22.9.2011

שכם אחד על אחיך !

בס"ד

אחרי שנים רבות של משא ומתן כושל אל מול הציונים, מנסים חלק ממנהיגות הפאלסטינען לבקש להתקבל כמדינה חדשה החברה ב"יוען", וזאת ע"י פניה ל"סעקיוריטי קאנסול" (מועצת הביטחון) של היוען. נכון לרגעים אלו עדיין לא הגישו הפאלסטינען את בקשתם בפני הסעקיוריטי קאנסול, אך תקוותם של הפלסטינים עזה מאוד שאכן בקשתם תתקבל והם יהפכו למדינה עצמאית החברה חברות מלאה ביו ען. 

בשכם, בראמללה, חברון, ועוד מקומות, התקיימו הפגנות גדולות של הפאלסטינען בהשתתפות רבבות בני אדם, לרגל הבקשה שתוגש באסיפת היוען הכללית המתקיימת בשבוע זה, והתרגשותם רבה מאוד. 

ביום ג' החולף ניצבים וילך תשע"א, השתתפו קרוב לשני מנייני יהודים יקרים בהפגנה ענקית של הפאלסטינען בעיר שכם. יראי השם משכו כרגיל את תשומת לב המידיע, עוררו שמחה והתפעלות גדולה בקרב הערבים ששמחו מאוד על בואם וקיבלום בכבוד ושלום, וקידשו שם שמים. לאחר שהייה של כמה שעות בהפגנה, הלכו גם להשתטח על ציון יוסף הצדיק בעיר שכם, וביקשו שם רחמי שמים על ביטולה המהיר והסופי של מדינת השמד והכפירה. כמובן שיראי השם אשר באו לציון יוסף הצדיק, התקבלו בכבוד גדול וידידות ע"י השכנים הערבים, נכנסו לשם בריש גלי באור היום, בלי להתגנב בפחד באישון לילה, בלי "תיאום" עם צבא הזוהמה, ובלי התגרות עם הערבים, ומהם ילמדו וכן יעשו אותם אלה הנחפזים לרוץ לשכם תוך כדי חילול השם, סיכון חיי אדם, והתגרות באומות, ועירבוב דעות כוזבות. 

אנו מצ"ב מעט תמונות שקיבלנו מההפגנה הגדולה בעיר שכם. ואשריהם של אותם מפרסמי אמונה שבדורנו, כה לחי!