28.8.2011

מצ"ב תמונות מביקור הגומלין של כב' השייח' ראהד סאלאח אצל יראי השם בלאנדאן יצ"ו

בס"ד

ברוך המקדש שמו ברבים אמן: