5.7.2010

רב לך שבת בעמק הבכא / כ"ב תמוז תש"ע

בס"ד

קשה מאוד למצוא בימים אלו, את המילים המתאימות לתאר את גודל גלות הדעת והעדר השכל, סמיות העיניים האדיר, ואוטם הלב, לא קל גם להכריע מה גובר כאן על מה, רשעות או טיפשות, ואולי פחד עמוק, הוא בעצם זה שעומד מאחרי הכל.

בימים אלו מתכוננים רבבות אלפי אחד מפלגי סאטמאר בארה"ב לקראת הפגנה אדירה שתתקיים בעיר וואשינגטאן "הבירה" (ואין פירוש המילה "בירה" בלה"ק לעיר ראשית), בנושא מסע חיטוטי השכבי המחריד ל"ע שמנהל משטר הרשע הציוני בחודשים האחרונים בעזות ואכזריות, באשקלון וביפו, מנצרת ועד יבנה.

מועד ההפגנה נקבע ליום ג' הקרוב (מטו"מ תש"ע), אז יבקר ב"בית הלבן" ראש הכופרים שר"י אצל הפרעזידענט אבאמא יר"ה, וינסה לדון עמו על "שיחות הקרבה" המתרחקות...

נדמה שבמחאה הנוכחית נגד הציונים של הפלג ה"קנאי" הזו"ל, מתגלה בדיוק מהו פרצופם האמיתי של אלו המכונים "אנטי ציונים", מהי קנאותם, מהי מלחמתם, מהו כאבם, או שמא בעיקר מתגלה שאין עומד דבר מאחורי כל ההצגה של "אנטי ציונים", מלבד רצון עז לישב במנוחה ושלווה תחת משטר הרשע הציוני, להמשיך ולישון את שנתם העמוקה והמתוקה, אותה יושנים כבר עשרות שנים, להמשיך עם חתונות ושמחות ומעמדות, שכן מבקשים הללו רק דבר אחד בכל מחאותיהם וזעקותיהם - לא לעקירת הדת במדינה הציונית! תנו לנו לחיות בשלווה! ואילו כל שאר ה"אנטי ציונות" ימשיך להתקיים אך ורק בענייני התבדלות ואי לקיחת תקציבים, ובאיזה עיון ולימוד בספרים ידועים, וכאן נגמרת ומסתיימת לה כל המלחמה להשם בעמלק, ושלום עליך נפשי.

כזכור, לפני כחודש כבר הייתה אמורה להתקיים הפגנת הרבבות הזול"ה, אך מה לעשות שאז בא ה"משט הטורקי" ונמלט לו ה"כופר היסראעלי", וכדי לא להתוועד ח"ו עם מפגינים פאלסטינען וטורקים בוואשינגטאן, וגם כי פחדו לנפשם לצאת באותה שעה נגד מדינת עמלק באופן "חסר אחראיות", אז למרות חיטוטי השכבי הקשים, פחדו חטאים בנו יארק ולא נסעו לוואשינגטאן להפגין, עד יעבור זעם העמים על "המדינה היהודית", וכאשר זה יחלוף, אז כבר יהיה התר גמור לצאת ולהפגין נגד "מדינת ישראל" (ולבקש בחדא מחתא גם את "רחמנות" הציונים ימ"ש), כי הרי לא תומכים ב"רוצחים" ב"טעראר", לא מראים שאין חפצים בקיומה הטמא של מדינת השמד ומשליכים אבן אחר הנופל, רק מראים שמוחים נגד עקירת הדת שנעשה על ידה, ויותר מזה לא מעוניינים "למתוח יותר מידי את החבל"...

מזה עשרות שנים שהציונים ימ"ש מתגרים באומות באופן הנורא והמבהיל ביותר ה"י, רוצחים מדכאים ומתעללים בגויים יושבי ארה"ק בכל מיני אכזריות שפלה, וקול צעקתם הולך ונשמע בכל העולם כולו, ועוון ההתגרות והצער הזה איום ונורא מאוד מאוד כלפי שמיא, וחילול השם מי ישורנו, גם התוצאות המרות ה"י של שנאה כבושה ואנטיסעמיזם ל"ע לא מאחרים לבוא בדמות באמבעס ורציחות ושאר מרעין בישין, אך אין בכל אלו כהוא זה בכדי להטריד שפלי סאטמאר והתאחדות הרע-בנים ממנוחתם ושלוותם הנעים. עסוקים המה ב"מזרחים" למיניהם וכנסות, בשעורים ולימוד תורה (כמו גם באי אלו מחלוקות וקטטות לש"ש), אך קול צערם של הגויים הנאנקים תחת רציחות הציונים ימ"ש, או ההתגרויות השונות ושאר הכרזות הכפירה הנעשה חדשים לבקרים ע"י ממשלת העמלקים הכופרים ימ"ש בשם העם היהודי כולו, זה אינו מגיע מעולם אל אוזניהם, ואינו איכפת להם כלל ועיקר.

לא איכפת מעולם לאלו לוחמי הקברים והשבת ה"אנטי ציונים", מטיפת דם אחת של ילד פאלסטיני למשל, שפצעוהו מזוהמי צבא הכפירה, לא איכפת להם כלל וכלל לאלו ה"אנטי ציונים", ממה שאיכפת להבדיל אפילו לפוקרים ומחללי שבת מבני עמנו. מה שמבינים יהודים פורקי עול המרגישים צורך והכרח למחות על מעשי הרציחה וההתגרות של הצבא היסראעלי - לא מרגישים אף פעם אלו הלומדים שיעורים בענייני שלושת השבועות בדבקות מופלג, ואדרבא, נראה שלא עושה שום רושם בנפשם מה שלומדים השכם והערב איסור ההתגרות באומות, כי הרי הם שונאים הערביים תמיד ומכנים להם תואר "רוצחים" בשיגעון וטירוף ופאניק ציוני (רק בשיעור בביהמ"ד יושבים ולומדים הגמרא בכתובות קיא).

ואם כמה יהודים שכואב ליבם, מצליחים מעט ללכת אל האומות במסירות נפש ולפרסם האמונה - הרי מיד רודפים אותם ברדיפות גדולות, מכנים להם שמות גנאי וכינויים, ואומרים עליהם שהם "מחללי שם שמים", ואילו מה "קידוש שם שמים" יקרא בעיניהם, ככל הנראה רק לשתוק ולמלא פיהם מים על כל המרידה הנוראה באומות ה"י, ולתקוע ראשם באדמה.

וכעת במחאתם הנוכחית, לא בושו הללו לפנות במכתב בקשה אישי אל ראש הכופרים שר"י, בו מתאוננים לפניו בשפלות גדולה על מצב הדת הירוד שנמצא במדינת השמד, ומבקשים אותו להפסיק תכף ומיד הרדיפה ועקירת הקברים, כאשר בסיום המכתב הם לא שוכחים להזכירו בצורה מוזרה שהם "אינם רואים בו מייצג של היהודים בעולם"... כמו כן מפרסמים שמחאתם בוואשינגטאן היא לבקש את מדינת ארה"ב לפעול אצל הציונים להניח ליהדות החרדית לנפשה... חיים הללו בעולם אחר, עולם של פאנטזיה, מיליאנען של פאלסטינען נתונים בצור ובמצוק בתנאים קשים מנשוא ה"י כבר עשרות שנים מסיבת הציונים, ועוד לא נמצא להם פיתרון ע"י האומות, אבל בשביל שכמה יהודים בבני ברק ובירושלם ובבית שמש ינוחו בשלווה, על זה באמת יצא הממשל האמריקאי מגדרו...

עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים! אם הציונים הם באמת שדין ורוחין ולילין כפי שכותב עליהם מרן רביה"ק מסאטמאר זי"ע, ומהם אכן כל החורבנות והצרות בגשמיות ורוחניות, צאו ופייסו את העמים שהציונים מתגרים בהם, צאו והפגינו יחד עם הגויים נגד רשעות ואכזריות הציונים, ופרסמו להם שהעם היהודי הוא עם רחמן ולא רוצח! הוציאו מליבן של צדוקים אחת ולתמיד שיש לקנאות איזה גבול מדומה של "אחראיות" משונה ומוזרה שאין לה בסיס ואין לה יסוד לא ע"פ תורה ולא ע"פ שכל, והפסיקו כבר לרחם על העמלק הציוני שכבר למעלה מ 60 שנים מוביל את עם בני ישראל אל עבר פי פחת, כי העמלק הציוני לא יחפוץ מעולם בשום רחמנות עליכם!

אך אם כל מחאתכם נגד הציונים ימ"ש מסתכמת רק בענייני דת, ולא בושים אתם לבקשם ולפנות אליהם ישירות שיתנו מנוחה לשומתומ"צ שתחת שלטונם, אם כן אולי באמת עדיף לסגור כל העסק הזה של "קנאות" "התבדלות", ופשוט לרוץ לכנסת המינים כמו האגודיסטען שר"י, שם יהיה ניתן ליילל ולבקש זאת באופן הרבה הרבה יותר טוב, ולהראות להם ש"אחים אנחנו" ואנא מכם רוצחים ציונים עמלקים, מדינתכם טובה לנו מאוד מאוד, יש לכם ערפארט מצויין ל"מסעות קודש" ו"כבישים" טובים (וצבא ש"שומר" עלינו היטב מפני רציחת הערביים ימח ש..), בקיצור כל מה שצריך כדי "לחיות", רק אנא מכם ציונים יקרים, חדלו נא מעקירת הדת הפסולה בארצכם...

אוי מה היה לך סאטמאר, אשר תחת להקים בעיתים הללו דיפלומטיה חרדית עצמאית ונפרדת כפי שהתחיל לכונן הק' פרופ' דה האן הי"ד, לעשות שלום עצמאי עם עמי הערביים, להתייצב בפני מלכים ורוזנים בכל העולם ולהכריז בפניהם שממשלת הציונים כנופיית ליסטים המה שאינה קשורה לעם היהודי כלל ועיקר, והעם היהודי פניו לשלום וידידות עם כל העמים, תחת כל זאת אינכם יכולים להוציא אפכם מוומס"ב או ממאנארא, ורק כשמתגברת רדיפת הדת ביותר ע"י הציונים, וה"עדה" הירושלמית הידועה זועקת שבר, הנכם יוצאים כעדת כבשים מבולבלים ומבוהלים לוואשינגטאן או למאנהעטען, ומייללים לפני הציונים שיפסיקו כל זאת, ובכך יצאתם ידי חובתכם ושלום עליך נפשי...

איה חכמתכם ואיה בינתכם, את מי אתם מפחידים, הלא לחוכא ואיטלולא תחשבו אתם יחד עם כל ה"אנטי ציונות" הטיפשי שלכם, אותה "אנטי ציונות" המסרבת ללכת בדרכו של יעקב אבינו ע"ה "אדוני עשו עבדך יעקב", אותה "אנטי ציונות" הנוגעת רק לענייני רדיפת הדת, אך בכל הנוגע לחילול השם והבערת השנאה והאנטיסעמיזם ה"י נגד יהודים ע"י הציונים ימ"ש, לא פועלת אף פעם שום דבר, ונס גדול הוא אם מפרסמים אתם איזה מודעה קטנה ב"טיימס", פעם ביובל. האם הגויים באמת כה טיפשים וחסרי דעת, להקשיב למחאה על רדיפת הדת של כמה יהודים החיים בשלווה תחת שלטון הכופרים, בשעה שמיליאנען של פאלסטינען סובלים פי עשרות מונים יותר משלטון זה כבר כל כך הרבה שנים, באין מושיע?

איה נראה פרצופכם ורבבותיכם בהפגנות הגויים האדירות למען הפאלסטינען במאנהעטען ובוואשינגטאן, ובלאנדאן שבענגלאנד? כלום נשמע איזה הגה אחד של מחאה מפיכם בזמן שהציונים ימ"ש שחטו כסדר למעלה מאלף אנשים בעזה לפני יותר משנה? מה עשיתם אז, חוץ מלערבב קאווע עם חלב בביהמ"ד, ולקרוא ה"דער איד" או ה"דער בלאט", ולפנות לעסקיכם? היכן הייתם "וועד הרבנים" הגדול, בשעה שנטורי קרתא הטלטלו במדינות רחוקות ובכל מיני מקומות נידחים, ובלא ממון ובלא רבי'ס וקהילות מאחוריהם, פרסמו בפני העמים האמונה הנצחית, שאין לנו שיור בגלות המר הזה אלא ד' אמות של הלכה, ובעיקר כמה עמלו ויגעו מאוד לפייס בלשון רכה ובמתן דורון ראשי האומות שהציונים מתגרים בהם השכם והערב ל"ע, כמה טרחו להשקיט חרון האף והשנאה וחילול השם האיום שנגרם, ובחסדי שמים עלתה בידם והצליחו במעשיהם מאוד, קידשו שם שמים וגרמו רווח והצלה ליהודים, אך היכן הייתם אתם?! רק עמדתם תמיד מנגד והפנתם עורפכם, לא היה זאת דאגתכם מעולם כלל ועיקר, וכשהוצרכו לילך אל כנס בעניין השואה ולהסביר שם דעת היהדות החרדית על כל נושא השואה והשימוש המניפולטיבי הבזוי שעושים בה הציונים המופקרים לצורך מדינתם, מה עשיתם אז? רק רגזתם וקצפתם עליהם כבורים ועמי הארץ והוצאתם עליהם דעת תורה מזוייף שעד היום לא שבתם ממנו בעזות ורשעות, וכל זה בא כי לא יצאתם מעולם מה"שטיבל", הנחתם את הציונים להבעיר האש גם בשמכם, הנחתם הציונים להכניס גם אתכם לתוך כל קלחת ההתגרות והמלחמות שלהם, החרשתם על כל מלחמותיהם מה שאסור ע"פ התורה, המחייבת לצאת ולהיכנע ולהשמיע קול במצבים כאלו, לבל נאבד חלילה בעוון ההתגרות וההעברה על השבועות, לבל יהיה גורל היהדות החרדית חלילה כגורלם של חיילי צחל!

אך רב לך סאטמאר שבת בעמק הבכא! אחרי עשרות שנים של פחד ובלבול, סתירות ותירוצים וטמינת הראש בחול, אחרי שנות דור בם ממלמלים אתם כמעולפים וחוזרים שוב ושוב "הערבים רוצחים אסור לילך עמם", ועוצמים עיניים מלראות המציאות שאין כאן בפועל יותר מאשר מלחמות אסורות ושנאה לאומית שעוררו במכוון הציונים ימ"ש, והערביים מקבלים בסבר פנים יפות ובכבוד גדול שלום וידידות כל יהודי ויהודי הבא לפייסם ולנחמם על כאבם וצערם ולא נוגעים בו לרעה חלילה, הגיע כבר העת להתעורר משנתכם העמוקה, ולהניף פעם אחת ולתמיד את דגל המרד המוחלט במפלצת הכפירה והשמד הציונית, ולתת לה גט כריתות כשר ואמיתי לעולמי עד ולנצח נצחים.

אחרי עשרות שנים של מחאות על ענייני דת בלבד, ומאבקים על "זכויות" תחת משטר הרשע הציוני שאחריתו מי ישורנו רח"ל, הגיע העת להוציא מליבן של הציונים אחת ולתמיד שיש לנו איזה שייכות איתם, עם "שמירתם" ואפוטרופסותם הלא קרואה על בני ישראל.

הגיע הזמן להניף בוואשינגטאן אל מול ראש הכופרים הטמא דגל אחד ויחיד, את דגל הפאלסטינען, להציל ולהנצל, ולהפסיק לפסוח על שתי הסעיפים.

תמורת להמשיך ולשתוק ולהמתין לציונים על חיטוטי השכבי הבא, על עקירת הדת הבא (ועל המלחמה הבא...), הגיע העת להניף כבר דגל הפאלסטינען אל מול פרצופם של המשתלטים הציונים ש"ט, להכריז לעולם כולו שהעם היהודי אינו מתנגד לשאיפת הפאלסטינען בשלטון על כל רחבי ארה"ק (ובאמת מהפאלסטינען צריך לבקש שיניחו לנו לגור תחת שלטונם כאזרחים שקטים, ולא מהציונים), ואם זאת יעשה - והנה דגון נופל על פניו, במהרה בימנו אמן: