23.6.2010

ובאבוד רשעים רינה

בס"ד
 
בחודש החולף (סיון תש"ע) הלך והתפגר לעולמו הראש ל"ץ הציוני מרדכי אליהו שר"י, שעמד בראש ה"ציונות הדאטיט" שנים רבות, כשהוא מתהדר באדרת שער למען כחש, גלימה וכובע שקיבל ממשרד הרבנוט הציוני, כאשר זקנו הלבן ואיזה הדרת פנים שיקרית של "רב בישראל" ושאר ירקות, כולם משמשים רחמנא לשזיבן בשירות הבעל דבר וגונדא דיליה להטעות ולהסית את המוני המוני בית ישראל אחרי הציונות ושלטון הכפירה המנאץ ומגדף ומחרף כלפי מעלה ה"י.  
 
מרדכי אליהו זה אשר כל ימיו התחברות לרשעים, חיזוק מעשיהם ומלחמותיהם, שמחה וששון בעת חגם הטמא בתליית דגלי השמד והכפירה על בית מדרשו בפרסום גדול, אחר כל הסיפורים והמעשיות של שוא והבל על "דמותו", יזכר ויחרט בדברי ימי עמנו ככהן בית חוניו אשר הסית והדיח בני ישראל לעבודת הבעל הציוני, זקן אשמאי מנוול זה אשר דימה עצמו לאיזה ממשיך מסורת או מקובל, בעל מברך, צדיק או פוסק וכו', שם בעולם האמת הנוקב עד התהום הינו לא יותר מאשר עבד עבדים שפל בלבוש דתי לכופרי ורשעי עמנו, אשר מהם הייתה לו כל גדולתו והתנשאותו השקרית. טוב היה לו למרדכי אליהו לשבת כל ימיו בין תנור לכיריים ולא לזוז רגע אחד מדברי תורה, אך סילף הוא כל ימיו את התורה, דבק בשקר ובפרסום, עד אשר נהיה מרכבה לסטרא אחרא בלבוש איזה מקובל ורב וכו', אוי לך מרדכי אליהו מהאמת בעולם העליון, אוי לך מרדכי אליהו על שהטעית המוני בית ישראל אחרי העבודה זרה הציונית כל ימי הבלך! לדראון עולם יזכר איש זה בקרב לב כל איש יהודי מאמין, יאבדו אלף אלפי אלפים ראשי ל"צים ומקובלים של שווא והבל, וקוץ אחד מתורתנו הקדושה לא יזוז לעולמים ח"ו. 
 
השי"ת יחוס על עמו בית ישראל וישלח לנו מנהיג אמת רעיא מהימנא, ויבער מנהיגי השקר והסט"א באיזה לבוש שרק יהיו, במהרה בימנו אמן: