26.8.2011

מי יתן לנו תמורתו! / יום הכוא"ב (כ"ו אב), יארצייט רבנו הקוה"ט מסאטמאר זצוקללה"ה

בס"ד

לרגל יום בו נחשכו מאורות והתייתם הדור כולו, בהסתלקותו לגנזי מרומים של רבנו הקדוש והטהור מסאטמאר זי"ע, מצ"ב גיליון "ידיו לו רב" - לקט מדבריו הקדושים והטהורים, אשר תמיד אמר אותו צדיק שאין מחדש כלום מעצמו, וכל דבריו הם דברי הראשונים כמלאכים שמדרכם לא זע כמלא הנימה, וגם כשרוחות סוערות נשבו ובילבלו כל העולם כולו, דבוק היה רבינו בדבקות עצום בדרכן של ראשונים זי"ע, לא התבלבל לא מהדור ולא מתהפוכות הדור, לא מהרשעים ולא מכל המוני ההמונים הנוהים אחריהם. ובשעה שלבעל הציוני עמדו מנהיגי ערב רב מהסטרא אחרא כחול הים,והרבו בעלי תשובות למיניהם וכו' וכו', היה הוא היחיד אשר עמד בשער וזעק אשר אין התורה הקדושה מתחלפת לעולמים ח"ו יהיה מה שיהיה, והכריז האמונה לבני ישראל, והציל הדור כולו. 

זכות רבנו הקדוש ודבריו הטהורים אשר הם כסולת נקיה המעוררים יראה וטהרה כידוע למי שבקי קצת בספריו הקדושים, תעמוד לנו שנדבק בדרכיו וימשך אלינו קדושתו וטהרתו העצום, וזכותו יעמוד לנו בזה ובבא להיות לנו מליץ יושר תמיד, ויוושעו בנ"י מן העבודה הקשה מלכות הערב רב, ונזכה לגואל אמת ולגאולה הקרובה מן השמים בבא"ס: