7.12.2010

מכתב מזקני ירושלם ת"ו אודות המערכה בבתי ווארשא / כסליו תשע"א

בס"ד

הננו מצ"ב מכתב מזקני ירושלם ת"ו אודות המערכה הכבדה על גורל פינת יקרת שכונת "בתי ווארשא" המתנוססת לתפארה בעיה"ק, לבל ישלטו בה ידי זדים ח"ו, ובעזהשי"ת דידן נצח במהרה אמן: