17.5.2009

יהללו את שם השם - כ"ג אייר תשס"ט

בס"ד
כפי שהודענו כאן בערש"ק, ביום שב"ק החולף פר' בהר - בחוקותי, זכו בזכות שאין למעלה ממנה כמניין יקירים טהורים מקדשי שם שמים מע"ת לאנדאן יצ"ו לצעוד ולזכות בשכר פסיעות כשלוש שעות אל עבר "טראפאלגער סקווער" להשתתף בעצרת גדולה שקיימו שם הפאלסטינען בנושא ה"נאקבה".
השתתפו היהודים בצערם וכאבם של הפאלסטינען, הניפו את דגלם, הכריזו לכל העולם שאין לנו שיור רק התורה הזאת, וקידשו שם שמים ושם ישראל הקדוש, וכן חילקו במקום כרוזים בלשון ענגליש וכד', בהם הוסבר שהעם היהודי הוא עם רחמן שאין לו עסק אלא רק לשמור התורה ולדבק בשם, ולא עם שפל ורוצח חלילה וחס (הכרוזים וכן השילד הגדול הובאו ע"י שבת גוי).
מידיע רבה שהייתה במקום וכן הטעלעוויזשען של הבי.בי.סי לקחו ווידיאו ותמונות ואינטערוויא מהיקירים, ושם ישראל התקדש מסוף העולם ועד סופו, ובאמת לא יודעים היקרים בעצמם מה שפועלים, ושכרם שמור לעד עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו, בפרוח רשעים כמו עשב להשמדם עדי עד, ואתה מרום לעולם ד' במהרה בימינו אמן:

וכאן לא נמנע מלכתוב אודות אלו המתרגזים כיצד ניתן לעשות סימן "ווי" (וויקטארי) באצבעות שמורה על ניצחון הערבים והרג יהודים... להם נאמר, שניצחון הערבים הוא הוא הצלת יהודים, ביטול מלכות עמלק הציונית הוא הוא ההצלה ברחוניות ובגשמיות לעם השם, וההיפוך, כל יום שמלכות הזלה הציונית קיימת הוא גרוע אלף אלפי פעמים מאיזה ניצחון מלחמתי של הערבים יהיה אשר יהיה, כל יום שמלכות השמד והמינות קיימת הוא אסון שאין כמוהו לעם היהודי כולו! ועוד, הרי אנו יהודים בגלות וכל בקשתנו היא "להסיר שנאה" מלב הערבים מה שעוררו עלינו הציונים ימ"ש בהתגרותם ומלחמותיהם ורציחותיהם השפלות, ואין לדרוש "פשטל'ך" בעניין זה, איך כן להסיר השנאה ואיך לא, אלא עושים כל מילי דעלמא לפייסם כפי חיוב התורה והאמונה, כך שגם בעשיית "ווי" לא נקפיד, ובאמת היה ראוי לנו לקחת כלי נשק ולצאת וללחום בציונים לבערם, אך מה נעשה שאין זאת בכוחנו...