28.12.2011

ופרצו חומות מגדלי, וטימאו כל השמנים / ימי חנוכה תשע"ב

בס"ד

בוקה ומבלוקה בגיהנום הציוני, הכל החל כאשר במהלך השנה האחרונה, החלו כלי המידיע הציונים המזוהמים, בשיתוף "מתייוונים", הלא הם בוגדים וחנפים צבועים למיניהם מבית, לעורר על כך שבקרב חוגי ציבור החרדים הדרים תחת שלטון הכפירה נשמרים תה"ל הצניעות והטהרה על הצד המובחר, והן בבאסעס (גם של "אגד" המרשעת) והן בחנויות, והן בעוד כהנה וכהנה מקומות נשמרים בנ"י מערוות דבר לשם ולתפארת, מה שהוא לצנינים בעיני אותם שונאי טהרה אשר שכנו בציון, וכאשר כמה חנפים מבית אשר גם הם אינם יכולים לסבול גדרי הטהרה והצניעות באו והתלוננו אצלם בדמעות תנין על ה"קיצונים" אשר "משתלטים על הציבור", מצאו עוקרי התורה הללו קרדום לחפור בו, וחברו יחד בקשר רשעים להלחם על השם ועל משיחו, לקעקע יסודי הצניעות והקדושה רח"ל אשר עליהם עומד כל בית ישראל, כאשר באים וטוענים כמצטדקים צבועים אשר "כבוד הנשים" (כלומר כבוד הפרוצות) הוא בראש מעיינם, ואין חלילה לפי חוקיהם - חוקי סדום ועמורה - לגרום למעשים הפוגעים ברגשי הפריצות והחציפות... 

על זאת החלו להשתולל לאחרונה במסע הסתה פרוע ומטורף, והחלו להתערב בסדרי החיים בתוך השכונות החרדיות, בפרט בפינת יקרת שכונת בית שמש המעטירה יצ"ו, לעקור שילדן הקוראים לצניעות וטהרה, להתנכל ליראי השם במעצרים והתעללויות, ועתה בפלאן שלהם להניח לא פחות מאשר 400 מצלמות (!!!) בכל רחבי העיר בית שמש, על מנת ש"האח הגדול" (עם שותפיו המתייוונים) יוכל לפקח בשבע עיניים לבל יהין מאן דהו להרים ראשו ולעבור על חוקי יוון שהכריזו בריש גלי "אין לנו חלק באלוקי ישראל" ה"י. 

תה"ל אשר יראי השם אינם מתרגשים לעומתם, ואת כל הפאלייצי ואת כל חילם והמונם הכל כאשר לכל ישא הרוח, ויצאו בני היהדות החרדית להלחם מלחמת הטהורים בטמאים, ואף כי מעטים אנו מול רבים, הנה רבים הם אשר איתנו מאיתם, כי מלכו של עולם עימנו בעזרתנו. 

בעת כתיבת שורות אלו עדיין המערכה והמהומות בעיצומם, יהודים יקרים נחטפים למעצרים וכלבי הציונים נובחים ומאיימים לבלע ולעקור את הכל כמו הקאמאניסטען בשעתם היל"ת, ובואו ונחזיק טובה למנהיג קהילת "תולדות אהרן" הלא הוא ר' דוד שליט"א, אשר היום בא לעיר בית שמש וחיזק ברכיים כושלות, ועורר את כל קהל תו"א בבית שמש יצ"ו שלא לוותר בכהוא זה ח"ו על גדרי הטהרה והקדושה, אשר כידוע זה אחד העיקרים הגדולים שעליהם התייסד כל החבריא קדישא קהל "תולדות אהרן", ומיד אחר דבריו התעוררו כל הקהל לצאת ולהלחם מלחמת השם בעמלקים הציונים, לתלות כל שלטי הטהרה ברחובות פעם אחר פעם ולא לתת למזוהמי הפאליציי הציוני להורידם בגסות רוחם כי כן ציוו חוקי האוון של בית המינים המתפורר, יאבדו הם וכל אשר להם וקוץ אחד מתורתנו הקדושה לא יזוז לעולמים, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר, המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד, ימין השם רוממה ימין השם עושה חיל.

ובזכות מתתיהו ובניו הקדושים הראנו נפלאות, ונזכה שיקויים בנו גם בזמן הזה "ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה", בביטול ממשלת הכופרים ומפלתם, במהרה בימינו אמן סלה: