6.1.2012

שנאת ה"חרדים" את היהודים

בס"ד

מצ"ב בזאת מאמר יקר ונפלא על המצב הנוכחי בארה"ק, המאמר היקר הזה נתחבר ע"י ידידנו עוז הרב החשוב הרב טו"ב שליט"א מעי"ת מאנטשעסטער יצ"ו, תשואות חן חן לו, וגם השם יתן שכרו הטוב.
וכאן גם המקום לפנות ולומר אל כל החברים אשר מי שברצונו לכתוב מאמרי דעה ואמונה אדרבא יכתבם וישלחם אלינו, ובמידה והדברים יהיו ראויים נפרסמם בעז"ה.    

--------------------------------
ב"ה

כעת, כאשר נראה כי גלי שנאת הציונים פורקי עול תורה ומצוות את הציבור החרדי בכללו הולכים ושוככים, וכבר נרגעו כופרים פורקי עול אלו ממסע ההסתה והטירוף נגד קווי המהדרין, מתחילים הציונים החרדים לצאת מחוריהם, ולמול עינינו מתגלית מחדש, במלוא עוצמתה המפחידה, הצביעות והשנאה החרדית ציונית כנגד היהודים היראים ושלמים כל הברכיים אשר לא כרעו לבעל.

נקדים ונאמר כי במאמר זה נכנה אותם בשם "חרדים" למרות שרבים מהם רק לבושים כחרדים והרבה גם לא לבושים כבר כחרדים, המדובר במחנה הנמכר לעקר ע"ז הציונית זה שנים רבות, התדרדרותם גוברת מיום ליום, ואין ראוי להם שם חרדים. אך היות ובדור תהפוכות דנן זהו כינויים, נקראם כך.

כעת כאשר נרגעה הסערה, וחרדים ציונים אלו כבר אינם מרגישים מותקפים ומאוימים כמקודם, מצאו להם את הזמן לערוך את חשבון הנפש "מה זאת עשו הציונים לנו"? על מה ולמה יצא חמתם וקצפם עלינו? הלא זה שנים רבות שאנו משתדלים להחניף אליהם בכל דרך אפשרית, לומר להם כי עם אחד אנחנו, להתדבר עמם, לילך לצבאם הטמא, להיות חלק מהמשטרה שלהם, ועוד ועוד, היתכן כי כל זה לא עמד לנו ביום פקודה, ולמרות כל נסיונות התקרבותנו קמו "אחינו התועים" עלינו לבלענו חיים? היתכן? במה שגינו, היכן טעינו?

ולפי הכלל הישן והמוכר של "הכה ביהודים והצלת את רוסיא" בו השתמשו כבר בממלכת רוסיא הגדולה כאשר בכל בעיה, משבר צבאי, כלכלי, חברתי, נמצאו מיד האשמים בדמות היהודים, וכדי להציל את המדינה היה צריך בסך הכל לערוך כמה פוגרומים ועל ידי זה להציל את הממלכה, כן גם כאן מצאו אלו המכונים חרדיים את האשמים: הסיקריקים! הם במחאותיהם ומלחמותיהם והכרזותיהם, לרוב בקול ענות חלושה, אך קול ההכרזה והמלחמה חי וקיים, הם במלחמותיהם למען כבוד שמים הבעירו עלינו את מדורת השנאה מאת "אחינו התועים והאהובים".

קשה להעביר מעל שורות אלו, וגם אין ברצוננו כ"כ להשתמש בציטוטים ממקורות טמאים ומלאי רשע, עד כמה מלאים עתוני הציונים החרדים בהסתה שטירמרית נוטפת שנאה וברעל מושחז כנגד יראי ד' המחרפים נפשם למען כבוד שמים. אין אנו מדברים על התקשורת האלקטרונית "החרדית" בה קוראים לרצח - פשוטו כמשמעו - של יהודים יקרים אלו, היל"ת, כי אם גם על התקשורת המודפסת, העתונים ושאר כתבי עת למיניהם, שגם הם מלאים בשנאה אנטישמית ובמשטמה גלויה באופן אשר לא יאומן כי יסופר.

אלא שכעת נתקלו הציונים בעלי הזקן בבעיה קשה. זה כמה שנים שהם מנסים להוביל קמפיין כנגד יראי ד', והטקטיקה בה נקטו הייתה כי קודם כל יגמרו עם הנקראים אצלם קיצוניים ביותר, הלא הם עסקני היהדות החרדית שליט"א העוסקים בכל לב ונפש בפעולות פיוס והכנעה לאומה"ע, ואחר כך יעברו הלאה להשתיק קול התנגדות לציונות ולהעבירו מן העולם לגמרי. חשבו כי כאשר יצווחו בכל פעם "סיקריקים"! "סיקריקים"! יתמלא לב היהודים אימה ופחד וימנעו מכל הכרזת מלחמה נגד הציונים, וכך יושם הקץ - היל"ת - להתבדלות ושנאת הרשעים.

אולם חזונם זה נתבדה, ומה אירע? כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. כולם נהיו סיקריקים. מטרת "חרדים" אלו היתה להשמיד צל צלו של התנגדות לציונות וחשבו שאם יתחילו נגד העוסקים במצוות הכנעת הגלות, ממילא יתנתקו מהם השאר ויתחברו לצד הציוני. אך רואים כי בחסדי שמים לא עלתה בידם, וישנו ציבור גדול שגם אם אינו נוקט בפעולות מסוימות אך בכלליות הוא מתנגד לציונים ומוחה נגדם בחוצות העיר, ולדאבון לבם נוכחו לראות כי לא רק כנגד כמה "סיקריקים", "בודדים" עליהם לצאת, אלא כנגד כל בני הישוב הישן, וכנגד כל היהדות החרדית הנאמנה, כנגד כל אלו אשר נשארו בתומתם ובאמונתם, לא כרעו לבעל הציוני, לא נוטלים חלק עם השלטון הציוני הארור, ומתנזרים ממנו ומטובותיו המדומות ככל האפשר. דבר זה אוכל את לבם הרע בראותם כי היהדות האוריגינלית חיה וקיימת וכהבטחת התורה "כי לא תשכח מפי זרעו", ולכן החליטו "ללכת על כל הקופה" ולצאת במלחמה סופית וכוללת, "לבן ביקש לעקור את הכל".

נביא בזה ציטוט מצייטונג הרשע "יתד נאמן" שהוא עוד מה"קנאים" שב"חרדים" הציונים, ונראה איך הוא כותב על המחאה שנערכה במוצש"ק פרשת ויגש בכיכר השבת בירושלים, ולהזכיר כי המדובר בהפגנה שאורגנה לא על ידי "סיקריקים", אלא על ידי העדה החרדית, הרבנים ודיינים של העדה החרדית, שאינם חשודים לע"ע על הליכה עם הערביים, הם אלו שחתמו על הקריאה להשתתף בעצרת, ונטלו בה חלק, הבה נראה איך מתבטא עתון חצוף ומסית זה על אותה עצרת מחאה כואבת:

"ההפגנה במקורה אורגנה כדי לתמוך בפורע אלים מאותה חבורה המפילה חיתת על כל סובביה.. אלא שמארגני ההפגנה "תפסו טרמפ" על מסע ההסתה האנטי חרדי וקיוו כי אם ירכבו על גל ההסתה יצליחו למשוך להפגנה שלהם בתמיכה באותו פורע גם יהודים תמימים". צא וראה, צא ולמד, הרי לך כתיבה משכילית, "יבסקצית", למהדרין. יהודי המשתדל ומוסר נפשו למען השי"ת ומוחה כדת של תורה נגד מחטיא הרבים, מתואר אצלם כפורע אלים! מארגני ההפגנה, הוי אומר בד"ץ עדה החרדית, "תופסים טרמפ" "רוכבים על גל ההסתה", ו"תומכים באותו פורע". ולא עוד אלא שערמומיים אלו מושכים כך "יהודים תמימים", סגנון כתיבה המזכיר במדויק את התבטאויות הנאצים על האופן בו היהודים השקרנים "מנצלים את הגרמנים הארים התמימים". כך מעיז עיתון טמא זה לכתוב בו בזמן שמומרים להכעיס, אפיקורסים, משומדים, כופרים גמורים, רודפי כלל ישראל בארה"ק ובעולם כולו, מתוארים אצלם כ"חילונים", "הציבור הכללי", "אחים תועים" שיש לקרבם, "חברי כנסת נכבדים", וכיו"ב. בושה וכלימה תכסה את פניהם של רודפים ארורים אלו!

בדבריו אלו אין הלבלר השפל יוצא רק כנגד החבורה הקדושה אותה הם מכנים בכינוי "סיקריקים", אלא כנגד כל הציבור החרדי המקיים את הוראת מרנן ורבנן בכל הדורות על האיסור המוחלט להתחבר לציונים ימ"ש! וכנגד רבני ומנהיגי ציבור קדוש זה! ויש לדעת כי ציטוט זה הוא אחד מני רבים, והוא עוד מהקלים ומהמעודנים שבהם, וכל העתונות המכונה חרדית מלאה ברעיונות כגון אלו המכוונים להשמיד ולהחניק את היהדות הנאמנה.

נתבונן בעוד נקודה: מי הוא זה ואיזה הוא אותו פורע אלים? אברך יקר שמחה למען כבוד שמים, מחה כנגד הפצת טומאה, דבר שאותם פרומע ציונים עצמם היו עושים עד לפני כמה שנים! הבקי מעט בקורות העתים זוכר כי בבני ברק היתה תקופה בהם חנויות מכרו עתונים חילוניים, ומבני הציבור הליטאי (שכבר אז היו הולכים לבחירות ונוטלים חלק בשלטון הציוני), היו יוצאים בלילות ושורפים ושוברים חנויות אלו עד שהפסיקו למכור זאת. לכל אחד המכנה עצמו חרדי היה מובן שיש לעשות ככל האפשר כנגד מפיצי כפירה וזוהמה. והיום כל כך התדרדרו עד כדי לכתוב על יהודי יקר זה, שהציונים הארורים ברשעתם גזרו עליו מאסר לשנתיים, בדיוק באותו האופן שהיו כותבים עליו המשכילים, הרפורמים, הפורקי עול, והאנטישמים בכל הדורות? הלא יבושו כלבים מלקקים קערת המזון שקבלו מידי אדוניהם הציונים לכתוב באופן שפל כזה? האין גבול לחוצפה ולרשעות להתבטא כך על יהודים יראי ד'? בו בזמן שבבני ברק מפגינים על אי הופעת אוטובוסים בתדירות רבה, ועל דבר זה מחרפים נפשם לחסום הכבישים ולריב עם המשטרה, נותנים יראי ד' גוום למכים ולחייהם למורטים למען כבוד שמים המחולל בראש חוצות, וכך מעיזים "חרדים" אלו לפעור פיהם כנגדם?

כמה גדולים דברי חכמים שזעקו והתריעו כי היום אומר לו עשה כך ומחר אומר לו עשה כך ואסרו את ההתחברות לציונים בכל דרך ואופן שהוא, ואם בתחילה נכנסו ציונים "חרדים" אלו לכנסת המינים כדי "ללחום בציונות מבפנים" כטענתם הנכזבה, הרי היום אכן לוחמים הם, לא רק מבפנים אלא גם מבחוץ, אך לא כנגד הציונים הארורים להם הם מחניפים בכל פה, אלא כנגד היהדות החרדית הנאמנה.

ולמי שטחו עיניו מהבין זאת עד היום, נתגלתה כעת המציאות, יצא המרצע מן השק, ייאמר ברורות: לא, לא על סיקריקים יצא קצפם, אלא על עצם המיאון והסירוב להכיר במפלצת הרעיון הציוני ומדינתה. אכן, התקשורת המכונה חרדית, והציבור המכונה חרדי, אלו ההולכים שלובי זרוע יחד עם הציונים הארורים מבקשי נפשנו מחריבי היהדות והעולם כולו, לקחו להם למטרה זה מזמן, להשמיד זכר ושארית לציבור יראי ד' אשר לא כרע לבעל. התחילו בסיקריקים וחשבו להפרידם כך מעל כלל הציבור החרדי הנאמן שיטה אט אט אליהם, אך ראו כי שיטה זו אינה מצלחת ועל כן החליטו כי לא יתאפקו עוד, אלא על הכלל כולו יצאו, והנה כעת מצא בעל חוב מקום לגבות את חובו. הפסיקו לעסוק ב"הסתה החילונית נגד שומתומ"צ", חדלו מלעסוק ב"אוטובוסי מהדרין", התפנו כעת לעסוק בבעיה האמיתית, "יודן פראבלעם", ולמצוא לה את הפתרון הסופי, עתוניהם מלאים בהסתה חריפה ובקריאה לפגוע בשומרי משמרת הקודש, וטענתם בפיהם, ש"רק בגללם יצא נגדנו קצף החילונים, הם מבאישים את ריחנו ושמנו בעיניהם, החילונים חושבים שכולנו כמו פאנאטים חשוכים אלו, אך אם נוכיח להם שאנו יפי נפש ומתנערים מעושי מעשי אלימות, ואנו אוחזים מהציונות, או אז יאהבנו הכופרים וסוף סוף נהיה לעם אחד". כך הוא נוסח וסגנון הדברים אותם מדברים, כותבים, וחושבים, רבים רבים מהציבור המכונה היום חרדי, ושוב, כוונתנו לאלו משתפי הפעולה עם הכיבוש הציוני בארץ הקודש.

אין זה דבר חדש . מאז ומתמיד היה כך. אך לא ברמת שנאה כזו. בזמנים עברו התביישו הציונים החרדים לחשוף את פרצופם האמיתי ואת שנאתם לכל דבר שריח וזיק של קדושה נודף הימנו. כעת נפרץ מחסום הבושה וגילו את פרצופם האמיתי. ומי יודע אם המציאות המרה שכמה מרבני יהדות החרדית התנערו בזמנו מפעולות קידוש שם שמים של פיוס והכנעה, מי יודע  אם לא זה מה שנתן את הכוח לרשעים אלו, באמרם, אם מציבור שלהם יצאו נגד "הקיצונים" שלהם, מדוע שלא נצא אנחנו נגד קיצונים האלו בכלליות? והלואי ויתוקן הדבר, ויפה שעה אחת קודם.

אך עוד הבדל ישנו: אם פעם היו יראי ד' יוצאים למחות מחוץ לשכונותיהם, למשל נגד חנויות המפיצות טומאה באיזור פורקי עול בירושלים, או לקרוע מודעות פריצות אפילו במקום כגון רחביה שגם הוא איזור פורקי עול מובהק, או מעט אחרי קום מדינה של גהינום שרצו לפוצץ את כנסת המינים, אבל היום (לצערנו) כבר לא מדובר על זה. היום מנסים יראי ד' בשארית כוחותיהם לשמור על הבית, להגן לכה"פ על סביבתם ולא ליתן את המשחית לבוא אל בתיהם לנגוף, אם המדובר בחנות ספייס הידועה לשמצה, או בתי ווארשא הרוצים להכבש על ידי הציונים הרוצחים אנשי גער, ועוד ועוד מחאות כגון דא שמטרתם היחידה היא להגן על שכונתם ובתיהם, לא יצאו לבני ברק, או לאלעד, או אפילו לשכונת בית וגן בירושלים למחות נגד חנויות מפיצות זוהמה דשם, לא הלכו לרחוב יפו בירושלים למחות נגד הפריצות הנוראה, כל מטרתם היא לשמור על שכונתם בטהרה האפשרית, ואף על זאת יצא קצף ה"חרדים" הציונים הארורים, ובעיניים מלאות שנאה ולב מלא זדון הם מנסים למגר את יראי ד' בכל דרך אפשרית, ברצונם שלא תישאר אף לו פינה אחת נקיה בכל ארץ הקודש.

ויש לידע, כי גדולה שנאה ששונאים החרדים הציונים את היהודים יראי ה', משנאה ששונאים הציונים פורקי עול את היהודים יראי ד'. ואוי ליראי ד' אם יעלה ויגבר כח הציונים החרדים החנפים במדינה הציונית (תיעקר מהרה) כי כל מה שעשו הפורקי עול במשך ששים שנה יהיה כאין וכאפס לעומת מה שעלולים הציונים בלבוש חרדי לעשות, היל"ת, בשנאתם ואכזריותם כי רבה. ו"חרדים" אלו עצמם הם אלו המסיתים כהיום את הציונים פורקי עול לפרוע פרעות ביהדות החרדית הנאמנה, אנשי מאה שערים ובית שמש וכיו"ב, ומגלין מסטורין שלנו לארורים אלו. נראה כי אכן הצליחו בשאיפתם להיות לעם אחד עם הציונים, ועוד עולים עליהם ברשעתם ושנאתם את היהדות החרדית.

ולמאי נפקא מינא כל זאת? ראשית, לאפושי ברחמי, להתחנן על שארית הפליטה לבל יאונה להם כל רע ונזק, וינצלו מידי כל הקמים עליהם, והמדינה הציונית וכל תומכיה יעלמו מן העולם בקרוב כאבק פורח. וגם, כי כלל ראשון במלחמה ובהצלה הוא לידע מי האויב העומד לפנינו. ויש לידע כי הציונים בלבוש חרדי הם האויב היותר מסוכן וגרוע, כפשוטו וללא מליצות, ליהדות החרדית הנאמנה. מי יודע אם לא קרבים ובאים להם בצעדי ענק הימים עליהם התבטא מרן הקדוש רבי יואל מסאטמאר זי"ע "שיבוא יום ועהרליכער יוד וועט נישט קענען וואוינען אין ארץ ישראל". יתכן שכדאי לחשוב על אפשרות לפנות ליו.ען. ולארגוני זכויות אדם, או לפאלעסטינים, בצורה חזקה ומאורגנת, על מנת לראות דרכי השתדלות להגנה משיני הטורפים הציונים ימ"ש.

מה שעוד אפשר לעשות הוא כדברי מרן מסאטמאר זי"ע שלולא פחד הציונים מהמחאות בחו"ל היו משמידים את שארית הפליטה, ודבר זה נכון בהחלט גם על ציונים "חרדים" אלו, ויהיה באפשר למחות נגדם בחו"ל מה שירתיע אותם ולו במעט, וכפי שכבר קיימו יראי ד' באמעריקע "לא תעמוד על דם רעך" והפגינו מול מרכז אנשי גער שם על רדיפותיהם את היהדות החרדית בפרשת בתי ווראשא, וכשם שמפגינים שם נגד הציונים פורקי עול כן יש להפגין נגדם ולפעול ככל האפשר שם תחת שליטת העמים וזה ימנע בעדם קצת, בעז"ה.

כעת נתבשרנו כי גם אותו מנוול רב רשעי ציוני מסית ומדיח השולח את נציגיו ה"חרדים" לישב במאורת פריצים ופרוצות, ע.י. שר"י, גם הוא מעז לפעור פיו נגד יראי ד' בחוצפתו כי רבה, ולהוציא מכתב נגדם בטענות הסתה שונות ומשונות. וגם הוא לא יפער פיו נגד חילול ועקירת התורה, אך רק על יהדות הנאמנה חושף מלתעותיו הרקובות.

אך ב"ה "אלקים חשבה לטובה", נראה כי הסיקריקים מתרבים בס"ד! כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. היות ואם כל מי שמתנגד לציונות הוא סיקריק הרי כבר יש ב"ה הרבה מהם, במקומות רבים בארה"ק ובחו"ל שומעים על יהודים המוחים נגד הציונים, ולא נבהלים מצווחות הציונים ה"חרדים" וכל כת דילהון, גם באמעריקע נערכו לאחרונה מחאות וערבי הסברה למען הר"ר שמואל ווייספיש, והסבירו שם היטב מה מקור הכינוי סיקריק ומי הדביקו על יראי ד', וענה כל הקהל ואמר כפה אחד: אם פירוש הביטוי סיקריק הוא להתנגד לציונות הארורה בכל תוקף ועוז אם כן הרי כולנו סיקריקים, והציונים המכונים חרדים מרגישים כהמצרים במכת צפרדע שככל שהיכו בה יצאו נחילים רבים יותר, וכן גם כאן בעז"ה.

נקווה לה' כי כל הרשעה כולה כעשן תכלה ויעביר ממשלת זדון מן הארץ בעגלא דידן, אמן: