9.4.2010

כל הארץ דגלים גילולים

בס"ד

כמידי שנה בשנה עם התקרבם של ימי האיד והייללה הציוניים, ממלא משטר הרשע הדיקטטורי כמיטב המסורת הבולשביקית את כל שטחי כיבושו במאות ואלפי דגלי המשטר, למען יראו וייראו...

דלת העם האומללים, שבויי המשטר, גם הם מרכינים ראשם תחת שלטנותא דערב רב ותולים את צלב הקרס הציוני על בתיהם ועל רכביהם ועל כל אשר להם כשיכורים, עד שכל הארץ מתמלאת גילולים גילולים, כי "חג" מחר לבעל הציוני.

בעוה"ר גם על גג בניין "חיל התורא" הבני ברקי נתלה צלב הקרס העמלקי, לפרסם קבל עם ועולם לאן בדיוק הולכת ושייכת כל ה"תורא" הנלמדת שם - לסטרא אחרא וגונדא דילי', ה"י.

אך חסדי השי"ת שלא אלמן ישראל, ועדיין נותרו לפליטה קהילות שלמות וגדולות של יהודים שלא יראה ולא ימצא בקרבם שום זכר לדגלי השמד והכפירה, ועוד יותר - אף ישנם רבים רבים מבני לוי זקנים ונערים המשתדלים לבער ולנתץ את סימבאל הכפירה הציוני בימים אלו מעל הקאר'ס והבתים וכו', לבזותו ולהשפילו, למען הרבות כבוד שמים.

יראה כל אחד ואחד להתגבר ולעקור דגלי הרשע בכל מקום ומקום, עד נזכה לראות במהרה בקריסת מבצר הכפירה הציוני והתגלות אור מלכותו יתברך בעולם, במהרה בימינו אמן: