1.4.2010

מלמד שהיו ישראל מצויינים שם... / ימי הפסח תש"ע

בס"ד
 
בימינו עת מבול של כפירה והתגרות בעולם שוטף את העולם כולו ל"ע, מבקשים בנ"י להיות מצויינים לא רק במצוות וכו', אלא נדרש להיות מצויינים גם בקבלת עול גלות העמים, היינו שמופרדים ומופרשים מהמרידה הציונית באומה"ע (ובפרט בפאלסטינען וכו') בכל מכל כל...
 
על זאת נמצאה עצה טובה בס"ד, לציין ולהדביק על בגדם סטיקער קטן "יהודי פאלסטיני" (בלשון ערבי, עברי, ולשון ענגליש) - להראות קבל עם ועולם ובפרט בפני הפאלסטינען, שאנו נאמנים למלכותם ולשלטונם של הערביים - ולא רוצים בכל מכל כל חלילה וחס את האפוטרופסות הציונית שאחריתה הרג ואבדון ה"י, ואין לנו כל חפץ ושייכות בשלטון המינים העמלקים אשר בשם "ישראל" יכונה, ובפרטי פרטיות לא אל "שמירתם" ו"הגנתם" המנוגדת לתוה"ק. 
 
חסדי השי"ת, שסטיקער זה כבר פעל עד היום גדולות ונצורות בקרב הפאלסטינען, שהתפעלו מאוד מאוד מהיהודים ששמו על בגדם ציון קטן ונשגב זה, ממש לא יאומן כי יסופר איך התרגשו ממנו מאוד הפאלסטינען והערביים גדולים וקטנים הן באר"י והן בחו"ל, והבינו שיהודים אלו אכן מפורשים מכל וכל ממפלצת הכפירה וההתגרות, ואין להם שיור אלא התורה הזאת בלבד. 
 
ובזכות שנקבל עלינו עול הגלות כפי מצוות השי"ת בלי חכמות ובלי פילפולי הבל (שמקורם כידוע בציונות גלויה או נסתרת), נזכה עי"ז להחיש הגאולה השלמה במהרה בימנו בקרוב אמן: