2.8.2009

"Printed in Palestine" (נדפס בפאלסטין) - י"ב אב תשס"ט

בס"ד

הננו מצרפים כאן מאמר יקר והכרחי מאוד שהתפרסם השבוע בגיליון "חומת הדת" דחסידי סאטמאר, המדבר אודות בתי הדפוס כאן באר"י שרבים שוגגים ומדפיסים בגב עמוד השער שהספר נדפס במדינה הציונית, ולא חלי ולא מרגישים ההודאה בע"ז שיש בדבר.

וכאן המקום לאמר ישר כח גדול לאחד מיקירי האברכים דעי"ת לאנדאן יצ"ו (הרב החבי"ב שליט"א), שבעת בואו כאן לאר"י בשנה העברה חם לבבו בקרבו ועשה חותם מיוחד (זיגעל) "נדפס בפאלסטין" וחתם עם זה סידורים וספרים רבים למאות בבתי כנסיות ומדרשות כאן בירושת"ו (שהיה נדפס עליהם "נדפס ביסראעל"), אשריו ואשרי חלקו, ועד היום גורם מה שחתם רוגז לחנפים ושמחה ליראים, וקידוש השם:

מצ"ב המאמרPDF