18.6.2012

המכתב אשר לצערנו לא נוכל לכתוב / כ"ז סיוון תשע"ב

בס"ד

בשבוע החולף קיבל בווייס האוס הפרעזידענט של ארה"ב מר אבאמא יר"ה, את העמלקי הציוני פרס ימש"ו, והעניק לו ברוב פאר והדר "מעדעל" - עיטור של כבוד, אשר מעדעל זה הוא עיטור הכבוד הגדול ביותר במעלה אשר אפשר לקבל מאת מדינת ארה"ב.

היינו יכולים להתרעם על הדבר, ולכתוב מכתב אל כבוד הנשיא אבאמה אשר יביט למי הוא נותן זה המעדעל של כבוד, אל שפל ורשע, ציוניסט אשר ידיו מלוכלכות בשמד עולי המזרח, במכירת ילדי תימן, ובכל דבר רע, אשר אם רק היה יודע זאת הנשיא אבאמה - את התנגדות יהודים חרדים רבים אל האיש הזה שר"י - מסתמא לא היה מקבלו בכזה כבוד. 

אך נדמה לנו שלא אל הנשיא אבאמה תלונתינו בעת הזאת. כמה בושה וחרפה היא ליהדות החרדית הנאמנה, אשר שנים עג"ב שנים שותקת ומחרישה ואינה עומדת בשום קשרי מלחמה אמיתיים עם הציונים, למעט באי אלו גזירות כגון חיטוטי שכבי, וכד', שאז יוצאים מעט להפגין, וחוץ מזה נותנים לציונים לדבר כסדר שנים עג"ב שנים בשם העם היהודי כולו, ואין פוצה פה ומצפצף. אותם שותקים ומחרישים, אשר רק מנוחה ושלווה היא כל מגמתם תמיד, הם הם אלו האשמים בדבר, אשר עמלקי הציונים זוכים ליקר ולגדולה בקרב העמים, ואילו עם ישראל האמיתי שפלים ונבזים. 

שתיקתם של אלו הנקראים "אנטי ציונים" וחוסר מחאתם התמידי מחד גיסא, בנוסף על הכבוד לרשעים שנותנים לציונים העמלקים בידיים מאידך גיסא כל אותם אלו הנראים כשומרי תורה ומצוות כאנשי חיל התורא פונובישז, או הראש לץ הטמא, וכת ליובאוויטש, כל אלה יצרו בעוה"ר את המצב המר והמציאות הכואב אשר ראשי הציונים ימ"ש תמורת להיות בזויים ונרדפים ומוקצים בעיני השרים והמושלים, הרי הם הולכים שלובי זרוע בין רוזנים ומלכים, היו צריה לראש, והמחנה המועט הנשאר לפליטה אין לו פה ואין לו רבנים, אין לו מנהיגים ואין לו השפעה על שום דבר. 

ואם כן מה לנו כי נלין על כבודם וגדולתם של העמלקים הציונים, כאשר אין קול מלחמה במחנה, רק פצע חבורה ומכה טריה, ואילו בני ישמעאל אשר להם אולי שיברנו שיכריתו ויבערו את הציונים ומלכותם, אלו חלשים ומוכים וניגפים מזה שנות דור תחת יד הציונים, ולא יכולים לנצחם כלל לדאבוננו.

עכ"פ תיתי להם ליראי השם אשר טרחו ונסעו לעיר וואשינגטון די.סי לפרסם האמונה ולהשפיל כבוד העמלקי הרשעי ימ"ש, אשר בוודאי מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך הכפול והמכופל שנתפשט בימינו, ושכרם רב מאוד, עד ירחם השם וישגיח מן השמים להושיע את עמו, בבוא מבשר טוב משמיע ישועה, אומר לציון מלך אלוקיך, במהרה בימינו אמן: