10.3.2010

אשר קרך בבני ברק!!! / כ"ד אדר תש"ע

בס"ד

ביום ד' החולף (כ"ד אדר תש"ע), הגיע לביקור בבני ברק עיר התו-רע ה"נשיא" העמלקי שאין להזכירו, ימח שמו ונימח זכרו לנצח, והתקבל בכבוד מלכים גדול ע"י חנפיו השפלים המזוהמים אשר נכבה מהם כבר מזה כמה וכמה דורות כל אש הקדושה רח"ל, כדברי מרן רבנו הקוה"ט מסאטמאר זי"ע אשר כל מי שנהנה ממקור איסור סופו שיכבה ממנו אש הקדושה רח"ל, וכיבדוהו בכל מיני כבוד ויקר לצאת ידי חובת מתן כבוד הרשעים המכלה מנפש ועד בשר כדברי הרבנו יונה זי"ע, בתכלית ההידור והדקדוק השם ישמור ויציל, לעקור ולהבזות אמת תורתנו הקדושה, אוי להם ואוי לנפשם!

תחילה בא הצפע אל חברו הצפעוני הטמא, אותו ר"מ מזרחיסט מזוהם יוצא צבא הכפירה, ולא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב וכו', מפני שהוא מינו.

כשעדת חנפים מקיפים אותם, ישבו שתי הצפעונים ושוחחו ביניהם בשלום ורעות, כאשר המזרחיסט הזקן ממחיש דוגמא רעה לכל הנוהים אחריו כסומים מהו מתן כבוד לרשעים, וכיצד יש לנהוג בגדולי ראשי הכפירה ועקירת הדת הציונים ימ"ש.

משם הלך ראש העמלקים אל בניין היוניבערסיטי הגדול ללימודי תלמוד בבלי הנקרא "פאנאוויזש", שם נכנס להיכל הלימוד כשסטודענטים הנראים כחרדים מקיפים אותו בשמחה מכל עבר, והפראפ' והדאקטארען לענייני תלמוד ראשי ה"מכללה" חולקים לו כבוד בטירוף ובשיגעון, ואף מעניקים לו מתנה, כנראה אות הוקרה עבור עשרות שנות שמד ועקירת הדת שנעשה ע"י ה"אורח החשוב".

בעת בוא הרשע ליכנס אל בניין היוניבערסיטי, נאם לכבודו ראש היוניבערסיטי בדברי חנופה המחרידים כל לב, כשלאח"כ נאם ראש העמלקים בדברי ניאוץ וכפירה מבהילים ביותר, שלא הפריעו כלל ועיקר את שלוות רוחם הנעים של המארחים, לגודל היותם שקועים בשאול תחתית ומתחתיו, מרוקנים לגמרי מכל רגשות הקדושה והאמונה הטהורים.

משם פנה הצורר אל איזה אולם שמחות סמוך שם המתינו לו בקוצר רוח כלבי עיריית בני ברק ושאר "אורחים נכבדים", והתרפסו לפניו כולם ככלבים בפני אדוניהם, וגם מיהרו לתת לו מתנה גדולה ויקרה, באמרם אליו כמשוגעים חולי רוח: עבדים אנחנו לך! עבדים אנחנו לך!...


* * *

אך לא אלמן ישראל! ותה"ל ששתי באסעס מלאים בגבורים מבני ירושלים ובית שמש, וכן הרבה יראים מעיר בני ברק עצמה, נחלצו חושים למלחמת השם בעמלק הציוני, ויצאו והפגינו נגד המן הרשע צורר כל היהודים ימש"ו, להכריז בפני תבל ומלואה שאין היהודים כורעים ומשתחווים להמן האגגי, מלכותו הבל והתנשאותו שקר, וכל המחניפים אליו סופם יהיה כסופו, בבור שחת כמוהו גורלם.

הכריזו וזעקו יראי השם ברחובות "בני ברק", שאוי להם לאלו המכבדים את זה האיש אשר ידיו מלוכלכות בדם נשמות ישראל, מסואבות בכל השמדות הנוראות והתועבדות שנעשו ע"י משטר השמד הבולשביקי הנקרא בזיוף בשם "ישראל" עוד מראשית ימיו, הכריזו היראים שאוי למחניפים לאיש המתגרה השכם והערב באומות העולם בדרך הפקרות להבעיר אש האנטיסמיזעם כפי שקיבל מרבותיו העמלקיים ש"ט, יצאו והפגניו יראי השם בני היהדות החרדית הטהורה את נצח ישראל אשר לא ישקר לעומת כל אלו אשר מכרו את נשמתם לשטן בעבור נזיד עדשים, נגדם ונגד כל רבותיהם ו"גדוליהם", ונפגם כבוד הרע - בנים המזוהמים שותפיו הדבוקים בו ל"ע, הם וכל אשר להם.

ואם כי כוחות הסטרא אחרא בדמות מאות מלאכי חבלה שוטרי הפאליציי הציוני וסרוחי פאנאוויזש ניסו להשתיק קול היהודים ולגרשם, חסדי השי"ת שלא עלתה בידם, ונשמע קול זעקת התורה ואף התפרסם לעיני העמים, ויתגדל ויתקדש שמיה רבה:

יתברכו כל המוחים היקרים בכל ברכות התוה"ק אכי"ר, אמן ואמן:

התמונות ע"י: עוזי פערלמוטער - עדזשענסי חדשות 24