30.12.2011

מצ"ב תמונות נוספות מהפגנת היהודים נגד הציונים בלאנדאן


החשמונאים מאירים אור האמונה בעיר לאנדאן יצ"ו

בס"ד

ביום ג' האחרון פרשת ויגש תשע"ב, זכו יהודים יראים ושלמים חשמונאים יקרים בני מתתיהו כהן גדול חשמונאי ובניו מעיר לאנדאן יצ"ו לילך לקדש שם שמים בהראותם גלוי לכל העמים התנגדות היהדות לציונות וקבלת עול הגלות כרצונו ית"ש.

מצ"ב כמה בילדער, שלש בילדער מהיהודים היקרים שליט"א, ועוד אחד מכמה נוצרים ארורים, בני אדום, צאצאי נוסעי מסע הצלב טובחי היהודים ומשמידיהם, המחזיקים שילד בו נאמר כי הם תומכים במדינה הציונית וב"זכותה להגן על עצמה".. עפרא לפומייהו. וידוע כי ראשי תומכי המדינה הציונית באמעריקע הם נוצרים חשוכים מכת ה"אנוואנגליסטן", המאמינים בטומאתם שעל היהודים להתקבץ בארה"ק כי זה יביא להמרת דתם ח"ו היל"ת, ומי שלא ימיר דתו יאבד ע"פ דבריהם, וכל זה צריך להיות דווקא בארה"ק (לשיטתם הטמאה) ולכן מסייעים למדינה הארורה שלשיטתם מסייעת לזה מאד...

ובכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקב"ה מצילנו מידם.

ולמקדשי ה' יאמר: ה' עמכם גבורי החיל! שלוחי דרחמנא ושלוחינו אתם! המשיכו בפעולותיכם הנשגבות הללו לקדש שם שמים וללחום במדינה הציונית רודפת התורה והכלל ישראל והעולם כולו, עד רדתה בקרוב ממש, אכי"ר, אמן ואמן: 


29.12.2011

דברי מרן החזו"א זי"ע בשבח מידת הקיצוניות

בס"ד

בימים אלה, עת חנפים מבית המחופשים לחרדים אצים ורצים ממיקרופון אחד למישנהו לגנות את יראי השם, ואף כמה מהם לא היססו ללכת ולהשתתף בהפגנת הסתה של פוקרים שונאי דת על מנת להראות את גודל חנפנותם ושפלותם, הננו מצ"ב את לשון הזהב של רבנו מרן החזון אי"ש זצוק"ל, בשבח מידת הקיצוניות, ובגנות השאיפה לבינוניות.    

- - - - - 

כשם שהפשטות והאמת הם שמות נרדפות, כן הקיצוניות והגדלות שמות נרדפות, הקיצוניות היא ההשתלמות של הנושא, הדוגל בהבינוניות ומואס בקיצוניות, חלקו עם הזיפנים או עם חדלי תבונה.

אם אין קיצוניות אין שלמות, ואם אין שלמות אין התחלה, ההתחלה היא בקושיות ופרכות מתמידות, והתמימות היא התרצן החריף המכונן דבר דבור על אפנו ועל אמתתו.

רגילים אנחנו לשמוע בחוגים ידועים, כמכריזים על עצמם שאין חלקם בין הקיצונים, ומשאירים בכל זה לעצמם זכות ישראלי נאמן באמונה מספקת לתורה וד"ת, ומרשים אנחנו לעצמנו להגיד מנקודת משפט, כמו שאין באוהבי חכמה אהבה למיעוטה ושנאה לרב חכמתה, כן אין באוהבי תורה ומצוה אהבה לאמצעיות ושנאה לקיצוניות.

כל יסודי האמונה, י"ג העיקרים, והמסתעפים, המה תמיד בסתירה נמרצה עם המושכלות הקלות ושטף החיים המפותחות תחת השמש, והכרתם הבהירה, והמתורצת, והמושיטה דוקנות יתירה באמנותם, היא נועם הקיצוניות.

ואלה שמעידים על עצמם שלא טעמו מתק קיצוניות, מעידים יחד עם זה שהם חדלי אמונה בעיקרי הדת לפי כח עיוני ורגש נפשי, רק בחבלי יחוס מה הם מתיחסים אליה, והקיצונים, לעמק נפשם, בכל רצון היותר כביר לחמלה על חדלי הקצה, לא ירחשו כבוד ויקר לאלה מתנגדיהם, והתהום המפסיק ביניהם, כאשר נפגש במעשים ממשיים המחוללות בהכרח טבען מריבות וקטטות, יוסיף את הקרע לאין מרפא.

הבינוניות שיש לה זכות הקיום, היא מדת הבינונים האוהבים את הקיצונות ושואפים אליה בכל משאת נפשם, ומחנכים את צאצאיהם לפסגת הקיצונות, אבל מה עלובה הבינונית הסואנת בוז לקיצונות.

חובת חינוכנו לקיצונות! הזיון של החינוך הוא, לטעת בוז וגיעול נפש להמתעוללים בקיצונות.

אמנם, לרוח הרותח בלב הנוער, לא יבצר להוציא משפט מרותח על האישים הפרטיים של המתעוללים, ובמדת ההפרזה, אך התפתחות הנוער לאהבת תורה באמת, הדרושה להתפעלות נפשי ונעימות שמימי, לא יתן לתת מעצורים על דרך החיים המוליכים ליושבים בעטרות ונהנים מזיו.

אלה המכוננים בתי חינוך ממוצעים, לא הצליחו, בשביל הזיוף שיש באמצעיות, ולב משכיל הולך ומזניח את הזיוף, החינוך שלהם, נותן את הצדק להחניך לפנות עורף להחוקים המושלכים עליו שלא לרצונו, ולהאמונות המעיקות לבו.

נגד זרם החיים, ואת סוד הקיצונות גזלו ממנו, בהתעולל בה גם הוריו ומוריו.    

(אגרות החזו"א)

28.12.2011

קונט' "בדרכי ריב"ז המאירות" - המכתב שלא הגיע אל חברי בד"ץ העדה החרדית

בס"ד

כפי שכתבנו כאן לפני כמה ימים, אנו מצ"ב מכתב בירור דברים ארוך נגד דעתי התורה של בד"ץ וואמס"ב והעדה"ח שהוציאו בשעתו נגד ההליכה עם הערבים בעבקות ביקור נטו"ק באיראן.

מפאת מעט אריכותו, נקרא בשם "קונטרס בדרכי ריב"ז המאירות", ויהי' רצון שכל מבקש אמת ימצא בו האמת, אמן סלה: 

ופרצו חומות מגדלי, וטימאו כל השמנים / ימי חנוכה תשע"ב

בס"ד

בוקה ומבלוקה בגיהנום הציוני, הכל החל כאשר במהלך השנה האחרונה, החלו כלי המידיע הציונים המזוהמים, בשיתוף "מתייוונים", הלא הם בוגדים וחנפים צבועים למיניהם מבית, לעורר על כך שבקרב חוגי ציבור החרדים הדרים תחת שלטון הכפירה נשמרים תה"ל הצניעות והטהרה על הצד המובחר, והן בבאסעס (גם של "אגד" המרשעת) והן בחנויות, והן בעוד כהנה וכהנה מקומות נשמרים בנ"י מערוות דבר לשם ולתפארת, מה שהוא לצנינים בעיני אותם שונאי טהרה אשר שכנו בציון, וכאשר כמה חנפים מבית אשר גם הם אינם יכולים לסבול גדרי הטהרה והצניעות באו והתלוננו אצלם בדמעות תנין על ה"קיצונים" אשר "משתלטים על הציבור", מצאו עוקרי התורה הללו קרדום לחפור בו, וחברו יחד בקשר רשעים להלחם על השם ועל משיחו, לקעקע יסודי הצניעות והקדושה רח"ל אשר עליהם עומד כל בית ישראל, כאשר באים וטוענים כמצטדקים צבועים אשר "כבוד הנשים" (כלומר כבוד הפרוצות) הוא בראש מעיינם, ואין חלילה לפי חוקיהם - חוקי סדום ועמורה - לגרום למעשים הפוגעים ברגשי הפריצות והחציפות... 

על זאת החלו להשתולל לאחרונה במסע הסתה פרוע ומטורף, והחלו להתערב בסדרי החיים בתוך השכונות החרדיות, בפרט בפינת יקרת שכונת בית שמש המעטירה יצ"ו, לעקור שילדן הקוראים לצניעות וטהרה, להתנכל ליראי השם במעצרים והתעללויות, ועתה בפלאן שלהם להניח לא פחות מאשר 400 מצלמות (!!!) בכל רחבי העיר בית שמש, על מנת ש"האח הגדול" (עם שותפיו המתייוונים) יוכל לפקח בשבע עיניים לבל יהין מאן דהו להרים ראשו ולעבור על חוקי יוון שהכריזו בריש גלי "אין לנו חלק באלוקי ישראל" ה"י. 

תה"ל אשר יראי השם אינם מתרגשים לעומתם, ואת כל הפאלייצי ואת כל חילם והמונם הכל כאשר לכל ישא הרוח, ויצאו בני היהדות החרדית להלחם מלחמת הטהורים בטמאים, ואף כי מעטים אנו מול רבים, הנה רבים הם אשר איתנו מאיתם, כי מלכו של עולם עימנו בעזרתנו. 

בעת כתיבת שורות אלו עדיין המערכה והמהומות בעיצומם, יהודים יקרים נחטפים למעצרים וכלבי הציונים נובחים ומאיימים לבלע ולעקור את הכל כמו הקאמאניסטען בשעתם היל"ת, ובואו ונחזיק טובה למנהיג קהילת "תולדות אהרן" הלא הוא ר' דוד שליט"א, אשר היום בא לעיר בית שמש וחיזק ברכיים כושלות, ועורר את כל קהל תו"א בבית שמש יצ"ו שלא לוותר בכהוא זה ח"ו על גדרי הטהרה והקדושה, אשר כידוע זה אחד העיקרים הגדולים שעליהם התייסד כל החבריא קדישא קהל "תולדות אהרן", ומיד אחר דבריו התעוררו כל הקהל לצאת ולהלחם מלחמת השם בעמלקים הציונים, לתלות כל שלטי הטהרה ברחובות פעם אחר פעם ולא לתת למזוהמי הפאליציי הציוני להורידם בגסות רוחם כי כן ציוו חוקי האוון של בית המינים המתפורר, יאבדו הם וכל אשר להם וקוץ אחד מתורתנו הקדושה לא יזוז לעולמים, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר, המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד, ימין השם רוממה ימין השם עושה חיל.

ובזכות מתתיהו ובניו הקדושים הראנו נפלאות, ונזכה שיקויים בנו גם בזמן הזה "ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה", בביטול ממשלת הכופרים ומפלתם, במהרה בימינו אמן סלה:  

     

כסליו תשס"ז - כסליו תשע"ב: חמש שנים לביקור נטורי קרתא בכנס השואה באיראן, שהרגיז העולם כולו


בס"ד

כבר חמש שנים תמימות עברו מאז השתתפו חמשה חברי נטורי קרתא מארה"ב ואירופה בכנס השואה באיראן.

באותו כינוס גדול, פרסמו הני שלוחי עמך בית ישראל את אמונת התורה הנצחית, שאין הציונים באי כח העם היהודי, ואין הציונים יכולים להשתמש בדמם של נרצחי אירופה הי"ד לצרכי תעמולתם וממשלתם, ואדרבא האמת היא שהציונים עצמם עשו הכל כדי לעורר שנאת ישראל באירופה ה"י, ולא נחו ולא שקטו עד שהביאו על בני ישראל את החורבן הנורא, ועד היום ממשיכים בדרך זה לסכן את העם היהודי ולשתמש בדמו לצורכי שלטונם הטמא. גם הכריזו שם שאין לבני ישראל שום סכסוך ומלחמה כלשהו עם שום ממשלה ומדינה, והעם היהודי דורש שלומם וטובתם של כל העמים, ומייחל רק לביאת משיח צדקנו לתקן עולם במלכות ש-די במהרה בימנו אמן:  

דברים ברורים אלו עשו רושם כביר וקידוש השם גדול על כל המשתתפים בכינוס הזה באיראן, והתרגשו הגויים מאוד לשמע הדברים הללו, והתקדש שמו הגדול יתברך ברבים, אך למרבה הצער לא הכל חשבו כך...

אנו זוכרים כיצד היקום הציוני, האגודאי, ואף זה ה"קנאי", הזדעזע רגז ורעש כל כולו במשך שנה ואולי אף יותר (!!!) מהביקור הזה של כמה יהודים חרדים למהדרין מן המהדרין מסלתה ושמנה של היהדות החרדית בחו"ל בכנס הזה באיראן, שכינס נשיא איראן מר מחמוד אחמדינידזשאד יר"ה, שאז באותה תקופה, כשנתיים אחרי היבחרו, נבחר ע"י הציונים להיות ה"היטלר" דדורנו, וחרקו הציונים שיניהם בכעס על כך שהנה באים כמה יהודים חרדים ומשלימים עמו, ועוד מתקבלים אצלו בכבוד וביקר ללא שנאה וללא איבה ומריבה, מה שסתר כל בניינם ומהותם, וקלקל כל תואר ה"היטלר" וה"עמלק" שהתאמצו ועמלו כל כך להכתיר לראשו. 

למרבה הצער, ככל הנראה כיוון שהכינוס שם היה סביב נושא השואה (שהציונים כל כך עמלים תמיד להשתמש בו לצרכי תעמולתם), עורר הדבר כעס וזעם גדול גם אצל יורש אחד הנקרא לאדמו"ר תחת שם הקדוש "סאטמאר", ויצא קצפו על כך וחשש שהנה אולי יגידו שאלו היהודים יש להם איזה שייכות עם חצרו, ומרוב מנוחה ושלווה נעימה כנראה לא יכל לסבול בשום אופן את דרך הגלות והכניעה בפועל מה שמחייב המצב בדור הזה, עד שיצא הוא ו"בית דינו" במחאה גדולה נגד נטורי קרתא, וכתב שהם "עושים מעשי טירוף", ואחר כך עוד עמל שבוע שלם להכריח את בד"ץ העדה החרדית שגם הם יחתמו וישתתפו עמו לבל יהיה "לבד במערכה", ויראה כאילו זה רק מערכה שלו, אלא בשותפות עם הבית דין הגדול שבירושלים, יהיה נראה כבר מערכה מכובדת של כל היהדות החרדית... 

אכן למרבה הכאב והצער המודעות הללו יצאו, כאשר האגודאים והציונים והמסרחי, ששו על מודעות אלו כמוצא שלל רב, והתהווה חילול השם גדול, והתרבה בילבול המוחות והדעת. ויזכר לטוב אחיו של אותו יורש הלא הוא היורש בעל החצר השניה, ששתק מההתחלה ועד הסוף, ולפחות לא התערב לרעה, ובדורנו זה האביון, גם שתיקה כזאת יש בה מעלה רבה.  

פני לא הסתרתי מכלימות ורוק, אחר כל הכלימות והרוק מבית ומחוץ, לא התפעלו אלו האמונים ללכת בדרך התורה בלי שינוי, והמשיכו לפרסם האמונה, וכן היה כבר לעולמים, שכן מה עשה ריב"ז שרצו הביריונים להורגו באם יצא אל אספניינוס, ומה עשה ירמי' הנביא כאשר השליכוהו אל הבור בעבור שהכריז את דבר השם להכנע למלך בבל, רק התפללו אל השם וציפו לישועתו, ולא הניחו ידם. הרבה מאמרים כתבו יראי השם אחרי זה, וכן מודעות שונות התפרסמו.

מצ"ב המודעות מטעם החצר הנ"ל ומטעם בד"ץ העדה החרדית, ומודעה מטעם נטו"ק שהתפרסמה נגד זה.

בהמשך, אנו נצרף כאן אי"ה מכתב אחד ארוך ומפורט שנכתב בזמנו בעניין, ויועד אל הדיינים החותמים, אך אלה כמובן לא קראוהו, שכן שומרי ה"בית דין" לא הניחו להכניס מכתבים כאלה אצלם. 

18.12.2011

כ"א כסליו - יום הצלת גחלת האמונה

בס"ד

ביום כ"א כסליו חל יום הצלת גחלת האמונה, ביום זה הגיע כ"ק מרן רבינו הקוה"ט מסאטמאר זצוקללה"ה אל חוף מבטחים במדינת שווייץ, ובכך התקיימה הבטחת התורה הנצחית של "כי לא תשכח מפי זרעו". ריחם הקב"ה על עמו ישראל ושלח את כ"ק מרן רבינו מסאטמאר זי"ע להאיר את החושך והסמיות עיניים העצום, שלח מנהיג אמת שלימד אמונת התורה הטהורה - שכל מעשי הרשעים בכל עניין ועניין שרק יהיה - הכל באשר לכל מעשה השטן והסט"א, ואין לנו שיור בגלות המר הזה אלא ד' אמות של הלכה בלבד, ולהתבדל מהם ומהמונם. 

אי אפשר לתאר במילים איך היה נראה העולם אילולי רבינו הקדוש והטהור זי"ע, אשר הוא היה יחידי ממש שקם תמיד נגד הרשעים, וזעק נגדם במר ליבו הטהור כל השנים בלי פחד ומורא, ובמיוחד אחרי מלחמת ששת ימי האפילה שכל העולם כולו היו שיכורים מנצחון הציונים, רק אותו צדיק בכה במר ליבו והזהיר נגדם ונגד שלטונם הטמא, והעמיד דעת התורה על תילה אשר הכל מעשי הסטרא אחרא לנסות את ישראל, ואין ללכת להתפלל ח"ו במקומות שכבשו הרשעים, ובכך הציל את הדור כולו, והציל טהרת אמונת ישראל.


איך הייתה נראית היהדות החרדית ללא מושיען של ישראל רבינו הקוה"ט זי"ע, הלא ח"ו לא היה נשאר שריד ופליט משונאיהן של ישראל, וכולם היו נוהים אחרי הרשעים ונופלים ברשתם ח"ו, אבל בזכות רבינו זי"ע נותרה שארית לפליטה טובה, ולא אבדנו בכפירה ובדעות כזביות ח"ו.  

ידוע אשר מידי שנה מנסים הרשעים שר"י לטעון ולהכפיש אשר בזכותם ניצל רבינו זי"ע, אך כידוע אשר דבריהם שקר והבל, שכן הם הם אלו אשר הבעירו האש כולה באיירופא, הם אלו אשר נתנו ישראל למשיסה, ודם ישראל כולו מידם נדרש, ומה שניצל רבינו ע"י אחד מעסקניהם הוא כמשל ה"גנב האורח" שבאישון לילה קם ושרף הבית, וכאשר התעוררו בני הבית בבהלה החל לעזור "להצילם", כך בדיוק נראית "הצלת" הציונים אשר אחר שהביערו האש כולה עוד באים להראות פני "מצילים", בשביל שהכל יודו להם ויכבדום... 


ביום ההצלה הזה נודה כולנו להשי"ת על שהציל לנו לדורי דורות את האי צדיק וטהור, אשר הציל לנו את ספריו הטהורים שחיבר שמהם אנו חיים, הדרשות שדרש להחזיר בנ"י בתשובה, הדת שהעמיד על תילה, והאור הגדול שהאיר בעולם כולו לבנ"י אחרי חשכת המלחמה, בימים שהרשעים ימ"ש ביקשו לבלוע את הכל, ובהם לחם כל ימי חייו, ועדיין לא תמה המלחמה להשם בעמלק הציוני. 

תורתו מגן לנו היא מאירת עיניינו הוא ימליץ טוב בעדנו, עד נזכה לגאולה האמיתית והתגלות כבוד שמים, בב"א:
   


עד רידתה!

בס"ד

ביום שלישי הקרוב ג' פרשת מקץ תשע"ב, יגשו בעזהשי"ת יקירי לאנדאן הטהורים לקדש שם שמים ולהכריז האמונה הנצחית, בהפגנה גדולה יחד עם בני העם הפאלסטיני מול העמבסי הציוני הטמא ברח' "קינגסטאן סטריט". 

ובזכות מסירות נפשם של הני גיבורי החיל שלא מניחים המלחמה בעמלק, יביט השם ממרום וירחם עלינו ויושיענו משלטון הערב רב הציוני ימש"ו, ויושיענו בתשועת עולמים, בב"א:


16.12.2011

חסידי בעלזא מדחי אל דחי

בס"ד

אין שיעור כנראה להתדרדרותם ולשפלותם של חסידי בעלזא השטופים בציונות, בימים אלו התפרסם כיצד כמה חסידי בעלזא מגישים תביעה בינלאומית נגדי מנהיגי ארגון החמאס יר"ה, בתואנה שנפגעו כתוצאה מהבאמבעס שהללו משגרים על מדינת הציונים.

שכחו חסידי בעלזא אשר העם היהודי בגלות שרינן, ואם ישנם באמבעס צרות ומלחמות אז האשמה צריכה להיות מופנת כלפי הציונים ימ"ש, ולא כלפי הערבים, אשר אנו מחוייבים על פי התורה רק לדרוש שלומם וטובתם כל הימים. 

פעולתם זו היא התגרות באומות, חילול השם גדול, חורבן ואסון, וסופם של אלו יהיה כסופם של הציונים אשר בוטחים בהם ה"י.

השי"ת יזכנו לקבל עול גלות העמים תמיד עד ביאהג"צ בב"א: 

 

15.12.2011

מכתב רבני אנגליה נגד אירגון הציונים BTFI - מצ"ב המכתב המלא והברור עם כל החתימות


מכתב "חיזוק" מ"הרב" שטיינמאן שר"י

בס"ד

מצ"ב "מכתב חיזוק" מהרב שטיינמאן שר"י, בו נראה כמה הרבה טומאה ואפיקורסות אפשר להכניס במכתב כל כך קצר ל"ע.