30.12.2011

החשמונאים מאירים אור האמונה בעיר לאנדאן יצ"ו

בס"ד

ביום ג' האחרון פרשת ויגש תשע"ב, זכו יהודים יראים ושלמים חשמונאים יקרים בני מתתיהו כהן גדול חשמונאי ובניו מעיר לאנדאן יצ"ו לילך לקדש שם שמים בהראותם גלוי לכל העמים התנגדות היהדות לציונות וקבלת עול הגלות כרצונו ית"ש.

מצ"ב כמה בילדער, שלש בילדער מהיהודים היקרים שליט"א, ועוד אחד מכמה נוצרים ארורים, בני אדום, צאצאי נוסעי מסע הצלב טובחי היהודים ומשמידיהם, המחזיקים שילד בו נאמר כי הם תומכים במדינה הציונית וב"זכותה להגן על עצמה".. עפרא לפומייהו. וידוע כי ראשי תומכי המדינה הציונית באמעריקע הם נוצרים חשוכים מכת ה"אנוואנגליסטן", המאמינים בטומאתם שעל היהודים להתקבץ בארה"ק כי זה יביא להמרת דתם ח"ו היל"ת, ומי שלא ימיר דתו יאבד ע"פ דבריהם, וכל זה צריך להיות דווקא בארה"ק (לשיטתם הטמאה) ולכן מסייעים למדינה הארורה שלשיטתם מסייעת לזה מאד...

ובכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקב"ה מצילנו מידם.

ולמקדשי ה' יאמר: ה' עמכם גבורי החיל! שלוחי דרחמנא ושלוחינו אתם! המשיכו בפעולותיכם הנשגבות הללו לקדש שם שמים וללחום במדינה הציונית רודפת התורה והכלל ישראל והעולם כולו, עד רדתה בקרוב ממש, אכי"ר, אמן ואמן: