28.8.2011

אור האמונה בבערלין / כ"ח אב תשע"א

בס"ד

בשב"ק החולפת פרשת ראה, נסעו כד' יהודים יקירים בעלי מסירות נפש ומקדשי שם שמים לעיר בערלין, לתהלוכת "יום אלקודס" שהתקיימה שם בצהרי יום השבת. למרות הטורח הרב והטלטול וכו' שיש בנסיעה שכזו, הגיעו תה"ל שלושה יהודים יקרים מאירופא וקידשו שם שמים ופרסמו האמונה בתהלוכה, המתקיימת כבר הרבה שנים ברציפות.

יש לציין שהציונים דשם - חבורת מצורעים מתבוללים ומחללי שבת, הפגינו גם הם כדרכם עם סמרטוטיהם וצרחותיהם, ולמראה יראי השם הצועדים ביחד עם ה"רוצחים" וה"אנטישמים" שלובי זרוע, ומצהירים שאין לעם היהודי חלק במחול הדמים וההתגרות של המדינה הציונית הארורה במזרח התיכון - יצאו עיניהם מחוריהן, וביקשו לבולעם חיים, וחרקו שן על יראי השם הסותרים כל מהותם וביניינם.

כך שמלבד קידוש השם גדול, התקיים שם גם תה"ל "להוציא מליבן של צדוקים" גדול, כן נמשיך וכן נצעד בדרך התורה למגינת ליבם של הציונים הצבועים, ימין השם רוממה ימין השם עושה חיל.  

כמו כן בהמשך להודעתנו על ביקור יראי השם בלאנדאן את כבוד השייח' ראהד סאלח באכסנייתו בעיר - לא מכבר השיב גם כב' השייח' ראהד סאלח בביקור משלו אצל אחד מיראי השם דשם, ושהה אצלו במשך קרוב לשעתיים, בביקור נכחו עוד הרבה מבני היהדות החרדית בעיר, והתקדש שם שמים בעיני העמים, על אפם ועל חמתם של החנפים הציונים וכל הנגררים אחריהם, כה לחי!


מצ"ב תמונה אחת מההפגנה בבערלין, בע"ה נצרף עוד תמונות מההפגנה בבערלין, לכשיהיה תחת ידנו. 


מענה רך ישיב חמה / מנחם אב תשע"א

בס"ד

"מענה רך ישיב חמה", "אדוני עשו עבדך יעקב" - דרך זהב זו של כניעה והכנעה כלפי אומות העולם כולם לימדנו יעקב אבינו ע"ה לדורי דורות בפגישתו עם עשו הרשע, וכן נהגו עם בני ישראל בכל שנות גלותם ללכת בדרך ההכנעה והדורון כלפי העמים, להשיב חמתם במענה רך ודורון, וכך בעז"ה הייתה רווח והצלה ליהודים תמיד, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליהם, אינם חפצים במלחמות וקרבות, אלא אך ורק לשמור התורה והמצוות בשקט ובצניעות, ואין לנו שיור בגלות המר הזה אלא ד' אמות ל הלכה. 

אם כך היה נהוג בדורות קודמים, עת לא התגרו באומות העולם, ולא הביאו על עצמם בידיים מבול של שנאה רצחנית ושפיכות דמים נוראה רח"ל, כ"ש וקל וחומר, ובן בנו של ק"ו, שבדורנו זה הנמוך והשפל עת כנופיית ליסטים ערב רב שפלי אנוש המתחזים ומזייפים את שם ישראל המקודש כבר למעלה ממאה שנים, נשאו ראש בעוה"ר והביאו על בני ישראל שנאה וצרות וסכנת חרב ושפך דם, ע"י הנפתם דגל הכפירה והמלחמה להתגרות בדרך הפקר בכל העמים כולם למען מלכותם הטמאה יהיו התוצאות אשר יהיו רח"ל, ברור בלי ספק שמחוייבים אנו לדרך זהב זאת יומם ולילה לכבות התבערה הגדולה שהבעירו הציונים המופקרים על עם בני ישראל כולו ה"י, ובדרך זו נלך על אפם וחמתם של כל אלה אשר אינם רוצים לסבול עול הגלות כדרך אבותינו הקדושים בתירוצים מתירוצים שונים, ותורה חדשה להם, תורת הערצל וזשבוטינסקי ימ"ש, למרוד בעמים כולם ולשפוך דם בחינם למען תתקיים מלכות ושלטון אשר לא ציווה השם. 


* * * * *

בתקופה האחרונה שוהה בעיר תורה לאנדאן יצ"ו כבוד השייח' ראהעד סאלאח ממנהיגי הפאלסטינים בארה"ק, כבוד השייח' אשר ידוע בעמדותיו המיליטנטיות נגד הציונים וזעמו הגדול על רציחותיהם והתגרותיהם רח"ל הינו שנוא נפשם של הציונים מימים ימימה, והסיתו הציונים נגדו את ממשלת ענגלאנד שתגרשו משם, אך ממשלת ענגלאנד לא ממהרת לגרשו, ולעת עתה שוהה שם כבוד השייח' במעצר בית חלקי. 

יראי השם ממשיכי דרך התורה והמסורה כבר פרסמו בעבר כמה פעמים אצל השייח' שאין הציונים איזה באי כח ונציגים של העם היהודי, ואין לבני ישראל כל שייכות למלחמות הציונים ורציחותיהם השפלות מזה מאה שנים בתושבי הארץ הערביים ה"י, ותמיד קיבלם ב"ה כבוד השייח' בכבוד גדול ובידידות, והתפעל מאוד לראות אשר ישנם באמת ובתמים גם בימינו אלה עת מבול ירד לעולם יהודים אמיתיים זרע ברך השם אשר אינם נוטלים חלק במחול הדמים והרצח הציוני, והתקדש שם שמים על ידם, אשריהם ואשרי חלקם. ובכן גם בפעם הזאת ביקרו שוב בלאנדאן יראי השם את כבוד השייח' סאלח בבית בו הוא מתאכסן, העניקו לו שי ודורון, וקידשו שם שמים ברבים, ואין בזה ספק שמעים אלו גורמים הצלה גדולה בגשמיות בפועל ובמעשה ממש, ומשככים חרון אף וחמה, ברוך המקדש שמו ברבים אמן: 

מצ"ב תמונות מהביקור

     

מצ"ב תמונות מביקור הגומלין של כב' השייח' ראהד סאלאח אצל יראי השם בלאנדאן יצ"ו

בס"ד

ברוך המקדש שמו ברבים אמן: 

מצ"ב גיליון "חצוף" חלק ב', נגד אחד מחברי הנהלת העדה החרדית בירושת"ו


26.8.2011

מי יתן לנו תמורתו! / יום הכוא"ב (כ"ו אב), יארצייט רבנו הקוה"ט מסאטמאר זצוקללה"ה

בס"ד

לרגל יום בו נחשכו מאורות והתייתם הדור כולו, בהסתלקותו לגנזי מרומים של רבנו הקדוש והטהור מסאטמאר זי"ע, מצ"ב גיליון "ידיו לו רב" - לקט מדבריו הקדושים והטהורים, אשר תמיד אמר אותו צדיק שאין מחדש כלום מעצמו, וכל דבריו הם דברי הראשונים כמלאכים שמדרכם לא זע כמלא הנימה, וגם כשרוחות סוערות נשבו ובילבלו כל העולם כולו, דבוק היה רבינו בדבקות עצום בדרכן של ראשונים זי"ע, לא התבלבל לא מהדור ולא מתהפוכות הדור, לא מהרשעים ולא מכל המוני ההמונים הנוהים אחריהם. ובשעה שלבעל הציוני עמדו מנהיגי ערב רב מהסטרא אחרא כחול הים,והרבו בעלי תשובות למיניהם וכו' וכו', היה הוא היחיד אשר עמד בשער וזעק אשר אין התורה הקדושה מתחלפת לעולמים ח"ו יהיה מה שיהיה, והכריז האמונה לבני ישראל, והציל הדור כולו. 

זכות רבנו הקדוש ודבריו הטהורים אשר הם כסולת נקיה המעוררים יראה וטהרה כידוע למי שבקי קצת בספריו הקדושים, תעמוד לנו שנדבק בדרכיו וימשך אלינו קדושתו וטהרתו העצום, וזכותו יעמוד לנו בזה ובבא להיות לנו מליץ יושר תמיד, ויוושעו בנ"י מן העבודה הקשה מלכות הערב רב, ונזכה לגואל אמת ולגאולה הקרובה מן השמים בבא"ס: 


23.8.2011

יום אלקודס בלאנדאן, יום של קידוש שם שמים והצלה בכל העולם כולו / כ"ג אב תשע"א

 
בס"ד

ביום ראשון החולף (פרשת ראה תשע"א), התקיים בעיר לאנדאן תהלוכת "יום אלקודס" המסורתית למען הפאלסטינען, המתנהלת כבר כמה שנים ע"י ארגוני המוסלמים דשם.

גם יראי השם הטהורים שומרי משמרת האמונה השתתפו כמובן בתהלוכה הזאת, נשאו שילד"ן גדולים וברורים המסבירים את אמונת ישראל - שאין שלטון הכופרים מייצג חס ושלום את העם היהודי, והציונים הארורים אינם באי כוחו של עם ישראל מעולם, לא היו ולא יהיו אף פעם - ובכך קידשו שם שמים מה שלא ניתן לשער ולהסביר זאת, ושכרם של אלו היקירים רב ועצום מאוד.

כמו בכל פעם ופעם, גם הפעם התקבלו יראי השם בכבוד גדול ושמחה רבה ע"י קהל המפגינים הגויים, ובסוף התהלוכה בעת שנהוג להתחיל לשאת דרשות, אף התכבד הרה"ג הישיש ר' אהרן הכהן שליט"א לשאת דרשתו ברבים, בה הסביר את החילוק הגדול בין ציונות ליהדות, ושאין לנו שיור בגלות המר הזה אלא ד' אמות של הלכה, והציונים אינם אלא משתלטים בעלי זרוע אשר כבשו תחתם העם היהודי כולו בדרכי טעראר ואכזריות גדולה רח"ל, ומזייפים הם את שם עם ישראל הקדוש במעשיהם השפלים ומלחמותיהם האסורות לנו ע"פ תורת ישראל. 

דרשתו, וכן המראה הנהדר של יהודים חרדים המשתתפים עם הגויים בצערם ומחאתם נגד הציונים הארורים - עושה תמיד רושם אדיר על הגויים, המתפעלים מאוד לראות אר ישנם יהודים הדורשים שלומם וטובתם, ואינם חפצים במלחמות וקרבות, אלא רק בשמירת התורה והמצוות. 


אל המפגינים היקרים יאמר:

אשריכם גיבורי החיל אשר יומם ולילה לא נחים ולא שוקטים, ומזעזעים העולם ב"בגידתם" במשטר הכופרים המזוהם, בו, ובכל חנפיו השפלים, "רבניו" ושותפיו הדתיים וה"חרדים". 

אשריכם מניפי דגלי פאלסטין בפרהסיה גלוי לכל העמים, אשר אינכם חפצים לשתוק לציונים ח"ו, אלא עושים תמיד כל הפעולות כדי להוציא מליבם של צדוקים שיש ליהודים רצון בהמשך האפוטרופסות הציונית - טרוריסטית, השואפת לבלוע את כל חלקי העם היהודי אל תוך חיקה, ולהשיג עליו "בלעדיות מוחלטת", כאילו עם ישראל מחוייב ומשועבד אל ממשלת הכופרים המזוהמים, ולא אל בורא כל העולמים ואל התורה הקדושה אשר היא חיינו ואורך ימינו, ואתם גיבורי החיל - עומדים לכנופיית הציונים החילונית, הדתית, ואף זו ה"חרדית" כעצם בגרון, ומקלקלים כל עצתם ומחשבתם, ומשמיעים תמיד קול מחאה נגד שלטונם וממשלתם, ומגלים את פרצופם האמיתי של הציונים - אשר הם צבועים ונוכלים, מבעירי אש האנטיסעמיזם לצורך אינטערעס שלטונם הטמא, ודם יהודי הפקר בעיניהם בהפקרות גמורה מאז ומעולם רח"ל, ורק טובת לטונם ומדינתם עומד לנגד עיניהם תמיד רח"ל. 

אשריכם שתמיד הינכם פוגמים בעמלק הציוני, משפילים את שמו, ומכריזים אשר עם ישראל עוד רד עם א-ל!  

מצ"ב תמונות מהפגנת יום אלקודס משנה זו, וכן גם מעט תמונות מההפגנה בשנה שעברה שהייתה ביום שב"ק והגיעו אליה בבגדי שבת.
   
בעלזא ממשיכה להדרדר לגיהנום הלאומיות ה"י

בס"ד

בעקבות שיעורי המודיעין והביטחון הציוני לחסידי בעלזא מפי הכלב הטמא יוסי מלמן שר"י, מצ"ב מודעה שהתפרסמה בנידון מטעם היהדות החרדית 

האטליין חדש לציבור הירושלמי / כ"ג אב תשע"א

בס"ד

לא מכבר נפתח "האטליין" חדש ע"י בני הישוב הישן בירושלם ת"ו, לחיזוק מערכות ישראל סבא.

בהאטליין הלז ניתן לשמוע חדשות ועידכונים על המערכות השונות בארה"ק, וכן ניתן לשמוע דרשות מפי רבותינו זצ"ל ולהבלחט"א, כמו דרשות ממורנו הגה"צ ר' עמרם בלויא זצ"ל, דרשות מהרה"ג הנפלא ר' אברהם יעקב עפשטיין שליט"א, הרה"צ ר' משה בער בעק שליט"א, ועוד.

כל ההאטליין לעת עתה בלשון אידיש בלבד. 


מספר הטעל. של ההאטליין (מא"י): 02-532-1-457

מחו"ל: 972-253-21-4-57 +  21.8.2011

הריני מתיר את בשרכם ה"י / כ"א אב תשע"א

בס"ד

שוב תהו ובוהו בגיהנום הציוני, גם אחרי למעלה מ 61 שנים של כפירה בגזרת הגלות ומרידה באומות העולם אין הרשעים מצליחים לישב בשלוה ובמנוחה כמו שחלמו לעצמם בדימיונם, והערביים המוסלמים אם כי חלשים המה ואין לאל ידם לגבור כראוי על מדינת הציונים ולהביס שלטון רשע זה אחת ולתמיד, לא נחלש אצלם עדיין כעסם וזעמם העצום לנקום נקמת עמם מהציונים הארורים ימ"ש, ומפעם לפעם תוקפים את משטר הרשע הציוני כפי כוחם ובכל מחיר ה"י, אלו הם התוצאות המרות של המרידה באומות וההעברה על השבועות שהשביע הקב"ה את ישראל. 

והפעם תוצאות עוון ההעברה על השבועות אירעו אצל גבול ה"דרום" הציוני, כאשר שבעה "מחבלים" מרי נפש רח"ל הצליחו לחדור אל מדינת השמד הציונית דרך מדבר סיני שתחת שלטון מצרים, והרגו בכעסם שבעה נפשות ל"ע, מה שגרר שוב את האזור שם למהומה ולבהלה, וגם מתוך "גאזא סטריפ" הוסיפו הערביים אח"כ לזרוק הרבה מאוד באמבעס בלי הפסק, כאשר הבאמבעס הללו גורמות לעשרות פצועים ואף להרוג אחד ל"ע, ואף בבית מדרשם של אלו המתחברים לרשעים תמיד כל הימים והולכים לצבאם הטמא ומתגרים באומות, נפל באמבע וזרע שם הרס וחורבן גדול רח"ל, אולי כעת יתעוררו הללו מתרדמתם ויבינו אשר זאת התוצאה של ה"ביטחון" הציוני השקרי אשר אין לו יסוד ושורש בתורה, המצווה אותנו להיות מוכנעים תחת כל העמים בגלות, ולהוציא עצמנו בכל מילי דאפשר מכלל סכנה ומלחמה הנגרמים בארה"ק בעוון הציונות ומדינתם הארורה, ואילו מדבקות בכנסת המינים "בשביל שנוכל לחיות כאן", סוף כל סוף לא יועילו בדבקותם לשלטון המינים ש"יוכלו לחיות כאן", אלא רק למות ולהיפגע רח"ל.  

רשעי הציונים החלו שוב לקרקר כהרגלם על "כוחותינו", "מצב ביטחוני", "טעראר", "שמות ההרוגים" וכו' וכו', לבלבל מוחות ההמונים הטיפשים, ולהצטיר בעיני עם הארץ כאיזה שומרים ומצילים שפשוט "אי אפשר" בלעדיהם ובלעדי מדינתם הסרוחה. הבעל הציוני גוסס ומדמם, והמולך הציוני תובע שוב ושוב עוד ועוד נפשות ישראל ה"י, אך הדור כה שפל וכה נמוך, עד שאין ההמונים עמי הארץ פוקחים עיניהם לראות אשר אך ורק מוות בסיר המדינה הציונית, ואין איש שם על לב לשוב מעוון המרידה וההתקוממות בגלות, לתת גט כריתות לכנופיית הציונים, לפרסם בעולם שאין לנוכלים אלו איזה זכות דיבור בשם העם היהודי, ואין לנו שיור בגלות המר הזה אלא רק התורה הזאת, שלום ולא להתראות ל"יסראעל", ושלום על ישראל... 

במיוחד יתביישו להם כל אותם רבנים אשר עוד מחממים ומוסיפים שמן למדורת ההתגרות, ובטענה של "פיקוח נפש" קוראים להמשיך להתגרות באומות וללכת בדרכי מוות אשר לא שיערום אבותינו. עבור רבנים אלה ההצלה וה"פיקוח נפש" זה בעצם להמשיך ולהתאבד ביחד עם כל הרשעים והכופרים שהניפו את דגל הכפירה בגזרת הגלות, המשך הנפת דגל המרידה באומות העולם היא היא עבורם ה"פיקוח נפש" וה"הצלה", מחרובי הקרתא הללו מצפים הם שיצילו את ה"עם" ובעיקר את ה"ארץ", ובדבקותם בדרכי המלחמה והדם מחללים הם שם שמים בעיני העמים, וטרופם של רבנים אלה - אשר רק המשך המרידה הוא ההצלה - מלבד שאין לזה כל יסוד ושחר בתורה, הנה הוא גם הפך הדעת והשכל האנושי, וצא וראה עד היכן הגיע בימינו הסמיות עינים והדבקות והשטף בעבודה זרה הציונית רח"ל, אשר גם עיניינים פשוטים כבר לא יכולים לראות.

השם יתברך יעזור שתבטל כבר המדינה הציונית במהרה בלי צער ונזק לשום בריה, במהרה בימינו אמן: 


מודעה שהתפרסמה בשב"ק פרשת עקב תשע"א, נגד אחד מעשקני העדה החרדית המחבל במערכות ישראל ל"ע

על מנת לראות את המודעה יש ללחוץ על התמונה17.8.2011

האם באמת הגעתי לבית מדרש בעלזא?... / י"ז אב תשע"א

בס"ד

חסידי בעלזא אנשי המשטרה ונאמני המדינה הציונית, ממשיכים להתדרדר מטה מטה לשאול תחתית ומתחתיו באין שום מעצור ומושיע רח"ל, כאשר ב"בית המקדש" שלהם בירושלים נתלו בכל פינה מודעות המבשרות על "הרצאה מרתקת" בנושא זוהמת ה"מוסד" וה"מודיעין" היסראעלי, מפי רועה בקר ה"בקי" בנושאים אלו. 

נראה שנותרו חסידי בעלזא "חסידים" רק בלבוש ובעניינים חיצוניים, הם אינם רואים כל פסול בשיתוף פעולה מוחלט ומלא עם המשטרה הציונית, נוהגים הם להם ברכבי המשטרה הציונית כשוטרים ציונים נאמנים לכל דבר ועניין, אינם רואים גם דבר רע בהרצאות בענייני ציונות וכפירה מפי קלים וריקים, ומי יודע לאן עוד יגיעו, אולי בשלב הבא גם יתגייסו לצבא הכפירה בהמוניהם רח"ל.

"ואשימם בראשיכם", באמת אין אשמתם של הללו בכל כהות חושיהם הנוראה, אלא אשם הוא רק רבם הטמא, זה אשר הרס והחריב כל החומות והגדרות, וקירר כל האמבטי הרותחת אשר היה בימי קדם בחצר הקודש בעלזא נגד טומאת הציונות ופרצות בחומת הדת, הוא זה אשר פער פיו נגד קדוש עליון מרן רבינו הטהור מסאטמאר זי"ע, ומה כבר יכול לצאת מאיש מגושם כזה המתעטר בבגדי האדמו"רות ומוליך את כל הנתונים למרותו אל עבר פי פחת שנים ע"ג שנים עד אשר תש כח הקדושה ה"י, ונשכחה האמונה ל"ע. 

יפנה איפה אותו "יורש" קל דעת את מקומו, ותחזור בעלזא לתפארתה וטהרתה כמימים ימימה. 


מצ"ב מודעה 

16.8.2011

בתי כנסיות ובתי מדרשיות לבתי קירקסאות / הרב אליהו קאופמן

בס"ד

מצ"ב מאמר ארוך מעט ויקר המלא ביראת השם הטהורה להתרחק מן הכיעור והדומה לו, הפושה היום בעוה"ר בתוך תוכי המחנה פנימה בכל מיני צורות ולבושים, מאת ידידנו הסופר הרב אליהו קויפמאן שליט"א, מאמר זה נצרך מאוד לחיזוק גדרי הדת ולהוקיע את תרבות יוון החודרת ומתפרצת אל תוך הבתים והקהילות רח"ל בפרט ע"י העיתונים הקלוקלים, הסרטים למיניהם, וכל מיני רבנים וארגוני תשובה ליצניים שהזיקן רב מתועלתן.  


בתי כנסיות ובתי מדרשיות לבתי קירקסאות / הרב אליהו קאופמן  

חזון אחרית הימים מדבר על כך שבבוא העת אחד מסימני הגאולה יהיה בהפיכתם של בתי הקירקסאות לבתי כנסיות ומדרשיות. דהיינו, העולם ימאס בכל אותה "הלניצייה" תרבותית (מלשון הלניזם) והקרב בין ירושלים לאתונה יוכרע לטובת התורה והיהדות.

אותם היכלות ששימשו כבתי קירקסאות לדרמה, "סרטים" למיניהם וסתם מוקדי ליצנות' יתבטלו מעצמם וממאיסת מבקריהם ב"תרבותם" הישנה' ויפנו את מקומם לשיעורי תורה נטו, לקדושת היהדות, וארונות הקודש ישכנו בכל מקום ששם שכנו הליצנות, הקרקס, והדרמה היוונית.

אך הנה בעוונותינו הרבים החלו לדחוק את הקץ הזה כאלה המכנים עצמם "רבנים" וללכת לכיוון ההפוך: להפוך - רחמנא לצלן, את בתי הכנסיות והמדרשיות לבתי קירקסאות! ולא מצאו להם אותם ליצנים זמן מתאים אלא אך ורק בתשעה באב האיום והנורא! זה מספר שנים - והשנה הגיע הדבר לשיא, שבשכונת "הנדון" שבלונדון הוקרנו סרטים (!) בתשעה באב בתוך בתי כנסיות (שאחד מהם משתייך ל"כדתיא" - ארגון בתי הכנסת החרדים בבריטניה!) במסגרת התחרות מי יהיה המקום היותר "אטרקטיבי" בתשעה באב למשיכת קהל יעד של "בעלי תשובה", "מתחזקים", ושאר שמות המשמשים כתירוץ להחדרת תרבות יוון למקומותינו.

כבר מתחילת שנות ה - 90 התחיל הנגע הזה לפשוע במקומותינו כש"מרצים חרדים" - ברוח יוון, הם אלה היורשים את מעמד הרב בחברה החרדית ובונים דורות של בעלי תשובה על פיגומים עקומים. במסווה של "תשובה" ו"הקלות למתחזקים" מוכנסת כל תרבות הרפש ההלניסטית הנוכרית ליהודים תמימים המחפשים בדיוק את ההיפך: השלת הרפש הנוכרי והציוני והחלפת ה"תרבות" בתורת אמת.

לא אכנס לעומק הסיבות שהביאו לקלות הדעת הזו להפוך לדומיננטית ולרשת את דעת התורה הצלולה, אך רק אציין כי גדילתו של הציבור החרדי - כילודה ובעלי תשובה גם יחד, הדליקו אור אדום ואות אזהרה לחברה הציונית - חילונית - מיזרוחניקית בארה"ק (עוד טרם בוא המהגרים הנוכרים מחבר העמים), ואלה החלו לחפש "דרכי שלום" בעזרת ה"פה - רך", כדי לעצור את היהדות החרדית לעלות על דרך התורה האמיתית את הדורות הבאים ואת בעלי התשובה.

התוצאה המעשית היא ש"רבנים" לשליש ולרביע הצליחו להחדיר את הקרירות כדרך ל"לימוד היהדות", ואילו דרך "ישראל סבא" הפכה ל"משהו מיושן" ו"לא מתאימה לדור החדש" ה"י.

אין לך כפירה גדולה יותר מאשר לומר כי דרך "ישראל סבא" עבר - חס ושלום, זמנה עבר מן הארץ.

כשאומרים שאין התורה משתנה, מתכוונים לכל המעטפת הכוללת דרכי אבות, מסורה מדור לדור ובמיוחד "חדש מפני ישן תוציאו".

תרבות יוון והליצנות היו מאז ומתמיד אבן הנגף והיסוד לקרירות בעבודת השם יתברך. לא לחינם הפרק הראשון בתהילים פותח ב"אשרי האיש " ומסווגת את הליצנות כיסוד הגרוע מעצת רשעים ומדרך חטאים. כאשר גרסא דליצנותה שולטת, גם עצת רשעים ודרך חטאים הופכות לאפשריות לתשובה. הליצנות מפיגה כל רגש אשמה וחרטה, ומעבירה את הקרבן מעולם היהדות והחוט המחובר לריבון העולמים, למצב של שחוק והיתול כמנהג עובדי העבודה הזרה הקדמונים, שהיו חוטאים ואח"כ נהנים בשחוק מחטאותיהם.

לא לחינם מפרשים קדמוננו את המילה המקראית "לצחק" כשלושת העבירות הקשות גם יחד: עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. מי שהליצנות הפכה לבסיס הווייתו לא יתחרט לרגע אם עבר את שלושת העבירות גם יחד. השחוק משמיד בעצת השטן - כל חרטה על חטא ורשע והופך כל עבירה למשהו שמח ונעים. השחוק והליצנות מחליפים בהוללותם את השמחה והרגשנות היהודית הטבעית שטבועה במצוות התורה. ואילו אותם  אלה המגייסים את הצחוק וההיתול כחלק מ"עבודת השם" הופכים את עבודת ה' ל"אירוע תרבותי" או "חברתי", ועוקרים ממנו את הקדושה. וכשהקדושה נעקרת חס ושלום, יתקרר אותו "עובד ה'" ה"חדש" עד שיחליף את "מסורתו" זו ל"מסורת" אחרת, קרי, התפקרות ו/או השתמדות, רחמנא לצלן.

לא לחינם הרימו החשמונאים חנית וכידון כנגד התיאטראות והקירקסאות ההלניסטים  - פרי הבוסר של תרבות יוון. כבר ממעשה העגל במדבר לחמו אבותינו בעבודה הזרה בכל כוחם, אך המאבק של החשמונאים בהלניזם - ובמיוחד במתיוונים, הפך לסמל המאבק למען הצלת נידחי ישראל ולמען המשך הרוחניות התורתית. החידוש במאבק ההרואי של החשמונאים הקדושים היה במלחמתם מול חזית חדשה, שמאז ועד עתה יש לנו עימה מאבק תמידי ועקוב על שמירת גדרי היהדות.

 ההלניזם היווני הביא לעולם העבודה הזרה שני אלמנטים חדשים כאמצעי חיזוק לעבודה הזרה, למחיקת עבודת השם מהנשמה: הגימנסיות והתיאטראות.

דהיינו, היוונים מיסדו את החינוך והליצנות ככלים מדעיים ממשיים כדי להילחם בבורא עולם. עד אז פולחן העבודה הזרה עבר מדור לדור כ"מסורת" ירושה ובצידו טקסים ואמוציות שעברו בירושה ובוטאו בהוללות ובתאוות ספונטניות. היוונים הפכו את ה"מסורות" והטקסים הללו לדרך חיים ממוסדת עם מוסדות חינוך ושטיפת מוח בבוקר, ותיאטראות שחוק והיתול "השכלתיים" לשטיפת מוח בערב.

היוונים הפכו את דת העבודה הזרה ל"תרבות" והעלוה לדרגה יומרנית גבוהה יותר. לא לחינם היו ההלניסטים סובלניים לשאר עמי העולם הקדום ואילו את היהדות רדפו. שאר עובדי העבודה הזרה אמנם המשיכו בעבודת אליליהם הקודמים אך לא סירבו לאמץ את ה"חינוך הגמיניסיוני", ואת התיאטראות ותרבות הגוף ההלניסטית (שבאה על חשבון הנשמה הרוחנית).

ההלניסטים ידעו כי באימוץ חינוכם וליצנותם ה"תרבותית" הודו אותם עמים שההלניזם היא ה"תרבות העליונה". עם ישראל, מונהג ע"י החשמונאים, לא היה מוכן להיכנס אל בין כותלי הגימנזיות ובמיוחד לא להסתופף בבתי התיאטראות הליצניים ואף לא במחיר שילוב לימודי תורה לצד טומאות אלה, שהרי אין קדושה מתקיימת מיניקה טומאתית.

ניצחון החשמונאים היה רק מערכה ראשונה במלחמת בני האור של הקב"ה בבני החושך של השטן. מאז ימי החשמונאים ועד היום נטוש אותו מאבק של "ישראל סבא" נגד חידושי ההסכלה וה"תרבות" הליצנית מלחדור לכרם ישראל. המאבק החשמונאי עבר לפרושים שנלחמו (רק דור אחד אח"כ!) בהלניציה של מלכי החשמונאים. לימים היה זה המאבק בין הפרושים ליהודים שדבקו בהלניציה של אותן ערים הלניסטיות בתקופת הרומאים (קיסרי, בית שאן, אשקלון, רבת עמון וכו'). זה היה מאבקם של גדולי ישראל כ"החתם סופר" וממשיכי דרכו בהסכלה הברלינאית, זו הייתה מלחמתו של "בעל התניא" ב"קידמה" הצרפתית של נפוליון, וזו הייתה מלחמתם של גדולי ישראל מדור העבר ב"תרבות האידיש" של ה"בונד" הסוציליסטי ובציונות.

היסוד היהודי היה תמיד שאין הקדושה יונקת מהטומאה בשום צורה, והוא היה מאז ומתמיד מקודש לעם ישראל, ומי שדבק בכך ולא ניצמד ל"בעל פעור" המשיך לחיות כיהודי לדורי דורות, אך מי שדבק ב"שינויים" וב"חדשים מקרוב באו" נכחד גם אם היה גדול בתורה ובן לשושלות קדושים, משום שביהדות - להבדיל מהנוכרים, היראה קודמת לחוכמה.

בשני העשורים האחרונים - בהשפעה ובכיוון הפוקרים בא"י, חודרת תרבות יוון ומכרסמת בשקט - אך בביטחון עקבי, באלה המתקראים "חרדים".

לא לחינם כתב האדמו"ר מסאטמר זצוק"ל כי רבנים לא מעטים עוברים למצב של "וידום אהרון" בעקבות "אלמות" ו"הלמות" הרחוב. ברחוב ה"חרדי" דהיום ישנם לא מעט כאלה שנותרו עם פרנסותיהם הישנות והקלוקלות מימי עברם הלא דתי או כאלה שגדלו ביהדות החרדית ללא השקפה והבנה של מסירות נפש רוחנית ומחפשים – יחד עם הלבוש החרדי ("ובגדיו פרומים"), להשתלב במקצועות נוכריים האסורים ליהדות. העולם הפוקר והנוכרי גם יחד מרוממים ומתגמלים את מקצועות הליצנות (תיאטרון, סרטים, "מופעי בידור" וכו') מעל ומעבר לכל פרנסה אחרת. אותם ליצנים הופכים ליקירי פרסומת ותקשורת, וכליצני שאול תחתית מביעים דעתם בכל מקום ומקום כאילו היו גדולי דור וכדומה.

והנה אותם אלה המתיימרים להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, במקום לקרב את התורה הצלולה אל יהודים המואסים בתרבות יוון והחפצים לשוב ליהדות בכל ליבם, הרי הם ממתנים ומעוותים את כמיהת קדושתם של אותם צמאי היהדות, ומכוונים אותם רק לחבוש כיפה וללבוש ציצית, אך להמשיך עם זאת בצפיית סרטים, להמשיך בצפיית תרבות גוף משוקצת של תיאטרון ובמופעי ליצנות וכפירה, ובהתרכזות בנושאים הסכלתיים בלבד, הופכים את כמיהתם ליהדות טהורה ל"צרכני תרבות", "ככל הגויים בית ישראל".

כך הופכים ליצנים לבעלי עמדות השפעה ביהדות החרדית ומחליפים את דעת התורה והרבנות האמיתית. ההסברים של "חוגים חרדים" למיניהם כי "זהו צורך של בעלי תשובה להתקרבות", או "עם הספרדים יש להקל", איננו אלא הסבר מטופש שבטח אין בו גם מעניין "ישראל ערבים זה בזה וזה לזה". כל חידוש של "חדש מפני ישן תוציאו", ניכנס לבסוף גם ליהדות החרדית ואיננו נעצר ב"חוזרים בתשובה" וכו'. על כך אתם יכולים לשאול את קברניטי ה"עדה החרדית" בירושלים המודעים היטב להסכלה הציונית - האקדמית החודרת גם לחסידויות חרדיות כ"תולדות אברהם יצחק" ו"תולדות אהרון".

כל מופעי הבידור והליצנות ( עבור "תשלום סימלי"...) שארגונים כמו "ערכים", "הידברות", "שורשים", "צוהר" וכד' הזרימו לתוך "בעלי תשובה" וה"מתחזקים" הפכו לבסוף גם למנת חלקם של חרדים ממש, וכמובן "עבור תשלום סמלי" שנע בין 10 ל 25 ש"ח.

הנימוק המטופש כי "עם הספרדים יש להקל", שייך לעולם הנוכרי והגזעני של "עליונות הלבנים על השחורים". מי שאוחז בנימוק זה אינו אלא שונא ישראל המעיז לרמוז כי הרי"ף, הרמב"ם וה"אור החיים" הקדוש היו נחותי דרגה מרבי עקיבא איגר, הגר"א והבעל שם טוב זי"ע. כל אותן "פעולות תרבות" של "מרצים בכירים" למדעי הכפירה במדים "חרדים", באים על חשבון "עיתים לתורה" של הגבר, ושיעורי יהדות אמיתיים לאישה.

לא במקרה נוצר מצב עגום שחוזרים בתשובה חודרים לחברה החרדית ונדהמים מהבלבול שהמתגלה לעיניהם. הנה הם, בתמימותם, עזבו עולם פוקר ומלא ליצנות ו"תרבות" גוף תאוותנית, בגלותם את האמת שביהדות, ופתאום דווקא ביהדות החרדית, זו שהייתה דוגמא עבורם, צופים הם בכל בית שני ב"סרטי פעולה" או קוראים "סיפורי פעולה" אלימים (גם בעיתון "העדה" של ה"עדה החרדית"...). פתאום מגלים אותם בעלי תשובה כי ב"עולם החרדי" ישנם לא מעט ליצני שטח. הבנות מצעירותן נשלחות לרקוד בגסות ב"הצגות חינוכיות" לפני יהודים חילוניים, ובחו"ל לפני גויים כשה"רבניות" שלהן (עוד מושג רפורמי שחדר לתוכנו) מעודדות את השיטה, ועוד נוזפות באלו שהוריהן עדיין חפצים לשמור על גדרי הצניעות של הבנות. ההפקרות הזו, במיוחד בחו"ל, חודרת לכל החוגים החרדים כולל מוסד "בנות ירושלים" ה"מהוללות" בלונדון. הבנות היהודיות הצנועות מפנימות לתוכן את התיאטראות היווניות כיסוד חיים שווה ערך לקיום המצוות. למוסדות המעודדים זאת הייתי מציע (כפי שאני מציע במאמרי לחילוניים...) לבטל את חג החנוכה מרשימת חגיהם, שהרי זהו לדידם "חג פונדמנטליסטי וחשוך". מה שלא הצליח לעשות אנטיוכוס הרשע בכח הזרוע, עשה ה"פה הרך" של שליחי הציונות המלובשים שחור לבן, ושאפילו את הטמבלויזיה הטמאה הפכו הם ל"כלי קדוש" ל"תשובה" רק כדי שהם עצמם יתפרנסו מכך (ראה ערך אנשי "הידברות").

כבר מאמצע שנות ה - 90 החלו מושגי הליצנות לתפוס את מקומם כמקדם "פרנסה" ביהדות החרדית, במסווה של "יהדות בדרכי נועם" ו"תשובה". אחת הדוגמאות הקיצוניות הייתה של חוזרת בתשובה מצפון הארץ שעסקה - לפני חזרתה בתשובה, בליצנות שיש עימה תועבה של ממש. הגב', לאחר "חזרתה בתשובה", לא רק שלא עשתה קריעה על מעלליה הקודמים, אלא שאף החלה לארגן הופעות תועבה "דתיות", בפני נשים בלבד!...פרשה אחרת הייתה עידודם של בעלי תשובה (שעסקו קודם לכן בליצנות התיאטרון) ע"י ארגון "ערכים", להמשיך ולהופיע בפני חילוניים בהופעות בעלי "תוכן יהודי". חילול השם הזה אירע בשנת 1998, כאשר להופעה הראשונה שלהם, במרכז החילוני של ירושלים, לא הגיעו החילונים המיוחלים (שאינם טיפשים...), אלא "שבבניקים ושבבניקיות" - נערי השוליים החרדים.

במקביל החלו להתפתח ביהדות החרדית, אותן הופעות ליצנות ותועבה של שירי ה"זמרים החרדים", שעד מהרה הפכו להופעות מחליאות והרסו נערים ונערות חרדים, בכל הנוגע לצניעות וגדרות מהחברה הפורקת עול.

סוג אחר של ליצנות ממשית החל לחדור ליהדות החרדית בדמות ליצני הומור ושחוק שהתקנאו בעמיתיהם הפוקרים והנוכרים והחלו בחסות "רבנים" ו"ארגוני תשובה", לבצע הופעות שחוק והיתול הכוללות הוצאת שם רע על עדות בישראל, הכנסת מושגים כפרניים וליצנות רחוב לאוזני השומעים, חילול ה', וכמובן "הופעות" בלשון הרחוב הפרוץ.

אחת הדוגמאות היא של "בעל תשובה" מפוקפק המופיע גם בתיאטרונים חילוניים ובסרטים פוקרים. הלה מופיע בפני גברים ונשים ב"סקטור החרדי" בהופעות היתוליות ובשחוק פוקר, בישראל וברחבי העולם. בלונדון עיקר הופעותיו הן בבתי כנסת ספרדיים ב"גולדרס גרין", "הנדון", ואף ב"סטמפורד היל". הלה מופיע יחד עם עוד "רב" של שחוק וליצנות, המחלק גם "ברכות עם אחריות" לכל אחד, כמובן ללא קשר לשמירת מצוות. לאחר אחת ההופעות שלהם חזר שחקן התיאטרון משולהב מ"סטמפורד היל" לאכסניה שלו ב"גולדרס גרין", וסיפר בגאווה עד כמה הופעתו הייתה "מוצלחת" עד כדי כך שתלמידות "בית יעקב" התגלגלו בצחוק פרוע וכמובן בתנועות לא צנועות שלוו לצחוק. ה"חזרה בתשובה" של אותם תאבי ממון איננה אלא חזרה בתועבה...

דוגמאות נוספות לוונדליזם הליצנות ה"חרדי" כמובן לא חסרות. ה"רבנים" הליצנים פרצו כל גבול וחלק מהם גם מופיע בעימותים עם כמרי עבודה זרה נוצרית באתרי אינטרנט למרות חרם קדמונים על כך. ההופעות הללו אף הן ליצניות ולא פעם גורמות לאנטישמיות, אך כמובן שכר נאה בצידן.

ישנם גם כאלה המתמחים ב"עוננות" כמו קריאה בכף היד, "גרפולוגיה" ושאר מזלות נוכריים, תוך צפייה ונגיעה בכפות ידיים של נשים, והכל "לשם מצווה" ו"פרנסה טובה". התוצאה של אותן הצגות, מופעי בידור וסרטים היא פשוטה - הצופים החרדים מחליפים את התורה בתיאטראות הזולים, הצניעות יורדת מטה מטה, ואילו אלמנטים של כוחניות, אלימות, גסות רוח, אמונות טפלות וכו' מחליפים את דמותו של יעקב התמים לעשיו הרשע.

הסרטים הנצפים מעבירים דמויות של שחקנים פוקרים ונוכרים בליבות ובמוחות הצופים החרדים, עד כדי חיקוי והתבטלות.

ה"אור החיים" הקדוש כותב כי אסור לקרוא דברי מינות לא רק משום החשש להשפעתם על הקורא, אלא משום שהזוהר הקדוש כותב כי רוחו של האפיקורוס נמצאת בכתביו ומתעברת בקורא. על אחת כמה וכמה כאשר זהו סרט לעיניים ולאוזניים.

כבר לא משנה כאן אם הסרט הנצפה הוא שמח או עצוב, משום שבתשעה באב אסור להניח לראש וללב לתור אחר כל סיפוק או הנאה (גם כשהם מכונים בלע"ז "דוקומנטרים"), אלא רק אחר החורבן בלבד, ולחשוב על בניית בית המקדש במהרה בימינו אמן, בקדושה ובטהרה.

סרטי נוכרים על ה"שואה" אינם בדיוק ההקשה בין השואה המרה להתפרקות ממצוות שהביאה לה. ה"רבנים" הליצנים כמובן שאינם מראים (מפחד קהלם), בהצגת השואה בבתי כנסיותיהם את פן השכר והעונש שאירע בשואה כתוצאה מהכפירה המסכלת ומהציונות, או את מעללי הציונים בשואה. הללו מביאים גרסה נוכרית "הומאנית" נגד רצח בכלל, שאין לה כל קשר לאמונה היהודית (ומעמידה את קביעת האדם לערכיו מעל השם יתברך וציוויו), או גרסה ציונית "לאומית" על צורך במדינה ו"צבא חזק" כנגד שואה עתידית ח"ו.

הצופים המגיעים לראות את הסרטים האלה לא רק שאינם מתקרבים ליהדות האמיתית, אלא עוד מתקלקלים, ואותם באי בתי הכנסת התמימים שלפני עידן היווניות ה"חרדית" העמידו את הקב"ה מעל לכל "ערך הומני", "לאומי" ונוכרי, וידעו כי בית כנסת הוא היכל ה' ומקום קדוש שאליו אין כניסה להפקרות, ליצנות, חולין, ובמיוחד לנוכריות, עתה רואים בבית הכנסת מקום לצפייה בסרטים דוקומנטריים נכריים המוסיפים כמובן "קדושה והתעלות"...

תשעה באב היה, לפני עידן ההתבזות הזה, היה יום שרק ענייני החורבן והגאולה עמדו גם לפני יהודים חילוניים, וללא בלבול של אירועים עולמיים אחרים (ש"גאוני" ה"תשובה" של היום מחדירים לנו), שהיתוספותם מקררת ומשכיחה את חורבן הבית, את הצורך בבנייתו ואת ה"מפני חטאינו גלינו מארצנו". במקום כל זאת יש לנו היום העלאת "נושאים אוניברסליים", צפייה בדברים בטלים וכו'. מארגני ה"תרבות" הזו לא התביישו לפזר בחוצות "גולדרס גרין" ו"הנדון" מודעות שבמרכזן הסרטים הנוכרים שיוקרנו - בדיוק כמו שבתי הקולנוע והתועבה עושים זאת לקהל הרחב של הפוקרים והנוכרים. שמירת העיניים איננה רק מתועבות של ממש, אלא גם מפרצופי רשעים, נוכרים ושאר מרעין בישין שהעם הקדוש שלנו נצטווה בהר סיני להדיר עיניו מהם, וה"בן איש חי" (בפרשת "ואתחנן") מביא כי המדיר עיניו מכל טומאות הגויים זוכה לראות בזיו השכינה בגן העדן העליון.

כאשר בית המדרש ובית הכנסת הופך ל"בית תרבות", אזי כבר אין הבדל בין ישראל לעמים, שהרי גם בתי התיפלה והרפורמה מביאים "תרבות" הוללת לתוכם כדי למשוך קהל ובעיקר חברים חדשים לצרכי תרומות. זוהי בדיוק מחשבתם הקלוקלת של "רבני" הליצנות בחו"ל, מבלי להבין שלמילה "מקדש מעט" יש תוכן קדוש של ממש, ואילו תשעה באב היה יום שבו חרבה הקדושה ולא יום שיש למסד בו טומאה נוכרית. לא פלא הוא שאותם "רבני" ליצנות הם גם אלה המעודדים "מכללות חרדיות" ולימודי חול ל"פרנסה". איפה הימים שה"חפץ חיים" זי"ע קונן בקולי קולות נגד כל מסגרת שהתורה לא הייתה הערך המוחלט והיחיד שם, וזעק כי "פרנסה באה מהשם"...

ההלניזם החדש, זה של מהרסייך ומחריבייך משכונת "הנדון" הלונדונית, עולה בקלקולו על זה שאנטיוכוס היווני ונושאי כליו המתיוונים (יזון ומנלאוס) הביאו לנו. עד היום ידענו כי "אם תקף אותך היצר הרע משכהו לבית המדרש". ה"רבנים" הליצנים הביאו את היצר הרע לבית המדרש, ולבאי בתי המדרש שלהם אין יותר לאן לברוח ממנו, שהרי נתקיים היפוכו של דבר, היצר הרע מושך הפעם את הקורבן... לבית המדרש!