12.1.2011

ח"כ המינים מ. גפני נגד התחברות לרשעים! / ז' שבט תשע"א

בס"ד

הבוקר מפרסם גיליון חיל התורא הבני ברקי את דבריו של נציג התורא בכנסת המינים הנלחם על קודשי 'ישראל' לבל יתחלל שם המדינה הטמאה אלא תהיה מדינת כפירה על פי ההלכה כמובן, כחזונו של הרשכבה"ג ראש גבעת הישיבה מייסד מפלגת התורא והקטטות לשם שמים ולשם התקציבים, שאמר לא מכבר בריתחא דאורייתא עצומה לראש הכופרים שר"י כיאה וכיאות לנציג חיל התורא המגן על קודשי הדאט והשלמונים אשר "עצם ההידברות עם התנועות הכפרניות שתוקעות סכין בגבה של היהדות חמורה ומסוכנת מאוד" ע"כ תוכן דבריו של הח"כ ה"קנאי" משה גפני אשר כרמו שלו לא נטע, ח"כ זה אשר מתרברב תמיד בדיבורים "קנאיים" הרי הוא כחזיר אגודאי טמא הפושט טלפיו ואומר "ראו כי קנאי אני", אך אין אתה משה גפני לא קנאי ולא חצי קנאי, אלא מתחבר גמור ל"תנועת" הכפירה הציונית התוקעת סכין בגבה של היהדות כבר קרוב למאה שנים של דם ושמד רוחני וגשמי ה"י, שותף אתה מר גפני בכל פשעיה המחרידים והמזעזעים בעקירת כל קודשי היהדות יום ולילה לא ישבותו רח"ל, שותף מלא וטמא אתה להכרזת הכפירה והפריקת עול הנשמעת בכל העולם כולו בשם ישראל הקדוש המזוייף על ידך וע"י ראש הכופרים ימ"ש אשר אתה וגדוליך שולחיך נביאי הבעל והאשרה "מכבדים ומוקירים" עפ"ל, ועד שבא אתה לזעוק וליילל בפני אדוניך הציונים נותני לחמך מימך ופישתך על שהם מדברים עם תנועות כפרניות, טול קורה מבין עיניך וראה איפה אתה יושב, עם מי אתה מדבר, ואת מי אתה וחבריך השפלים מצהירי הנאמנות לחוקי הכפירה מכבדים וממליכים לראשים על בני ישראל היל"ת. 

וכידוע לא יכל הברזל מעולם לגדוע שום אילן אלמלא נכנס בו העץ בתור קת, כך הני אגודאים שפלים המעניקים איצלטא לקדושה למדינת השמד והכפירה, הם הם הקת של גרזן השמד והכפירה והשפיכות דמים רח"ל, הם הם הקת של ה"תנועה" הציונית כבר למעלה מ60 שנים, הם השותפים המלאים בכל הפשעים והתועבות הנעשים ע"י הציונים ימ"ש, ובגלל רשעים אלו סובל עם ישראל תחת גלותא דשלטון הערב רב ועדיין לא נושענו.

תצא הכת האגודאית מן תנועת הכפירה הציונית ושלו' על ישראל: