11.5.2011

כי לא לנצח ישכח אביון / ו' אייר תשע"א

בס"ד

כבר 63 שנים ששעתם של רשעים משחקת, בנ"י נאנחים ונאנקים תחת שלטון הערב רב, ואין מושיע. חילול השם הולך וגדל, חורבן הדת והאמונה הנעשה בעטיים של רשעים הולך וגדל אף הוא, ואיש אינו יודע כיצד יפול ויסתיים כבר שלטון רשע זה, המנאץ ומגדף כלפי מעלה, נותן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים.

תה"ל נותרו אמנם רבבות יהודים אשר אינם כורעים ומשתחווים לעבודה זרה הציונית, ועבורם יום זה הוא יום אבל גדול, ומתפללים ומייחלים לביטולו של משטר הכפירה במהרה.

עלינו לדעת שעניין הציונות הוא עניין ניסיון וברור שטרם ביאת המשיח, לראות מי יילך אחרי הרשעים והצלחתם, ומי לא יכנע להם גם אחרי שעלה בידם להקים מלכות רשעה עם צבא חזק טנקים ומטוסים וכו' וכו', ולהעביר מיליונים מבני ישראל על דתם ואמונתם, ולעשותם מחללי שבת ואוכלי טרפות ונבלות ה"י. 

מובא בזוהר הקדוש אשר טרם ביאת משיח צדקנו יהיה שלטון וכח לערב רב על בני ישראל, ועינינו רואות כהיום הזה איך שנתקיימו להם כל דברי הזוהר הקדוש ל"ע במלואם, איך שבאמת עלה בידי הערב רב והרשעים להקים להם מלוכה ומדינה משל עצמם ולכבוש תחתה את כל בנ"י, ואילו המאמינים בשם אשר לא כרעו להם ברך הם כאביונים ודלים.

אך "לא לנצח ישכח אביון", ובמהרה ינחלו הרשעים ימ"ש יחד עם כל שותפיהם והמתחברים אליהם מפלה גדולה ונצחית ויאבדו מן העולם, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות ולדראון עולם, אין לנו אלא להתחזק בזמנים הללו, לפרסם התנגדותנו לציונות, לקבל עול גלות העמים ללא כחל ושרק וללא תירוצים ומענות, להתפלל לביטולה של המדינה הציונית במהרה מן השמים, וכשם שהשם הושיע את בנ"י בכל הדורות מיד צורריהם ומיד מבקשי נפשם, כן יושיענו השם יתברך במהרה משלטון הערב רב ויבערו מן העולם.

לצערנו בזמנים האחרונים עם הכבדת השיעבוד דשלטון הכפירה, נוטים כאלה לחשוב שכאילו השלטון דהאידנא אינו כהשלטון הציוני ה"אשכנזי" דקמא, אין בימינו כבר קיצוץ פאות לילדים מתימן, אין כבר כפיה דתית, אין מעברות עולים המובלים לשמד רוחני, אין חילולי שבת והעברה אכזרית על הדת כפי שהיה בעבר וכו'. וממילא, חושבים הללו שמדינת ישראל הינה איזה דבר ש"לא כל כך גרוע", הציונים הם כבר לא כל כך "רשעים", כולם כבר תינוקות שנישבו, ושאר הבלים ודמיונות שבאים מחוסר התבוננות כראוי, וסמיות עיניים, ועוברים על "ולא תתורו אחרי לבככם - זו מינות", כפי שפירשו חז"ל.

לאותם אנשים יש לידע שמחשבות אלו הם לא יותר מאשר טמטום הלב ל"ע, ועמלק נשאר עמלק, העמלקים הציונים המוכנים "תינוקות שנישבו" ממשיכים להעביר על הדת, ממשיכים להשכיח את התורה, ממשיכים להחריב את האמונה, ממשיכים עם חילולי שבת פריצות וזוהמה, ומובילים את עם ישראל אל עבר פי פחת, והכל בשם הקדוש "ישראל" ל"ע. דווקא תפיסה זאת ש"תינוקות שנישבו" אינם כל כך גרועים היא היא החורבן והאסון היותר גדול, שכן מחמת זה לא מתבדלים מהם כראוי, מניחים להללו להנהיג את העם היהודי, וכך נהרסת ונחרבת היהדות כולה ל"ע. 

וזהו בעצם טומאת עמלק "אשר קרך", אותם העושים כל התועבות והאיסורים וחילול התורה, תחת השם "ישראל", מזייפים הללו שעה שעה את שם ישראל המקודש, מכריזים כפירה בבורא כל עולמים, ומקררים כל קדשי היהדות וכל ההרגשים הטהורים.

לכן לכל המתפתים באיזה אופן אחרי הציונים וממשלתם, אות וסימן הוא להם שהתקררו מקדושתם, וה"אשר קרך" הציוני העמלקי פגע גם בהם, אם נוטים באמת לחשוב ש"השד לא כל כך גרוע", ו"אין להיות כל כך קיצונים".... אך ככל שנתבדל יותר מהציונים, נדבק בתורה וביראת השם הטהורה, כך נשנא אותם עוד יותר ויותר, ולא נוכל לסבול כלל רגע אחד ממשלתם ומדינתם, כך יפקחו עינינו לראות יותר ויותר גודל רשעתם וטומאתם של אלו, אשר הובילו ומובילים את ספינת ישראל כולה אל עבר פי פחת בגשמיות ורוחניות, ומי יודע עוד מה יהיה בעוון המדינה המזוהמת שהקימו, מי יודע עוד איזה צרות וחורבן יביאו הללו על בנ"י, היל"ת.

בשעה ששעתם של רשעים משחקת, הבה לא נשכח את אשר עשו לנו העמלקים הציונים במשך מאה שנים של גיהנום, החל מחורבן אירופה הנורא אשר הביאו על בנ"י, העברת הדת האכזרית של עולי ארצות המזרח האומללים בשנות החמישים, ונהרות הדם אסונות ורציחות שגרמו לעם היהודי בארץ ישראל כתוצאה מההתגרות בעמי הערביים, אנטיסמיזם קשה בכל העולם, וחילול השם באופן נורא ה"י, לאמר: כפר ישראל באלוקיו רח"ל.

את כל זאת שכחו ומשכיחים תמיד, מציגים הם לראווה את הישיגים הגשמיים, משל לזאת ציפינו ופיללנו אלפיים שנות גלות, משל זאת היא תקוותנו ועתידנו, אך לא! אנו לא נשכח לעמלקים הציוניים ימח שמם וזכרם את אשר עוללו לעם היהודי, לא נלך כסומים ועיוורים אחר הצלחתם הרגעית של הרשעים, ונזכור היטב דברי חז"ל אשר "כל טובתם של רשעים רעה היא אצל הצדיקים".

לסיום, הננו לברך ולהודות כאן כמו בכל שנה ושנה, לחבורת "בני לוי" היקרה, האברכים, הבחורים, ואף הילדים הטהורים מקדשי שמים ברבים, אותם בני חיל אשר יצאו בימים האחרונים ובפרט היום, לשאת את דגל האמונה בים החושך והכפירה, אותם אלה שהילכו בפרהסיא בשעת הצפירות הציוניות, ואותם אלה ששרפו את דגלי עמלק, אותם שצמו והתענו ביום חגם של הציונים, ויצאו להפגין ולפרסם בעולם שעוד ישראל רד עם ק-ל, ולא שכח ולא המיר אמונתנו במדינה לאומית וגשמית ככל הגויים, אלא חפץ להמשיך ולגור בגלות תחת העמים כמימים ימימה, ומחכה אך ורק על ביאת המשיח שיבוא במהרה בימינו אמן, כל נאמני המלך מלכו של עולם שכרם הרבה מאוד מאוד, ואשריהם ואשרי חלקם בזה ובבא:

וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, בפרוח רשעים כמו עשב - להשמדם עדי עד, ואתה מרום לעולם השם במהרה בימנו אמן: