28.8.2011

מענה רך ישיב חמה / מנחם אב תשע"א

בס"ד

"מענה רך ישיב חמה", "אדוני עשו עבדך יעקב" - דרך זהב זו של כניעה והכנעה כלפי אומות העולם כולם לימדנו יעקב אבינו ע"ה לדורי דורות בפגישתו עם עשו הרשע, וכן נהגו עם בני ישראל בכל שנות גלותם ללכת בדרך ההכנעה והדורון כלפי העמים, להשיב חמתם במענה רך ודורון, וכך בעז"ה הייתה רווח והצלה ליהודים תמיד, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליהם, אינם חפצים במלחמות וקרבות, אלא אך ורק לשמור התורה והמצוות בשקט ובצניעות, ואין לנו שיור בגלות המר הזה אלא ד' אמות ל הלכה. 

אם כך היה נהוג בדורות קודמים, עת לא התגרו באומות העולם, ולא הביאו על עצמם בידיים מבול של שנאה רצחנית ושפיכות דמים נוראה רח"ל, כ"ש וקל וחומר, ובן בנו של ק"ו, שבדורנו זה הנמוך והשפל עת כנופיית ליסטים ערב רב שפלי אנוש המתחזים ומזייפים את שם ישראל המקודש כבר למעלה ממאה שנים, נשאו ראש בעוה"ר והביאו על בני ישראל שנאה וצרות וסכנת חרב ושפך דם, ע"י הנפתם דגל הכפירה והמלחמה להתגרות בדרך הפקר בכל העמים כולם למען מלכותם הטמאה יהיו התוצאות אשר יהיו רח"ל, ברור בלי ספק שמחוייבים אנו לדרך זהב זאת יומם ולילה לכבות התבערה הגדולה שהבעירו הציונים המופקרים על עם בני ישראל כולו ה"י, ובדרך זו נלך על אפם וחמתם של כל אלה אשר אינם רוצים לסבול עול הגלות כדרך אבותינו הקדושים בתירוצים מתירוצים שונים, ותורה חדשה להם, תורת הערצל וזשבוטינסקי ימ"ש, למרוד בעמים כולם ולשפוך דם בחינם למען תתקיים מלכות ושלטון אשר לא ציווה השם. 


* * * * *

בתקופה האחרונה שוהה בעיר תורה לאנדאן יצ"ו כבוד השייח' ראהעד סאלאח ממנהיגי הפאלסטינים בארה"ק, כבוד השייח' אשר ידוע בעמדותיו המיליטנטיות נגד הציונים וזעמו הגדול על רציחותיהם והתגרותיהם רח"ל הינו שנוא נפשם של הציונים מימים ימימה, והסיתו הציונים נגדו את ממשלת ענגלאנד שתגרשו משם, אך ממשלת ענגלאנד לא ממהרת לגרשו, ולעת עתה שוהה שם כבוד השייח' במעצר בית חלקי. 

יראי השם ממשיכי דרך התורה והמסורה כבר פרסמו בעבר כמה פעמים אצל השייח' שאין הציונים איזה באי כח ונציגים של העם היהודי, ואין לבני ישראל כל שייכות למלחמות הציונים ורציחותיהם השפלות מזה מאה שנים בתושבי הארץ הערביים ה"י, ותמיד קיבלם ב"ה כבוד השייח' בכבוד גדול ובידידות, והתפעל מאוד לראות אשר ישנם באמת ובתמים גם בימינו אלה עת מבול ירד לעולם יהודים אמיתיים זרע ברך השם אשר אינם נוטלים חלק במחול הדמים והרצח הציוני, והתקדש שם שמים על ידם, אשריהם ואשרי חלקם. ובכן גם בפעם הזאת ביקרו שוב בלאנדאן יראי השם את כבוד השייח' סאלח בבית בו הוא מתאכסן, העניקו לו שי ודורון, וקידשו שם שמים ברבים, ואין בזה ספק שמעים אלו גורמים הצלה גדולה בגשמיות בפועל ובמעשה ממש, ומשככים חרון אף וחמה, ברוך המקדש שמו ברבים אמן: 

מצ"ב תמונות מהביקור