17.5.2013

רבבות יהודים בהכרזת האמונה בעיה"ק ירושלם ת"ו

בס"ד

הערב (מוצאי אי"ח שבועות תשע"ג) התקיימה הפגנת רבבות בראשות הביד"ץ של העדה החרדית ירושלם ת"ו כאשר אליהם מצטרפים גם עוד חוגים שונים לזעוק נגד חרב הגיוס המונפת ל"ע על צווארם של בחורי ישראל ואברכים שומרי תורה.

דורנו דור יתום, רבו הפורצים והמתפרצים, רבו הניסיונות מבית ומחוץ, ומצב היהדות החרדית הולך ומתדרדר, הפרוץ מרובה על העומד, רשעי ופריצי עמנו נטלו לעצמם שלטון וממשלה, ותחת גלותם אנחנו הולכים ודלים ל"ע, וכמעט אבדה תקוותנו ח"ו. 

עתה זומם שלטון הרשע הציוני לגייס הן את בחורי ישראל והן את האברכים לומדי תורה, לשלבם בצבאם הפרוץ והמזוהם, לשלבם בכל מיני עבודות ולימודי השכלה אסורים, לטמאם ולהורידם לשאול תחתיות, בחינת "גוף קיים ונשמה נשרפת" רח"ל, עד שח"ו לא ישאר שריד ופליט משוניאהן של ישראל.

בעת הזאת אשר מזוהמים שונים מבית עושים הכל להחריב היהדות החרדית מבפנים ולהטביע הספינה, ובעת הזאת אשר איש צר ואויב ה(שטיינ)מן הרע הזה מבני ברק משתף פעולה עם שונאי ישראל ומקרר ומשתיק כל המחאות וכל התעוררות למחאה רח"ל, ודרכו תמיד כל הימים בפשרות ושתיקות וגימגומים וסתירות, ורק פעם בכמה שנים לפני הבחירות רץ כמטורף בכל עיר ועיר להסית ולהדיח למען הבחירות הטמאות ימ"ש ומיילל שחילול השם אם לא יבחרו עפ"ל, ושמי שלא יבחר ילך לגיהנום עפ"ל, הנה המן הרע הזה הוא הוא המשתף פעולה ומחריב הספינה עם כל היתריו והוראותיו המשונות, הוא הטמא והמסית הרשע, הוא המקרר האמבטי הרותחת מאז ומתמיד, הוא המקים הנח"ל חרדי וכל מסלולי הגיוסים והפשרות הכל יוצא ממקור טמא אחד, מאותו זקן ממרא רשע המוביל את הנוהים אחריו אל שאול תחתיות ומתחתיו רח"ל, בקרירות כל האמונה והמסורת כולה ה"י. 

בעת הזאת כאמור, תה"ל אשר לא אלמן ישראל, ונתעורר קול מחאה גדול ע"י העדה החרדית וע"י עוד רבנים אשר גם אם אינם נמנים על היהדות החרדית מבינים הללו אשר זוהי שעת השמד ממש ל"ע, וזעקו בקול גדול אשר השם הוא האלוקים, וחלילה וחלילה להטות באיזה צד אל עבר טומאת וזוהמת הצבא הפרוץ, או אל מקומות עבודה ושירות לאומי אשר הצד השווה שבהם שכולן אבות נזיקין ודרכן להזיק  ושמירתן מוטלת עלינו להרחיקם ולמנוע היזקן הנורא רח"ל. 

וברוך שמו הגדול שהייתה קצת התעוררות ונתעורר הציבור משנתו, אשר כולן מבינים גודל הטומאה וגודל הסכנה, אשר עצם מהות הצבא והמסלולים האזרחיים עומדים בסתירה לד' אמות של הלכה שיש לו לקב"ה בעולמו, עומדים בסתירה גמורה לתורה וליהדות ולאמונה, עומדים בסתירה לקדושה ולטהרה, עומדים בסתירה ליראת שמים, וכל מהותן היא לעקור ולשרש ולאבד הכל רח"ל, היל"ת ח"ו. 

גם החלה התעוררות גדולה נגד חלושי וקטני וקלי דעת למיניהם אשר התפתו והלכו אל אלו המסלולים, לגרשם ולסלקם מחוץ למחנה בלי שום תירוצים ואמלתאות, וכן לכנותם בשם גנאי "חרדקים", להודיע אשר לאלו הקטני דעת, גם אם אינם עושים זאת מחמת יצר הרע אלא אפילו רק מחמת קטנות דעתם וצרות מוחם, אין להללו שום מקום ודריסת רגל בקרב המחנה משום שהללו בעצם לבושם ומראם מקררים האמבטי כולה, מקררים רגשות היהדות, מכניסים כפירת וצחנת הצבא אל תוככי המחנה פנימה, ואין עצה ואין תבונה רק לגרשם ולבזותם ולגעור בהם אשר לא יטמאו המחנה והילדים במראם ובלבוש בגדי הכפירה הציונית שלהם, והיה מחנך קדוש.  

מחמת העצרת הגדולה בה הגיעו רבבות יהודים, התבזה שמו של המסית מבני ברק ימ"ש והתמעט כבודו, וקיבל מכה חזקה כאשר דבר השם יוצא מירושלם בהוראה ברורה מפי כל הרבנים שהשתתפו בעצרת שלא להתייצב בשופו"א אצל לשכות הזימה והגיוס, ונחל מפלה הזקן הממרא אשר ממלמל לכל הנוהים אחריו שכן צריך להתייצב עפ"ל, וכן משתיק המחאות ואומר לא לעשות מחאות עפ"ל, כעת נחל מפלה והתבזה שמו ו"גדולתו", והוכח אשר אין הוא לא מרן ולא מנהיג, ודעתו דעת רועי בקר אינה בשו"א דעת הרבנים שבדורנו, אשר ב"ה דעתם למחות ולהפגין נגד גזרות השלטון דערב רב, ולא לציית להם בשום עניין, וכעת אנשי ה"מרן" ועיתונו המה חורקים שן וכועסים על הצלחת עצרת היהדות החרדית, ועל השמעת דעת התורה ההפוך מדעת רועה הבקר הזקן ממרא, עד שהחליטו לא לפרסם העצרת ודבר הרבנים על גבי עיתונם הסרוח לבל יתבזה אלילם, ומעתה יהיו עוד יותר ללעג ולקלס בעיני כל רואיהם, ימין השם רוממה ימין השם עושה חיל.

כעת יודעים תה"ל רבבות בחורי ישיבות אשר דעת התורה האמיתית היא שאין להם להתייצב חלילה בלשכות הגיוס והזימה, ואשר יש לגעור ולבזות כל אלו החלושי דעת אשר התפתו למסלולי הכפירה, ברוך שמסר עולמו לשומרים וגם בדור השקר נשמע קול האמת ומצלצל.

השם יתברך יעביר במהרה גילולים מן הארץ, בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו א"ס: