8.5.2009

קונטרס נחוץ ונשגב מאוד - "דרך ההצלה" / י"ג אייר תשס"ט

בס"ד

הננו מצ"ב קונטרס יקר ונשגב מאוד שהתחבר בזמנו ע"י הרה"צ ר' משה בעק שליט"א עוד בשנת תשמ"ח, ובשם "דרך ההצלה" יכונה.

קונטרס זה מסביר בצורה ברורה ובהירה מאוד את כל עניין ההליכה אל הפאלסטינען וקבלת עול גלותם וממשלתם, מה שבעוה"ר רבים רבים וטובים מבני היהדות החרדית אינם מבינים זאת כלל, על מה ולמה יש לנהוג כך, וכי לא די להיות "אנטי ציוני" וכו', ומה פתאום יש להשתתף עם הערבים ומה לנו ולהם וכו', והיכן נהגו כך בעבר ועוד טענות.

הקונטרס הלזה נדפס בפעם הראשונה בשנת שמח"ת, ולאחר מכן נדפס שוב בשנת תשס"ב עם הוספות, וכן בסופו הדפיסו מעט פרסומים בלשון ענגליש מעיתוני הגויים על אכזריות הציונים כלפי הפאלסטינען ה"י, וכן חלק מהמון מכתבי הוקרה והערכה נרגשים מגויים ופאלסטינען ששלחו אל אנשי נטו"ק בחו"ל אחרי שראו את דעת היהדות האמיתית בנוגע למעשי הרציחה של הציונים ימ"ש.

אנו שולחים כאן את הקונטרס כפי שנדפס בשנת תשס"ב (ללא חלק הענגליש), וכן בעזהשי"ת נמשיך ונבאר כאן על הליסט מפעם לפעם את כל נושא הכניעה אל הפאלסטינען על מה ולמה יש לנהוג כן, שאינו קשור אם הם רוצחים אכזריים או לא, אלא זהו עניין פשוט של קבלת עול גלות העמים המחוייב ע"פ התורה והאמונה בכל מצב ומצב, וכך נהגו בכל הדורות כולם (וכשלא נהגו כך בא חורבן), וכך גם אנו ננהג עד ביאג"צ בב"א.

PDF