14.5.2010

ורדפו מכם חמישה מאה... / כ"ט אייר תש"ע

בס"ד

נהוג לומר שבדורנו החשוך אין קל להיות שומתומ"צ, כ"ש שאין קל להיות "אנטי ציוני", וכ"ש שאין קל להיות "קיצוני" לגמרי ולפרסם האמונה בקרב העמים בכלל ובקרב הערביים והמוסלמים בפרט, כאן זהו כבר "קו אדום" שמעט מזעיר בדורנו המר והנמהר דור עקבתא דמשיחא זוכים לחצותו ולעוברו ב"שלום" (תרתי משמע), לכן דייקא את גודל מעלת חלקם של אלו היחידים המוסרים נפשם על פרסום האמונה במצב שכזה, אין לשער ולתאר כלל.


כפי שדיווחנו כאן לפני כמה ימים, ביום ג' החולף לסדר במדבר תש"ע, הגיע הרשע הביריון חבר בית המינים בעגין שר"י (הקרוי על שמו של נביאם של הציונים ש"ט), אל שכונת "הענדן" שבלאנדאן יצ"ו, שם נאם נאום כפירה והתגרות ודברי בלע ל"ע באיזה טעמפעל ציוני, לרגל החגא הציוני "יום ירושאלאיים".

כאמור ציבור גדול של יומען רייטס ופאלסטינען התאספו שם מבחוץ למחות נגדו, ואליהם נילוו גם יראי השם שומרי משמרת האמונה, לקדש שם שמים להציל ולהנצל.

בפעם הזאת ואל המקום הזה, אולי מחמת הסכנה הגדולה שבדבר, הגיעו רק כחמישה יראים גיבורי חי"ל, ועמדו שם בתוך לוע הארי שכונת הענדן הציונית, והרגיזום בכעס גדול עם דגל פאלסטין (גדול)...

הרשעים כים נגרש השקט לא יוכלו, לעומת אלו החמשה חומשי תורה הטהורים, התייצבו נגדם המון גדודי הסט"א לבלעם חיים, כמה מאות של ציונים מופקרים וכן כאלו המחופשים כשומרי תורה עם "קאפעלך" וציצית שבאו אל הקלויסטער לשמוע הדרשה מהגלח, וברציחה נוראה רח"ל רצו לעשות מה שרצו (במיוחד חרה להם על הדגל פאלסטין...), אך חסדי השי"ת ששומר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם, ובמקום נכחו פאליציי שעמדו בין המון הצפעונים הציונים לבין יראי השם, ולא נתנו להם להתקרב ולהזיק.

...בראות הצפעונים שלא עלה בידם להזיק יראי השם (ובפרט לא הצליחו ליקח הדגל פאלסטין), טיכסו ביניהם עצה מה לעשות, וכאשר ראו איך שהתחיל אחד מצדיקי לאנדאן ה"ה הר"ר ר' יענקל ווייס שליט"א לומר על המגביה קול דברי אמונה והצלה וקידוש השם, החלו כולם לפצוח בשירי ייללה כחולי רוח, וייללו הפרוצים והפרוצות את ה"עם יסראעל מת" כמשוגעים בכל כוחם, אולי באמת יהיה עי"ז איזה תיקווה וישועה וחיות למדינתם הגוססת, ו"לעם יסראעל" השיקרי שלהם...

יש לציין שאנשי הפאליציי הבריטי היו המומים ומזועזעים מגדול הרציחה והטירוף של רשעי הציונים, עד שמפקד הפאליציי פנה אל אחד מהיראים ואמר לו שהוא בתימהון ותדהמה גדולים מגודל הפראות והטירוף של הציונים כלפי אלו שחושבים מעט אחרת מהם, וכמו כן הוא הודה מאוד ליראי השם על בואם וחיזק את ידם, שכן הוא רואה תמיד כסדר על הטעלוויזשען מה שהציונים ימ"ש מעוללים תמיד לפאלעסטינען ה"י, ואמר גם שלו ניתן היכולת בידו היה מצטרף אל מחאת היומען רייטס והיראים, אך מנוע הוא מכך, מחמת תוקף תפקידו כאיש פאליציי...

גם בעת חזרתם של יראי השם משכונת הענדן, ניסו לארוב להם איזה ציונים חרדים "פרומערס" בתוך איזה קאר ומי יודע מה רצו לעשות, אך תה"ל שהשגיחו בם יראי השם וקראו על המקום את הפאליציי שתפס את הציונים החרדיים הללו ולקחם.

ההפגנה בהענדן הייתה קידוש השם גדול ואדיר הצלה וישועה, ובפרט חתו שם גחלים בוערות על ראשם של הכופרים שצעקו וציווחו ווי ווי, לע"ע אין עדיין בילדערס משם אך ב"נ כפי המצב נשתדל להביא ולשלוח.

ובלתי ספק שהתקיים באלו החמשה יקירים מה שקראנו בפרשת בהר בחוקותי של השבת שעבר, "ורדפו מכם חמשה מאה", ואליהם יאמר:

אשריכם גיבורי החיל, כה לחי!!!