28.5.2009

27.5.2009

דבר תורה מיוחד לשבועות - ד' סיוון תשס"ט


בס"ד

מצ"ב דבר תורה לשבועות שנשלח אלינו ע"י אחד מהמנויים היקרים הבה"ח ר' א.ב.י.צ ני"ו מאשדוד, תשואות חן חן לו:

פי.די.עף

22.5.2009

הפקדתי שומרים - כ"ח אייר תשס"ט

בס"ד
בשבוע החולף התקיימו כמה וכמה הפגנות פרסום האמונה, קידוש שם שמים והסרת השנאה מלב הנכרי וכו' וכו', לפי סדר הזמנים כדלהלן:

איראן - ביום רביעי שעבר לסדר פרשת בהר בחוקותי נסעו כמה מחשובי נטו"ק שבחו"ל אל מדינת איראן, והשתתפו שם בכנס גדול בנושא הפאלסטינען. בראש המדברים עמד הרה"ג הנכבד ר' אהרן כהן שליט"א ממאנטשעסטער, והכריז ללא חת ומורא שבזמן שכזה עת מנשבות רוחות מלחמה מצד הציונים ימ"ש המתכננים לעורר מלחמה נגד איראן, וכן בפרט על הדיכוי והסבל המתמשך של הפאלסטינען כבר שנים ארוכות ע"י פריצי עמנו, אין עצה אלא שכל המדינות יתאגדו ביחד ויחלו לעשות "חרם כלכלי" על מדינת הציונים, שכן עצה זו תוכל בנקל לפעול דברים רבים שלא מצליחים לפעול בדרך המקובל של "משא ומתן" עם הליצים.

מאנטריאל - בערש"ק לסדר פר' בהר בחוקותי התקיימה בעיר מאנטריאל שבקאנאדא עצרת למען ה"נאקבא" הפלסטינית, כמניין יהודים הלכו לשם, וקידשו את שמו הגדול יתברך.

מאנהעטען - ביום א' לסדר פר' במדבר התקיימה במאנהעטען שבנו יארק תהלוכה גדולה גם כן בעניין ה"נאקבא", עשרות יראי השם נסעו והשתתפו שם וכן נשאו דרשות בפני ההמון הפאלסטיני בצוותא חדא עם ראשי הפאלסטינען דשם, ושם ישראל ושם התורה הקדושה התקדשו בעיני העמים, ברוך המקדש שמו ברבים!

מאנסי, נו יארק - כמו כן ביום א' פר' במדבר אחה"צ התקיימה בעי"ת "מאנסי" הפגנה גדולה של יראי השם נגד צרועי וזבי הסכונות היהודית הידועה לשמצה, שבאו לשם להסית יהודים תמימים החיים בשלו' ושלווה להתאבד ולעלות אל המדינה של גיהנום. קולם של יראי השם נשמע למרחוק, והחליש כח הסטרא אחרא, תהלה לא-ל.

וואשינגטאן די.סי - ביום ב' (במדבר) נסעו כמה מנייני יהודים יקרים אל ה"ווייט האוס" שבוואשינגטאן מקום מושב הפרעזידענט של ארה"ב, והפגינו שם נגד הטמא השפל ראש הכופרים שהגיע לשם לפגישה אצל הפרעזידענט, קול מחאתם התפרסם וגרם תה"ל בושות לציונים ולשתופיהם החנפים הצבועים, כה לחי!

מי הי' מאמין שגם אחרי 61 שנים של גיהנום עוד יעמדו יראי השם כחומה בצורה בכל מקומות משבותיהם וילחמו את מלחמת השם בעמלק עד רדתה בעזהשי"ת בקרוב ממש, אשריכם גבורי החיל, חזקו ואמצו לא תראו ולא תחתו, כי השם אלוקיכם עמכם בכל אשר תלכו אמן:

19.5.2009

סטיקער נאה / כ"ה אייר תשס"ט

בס"ד

("אנטי ציונות איננה אנטישמיות")


17.5.2009

יהללו את שם השם - כ"ג אייר תשס"ט

בס"ד
כפי שהודענו כאן בערש"ק, ביום שב"ק החולף פר' בהר - בחוקותי, זכו בזכות שאין למעלה ממנה כמניין יקירים טהורים מקדשי שם שמים מע"ת לאנדאן יצ"ו לצעוד ולזכות בשכר פסיעות כשלוש שעות אל עבר "טראפאלגער סקווער" להשתתף בעצרת גדולה שקיימו שם הפאלסטינען בנושא ה"נאקבה".
השתתפו היהודים בצערם וכאבם של הפאלסטינען, הניפו את דגלם, הכריזו לכל העולם שאין לנו שיור רק התורה הזאת, וקידשו שם שמים ושם ישראל הקדוש, וכן חילקו במקום כרוזים בלשון ענגליש וכד', בהם הוסבר שהעם היהודי הוא עם רחמן שאין לו עסק אלא רק לשמור התורה ולדבק בשם, ולא עם שפל ורוצח חלילה וחס (הכרוזים וכן השילד הגדול הובאו ע"י שבת גוי).
מידיע רבה שהייתה במקום וכן הטעלעוויזשען של הבי.בי.סי לקחו ווידיאו ותמונות ואינטערוויא מהיקירים, ושם ישראל התקדש מסוף העולם ועד סופו, ובאמת לא יודעים היקרים בעצמם מה שפועלים, ושכרם שמור לעד עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו, בפרוח רשעים כמו עשב להשמדם עדי עד, ואתה מרום לעולם ד' במהרה בימינו אמן:

וכאן לא נמנע מלכתוב אודות אלו המתרגזים כיצד ניתן לעשות סימן "ווי" (וויקטארי) באצבעות שמורה על ניצחון הערבים והרג יהודים... להם נאמר, שניצחון הערבים הוא הוא הצלת יהודים, ביטול מלכות עמלק הציונית הוא הוא ההצלה ברחוניות ובגשמיות לעם השם, וההיפוך, כל יום שמלכות הזלה הציונית קיימת הוא גרוע אלף אלפי פעמים מאיזה ניצחון מלחמתי של הערבים יהיה אשר יהיה, כל יום שמלכות השמד והמינות קיימת הוא אסון שאין כמוהו לעם היהודי כולו! ועוד, הרי אנו יהודים בגלות וכל בקשתנו היא "להסיר שנאה" מלב הערבים מה שעוררו עלינו הציונים ימ"ש בהתגרותם ומלחמותיהם ורציחותיהם השפלות, ואין לדרוש "פשטל'ך" בעניין זה, איך כן להסיר השנאה ואיך לא, אלא עושים כל מילי דעלמא לפייסם כפי חיוב התורה והאמונה, כך שגם בעשיית "ווי" לא נקפיד, ובאמת היה ראוי לנו לקחת כלי נשק ולצאת וללחום בציונים לבערם, אך מה נעשה שאין זאת בכוחנו...

15.5.2009

יקירי ענגלאנד הטהורים - לקדש שם שמים בטראפאלגער סקווער! - עש"ק בהר בחוקותי, כ"א אייר תשס"ט

בס"ד
בשב"ק הזו הבעל"ט (בהר - בחוקותי) תתקיים עצרת ענק ב"טראפאלגער סקווער" (ככר טראפאלגער) המפורסמת שבמרכז העיר לאנדאן יצ"ו, בנושא ה"נאקבא" (אסון גירוש 700 אלף פאלעסטינען מבתיהם בשנת שח"ת). כמובן שבעצרת זו ישתתפו רבבות מוסלמים כשביניהם פליטים פאלסטינים רבים. גיבורי החיל, אנשי נטורי קרתא דלאנדאן, יצעדו בעזהשי"ת שעות רבות בשב"ק הזו אל עבר טראפאלגער סקווער הרחוקה, שם ישתתפו בכאבם וצערם של הפאלסטינים, יכריזו שהעם היהודי הוא עם רחמן ולא רוצח, ויקדשו שם שמים.
אשריכם גיבורי החיל, השם עמכם!

11.5.2009

לל"ג בעומר הילולת הרשב"י זי"ע - ערב ל"ג בעומר תשס"ט


בס"ד

אע"פ שמטעמי אמונה אין לנסוע אל מירון על ל"ג בעומר מחמת שנהפך האזור שם למערת פריצים והוללים, וכן גודל התגברות טומאת הציונות בעולם באופן נורא ה"י (ובפרט כעת בשנה האחרונה עם השתלטותם על הציון הקדוש), אעפ"כ בוודאי ימצאו גם כיום כאלה שמחמת גודל תבערת לבבם אל קדושת רשב"י הקדוש הבוקעת רקיעים לא ישגיחו על שום טעמים ויסעו וידבקו בציון הקדוש באמירת זוה"ק ותיקונים וכו' ויטעמו טעם גן עדן בהילולת הרשב"י במירון, ואליהם הכרוז מיועד..

...ועוד מודעה נאה לל"ג בעומר

בס"ד

יו"ל ע"י ארגון "נטרונא", ומיועד לבאים מחו"ל על ל"ג בעומר
(PDF)

באנדיקטוס, הציונים, ושתיקת היהדות החרדית - י"ז אייר תשס"ט

בס"ד

בשבוע החולף ביקר במדינת הציונים האפיפיור (הפויבסט) באנדיקטוס ה - 16, שהוא ראש המאמינים הנוצרים, ותחת הנהגתו ישנם יותר ממיליארד מאמינים (!) בכל העולם כולו.
אם כי מעולם לא לנו בני ישראל שום עסק וחניכא עם כומרי הע"ז הנוצרית שמזה כאלפיים שנים רדפו את עם השם בשמדות וגזרות על אמונתם וסרובם להכיר באותו האיש כ"נביא", עכ"פ דרך התורה הסלולה לנו מיעקב אבינו "אדוני עשו עבדך יעקב" נהוגה כלפי כל העמים ללא יוצא מן הכלל, ובפרט כלפי הנוצרים הבאים כידוע מזרע עשו הרשע הוא עשו אבי אדום, וכ"ש וק"ו אשר דבר זה נהוג ומוכרח בעת הזאת כאשר חבורת ליסטים הרימו ראשם לדבר בשם עם השם, להתגרות בכל העמים בשם ישראל ולהכריז כי הידיים ידי יעקב, ולרדוף ולמסור עי"ז את עם השם ולהבאיש את שמם בעיני העמים, אין לנו ברירה אחרת אלא להרים קול זעקה ומחאה, לחגור חרבנו על ירך גיבור להתייצב מולם ולהכריז בפני עמים ושרים את ההפך הגמור מדעת הציונים ושותפיהם החנפים הצבועים ימ"ש, שכן כידוע ההפך הגמור מדעתם הטמאה של המינים וחנפיהם השפלים העלובים - היא היא דעתם תורנו הק' אשר לא תשתנה לעולמים.

כח אין לנו, בבוקר ערב ל"ג בעומר החולף, הלכו כשתי יהודים יקרים אל "הר הצופים" לקבלת פנים שערכו מנהיגי מדינת עמלק לאפיפיור , ע"מ לנסות ולשאת שם שילד גדול נגד מוסד "יד ושם" אליו התעתד האפיפיור "לבקר" (כלומר להסחב ע"י הציונים) באותו יום אחה"צ. אך דא עקא, שההר כולו היה מלא בפאליס הציוני, ואך ירדו שתי היהודים היקרים מהטעקסי בביה"ח "אוגוסטה ויקטוריה" (שם חיכו להם מספר צלמים כדי לצלם אותם יחד עם השילד), תכף קפצו כהרף עין שתי מלאכי חבלה על "אופנוע" ו"עיכבו" אותם לחקירה... את השילד הם החרימו, ואת היהודים לקחו למעצר למשך שעתיים ליד שער שכם (יצויין שרכב הפאליס הציוני שבתוכו הובלו היראים למעצר נסע ברחובות שלמים שהיו כבר סגורים וריקים "הרמטית" לכבוד האפיפיור), ואח"כ ביקשו מהיהודים לחתום שמתחייבים שלא לעשות שום הפגנות בזמן שאפיפיור נמצא כאן...

בחסדי השם, צלמים מרויטרס ואי.פי צילמו איך שהפאליס הציוני עוצרים את אותם יהודים, אם כי את השילד הגדול לא צילמו כי הרשעים לקחוהו והסתירו אותו מעיניהם שלא יוכלו לעשות תמונות (מצ"ב התמונה איך שהפאליס לוקחים את היהודים).

היהדות החרדית - זו הנקראת "אנטי ציונית", כמו תמיד עצמה עינייה וישנה את שינתה העמוקה, ולא הציגה שמץ של נציגות משלה כלפי האפיפיור, שלמרבה הבושה והחרפה גם התגרו בו צמד הליצים הרע-בנים הרשים כומרי הע"ז הציונית הלבושים כחרדים, בדברי מינות וגידוף והתגרות ה"י, וחילול השם הולך וגובר ל"ע.
לסיום, אמנם כאן באר"י לא הצליחה למרבה הצער המחאה נגד הציונים וה"יד ושם" שלהם בפני האפיפיור, וגם השתדלויות של הרגע האחרון להפגש עמו לא עלו יפה, אך עוד חזון למועד להביע בדרכים אחרות את מחאת היהדות החרדית בפני האפיפיור הנוכחי על פרצופם האמיתי של הציונים, רע-בניהם השפלים, הם וכל אשר להם, ונפרסם זאת בעזהשי"ת גם כאן על המ. ליסט.

אך למרות הכל, נראה ש"ניצחון" אחד קטן כן ניתן אולי לרשום מביקור האפיפיור בארה"ק. במעמד ה"אבל" הצבועי ב"יד ושם", לא סיפק האפיפיור לציונים את הסחורה המלאה אותה ביקשו, ולא הביע בנאומו כל חרטה ו"התנצלות" בפניהם על השמדת יהדות אירופה. הציונים רעשו וגעשו וזעמו על כך, אך את ה"התנצלות" המיוחלת - לא קיבלו מהאפיפיור אותם רודפי עם ישראל שהכריזו עת אשר כבשוני אושוויץ בערו: "כי רק בדם תהיה לנו הארץ", וסיכלו בזדון ורשעות את כל מאמצי ההצלה. אך לא לנצח יעמודו, וסוף מלכותם השקרית לקרוס ולהבטל כליל מן העולם, חזקו ואמצו כל המייחלים להשם בב"א:

בשילד נכתב בענגליש:
"כבוד האפיפיור בנדיקט ה 16, יד ושם הנו מוסד ציוני המציג את השואה בצורה סלקטיבית לצורך האינטרס הציוני. אנא ממך אל תשתתף בהצגה זו!"
יהודים אנטי ציונים
8.5.2009

קונטרס נחוץ ונשגב מאוד - "דרך ההצלה" / י"ג אייר תשס"ט

בס"ד

הננו מצ"ב קונטרס יקר ונשגב מאוד שהתחבר בזמנו ע"י הרה"צ ר' משה בעק שליט"א עוד בשנת תשמ"ח, ובשם "דרך ההצלה" יכונה.

קונטרס זה מסביר בצורה ברורה ובהירה מאוד את כל עניין ההליכה אל הפאלסטינען וקבלת עול גלותם וממשלתם, מה שבעוה"ר רבים רבים וטובים מבני היהדות החרדית אינם מבינים זאת כלל, על מה ולמה יש לנהוג כך, וכי לא די להיות "אנטי ציוני" וכו', ומה פתאום יש להשתתף עם הערבים ומה לנו ולהם וכו', והיכן נהגו כך בעבר ועוד טענות.

הקונטרס הלזה נדפס בפעם הראשונה בשנת שמח"ת, ולאחר מכן נדפס שוב בשנת תשס"ב עם הוספות, וכן בסופו הדפיסו מעט פרסומים בלשון ענגליש מעיתוני הגויים על אכזריות הציונים כלפי הפאלסטינען ה"י, וכן חלק מהמון מכתבי הוקרה והערכה נרגשים מגויים ופאלסטינען ששלחו אל אנשי נטו"ק בחו"ל אחרי שראו את דעת היהדות האמיתית בנוגע למעשי הרציחה של הציונים ימ"ש.

אנו שולחים כאן את הקונטרס כפי שנדפס בשנת תשס"ב (ללא חלק הענגליש), וכן בעזהשי"ת נמשיך ונבאר כאן על הליסט מפעם לפעם את כל נושא הכניעה אל הפאלסטינען על מה ולמה יש לנהוג כן, שאינו קשור אם הם רוצחים אכזריים או לא, אלא זהו עניין פשוט של קבלת עול גלות העמים המחוייב ע"פ התורה והאמונה בכל מצב ומצב, וכך נהגו בכל הדורות כולם (וכשלא נהגו כך בא חורבן), וכך גם אנו ננהג עד ביאג"צ בב"א.

PDF