16.7.2010

מעלת המקבל עליו עול גלות האומות בפועל ולמעשה

בס"ד

בעוה"ר כבר מזה קרוב לאלפיים שנים בגלות שרינן, ו"גלות" פירושה אחד ויחיד - להכניע ולהוריד הראש בפני הגויים, ולקבל את עול מלכותם בנאמנות גמורה ושלמה, בלי שום חכמות.


בית ראשון ובית שני, נחרבו כידוע בגלל שלא רצו להיכנע למלכות בבל ולמלכות רומי, רק מרדו בהם נגד גזירת הבורא כל עולמים, והביאו על שונאי ישראל בידיים ל"ע, את הסוף המר. 


היום בדורנו, בשעה שהעמלקים הציונים ימ"ש עוררו על הכלל ישראל כולו את חמת הערביים באופן מבהיל אשר לא היה כמותו מעולם ה"י, הרי שמצווה עלינו לעשות בדיוק את ההפוך מדעת הרשעים, ולהיכנע ולפייס את הערבים בכל לשון של פיוס, ולהוציא לגמרי מדעתם שיש לנו איזה צד עם הציונים ח"ו, אלא חובה עלינו להראות לערביים שאנו היהודים לגמרי לגמרי בצד אחד יחד איתם נגד הציונים (אם כי בפאליטיק הפנים ערבי הס לנו מלהתערב). 
אך בעוה"ר שיטנא נצח וערבב את העולם כולו, מסתובבים היום יהודים יראים ושלמים המחזיקים עצמם ל"אנטי ציונים" ל"שונאי ציונות" ללוחמים גדולים נגד טומאת הציונות וכו' וכו', אך הנה בכל עניין ה"הורדת ראש" בפני העמים, בכל עניין הכניעה המסור לנו מיעקב אבינו ע"ה, בכל העניינים הללו מתגלים כל אותם "אנטי ציונים מופלגים", כציונים חמים בלב ובנפש ה"י, מסרבים הם להוריד ראשם בפני הערביים. 


לא יאומן כי יסופר האיך יהודים המתבדלים מכספי הכפירה האסורים, מהבחירות האסורות, ועוד ועוד, מקשים ערפם ומכבידים לבבם שלא להיכנע בשו"א שבעולם אל הגויים הערביים, בשום אופן לא רוצים להניף את דגל הפאלעסטינען או שאר דגלים של הערביים, גם אחרי שמסבירים להם שוב ושוב שזהו לאות הכנעה וקבלת עול גלותם וממשלתם של הערביים, ואנו בגלות ואין לפנינו דרך אחר אלא לקבלה בנאמנות ובישרות, לא רוצים בזאת, לא חפצים בזאת בשום צורה, והדבר מבהיל הרעיון ה"י, מה מונע אותם כל כך, תירוצים על גבי תירוצים שאין בהם ממש, אין זאת אלא שאכן התקיימו כל דברי הצדיקים הקדמונים שהאפיקורסות יכנוס בעקבתא דמשיחא גם בלבבות הכשרים והיראים ביותר ה"י.


עומדים להם בזמננו יהודים זקנים ונכבדים, הדורשים דרשות חמות נגד המדינה הציונית, נגד הציונות, על כך שהציונים אינם באי כח העם היהודי ועוד ועוד, אך ברגע ששואלים ומתמיהים בפניהם אם כן הדבר, מדוע לא להיכנע אל האומות? מדוע לא להיכנע אל עמי ישמעאל אויבי הציונים, לפייסם בכל מיני פיוס, ולהיות מצויינים תחתם כיהודים אשר אין להם חלק בכל מלחמותיהם של הציונים? אם בגלות שרינן, אם כן הבה ונקבלה כראוי וכיאות, מה נשתננו מאבותינו שהתפללו תמיד בשלום העיר ובשלום מלכיהם? אך כאן כבר נאלם פיהם דומיה, עינים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו וכו', ממש לא יאומן כי יסופר, האיך מתעקשים לאחוז בדעה שה"ערביים רוצחים", ואם כן ממילא חל כאן "איסור חמור" ו"עבירה גדולה" להיכנע אליהם... וכאשר ישאל השואל, הלא אדרבא, אם רוצחים המה, אזי עוד יותר ויותר מחוייבים אנו היהודים להיכנע בפניהם, לפייסם, להוציא עצמנו מהכתם השחור שהכתימנו הציונים ימ"ש במעשי התגרותיהם השפלים מזה שנות דור! אך בעוה"ר עקוב הלב מכל, נדמו להם הכל כגלמים חסרי חיות, אין זאת ברצונם, אין זאת לרוחם כלל ועיקר, לא רוצים היהודים המתבדלים מהציונות ומפרסמים ש"אין הציונים באי כח עם ישראל" להיכנע בפרסום אל אויביי הציונים ולעשות עמם שלום ברור ובהיר על אפם ועל חמתם של הכופרים ימ"ש, לא רוצים זאת בשום אופן שבעולם, לא מעיזים למרוד בבניין הכפירה, ומעדיפים במובנים מסויימים אפילו להיות "מטרה" רח"ל במלחמת הערביים בציונים, העיקר לא לעבור ה"איסור הגדול" ולהוריד ראשם בפני העמים. 


מובא ביוסיפון שכאשר בא קיסר רומי על ירושלים לא ביקש מהם דבר רק שיניפו על חומת העיר דגל מלכות רומי לאות כניעה וקבלת מרות, ולא רצו בזאת בשום אופן והעלו את חמתו, עד שנחרבה בסוף העיר כולה, ונפלו בחרב ה"י.


גם בימינו אנו, רבבות בני ה"עדה החרדית" בירושלם ובית שמש (ולאחרונה אף בהתנחלויות כמו ביתר ובראכפעלד), מתבדלים אולי מהשלטון הציוני, נלחמים במערכות סוערות נגד גזירות שונות כמו שבת, חיטוטי שכבי וכד', אך לא מתבדלים אף פעם מהמרידה הציונית באומות, ע"י הורדת ראשם בפני תושבי הארץ הערביים, והנפת דגלם בריש גלי לפרסם ולהכריז שאנו יהודים בגלות, שאנו היהודים אין לנו רק תורה ותפילה בעולמנו, ומקבלים באהבה רבה עול ממשלת הפאלסטינען, ולא חפצים ח"ו בעול ממשלת העמלקים הציונים בשום אופן שהוא, לא חפצים בשמירתם ובאפוטרופסותם וכל אשר להם. כל זאת לא עושים אף פעם, לא רוצים להוריד ראשם בפני הערביים, לא רוצים להניף דגל הפאלסטינען, וטוב להם ממש "מוות מחיים", העיקר לא להניף דגלם, שכן להניף דגל הפאלסטינען אצלם, זהו בבחינת "יהרג ובל יעבור"... (פירוש "יהרג" דהיינו על מזבח הכפירה הציונית, ו"בל יעבור" להניף דגל הערביים להציל עצמו).


ואם כמה יחידים כן מניפים את דגל הפאלסטינען, יוצאים אל ה"אויב" ופורצים החומות והגדרות שכלאו בהם הציונים את הכלל ישראל כולו ה"י להיות משועבדים תחת ידם, ויוצאים לחרות מהם - הרי שמיד מתנפלים עליהם "כיצד עושים דבר שכזה" "מאיפה העזות הזאת ללכת ולהריד את הראש?!" "האינכם רואים שהם רוצחים גמורים?!" "חילול השם", ושאר לשונות. אך אוי, כמה רחמנות יש על אלו ה"אנטי ציונים" הכבושים תחת יד הציונים כעדר כבשים נבהלות, ולא יכולים להרים ראשם ולהביט מעט סביבותיהם, אליהם נאמר לא הערוד ממית אלא החטא ממית!, אין הערביים ממיתים והורגים, אלא חטא הציונות שחטאנו בו מי בשתיקה ומי ברצון, ומי בכך שהכביד ליבו שלא להוריד ראשו בפני העמים בשום אופן (ואומר ש"כך קיבלנו", בשעה שלא קיבלנו מעולם מרבותינו דרך מוזר שכזה שלא להוריד הראש ולפייס העמים, ולהודיע להם שהעם היהודי הוא עם דתי ו"נייטראל", הנאמן לכל הממלכות שבצילן הוא חוסה, ובאר"י - תחת הערביים הפאלסטינען, יושבי המקום), החטא הזה הוא הוא שממית! 


גם אם לו מחר יכבדו הציונים וישמרו כל הקברים באר"י ויפסיקו כל החיטוטי שכבי ביפו וכו', גם אם ישמרו שבת לפרטי פרטי' ודיקדוקי', גם אם גרגיר קל של חמץ בפסח לא יראה ולא ימצא בכל גבולי המדינה הציונית, אנן בדידן - נוריד ראשנו בפני הערביים, ונניף דגל הפאלסטינען בריש גלי! כי אין זעקתנו וכאבנו על פשעי הדת של שלטון הרשע הציוני לבדם, אלא על כל עצם מהותם הטמאה והכפרנית, אנו יהודים של תורה החפצים לחיות בגלות תחת העמים, ו"גלות הציוני" ה"נעים והשומר דת" לא נחפוץ בשום צורה ואופן. 


אלו דברים כואבים שבעוה"ר נעלמו מעיני הדור כולו, לעשות שלום של כניעה עם הערביים ע"פ תורה כאילו אין קיימים הציונים וכל ממשלתם בעולם, שכן קשר רשעים אינו מן המניין, וכל בנייניהם ו"שמירתם" תשאם הרוח, והדת ממקומה לא תזוז, בגלות רק דרך אחת לפנינו והיא להיכנע בפני העמים ולהוריד את הראש, מי שרוצה וחפץ בזה יש לו שייכות עם התורה ועם חז"ל הקדושים, ומי שלאו - יש לו שייכות עם הביריונים לדורתם והרצל וזשבוטינסקי ימש"ו, שדגלו בהרמת ראש. אך אין דרך אמצעי של לא להיכנע אל הגויים אך גם לא ללחום עמם, לא להוריד את הראש בפני הגויים מחד גיסא, אבל גם לא להסכים עם הציונות מאידך גיסא, אין דרך כזאת.
השי"ת יפקח ויעורר עיני הדור כולו להתעורר כבר משנתם ולהפסיק לישון תחת שמירת צבא הכפירה, שכן דגלי פאלסטין וכניעה כפי ציווי השם - זוהי שמירתנו בגלות, זוהי עצת התורה.


מצ"ב דף "מעלת המקבל עליו עול גלות העמים בפועל ולמעשה"
   

9.7.2010

העיוורים הביטו לראות!

בס"ד
 
הפגנת ההמונים של מלכות הזל"ה ביום ג' החולף עליה דיווחנו, נחלה מפלה גדולה וכשלון חרוץ. לא רק שלא הגיעו כל הרבבות המיוחלים אלא רק כמה אלפים בודדים, אלא גם מבחינת המידיע, כמעט ולא עוררה ההפגנה על "רדיפת הדת האכזרית של הציונים" איזה עניין גדול והתרגשות אצל הגויים. 
 
כנראה שהגויים אינם טיפשים, ואלו הם כנראה התוצאות כאשר יושבים להם במנוחה ובשלווה ובשתיקה תחת שלטון השמד במשך כל כך הרבה שנים, ורק כאשר יש איזה גזירות פרטיות מתעוררים מעט ומרימים קול זעקה, אז הגויים כבר לא כל כך מעניין אותם מזאת. איפה היו הללו בעת שהציונים רצחו על הספינה מטורקיא, או בעזה וכו'? למה אז לא שמעו את ה"אנטי ציונים" המשונים הללו, שלא חפצים בציונות, אך מאידך גיסא גם אין פניהם לשלום עם הערביים?
 
אי אפשר גם לספר לגויים שמתנגדים אל המדינה הציונית וחפצים בביטולה, ולבכות מרה על הרדיפות האכזריות של השלטון החילוני, כאשר בחדא מחתא גם לא מעוניינים בשלטון ערבי על ארה"ק, ורוצים בסה"כ ששלטון השמד ימשיך להתקיים באיזה דרך, אבל רק שלא ירדוף יראי השם... הגויים אינם יכולים לקבל את הסתירה הזאת, צער ומחאות על רדיפת הדת כן, אבל צער ומחאות על הצער שמצערים את הערבים - זאת לא. אז מה כן רוצים הם המפגינים ההלו שיהיה בארה"ק, ציונים? אומרים הם שלא. ערבים? אינם רוצים הם בעול גלותם. אז מה כן? רוצים שיבוא משיח... אבל כרגע אין משיח, אזי עד שהוא יבוא במהרה, רוצים הם בינתיים בעל כרחם שכן יהיה ויתקיים מדינה הציונית... 
 
 
דווקא הפגנת נטו"ק יחד עם הערבים מול הווייט האוז שהתקיימה מוקדם יותר בשעות הבוקר, ובה נכחו בסה"כ רק כג' מנייני יראים, אך ברורים, ולא מבולבלים, זכתה לפרסום גדול הרבה יותר מאשר הפגנת סאטמאר. היראים שנשאו מעט דברים בהפגנה דיברו נגד עצם קיום המדינה, ולא נגד איזה גזירות פרטיות, הסבירו שהסכסוך הלאומי שיצרו הציונים מנוגד הוא לתורה, ואנו חפצים בשלטון ערבי דייקא על ארץ הקודש, ולא בשלטון הכופרים... דברים ברורים ובהירים אלו עשו רעש גדול בקרב הקהל, ושם שמים התקדש.
 
אך מדוע כל אותם שאר "אנטי ציונים" אינם חפצים ללכת בדרך זו, ורק רוגזים עליה תמיד מערב עד בוקר? מדוע ממשיכים הם לפסוח על שתי הסעיפים, כאשר רואים שכל דבריהם ומחאותיהם אינם מעוררות איזה רושם כביר על הגויים, ואי אפשר לחיות בסתירה? העיוורים הביטו לראות!
 
 
 
 
 

6.7.2010

יום שלישי הגדול...

בס"ד
 
נכון לעת עתה עדיין איננו יכולים לדעת כיצד בדיוק יראה סביבות ה"וויט האוז" בוואניגטאן מחר, יום ג' לסדר מטו"מ תש"ע, שכן צפויות שם כמה וכמה הפגנות נגד ראש הכופרים ימש"ו. 
 
בשעה תשע בבוקר לפי ש-א-ע-ו-ן וואשניגטאן, תתקיים הפגנה גדולה של הפאלסטינען נגד ראש הכופרים, ואל הפגנה זאת יצטרפו גם יראי השם דארה"ב ויקדשו שם שמים, יכריזו שהציונים הם לא יותר מאשר כנופיית ליסטים מזויינים, פושעים ונוכלים שאינם מייצגים כלל ועיקר את העם היהודי עליו השתלטו הם בדרכי טעראר ואכזריות, יכריזו היהודים כלפי הגויים שמלחמותיהם של הציונים אינם מלחמות העם היהודי ח"ו, שלטונם הטמא אינו שלטונו, ואין לנו כל חפץ ב"שמירתם" וממשלתם הלא קרואה על בני ישראל, והעם היהודי מקבל עליו עול גלות העמים כפי ציווי השי"ת שנהיה בגלות בכל מקום ומקום, ובפרט בפאלסטין רצוננו לחיות תחת שלטון הערביים הפאלסטינען כמימים ימימה, ואין לנו שום מחלוקת ושנאה ח"ו לא עם עמיי הערביים ולא עם שום עם אחר, ואין לנו שיור בגלות המר הזה אלא רק התורה הזאת. 
 
אח"כ בשעות הצהריים יגיעו אל המקום רבבות אלפי מלכות הזל"ה (אם לא יהיה שינוי של הרגע האחרון עקב האבל על הסתלקותה של הרבנית ע"ה, אשת המכונה "הברך משה"), ושם נקווה מאוד שלא יחללו שם שמים באיזה הצהרות נגד הפאלסטינען, ויסתפקו בלבקש רחמים ותחנונים מראש הכופרים שר"י, מאבאמא, ומהסטייט דיפארטמענט, שיניחו כולם ביחד את יושבי ארץ הקודש להמשיך ולשבת בשלום ובשלווה תחת משטר הרשע הציוני ולא יתאכזרו לרדוף הדת כל כך, עד ביאת גוא"צ, עד הבחירות הבאות, ועד בכלל. 
 
צדיקים זכו ומלאכתם נעשית ע"י אחרים, זכו התאחדות הרבנים וצדיקי סאטמאר שמה שהם היו צריכים לעשות יעשה הכל הכל ע"י אחרים, כל קבלת עול גלות העמים והנפת דגל הפאלסטינען להוציא מליבן של צדוקים, במקום ע"י סאטמאר יעשה מחר בעז"ה הכל ע"י יקירי נטו"ק שעוד לא הגיעו למדרגה של לכתוב מכתבים משונים לראש הכופרים, גם להתנגד לציונים וגם לפחד מהערביים ולשנאתם כאילו הם באיזה מלחמה וסכסוך לאומי איתם, באמת הלוואי וסאטמאר היו נשארים להם בנו יארק ולא באים לוואשינגטאן לבלבל כל המערכה ולצער הערביים, להראות לכל העולם כולו שלא מעניין אותם כלל ועיקר כל כאבם של הפאלסטינען ומכל מה שנעשה בשמם - בשם העם היהודי - ע"י הציונים ימ"ש, אך חסדי השם שלא אלמן ישראל ובכל דור ודור נטע הקב"ה יראי השם שיקדשו את שמו הגדול, יכריזו האמת הניצחי מול כל הגלים הסוערים והפראפאגאנדא הצבועית שאין לה סוף, ואם כי יחידים המה, לא מרובכם חשק השם, כי אתם המעט מכל העמים, וכך היה באמת הרבה פעמים בכל הדורות, שרק כמה יחידים הכריזו האמונה מול כל הדור כולו.
 
אנו מברכים בזאת מכאן את יראי השם דארה"ב שיצליחו במחאתם, יפרסמו כראוי בין העמים החילוק בין יהודים לציונים, יקדשו את שמו הגדול יתברך ושם ישראל האמיתי, ואולי ואולי יתעוררו מעט גם אנשי סאטמאר, יפקחו עיניהם לבחור בחיים ולא במוות, לפייס הערביים פעם אחת ולתמיד ולהוציא עצמם באמת ובפרסום גדול מסכסוך הדמים שעוררו הציונים ימ"ש, וילמדו טועים בינה, בב"א: 
 
 
   

5.7.2010

רב לך שבת בעמק הבכא / כ"ב תמוז תש"ע

בס"ד

קשה מאוד למצוא בימים אלו, את המילים המתאימות לתאר את גודל גלות הדעת והעדר השכל, סמיות העיניים האדיר, ואוטם הלב, לא קל גם להכריע מה גובר כאן על מה, רשעות או טיפשות, ואולי פחד עמוק, הוא בעצם זה שעומד מאחרי הכל.

בימים אלו מתכוננים רבבות אלפי אחד מפלגי סאטמאר בארה"ב לקראת הפגנה אדירה שתתקיים בעיר וואשינגטאן "הבירה" (ואין פירוש המילה "בירה" בלה"ק לעיר ראשית), בנושא מסע חיטוטי השכבי המחריד ל"ע שמנהל משטר הרשע הציוני בחודשים האחרונים בעזות ואכזריות, באשקלון וביפו, מנצרת ועד יבנה.

מועד ההפגנה נקבע ליום ג' הקרוב (מטו"מ תש"ע), אז יבקר ב"בית הלבן" ראש הכופרים שר"י אצל הפרעזידענט אבאמא יר"ה, וינסה לדון עמו על "שיחות הקרבה" המתרחקות...

נדמה שבמחאה הנוכחית נגד הציונים של הפלג ה"קנאי" הזו"ל, מתגלה בדיוק מהו פרצופם האמיתי של אלו המכונים "אנטי ציונים", מהי קנאותם, מהי מלחמתם, מהו כאבם, או שמא בעיקר מתגלה שאין עומד דבר מאחורי כל ההצגה של "אנטי ציונים", מלבד רצון עז לישב במנוחה ושלווה תחת משטר הרשע הציוני, להמשיך ולישון את שנתם העמוקה והמתוקה, אותה יושנים כבר עשרות שנים, להמשיך עם חתונות ושמחות ומעמדות, שכן מבקשים הללו רק דבר אחד בכל מחאותיהם וזעקותיהם - לא לעקירת הדת במדינה הציונית! תנו לנו לחיות בשלווה! ואילו כל שאר ה"אנטי ציונות" ימשיך להתקיים אך ורק בענייני התבדלות ואי לקיחת תקציבים, ובאיזה עיון ולימוד בספרים ידועים, וכאן נגמרת ומסתיימת לה כל המלחמה להשם בעמלק, ושלום עליך נפשי.

כזכור, לפני כחודש כבר הייתה אמורה להתקיים הפגנת הרבבות הזול"ה, אך מה לעשות שאז בא ה"משט הטורקי" ונמלט לו ה"כופר היסראעלי", וכדי לא להתוועד ח"ו עם מפגינים פאלסטינען וטורקים בוואשינגטאן, וגם כי פחדו לנפשם לצאת באותה שעה נגד מדינת עמלק באופן "חסר אחראיות", אז למרות חיטוטי השכבי הקשים, פחדו חטאים בנו יארק ולא נסעו לוואשינגטאן להפגין, עד יעבור זעם העמים על "המדינה היהודית", וכאשר זה יחלוף, אז כבר יהיה התר גמור לצאת ולהפגין נגד "מדינת ישראל" (ולבקש בחדא מחתא גם את "רחמנות" הציונים ימ"ש), כי הרי לא תומכים ב"רוצחים" ב"טעראר", לא מראים שאין חפצים בקיומה הטמא של מדינת השמד ומשליכים אבן אחר הנופל, רק מראים שמוחים נגד עקירת הדת שנעשה על ידה, ויותר מזה לא מעוניינים "למתוח יותר מידי את החבל"...

מזה עשרות שנים שהציונים ימ"ש מתגרים באומות באופן הנורא והמבהיל ביותר ה"י, רוצחים מדכאים ומתעללים בגויים יושבי ארה"ק בכל מיני אכזריות שפלה, וקול צעקתם הולך ונשמע בכל העולם כולו, ועוון ההתגרות והצער הזה איום ונורא מאוד מאוד כלפי שמיא, וחילול השם מי ישורנו, גם התוצאות המרות ה"י של שנאה כבושה ואנטיסעמיזם ל"ע לא מאחרים לבוא בדמות באמבעס ורציחות ושאר מרעין בישין, אך אין בכל אלו כהוא זה בכדי להטריד שפלי סאטמאר והתאחדות הרע-בנים ממנוחתם ושלוותם הנעים. עסוקים המה ב"מזרחים" למיניהם וכנסות, בשעורים ולימוד תורה (כמו גם באי אלו מחלוקות וקטטות לש"ש), אך קול צערם של הגויים הנאנקים תחת רציחות הציונים ימ"ש, או ההתגרויות השונות ושאר הכרזות הכפירה הנעשה חדשים לבקרים ע"י ממשלת העמלקים הכופרים ימ"ש בשם העם היהודי כולו, זה אינו מגיע מעולם אל אוזניהם, ואינו איכפת להם כלל ועיקר.

לא איכפת מעולם לאלו לוחמי הקברים והשבת ה"אנטי ציונים", מטיפת דם אחת של ילד פאלסטיני למשל, שפצעוהו מזוהמי צבא הכפירה, לא איכפת להם כלל וכלל לאלו ה"אנטי ציונים", ממה שאיכפת להבדיל אפילו לפוקרים ומחללי שבת מבני עמנו. מה שמבינים יהודים פורקי עול המרגישים צורך והכרח למחות על מעשי הרציחה וההתגרות של הצבא היסראעלי - לא מרגישים אף פעם אלו הלומדים שיעורים בענייני שלושת השבועות בדבקות מופלג, ואדרבא, נראה שלא עושה שום רושם בנפשם מה שלומדים השכם והערב איסור ההתגרות באומות, כי הרי הם שונאים הערביים תמיד ומכנים להם תואר "רוצחים" בשיגעון וטירוף ופאניק ציוני (רק בשיעור בביהמ"ד יושבים ולומדים הגמרא בכתובות קיא).

ואם כמה יהודים שכואב ליבם, מצליחים מעט ללכת אל האומות במסירות נפש ולפרסם האמונה - הרי מיד רודפים אותם ברדיפות גדולות, מכנים להם שמות גנאי וכינויים, ואומרים עליהם שהם "מחללי שם שמים", ואילו מה "קידוש שם שמים" יקרא בעיניהם, ככל הנראה רק לשתוק ולמלא פיהם מים על כל המרידה הנוראה באומות ה"י, ולתקוע ראשם באדמה.

וכעת במחאתם הנוכחית, לא בושו הללו לפנות במכתב בקשה אישי אל ראש הכופרים שר"י, בו מתאוננים לפניו בשפלות גדולה על מצב הדת הירוד שנמצא במדינת השמד, ומבקשים אותו להפסיק תכף ומיד הרדיפה ועקירת הקברים, כאשר בסיום המכתב הם לא שוכחים להזכירו בצורה מוזרה שהם "אינם רואים בו מייצג של היהודים בעולם"... כמו כן מפרסמים שמחאתם בוואשינגטאן היא לבקש את מדינת ארה"ב לפעול אצל הציונים להניח ליהדות החרדית לנפשה... חיים הללו בעולם אחר, עולם של פאנטזיה, מיליאנען של פאלסטינען נתונים בצור ובמצוק בתנאים קשים מנשוא ה"י כבר עשרות שנים מסיבת הציונים, ועוד לא נמצא להם פיתרון ע"י האומות, אבל בשביל שכמה יהודים בבני ברק ובירושלם ובבית שמש ינוחו בשלווה, על זה באמת יצא הממשל האמריקאי מגדרו...

עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים! אם הציונים הם באמת שדין ורוחין ולילין כפי שכותב עליהם מרן רביה"ק מסאטמאר זי"ע, ומהם אכן כל החורבנות והצרות בגשמיות ורוחניות, צאו ופייסו את העמים שהציונים מתגרים בהם, צאו והפגינו יחד עם הגויים נגד רשעות ואכזריות הציונים, ופרסמו להם שהעם היהודי הוא עם רחמן ולא רוצח! הוציאו מליבן של צדוקים אחת ולתמיד שיש לקנאות איזה גבול מדומה של "אחראיות" משונה ומוזרה שאין לה בסיס ואין לה יסוד לא ע"פ תורה ולא ע"פ שכל, והפסיקו כבר לרחם על העמלק הציוני שכבר למעלה מ 60 שנים מוביל את עם בני ישראל אל עבר פי פחת, כי העמלק הציוני לא יחפוץ מעולם בשום רחמנות עליכם!

אך אם כל מחאתכם נגד הציונים ימ"ש מסתכמת רק בענייני דת, ולא בושים אתם לבקשם ולפנות אליהם ישירות שיתנו מנוחה לשומתומ"צ שתחת שלטונם, אם כן אולי באמת עדיף לסגור כל העסק הזה של "קנאות" "התבדלות", ופשוט לרוץ לכנסת המינים כמו האגודיסטען שר"י, שם יהיה ניתן ליילל ולבקש זאת באופן הרבה הרבה יותר טוב, ולהראות להם ש"אחים אנחנו" ואנא מכם רוצחים ציונים עמלקים, מדינתכם טובה לנו מאוד מאוד, יש לכם ערפארט מצויין ל"מסעות קודש" ו"כבישים" טובים (וצבא ש"שומר" עלינו היטב מפני רציחת הערביים ימח ש..), בקיצור כל מה שצריך כדי "לחיות", רק אנא מכם ציונים יקרים, חדלו נא מעקירת הדת הפסולה בארצכם...

אוי מה היה לך סאטמאר, אשר תחת להקים בעיתים הללו דיפלומטיה חרדית עצמאית ונפרדת כפי שהתחיל לכונן הק' פרופ' דה האן הי"ד, לעשות שלום עצמאי עם עמי הערביים, להתייצב בפני מלכים ורוזנים בכל העולם ולהכריז בפניהם שממשלת הציונים כנופיית ליסטים המה שאינה קשורה לעם היהודי כלל ועיקר, והעם היהודי פניו לשלום וידידות עם כל העמים, תחת כל זאת אינכם יכולים להוציא אפכם מוומס"ב או ממאנארא, ורק כשמתגברת רדיפת הדת ביותר ע"י הציונים, וה"עדה" הירושלמית הידועה זועקת שבר, הנכם יוצאים כעדת כבשים מבולבלים ומבוהלים לוואשינגטאן או למאנהעטען, ומייללים לפני הציונים שיפסיקו כל זאת, ובכך יצאתם ידי חובתכם ושלום עליך נפשי...

איה חכמתכם ואיה בינתכם, את מי אתם מפחידים, הלא לחוכא ואיטלולא תחשבו אתם יחד עם כל ה"אנטי ציונות" הטיפשי שלכם, אותה "אנטי ציונות" המסרבת ללכת בדרכו של יעקב אבינו ע"ה "אדוני עשו עבדך יעקב", אותה "אנטי ציונות" הנוגעת רק לענייני רדיפת הדת, אך בכל הנוגע לחילול השם והבערת השנאה והאנטיסעמיזם ה"י נגד יהודים ע"י הציונים ימ"ש, לא פועלת אף פעם שום דבר, ונס גדול הוא אם מפרסמים אתם איזה מודעה קטנה ב"טיימס", פעם ביובל. האם הגויים באמת כה טיפשים וחסרי דעת, להקשיב למחאה על רדיפת הדת של כמה יהודים החיים בשלווה תחת שלטון הכופרים, בשעה שמיליאנען של פאלסטינען סובלים פי עשרות מונים יותר משלטון זה כבר כל כך הרבה שנים, באין מושיע?

איה נראה פרצופכם ורבבותיכם בהפגנות הגויים האדירות למען הפאלסטינען במאנהעטען ובוואשינגטאן, ובלאנדאן שבענגלאנד? כלום נשמע איזה הגה אחד של מחאה מפיכם בזמן שהציונים ימ"ש שחטו כסדר למעלה מאלף אנשים בעזה לפני יותר משנה? מה עשיתם אז, חוץ מלערבב קאווע עם חלב בביהמ"ד, ולקרוא ה"דער איד" או ה"דער בלאט", ולפנות לעסקיכם? היכן הייתם "וועד הרבנים" הגדול, בשעה שנטורי קרתא הטלטלו במדינות רחוקות ובכל מיני מקומות נידחים, ובלא ממון ובלא רבי'ס וקהילות מאחוריהם, פרסמו בפני העמים האמונה הנצחית, שאין לנו שיור בגלות המר הזה אלא ד' אמות של הלכה, ובעיקר כמה עמלו ויגעו מאוד לפייס בלשון רכה ובמתן דורון ראשי האומות שהציונים מתגרים בהם השכם והערב ל"ע, כמה טרחו להשקיט חרון האף והשנאה וחילול השם האיום שנגרם, ובחסדי שמים עלתה בידם והצליחו במעשיהם מאוד, קידשו שם שמים וגרמו רווח והצלה ליהודים, אך היכן הייתם אתם?! רק עמדתם תמיד מנגד והפנתם עורפכם, לא היה זאת דאגתכם מעולם כלל ועיקר, וכשהוצרכו לילך אל כנס בעניין השואה ולהסביר שם דעת היהדות החרדית על כל נושא השואה והשימוש המניפולטיבי הבזוי שעושים בה הציונים המופקרים לצורך מדינתם, מה עשיתם אז? רק רגזתם וקצפתם עליהם כבורים ועמי הארץ והוצאתם עליהם דעת תורה מזוייף שעד היום לא שבתם ממנו בעזות ורשעות, וכל זה בא כי לא יצאתם מעולם מה"שטיבל", הנחתם את הציונים להבעיר האש גם בשמכם, הנחתם הציונים להכניס גם אתכם לתוך כל קלחת ההתגרות והמלחמות שלהם, החרשתם על כל מלחמותיהם מה שאסור ע"פ התורה, המחייבת לצאת ולהיכנע ולהשמיע קול במצבים כאלו, לבל נאבד חלילה בעוון ההתגרות וההעברה על השבועות, לבל יהיה גורל היהדות החרדית חלילה כגורלם של חיילי צחל!

אך רב לך סאטמאר שבת בעמק הבכא! אחרי עשרות שנים של פחד ובלבול, סתירות ותירוצים וטמינת הראש בחול, אחרי שנות דור בם ממלמלים אתם כמעולפים וחוזרים שוב ושוב "הערבים רוצחים אסור לילך עמם", ועוצמים עיניים מלראות המציאות שאין כאן בפועל יותר מאשר מלחמות אסורות ושנאה לאומית שעוררו במכוון הציונים ימ"ש, והערביים מקבלים בסבר פנים יפות ובכבוד גדול שלום וידידות כל יהודי ויהודי הבא לפייסם ולנחמם על כאבם וצערם ולא נוגעים בו לרעה חלילה, הגיע כבר העת להתעורר משנתכם העמוקה, ולהניף פעם אחת ולתמיד את דגל המרד המוחלט במפלצת הכפירה והשמד הציונית, ולתת לה גט כריתות כשר ואמיתי לעולמי עד ולנצח נצחים.

אחרי עשרות שנים של מחאות על ענייני דת בלבד, ומאבקים על "זכויות" תחת משטר הרשע הציוני שאחריתו מי ישורנו רח"ל, הגיע העת להוציא מליבן של הציונים אחת ולתמיד שיש לנו איזה שייכות איתם, עם "שמירתם" ואפוטרופסותם הלא קרואה על בני ישראל.

הגיע הזמן להניף בוואשינגטאן אל מול ראש הכופרים הטמא דגל אחד ויחיד, את דגל הפאלסטינען, להציל ולהנצל, ולהפסיק לפסוח על שתי הסעיפים.

תמורת להמשיך ולשתוק ולהמתין לציונים על חיטוטי השכבי הבא, על עקירת הדת הבא (ועל המלחמה הבא...), הגיע העת להניף כבר דגל הפאלסטינען אל מול פרצופם של המשתלטים הציונים ש"ט, להכריז לעולם כולו שהעם היהודי אינו מתנגד לשאיפת הפאלסטינען בשלטון על כל רחבי ארה"ק (ובאמת מהפאלסטינען צריך לבקש שיניחו לנו לגור תחת שלטונם כאזרחים שקטים, ולא מהציונים), ואם זאת יעשה - והנה דגון נופל על פניו, במהרה בימנו אמן: