8.3.2010

מעמד שריפת הדגל העמלקי במא"ש - אדר תש"ע


בס"ד

מצ"ב איזה תמונות שקיבלנו ממעמד שריפת הדגל העמלקי במאה שערים,
פורים הקדוש תש"ע