18.12.2011

כ"א כסליו - יום הצלת גחלת האמונה

בס"ד

ביום כ"א כסליו חל יום הצלת גחלת האמונה, ביום זה הגיע כ"ק מרן רבינו הקוה"ט מסאטמאר זצוקללה"ה אל חוף מבטחים במדינת שווייץ, ובכך התקיימה הבטחת התורה הנצחית של "כי לא תשכח מפי זרעו". ריחם הקב"ה על עמו ישראל ושלח את כ"ק מרן רבינו מסאטמאר זי"ע להאיר את החושך והסמיות עיניים העצום, שלח מנהיג אמת שלימד אמונת התורה הטהורה - שכל מעשי הרשעים בכל עניין ועניין שרק יהיה - הכל באשר לכל מעשה השטן והסט"א, ואין לנו שיור בגלות המר הזה אלא ד' אמות של הלכה בלבד, ולהתבדל מהם ומהמונם. 

אי אפשר לתאר במילים איך היה נראה העולם אילולי רבינו הקדוש והטהור זי"ע, אשר הוא היה יחידי ממש שקם תמיד נגד הרשעים, וזעק נגדם במר ליבו הטהור כל השנים בלי פחד ומורא, ובמיוחד אחרי מלחמת ששת ימי האפילה שכל העולם כולו היו שיכורים מנצחון הציונים, רק אותו צדיק בכה במר ליבו והזהיר נגדם ונגד שלטונם הטמא, והעמיד דעת התורה על תילה אשר הכל מעשי הסטרא אחרא לנסות את ישראל, ואין ללכת להתפלל ח"ו במקומות שכבשו הרשעים, ובכך הציל את הדור כולו, והציל טהרת אמונת ישראל.


איך הייתה נראית היהדות החרדית ללא מושיען של ישראל רבינו הקוה"ט זי"ע, הלא ח"ו לא היה נשאר שריד ופליט משונאיהן של ישראל, וכולם היו נוהים אחרי הרשעים ונופלים ברשתם ח"ו, אבל בזכות רבינו זי"ע נותרה שארית לפליטה טובה, ולא אבדנו בכפירה ובדעות כזביות ח"ו.  

ידוע אשר מידי שנה מנסים הרשעים שר"י לטעון ולהכפיש אשר בזכותם ניצל רבינו זי"ע, אך כידוע אשר דבריהם שקר והבל, שכן הם הם אלו אשר הבעירו האש כולה באיירופא, הם אלו אשר נתנו ישראל למשיסה, ודם ישראל כולו מידם נדרש, ומה שניצל רבינו ע"י אחד מעסקניהם הוא כמשל ה"גנב האורח" שבאישון לילה קם ושרף הבית, וכאשר התעוררו בני הבית בבהלה החל לעזור "להצילם", כך בדיוק נראית "הצלת" הציונים אשר אחר שהביערו האש כולה עוד באים להראות פני "מצילים", בשביל שהכל יודו להם ויכבדום... 


ביום ההצלה הזה נודה כולנו להשי"ת על שהציל לנו לדורי דורות את האי צדיק וטהור, אשר הציל לנו את ספריו הטהורים שחיבר שמהם אנו חיים, הדרשות שדרש להחזיר בנ"י בתשובה, הדת שהעמיד על תילה, והאור הגדול שהאיר בעולם כולו לבנ"י אחרי חשכת המלחמה, בימים שהרשעים ימ"ש ביקשו לבלוע את הכל, ובהם לחם כל ימי חייו, ועדיין לא תמה המלחמה להשם בעמלק הציוני. 

תורתו מגן לנו היא מאירת עיניינו הוא ימליץ טוב בעדנו, עד נזכה לגאולה האמיתית והתגלות כבוד שמים, בב"א: