24.3.2011

זו חטאת וזו פריה / י"ח אדר ב' תשע"א

בס"ד

שוב תהו ובהו בגיהנום הציוני, באמבע מוסתר בתוך תיק שהונח היום מול "בינייני הטומאה" הידועים ליד תחנת באסעס הומה אדם, התפוצץ בקול רעש גדול וגרם להרוגה אחת ועשרות פצועים ה"י. כמו כן ב"רצועת עזה" אשר בדרום חזרו בזמן האחרון אנשי החמאס והדזשיהאד האיסלאמי לזרוק הרבה מאוד באמבעס על מדינת הציונים, ורבה הבוקה והמבלוקה במדינת השמד והכפירה... 

אין לנו שיור בגלות המר הזה אלא ד' אמות של הלכה, שוב ושוב נחזור להזכיר את הידוע כבר לכל מי שיש לו עיניים לראות, אשר כל הצרות והאסונות הללו נגרמים בעוון המדינה הציונית המתגרה באומות העולם השכם והערב רח"ל, ומובילה את עם ישראל כולו אל עבר פי פחת ברחוניות ובגשמיות ה"י.

זו החטאת וזו פריה, ולא יעזרו כאן שום תשובה תפילה ומעשים טובים, כל עוד שלא יחזרו בתשובה על חטאת ההתגרות באומות וחילול השם, לדאבוננו היהדות החרדית כולה שותקת וממלאת פיה מים על עוון ההתגרות באומות העולם, ורק כאשר מתרחשים אסונות מרובים ומועטים קובעים להם הללו עצרות תפילה וזעקה ואמירת תהילים בציבור, ואילו את העוון שבעטיו נגרמים כל הצרות את זה מכסים ומעלימים, מזה לא מדברים, אנשי אמונה אבדו ואין גודר ועומד בפרץ לזעוק ולעורר את המוני העם להודיע להם אשר כל המלחמות והשפך דם והפחד שסובלים ממנו כבר שנות דור בא רק מחמת הציונים הארורים ומדינתם הטמאה, והם אלו אשר מביאים את החורבן והסכנה על הישוב כולו ברשעות ואכזריות למען שלטונם המזוהם.

בעוה"ר לא מתעוררים הרבנים והמנהיגים להכריז על זאת, שותקים רק בצורה מוזרה ומפליאה, או שחושבים שאין לדבר מזה כלל, או שלא יועיל, או שיראים מהעם, ובקיצור מוצאים כל התירוצים שלא לדבר מזה, ונותנים עי"ז הרושם כאילו אין כאן עצה בעניין הזה אלא רק להתפלל ולצפות לרחמי שמים... 

לא כן יראי השם השרידים אשר השם קורא, הם אלו היחידים העומדים בשער בת רבים ומודיעים ושואגים האמת בכל כוחם אשר כל מבול הדמים והמלחמות בא בעוון הציונים ימ"ש ומלכותם הרשעה, וחובה מוטלת עלינו ע"פ דת של תורה לצאת אל הערבים ולהצהיר בפניהם שאין אנו חפצי מלחמות ושלטונם של הציונים למורת רוחנו הוא, ואנו חפצים לחיות בשלום ובשלווה תחת שלטון ערבי ולא תחת שלטון ציוני. 

אך בעוה"ר נתפס כל הדור כולו בעוון הציונות המר, לא רוצים לשמוע מענייני כניעה, מי שמדבר מזה צועקים עליו שהוא מוטרף ורשע ותומך ב"שונאי ישראל", ורק מה עצתם ותקוותם, או "להתפלל" כשוטים ולשתוק על העוון ולהעלימו, או להמשיך ולסמוך על חרבם וזרועם של הציונים ימ"ש, אשר אלו הכופרים המזוהמים יושיעו ויצילו את עם ישראל מידי "אויביו ומבקשי רעתו", וטחו עיניהם מראות שהציונים העמלקיים ימ"ש הם הם אויבי העם, והם הם וכל מלכותם הרישעית היא הסיבה לכל הצרות והאסונות ה"י, ומי יודע מה ילד יום אם ימשיכו כנופיות מזוהמות של כופרים ומחללי שבת להנהיג את עם ישראל לעבר הרג ואבדן היל"ת, כאשר רע-בנים שלקח אותם הסטרא אחרא ה"י, מברכים את הללו ומחזקים אותם בכל מיני חיזוק שימשיכו "להנהיג" את שארית ישראל רח"ל.

תפילתנו בעת הזאת לביטולה המהיר והמוחלט של המדינה הציונית בידי שמים, בלי שום צער ונזק לשום יהודי, במהרה בימינו אמן: