7.1.2011

הצבא הציונאצי ממשיך לשפוך דם חפים מפשע רח"ל

בס"ד

טרם יבש דמה של הנרצחת הערביה תושבת הכפר ביליען בשבוע שעבר, והנה כבר ממשיכים חיילי צחל שפלי האנוש והאכזריים כגרועים שבאומות ה"י במלאכת הרציחה להבעיר הישוב ולסכן הכלל כולו ל"ע, כאשר הפעם הם רוצחים בשרירות ליבם ערבי זקן שישן על מיטתו, וזאת במסגרת רדיפה אחר "מבוקשים" בעיר חברון. 

לא שומרים ומצילים הם הציונים ימ"ש על עם ישראל מעולם, כי אם רודפים גמורים המבעירים שוב ושוב ופעם אחר פעם שנאה נוראה ועצומה רח"ל כנגד עם השם, פעם בבילעין ופעם בחברון, פעם בעזה ופעם בסילוואן, ולא נחים ולא שוקטים הללו מתאוות הרציחה כנגד אוכלוסיית הערביים החלשים אשר אין לאל ידם להתגונן כראוי, ותוצאות השנאה המרים הלא רואות עיננו עד היום, בכעס גדול וזריקת באמבעס, אבנים והתנכלויות ליהודים ל"ע בכל מקום ומקום, ודם ישראל מידם נדרש, ואנו אנה באים מפני גלי הדם וההתגרות שמעוררים הציונים ימש"ו, ממש שעה בשעה יום ולילה לא ישבותו, ובאו מים עד נפש. 

אין בכוחנו לצאת למלחמה נגד הציונים ולבערם מהעולם, אך לו היה זאת בידנו בוודאי שכך היינו עושים תכף ומיד בלי להתמהמה, לבער ולאבד כל ממשלת הציונים להשקיט האש וחילול השם הנורא ה"י אחת ולתמיד, ותשקוט הארץ ארבעים שנה. 

אך זאת כאמור אין בדורות הללו בכוחנו, אך מה שכן ביכולתנו לעשות ולפעול בעז"ה, הוא לצאת וללכת אל כל מקומות ההתגרויות השונים, לצאת אל הגויים כר' יוחנן בן זכאי אל אספניינוס בשעתו, ולפייסם ולהוציא מליבם השנאה ותאוות הנקם הבוער ה"י כדרך יעקב אבינו ע"ה שנהג עם עשו הכבושה לנו בכל הדורות, "אדוני עשו עבדך יעקב", להציל ולהינצל, והניסיון הוכיח בכל הפעמים ובכל המקומות שהלכו יראי השם עד היום שהפעולות הללו היוו הצלת נפשות ממש פשוטו כמשמעו בלי שום צד ספק קל, ופעלו גדולות ונצורות להסיר הכעס והחמה, ואין לנו שיור בגלות המר הזה אלא רק התורה הזאת. 

בעזהשי"ת גם הפעם ילכו יראי השם לפייס הגויים על כאבם ולהסיר השנאה מליבם כדת של תורה, ולקדש שם שמים, עד ישקיף השם ממרום וירחם על עלינו ויבער ממשלת הערב רב מן העולם להשמדם עדי עד, ואתה מרום לעולם השם בב"א: