26.4.2013

על ראש האגודיסטען שר"י בוער לפיד...

בס"ד

בשבוע החולף, אחד מראשי הכפירה המכונה "לפיד" נשא דרשה גדולה בכנסת המינים, וחרף וגידף בדרשתו את האגודאים ומלחכי הפינכה החרדלי"ם למיניהם, ושפך על ראשם אש וגפרית, מה שלא קיבלו עד עתה משאר אדוניהם הציונים אהוביהם מאז ומתמיד, נותני לחמם ומימם. 

שכן לפיד זה, כבר עם היבחרו לכנסת המינים הודיע אשר לא ייתן לאגודיסטען ולשסי"ם שום יד ורגל בממשלתם הטמאה, ויוכלו אם הם רוצים רק לשבת ב"אופוזיציא" ומאז הקמת ממשלת הכפירה ועד עתה, חוטפים הללו מכות נאמנות שוק על ירך, ומבוזים בכל מיני ביזיונות וחרפות בכנסת המינים ע"י אדוניהם הציונים שנהפכו עליהם לרעה, והתקיימו באותם שפלים דברי חז"ל הקדושים במלואם "סהדי שיקרא אאוגרייהו זילי" - עדי שקר, על שוכריהם הם מבוזים (סנהדרין כ"ט). אותם המכונים "חרדים" ויונקים כל חיותם משולחן הרשעים ומודים בממשלת הכפירה כל הימים ונאמנים לשלטון הרשע - סוף כל סוף על אדוניהם הציונים הם מתבזים ונמאסים.

המה ראו כן תמהו, ומייללים ולא יודעים מה לעשות כעת, כאשר נלקח מהם התקציבים והמשרדים והשררה הבזויה בה התגעלו וטימאו נפשם שנים על גבי שנים רח"ל. 

אך זאת יש לנו לדעת, אשר כמה שאותו "לפיד" הינו רשע טמא ומשוקץ, המה חברי כנסת המינים המחופשים לחרדים טמאים ומשוקצים אלף אלפי רבבות פעמים יותר ממנו, שכן חילול השם אשר המה מחללים ביושבם שמה, והתורה שנתנו למשיסה ועקרוה כליל רח"ל והחורבן שגרמו ליהדות החרדית ע"י דבקותם בע"ז הציונית ושותפותם עמה, זה גרוע אלף אלפי פעמים יותר מכל כופר מחלל שבת אחר אשר לא ראה מאורות מימיו, אשר אינו יכול בשו"א להזיק התורה ולסלף האמונה כלל ועיקר כפי שהללו עשו בעוה"ר.

מי יתן ואולי עתה יפקחו מעט עיניהם לראות האסון והחורבן שגורמים ביושבם שמה, ואם הולכים בעצת התורה ונבדלים מרשעים ולא משתתפים ויושבים עמם בשלטונם הליסטי - אזי כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכו' במהרה בימינו אמן: