה ודאגה"...  

לא נותר לנו אלא לברך את כבוד הנשיא ראדזשיפ ארדואן יר"ה, שיצליח תמיד בכל מעשיו, וימשיך להיות אבן נגף למלכות הרשעה הציונית, ובעמדנו בימי ערב ר"ה נתפלל שמלכות הרשעה הציונית בעשן תכלה במהרה בימינו אמן: