16.3.2011

עניין צום תענית אסתר בזמן הזה / י"א אדר ב' תשע"א

בס"ד

"וצומו עלי שלושת ימים" - זאת הייתה בקשת אסתר המלכה מאת בנ"י טרם בואה ליפול ולהתחנן לפני המלך אחשווראש שיבטל את גזרת המן הרשע, ובאלו הימים הרבו בני ישראל בבכיה ובבקשה מלפני מלכו של עולם, אשר תצליח בעז"ה אסתר המלכה במשימתה להציל את עם בני ישראל, ואכן בחסדי שמים הצליחה אסתר המלכה, והמלך אחשווראש ביטל את גזירת המן הרשע, ותלו אותו ואת בניו על העץ, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר:

בכל הדורות וגם בימינו אלה, היו וישנם יהודים יקרים הפועלים למען הכלל להציל נפשות ישראל מיד צר, והן לפרסם האמונה וכו', אין ספק שיהודים אלו המקטטים רגליהם לפני מלכים ורוזני ארץ הם בבחינת "אסתר המלכה" של הדור, והם נזקקים לתפילות רבות תמיד שיצליחו בעז"ה בכל פעולותיהם. לכן ביום צום תענית אסתר הבה נתכוון שהצום הזה יהיה לא רק לזכרון הצום והתענית והתשובה שהיו בימי מרדכי ואסתר, אלא הבה נתכוון לצום ולהתענות גם להצלחת כל אותם "אסתר" שבימנו, שיצלחו כולם תמיד בכל פעולותיהם בעז"ה, ויתקדש שם שמים על ידיהם, ויעמוד רווח והצלה לבנ"י על ידיהם, אכי"ר, אמן ואמן: