11.10.2011

שוטה רשע וגס רוח

בס"ד

בבני ברק מתגורר איש זקן, חולה ושוטה, המכונה בשם "האדמור משומרי אמונים".

כחומץ בן יין, וכן כ"אברהם הוליד את ישמעאל, יצחק הוליד את עשו", גם אדמור זה הינו בנו יחידו של רב קדוש ונורא מאוד שעלה בסערה השמימה לגנזי מרומים מלפני למעלה משישים שנים, הלא הוא רבינו השרף הקדוש משומרי אמונים, ר' אהרן ראטה זצוקללה"ה, אשר אין לתאר ולשער גודל צדקתו קדושתו ויראתו, ואין להשיג גודל מעלתו הנורא. 

והנה לאחר שנפטר רבינו הנורא משומרי אמונים זיע"א, בחרו רוב רובו של הקהל, שלא להמשיך תחת מנהיגותו של ה"בן" הזה, וביקרו את חתנו זי"ע שיהיה מנהיג על העדה, ונקראו בשם "תולדות אהרן", וזאת מכיוון שראו שאין בן זה ממשיך את דרכי אביו הקדוש, אלא פורץ גדרים ומבלבל את הכל, ואין ראוי הוא למנהיגות.

הבן לעומת זאת, הלך והתיישב בעיר האגודאית בני ברק, ובקרב מעט החסידים שהלכו אחריו ביטל הרבה מאוד מהתקנות הקדושות שהנהיג אביו זצ"ל, ובסוף התקיים בו בו "אוי לרשע ואוי לשכנו", הרבה מחסידיו הולכים ומשתתפים בבחירות הטמאות לכנסת המינים, נוטלים תקציבים אסורים לבתי החינוך שלהם משלטון הרשע, והחריב את דרך אביו הטהור זי"ע. 

בשנים האחרונות "מתראיין" הזקן הזה לכל מיני כתבי עת "חרדיים" מלאי אשפה, וב"ראיונות" אלה פוער פיו בדברי התגרות באומות, ציונות לאומיות "חרדית" וכפירה, וכעת למרבה הבושה והכלימה פער פיו נגד נשיא ארה"ב הנכבד, וכינה אותו בכינוי גנאי מכוער ושפל ביותר ל"ע. 

ידעו אם כן הכל שזקן כסיל זה הנקרא "אדמור משומרי אמונים בני ברק" הינו חולה רוח, טיפש שוטה ועז פנים, ומידי פעם מקיא את הבליו החוצה, ואת הקאותיו וטינופיו אצים ורצים לשתות בצמא כל הלאומנים המטורפים למיניהם, אנשי המאחזים ופרחחי הגבעות, עולי המקדש התמהוניים חייבי הכרת ושאר בעלי "ארץ ישראל" "דין כיבוש" ו"הלכות מלחמה" למיניהם.    

יוריד האדמור את לבושיו ומחלצותיו וה"וויסע זאקען", יקח בידו "גאן" וילך לגור עם אנשי ארץ ישראל בשומרון, ושלום על ישראל.