14.7.2011

'סטיקער' חדש

בס"ד

בתוך ים מבול הכפירה והבילבול השורה בעוה"ר בדור זה, יו"ל "סטיקער" חדש שבעז"ה יפרסם קצת האמונה ויאיר החושך, ובו מוסבר במילים קצרות העניין שהציונים הם באמת מסכני הישוב כולו ולא איזה מצילים, ודבר גדול הוא ע"פ התורה לקבל עול גלותם וממשלתם, לפרסם להם שהיהדות והציונות הם שתי הפכים נגדיים, ורצוננו לחיות תחתם בשלום כמימים ימימה. 

ומעט מן האור דוחה בעז"ה הרבה מן החושך.


מצ"ב תמונת הסטיקער