6.1.2009

קידוש השם אדיר בעיר מאנטשעסטער / י"א טבת תשס"ט

בס"ד

שם ישראל מתחלל רח"ל מסוף העולם ועד סופו ע"י מלחמות הציונים הרשעים ימ"ש בערבים, ושנאת ישראל גובר רח"ל בכל העולם כולו, ואין מושיע. כפי שדיווחנו כבר כאן בליסט, בשבוע האחרון השתתפו תה"ל גיבורי החיל אנשי נטורי קרתא בחו"ל בהרבה מאוד הפגנות ענקיות יחד עם הערבים, לפרסם את האמונה לעמים שמאמין ישראל באלוקיו, ואין ליהודים מאמנים שום שייכות חלילה וחס עם מעשי הציונים המופקרים, שאין ליהודים מאמינים שום שמחה וששון ח"ו ממעשי הרציחה והמרידה באומות ה"י, ודרך ישראל סבא מתנגדת לכל עצם קיומה של מדינת השמד והכפירה, ויהודים מאמינים בכל אתר ואתר מתפללים ומייחלים הם לביטולה הסופי והמוחלט של מדינת הציונים במהרה!

מטבע הדברים ההפגנות הגדולות של הערבים בחו"ל נגד המדינה הציונית מתקיימים ביום שבת קודש, שכן יום שב"ק הוא יום פנוי בחו"ל, ויכולים להגיע אל ההפגנות הרבה יותר אנשים מאשר ביום רגיל. הדבר כמובן מצריך מסירות נפש לא קל מצד אלו היהודים היקירים גיבורי החיל שכדי להשתתף באלו ההפגנות ולקיים מצוות "ונקדשתי" (הנדיר כל כך בימים אלו), נצרכים הרבה פעמים לשבות שבתם בעיר אחרת, וכן לכתת את רגליהם שעות ארוכות הלוך וחזור עד הגיעם אל מקום הפגנה, וכן לסדר "שבת גוי" שיקח השילטען מערב שבת, ויביאם בש"ק אל ההפגנה.

בשב"ק החולף פרשת "ויגש" השתתפו יראי השם בארה"ב בהפגנות שהתקיימו בערים באסטאן, וואשינגטאן די סי, וכן בעיר נו יארק צעדו יראי השם 2 שעות רגלי משכונת וויליאמסבורג עד למאנהעטן, להשתתף בהפגנה גדולה שהתקיימה שם.

בעיר לאנדאן צדעו יראי השם 3 שעות רגלי עד למקום ההפגנה.

קידוש השם אדיר ונשגב היה בעיר מאנטשעסטער יצ"ו, שם בהפגנה דרש את דבר אמונת העם היהודי הרה"ג ר' אהרן לייב הכהן שליט"א, ומכיוון שהיה זה יום שב"ק, דיבר הוא את דרשתו חלקים חלקים אל איזה אינו יהודי שם, והאינו יהודי חזר ואמר בכל פעם את הדרשה על המגביר קול.

מעניין לציין, שבעת שבא לדרוש באופן הזה, הסביר קודם הגוי שניהל את הדרשות שם ש"זה היהודי הוא יהודי אמיתי שומר שבת קודש ואינו יכול לדבר על המגביר קול, ואינו כמו הציונים הזייפנים מחללי השבת שזרקו באמבעס בעזה תוך כדי חילולי שבת...", ושם ישראל וכבוד השבת התעלה והתקדש בעיני העמים מעלה מעלה.

ביום ראשון פר' ויחי התקיימה הפגנה בבנייני היוען במאנהעטן מצד יראי השם שבאו לשם למחות נגד איזה הפגנה של הציונים המופקרים ימ"ש שהפגינו כדרכם בהפקרות נגד אומות העולם רח"ל, וכן התקיימה הפגנה בלאנדאן.

כהנה וכהנה מתפרסם בחסדי שמים בימים אלו ובזמנים האלו ממש - עת עומד הבעל הציוני בכל תוקפו וגבורתו - האמונה בקרב העמים, ואם כי מטר של גידופים וחירופים ושנאה תהומית לא חדל כלפי אלו היקירים מצד ההמון האגודאי וכל תומכי הציונים למיניהם בסתר ובגלוי הרוצים להשמיד להרוג ולאבד כפשוטו את אלו היקירים כטבע השקר שאינו יכול לסבול האמת, עכ"פ ככה הלא היה בכל הדורות, ואליכם יראי השם היקרים חזקו ואמצו! שכן מלחמה להשם בעמלק הציוני מדור לדור, עד יתגלה כבוד שמים בעולם ומלאה הארץ דעה כים לים מכסים במהרה בימנו אמן: