2.11.2009

ליקוטי החזון איש זצ"ל, לרגל יום היארצייט ט"ו מרחשון (תש"ע)

בס"ד

מצ"ב הקונטרס בפי.די.עף

PDF