22.5.2009

הפקדתי שומרים - כ"ח אייר תשס"ט

בס"ד
בשבוע החולף התקיימו כמה וכמה הפגנות פרסום האמונה, קידוש שם שמים והסרת השנאה מלב הנכרי וכו' וכו', לפי סדר הזמנים כדלהלן:

איראן - ביום רביעי שעבר לסדר פרשת בהר בחוקותי נסעו כמה מחשובי נטו"ק שבחו"ל אל מדינת איראן, והשתתפו שם בכנס גדול בנושא הפאלסטינען. בראש המדברים עמד הרה"ג הנכבד ר' אהרן כהן שליט"א ממאנטשעסטער, והכריז ללא חת ומורא שבזמן שכזה עת מנשבות רוחות מלחמה מצד הציונים ימ"ש המתכננים לעורר מלחמה נגד איראן, וכן בפרט על הדיכוי והסבל המתמשך של הפאלסטינען כבר שנים ארוכות ע"י פריצי עמנו, אין עצה אלא שכל המדינות יתאגדו ביחד ויחלו לעשות "חרם כלכלי" על מדינת הציונים, שכן עצה זו תוכל בנקל לפעול דברים רבים שלא מצליחים לפעול בדרך המקובל של "משא ומתן" עם הליצים.

מאנטריאל - בערש"ק לסדר פר' בהר בחוקותי התקיימה בעיר מאנטריאל שבקאנאדא עצרת למען ה"נאקבא" הפלסטינית, כמניין יהודים הלכו לשם, וקידשו את שמו הגדול יתברך.

מאנהעטען - ביום א' לסדר פר' במדבר התקיימה במאנהעטען שבנו יארק תהלוכה גדולה גם כן בעניין ה"נאקבא", עשרות יראי השם נסעו והשתתפו שם וכן נשאו דרשות בפני ההמון הפאלסטיני בצוותא חדא עם ראשי הפאלסטינען דשם, ושם ישראל ושם התורה הקדושה התקדשו בעיני העמים, ברוך המקדש שמו ברבים!

מאנסי, נו יארק - כמו כן ביום א' פר' במדבר אחה"צ התקיימה בעי"ת "מאנסי" הפגנה גדולה של יראי השם נגד צרועי וזבי הסכונות היהודית הידועה לשמצה, שבאו לשם להסית יהודים תמימים החיים בשלו' ושלווה להתאבד ולעלות אל המדינה של גיהנום. קולם של יראי השם נשמע למרחוק, והחליש כח הסטרא אחרא, תהלה לא-ל.

וואשינגטאן די.סי - ביום ב' (במדבר) נסעו כמה מנייני יהודים יקרים אל ה"ווייט האוס" שבוואשינגטאן מקום מושב הפרעזידענט של ארה"ב, והפגינו שם נגד הטמא השפל ראש הכופרים שהגיע לשם לפגישה אצל הפרעזידענט, קול מחאתם התפרסם וגרם תה"ל בושות לציונים ולשתופיהם החנפים הצבועים, כה לחי!

מי הי' מאמין שגם אחרי 61 שנים של גיהנום עוד יעמדו יראי השם כחומה בצורה בכל מקומות משבותיהם וילחמו את מלחמת השם בעמלק עד רדתה בעזהשי"ת בקרוב ממש, אשריכם גבורי החיל, חזקו ואמצו לא תראו ולא תחתו, כי השם אלוקיכם עמכם בכל אשר תלכו אמן: