7.6.2013

על במותיך היהדות החרדית חלל! כ"ט סיוון, יום השנה ה 89 להירצחו של הקדוש הפרופ' דה האן הי"ד

בס"ד

לרגל יום כ"ט סיוון יום היארצייט של הקדוש דה האן זצ"ל הי"ד, אנו מצ"ב את המודעה היו"ל מידי שנה בשנה ע"י נטורי קרתא. מודעה זו נוסחה ונכתבה כל כולה ע"י מורנו הרב ר' עמרם בלויא זצ"ל, ומכאן יסכר פי דוברי שקר הדוברים על צדיק עתק, כאילו ר' עמרם זצ"ל "התנגד ללכת עם הערבים", ואיך יכולים להכחיש דברים ברורים, מה שכתב, מה שפעל, ומה שעשה. דמו של הקדוש דה האן הי"ד, עדיין רותח ומבעבע, לא נחה רוחו הטהורה, עד אשר נקם ישיב לצריו, ותיפול ותקרוס מלכות הרשעה הציונית בקרוב, אותה מלכות הרשעה שקמה על גבי דמו של הקדוש דה האן הי"ד, אותו רצחה באכזריות ובשאט נפש, כי ידעו הציונים הדק היטב, אשר כל עוד דיפלומט גאון זה חי - לא יחיו המה, ולא תיכון עצתם ומחשבתם הרעה. ולאחר הירצחו - כמו אבן נגולה מליבם של הרשעים ימ"ש, וכל הדרכים נהפכו לפניהם למישור. לא עוד הפרעות בלתי פוסקות בקרב מסדרונות שלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל, לא עוד שלום בלתי תלוי מאחורי גבם עם הערבים ויצירת הפרדה נחרצת בין לאומיים לאנטי ציונים, ולא עוד איום קיומי מעל ראשם בארמונות המלכות אשר באנגליה. 

כי כאשר נרצח דה האן - נרצחו גם כל אלה. 

ומאז היהדות החרדית כאיש אילם כבד פה אשר לא יוכל לדבר את דברו, ואילו לכנופיות הציונים - להם הגדולה והגבורה, להם השלטון והאפוטרופסות, המונופול והשררה על ענייני העם היהודי. כל זאת כי אין יותר דה האן, כי אין יותר דיפלומטיה חרדית עצמאית, כי אין יותר מי שלפני מלכים יתייצב ויאמר לעמים ולרוזני ארץ אשר ישנה יהדות חרדית עצמאית, וישנה כנופיית תאבי שלטון וגדולה אשר חפצה לבלוע אל תוך גרונה את הכלל ישראל כולו. 

עמד דה האן על משמרתו, ותקופה כה קצרה, שנים ספורות ובודדות בלבד, והכה את הציונים מכות נמרצות ונאמנות על ראשם, וגרם להם לצעוק ווי ווי, עד אשר כבר לא יכלו יותר לסבול הרשעים את מכותיו אלה, ראו הם, אשר הוא להם כחומה בצורה בפני כיבוש הקהילות, מפריע את דרכם בפני מלכי העמים והשרים, מוריד את ערכם בכל מקום, ועוד מעט וכבר יקיץ עליהם הקץ בזכות פעולותיו של זה. 

עמדו, ורצחוהו נפש כביריונים ליסטים. 

אך אנו לא נשכח את פועלו, אנו לא נשכח את זיכרו, ואנו לא נשכח את דרכיו. 

אוי לך היהדות החרדית אשר איבדת את דה האן, ואוי לכם הרשעים שרצחוהו, הלא לא אותו רצחו, אלא את כל מפעלו האדיר, עוונם ועונשם של אלו להיות נידונים לעד ולעולמי עולמים כי תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה והיו לדראון לכל בשר. 

אשריך אבל הקדוש דה האן, אשריך בעולם הזה אשר נתפסת על דברי תורה, ואשריך בעולם הבא, אתה טהור ונשמתך טהורה, והיסוד שיסדת והפעולות הנשגבות שפעלת - הם יעמדו לך לנצח, ומי ייתן ומנהיגי היהדות החרדית בדורנו היתום יתעוררו משנתם ויחדשו את דרכך הקדוש.

ת.נ.צ.ב.ה


מצ"ב מודעה