21.5.2010

מחה תמחה את זכר עמלק / עש"ק נשא תש"ע

בס"ד

קשה מאוד לתאר את גודל הזעזוע וההלם מאכזריות ורשעות שלטון עמלק הציוני בשבוע האחרון, עת עקרו באכזריות נוראה תוך כדי טעראר וכח הזרוע, קברי אבותינו ורבותינו הקדושים זי"ע בעיר אשקלון, ואח"כ גם ביפו, תוך דיכוי והשתקת זעקת קולה של היהדות החרדית באופן מבהיל רח"ל, והשלכת עשרות יהודים יקרים לבתי מעצר בנוסח רוסיא של שלטון הקאמאניזעם.

מאורעות דיכוי הדת והיהדות של השבוע האחרון הם רק דוגמא אחת קטנה על מסכת של טעראר, אכזריות ורשע, שנהגו העמלקים הציונים ימ"ש כלפי בנ"י עוד בגילגולם הקודם של העמלקים לפני כמאה שנים, בדמות ה"משכילים" ימ"ש באירופה, שכל מגמת ומהותם הייתה אחת ויחידה - לעקור כל זכר ושארית של שם ישראל הטהור רח"ל, ונתינת ישראל למשיסה בפני העמים בכל מחיר ובכל דרך, על מנת להבנות מחורבנם של ישראל.

חיש מהר הפכו המשכילים מאירופה לכנופיית הציונים החשוכה שמטרתם אחת - הקמת מדינה חזקה משלהם בה יוכלו למשול על עם בנ"י ע"י טעראר ודיכוי כבדים וקשים, ולהצהיר בפני העולם כולו שיהודים הינם מחללי שבת ופורקי עול ה"י, וזה נקרא "ישראל" רח"ל.

כבר למעלה ממאה שנים שהעם היהודי סובל משלטנותא דערב רב של כופרים ומומרים פורקי עול, שפינוי הקברים האכזרי השבוע באשקלון וביפו, הינם כאמור רק גרגיר אחד ממסכת ארוכה של עקירת כל הקדוש והיקר לעם היהודי.

בני הדור הקודם זוכרים עדיין את מסע עקירת הדת הנאצי בשנות ה 50, מרבבות ואלפי בני עדות המזרח הי"ד, את חילולי השבת הנוראים, הפצת הכפירה והזוהמה כמו הטרפות והנבלות, ערבוב חלב עכו"ם בלחם הממשלתי למען להכשיל הרבים באיסורי בשר וחלב רח"ל, והכל תוך כדי דיכוי וטעראר אכזריים מאוד אשר לא יאומן כי יסופר רח"ל, אך גם היום כל מי שיש לו רק עיניים לראות, יכול להבין שמסע זה עדיין לא נפסק לו אי שם בשנות ה 50 האימתניות של שלטון מפא"י כפי שטועים ההמונים הנבערים לחשוב, אלא הכל ממשיך עדיין עד עצם היום הזה ממש באין מפריע ע"י שלטון רשע אכזרי הנקרא בשם המזוייף "ישראל", גם ע"י המפלגות ה"טובות" וה"מסורתיות", כולם רשעות ועקירת תורה, כולם מחללי שבת וחייבי כריתות שלא יכול לצמוח מהם שום טובה לעם היהודי, גם אם מראים פנים שוחקות כאיזה "שומרי מסורת" מדומים (למען האינטערעס המפלגתי המזוהם שלהם), והלוואי שלא היו מראים.

בעוה"ר, קנה שלטון זה ומדינה זאת שביתה בלבבות גם כאלו המכונים בשם "חרדים" "חסידים" "אדמורי"ם" ו"רבנים", כולם כולם מתחברים ל"ע אל הרשעים הללו חרף כל אזהרות התורה העצומות והנוראות בדבר התחברות לרשעים, נותנים להם כבוד ויקר, ממשלה וגדולה, שמחים בעלייתם ועצבים בשברונם, ואותי שכחת נאום ה'.


לא יכלו הציונים ימ"ש מעולם לעקור הקברים הקדושים הללו באשקלון וביפו, ולא יכלו לעקור הדת באכזריות כה רבה מזה כבר למעלה מ 60 שנים של גיהנום נוראי ה"י, אלמלא לא קיבלו כח חיזוק וגושפנקא, מכל אלו הרבנים והאדמורים, הצדיקים ובעלי רוח הקודש והמופתים למיניהם ימ"ש, שהם הם אלו שחיזקו וברכו אותם להצלחה במלחמותיהם האסורות ה"י, הם אלו שהכתירום לראשים וחיזקו ממשלתם חרף כל מעשיהם האכזריים והרשעיים, הם הם אלו ששחקו עמם והראו להם ידידות ואחווה וחסו על עמלק, ונתנו להם את העוז והגבורה למשול על עם השם ולהוליכו לשמד ואבדון ה"י.

לא ראינו ולא שמענו מעולם, שיתנו רבנים ואדמורים אלו, חיזוק לרפורמים או למיסיונרים למשל, או יהיו עמם באיזה בחינה של שלום וידידות ואחווה, ובזכות זה באמת, אין לאלו האחרונים כל קשר ושייכות עם בנ"י, והם מוקצים מחמת מיאוס בכל קהילות ועדות ישראל בכל מקומות מושבותיהם.

אך ראינו ושמענו בעוה"ר, חיזוק ותמיכה מרבנים ואדמורים לעוקרי תורה, ראינו ושמענו שלום וידידות מרבנים ואדמורים וצדיקים לעוקרי קברים וקודשי יהדות, ראינו ושמענו צווחת "חוב קדוש" אל בית המינות שהקימו העמלקיים למען העביר את עם ישראל על אמונתו בכל האמצעים העומדים לרשותם ה"י, ראינו ושמענו מתן כבוד וגדולה ע"י ראשי קהילות שומרי שבת ושומרי תורה ושו"ע, לראשים ליסטים עוקרי שבת ועוקרי תורה והלכה, ובשחוק מכאיב יאמר "זו תורה, וזו שכרה" (המר כלענה), אלולי "כח התורה" שמחזיק ותומך ביד נדיבה משטר הרשע הציוני - לא היה יכול לעקור זיז אחד מתורתינו הקדושה, אלולי הרבנים והמנהיגים החרדיים אותם רכשו הציונים באגורת כסף - לא יכלו הם לשלוט על עם בנ"י, לא יכלו לבצע את זממם, כמשל הקרדום והעצים, שאמר הקרדום לעצים "עץ אחד מכם אל יכנס בי ואין אחד מכם ניזוק".

בעוה"ר הרבה מאוד "עצים" נכנסו במשך שנות דור אל קרדום הרשע הציוני, הרבה מאוד "עצים" מכל העדות והחוגים נתנו לו (או לעציו) חיזוק, ואם כן מה לנו כי נלין על שמשומדים מזוהמים אלו עושים ככל העולה על רוחם בעקירת הדת ערב ובוקר וצהריים.

ידענו היטב שגם בעת הזאת לא יתעוררו כלל כל אלו ההולכים כסומים אחר הציונים ודבוקים בהם בכל ליבם ונפש רח"ל, ידענו שלא יתעוררו הם לא היום ולא מחר, כי מכרו הם את נשמתם לבעל הציוני תמורת שוחד של הבל הבלים, מה גם שרבים מהאדמורים והצדיקים הגדולים שהסיתו את בנ"י אחרי הבעל והאשרה כבר התפגרו והלכו לבית עולמם, ואין בידם לתקן את אשר עיוותו.

בעת הזאת אשר המלחמה קשה היא מאוד מאוד, שעה שמבית פנימה ישנם מקררים רשעים שותפי עמלק, עלינו לזכור שוב ושוב ולהכריז מי הם רגליו האמיתיים של שלטנותא דערב רב, מי הם אלו שנותנים לו את האוויר והחמצן לו הוא זקוק כדי להמשיך ולעקור תורה ולשלוט ברשעות על עם בני ישראל.

לו יתפקחו העיוורים והסומים מסמאונם ותרדמתם העצום, יכריזו חרם חמור וגמור והתבדלות מוחלטת משלטון השמד הציוני, או אז יחלש כוחו וירד מטה מטה, ולא יוכלו יותר הארכיאולוגים הרשעים להניף כלי זיינם על עצמות קדמונינו, לא יכלו יותר העמלקים לשלוט על עם השם ולסמאות את עיניו באלף אלפי תרוצי הבל ורעות רוח של טובות והצלה וכו', ולא נצטרך יותר לפחוד מהם ולהיות תלויים ב"טוב ליבם" של מחללי השבת אוכלי השקץ והעכבר, "שומרי המסורת" חייבי הכריתות.

התבדלות מוחלטת מהציונים, כמו ההתבדלות שמתבדלים היום כולם מהרעפארמען - היא היא החלשת כוחם ואבדנם, היא מחייתם וקץ ממשלתם על עם בני ישראל.

כל שאר הדרכים האחרות דרכי מוות המה, הנותנות כח ביד עוקרי התורה לעקור התורה מעם בנ"י ה"י.


הבדלו מעדת הציונים, לבל תספו בכל חטאתם